Euroopa Komisjon > EGV > Kohtuotsuste jõustamine > Portugal

Viimati muudetud: 24-08-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kohtuotsuste jõustamine - Portugal

Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles português
 

SISUKORD

1. Mida tähendab jõustamine tsiviil- ja kaubandusasjades? 1.
2. Millistel tingimustel võidakse välja anda täitekorraldus või jõustamisotsus? 2.
2.1. Täitmisele pööratavad dokumendid ja jõustamisotsused 2.1.
2.2. Kohtute kohustuslik kaasamine 2.2.
2.3. Kohtualluvus 2.3.
2.4. Kohtutäitur 2.4.
2.5. Juristi kasutamine 2.5.
2.6. Täitekulud 2.6.
2.7. Kohtu kriteeriumid täitemeetme määramisel 2.7.
2.7.1. Nõude osas 2.7.1.
2.7.2. Võlgniku osas 2.7.2.
3. Täitemeetmete objekt ja olemus 3.
3.1. Mis liiki varad võivad olla täitemenetluse objektiks? 3.1.
3.2. Milline on täitemeetmete mõju? 3.2.
3.2.1. Võlgnikule, kes meetme nõudeid ei täida? 3.2.1.
3.2.1.1. Kas tal on õigus oma vara käsutada? 3.2.1.1.
3.2.1.2. Kas talle kohaldatakse sanktsioone? 3.2.1.2.
3.2.2. Kolmandatele pooltele? 3.2.2.
3.2.2.1. Millised on panga kohustused seoses teabe avalikustamise ning arvete arestimisega? 3.2.2.1.
3.2.2.2. Milliseid sanktsioone kohaldatakse täitemeetme määramise korralduse täitmatajätmise eest? 3.2.2.2.
3.2.3. Kui kaua need meetmed kehtivad? Kas nende kehtivusperiood on sätestatud seaduses või määratud kindlaks kohtu korraldusega? 3.2.3.
4. Kas täitemeetme kohaldamise otsust on võimalik edasi kaevata? 4.
4.1. Kes saab seda otsust vaidlustada? 4.1.
4.2. Milline kohus on pädev apellatsioonkaebust menetlema? 4.2.
4.3. Millise aja jooksul tuleb apellatsioonkaebus esitada? 4.3.
4.4. Milline on sellise edasikaebamise mõju? 4.4.

 

1. Mida tähendab jõustamine tsiviil- ja kaubandusasjades?

Käesolevas kontekstis tähendab jõustamine õigustoimingut, millega kodanik või juriidiline isik taotleb kohtult asjakohaste meetmete võtmist, mis tagaksid mõne tema õiguse rikkumise tõhusa hüvitamise. Seega on tegemist ametlike kanalite kaudu esitatud nõudega teatud kohustuse täitmiseks ning selle nõude tegeliku täitmisele pööramisega.

Jõustamine võib tähendada rahasumma maksmist, teatud eseme üleandmist ning positiivse või negatiivse kohustuse täitmist, st millegi tegemist või tegemisest hoidumist.

Kui osapool, kelle suhtes taotletakse täitemenetlust, ei täida oma kohustust, võib niihästi teatud eseme üleandmise kui ka kohustuse täitmise muuta täitmiseks rahasumma maksmise läbi.

Kui viimatinimetatud toimingu puhul ei maksa võlgnik nõutavat summat vabatahtlikult, arestitakse tema varad või õigused – ning teatud erijuhtudel tehakse seda ka kolmandate poolte varade ja õigustega. See juhtub siis, kui varad on seotud laenutagatisega või kui need on võlausaldajat kahjustava toimingu objektiks. Seejärel antakse võlausaldajale üle raha või loovutatakse talle arestitud varad või makstakse talle laekumistest saadud summad või müüakse varad ning saadud tulu loovutatakse võlausaldajale.

2. Millistel tingimustel võidakse välja anda täitekorraldus või jõustamisotsus?

enforce_judgement_por_et_pdf2 PDF File (PDF File 17 KB)
2.1. Täitmisele pööratavad dokumendid ja jõustamisotsused
2.2. Kohtute kohustuslik kaasamine
2.3. Kohtualluvus
2.4. Kohtutäitur
2.5. Juristi kasutamine
2.6. Täitekulud
2.7. Kohtu kriteeriumid täitemeetme määramisel

2.7.1. Nõude osas

2.7.2. Võlgniku osas

3. Täitemeetmete objekt ja olemus

enforce_judgement_por_et_pdf3 PDF File (PDF File 17 KB)
3.1. Mis liiki varad võivad olla täitemenetluse objektiks?
3.2. Milline on täitemeetmete mõju?

3.2.1. Võlgnikule, kes meetme nõudeid ei täida?

3.2.1.1. Kas tal on õigus oma vara käsutada?

3.2.1.2. Kas talle kohaldatakse sanktsioone?

3.2.2. Kolmandatele pooltele?

3.2.2.1. Millised on panga kohustused seoses teabe avalikustamise ning arvete arestimisega?

3.2.2.2. Milliseid sanktsioone kohaldatakse täitemeetme määramise korralduse täitmatajätmise eest?

3.2.3. Kui kaua need meetmed kehtivad? Kas nende kehtivusperiood on sätestatud seaduses või määratud kindlaks kohtu korraldusega?

4. Kas täitemeetme kohaldamise otsust on võimalik edasi kaevata?

enforce_judgement_por_et_pdf4 PDF File (PDF File 12 KB)
4.1. Kes saab seda otsust vaidlustada?
4.2. Milline kohus on pädev apellatsioonkaebust menetlema?
4.3. Millise aja jooksul tuleb apellatsioonkaebus esitada?
4.4. Milline on sellise edasikaebamise mõju?

Täiendav informatsioon

Täiendavat teavet antud teema kohta on võimalik leida järgmistelt veebilehtedelt:

 • Supremo Tribunal de Justiça (Ülemkohus); English - français - português
 • Tribunal Constitucional (Konstitutsioonikohus); português
 • Ministério da Justiça (Justiitsministeerium); English - português
 • Tribunal da Relação de Lisboa (Lissaboni Apellatsioonikohus); português
 • Tribunal da Relação de Coimbra (Coimbra Apellatsioonikohus); português
 • Tribunal da Relação de Évora (Évora Apellatsioonikohus); English - français - português
 • Tribunal da Relação do Porto (Oporto Apellatsioonikohus); português
 • Procuradoria Geral da República (Riigiprokuratuur); português
 • Centro de Estudos Judiciários (Õigusuuringute Keskus - Portugali kohtunike ja prokuröride koolituse eest vastutav asutus); English - français - português
 • Direcção Geral da Administração da Justiça (Kohtute Peadirektoraat; esitab lisaks muule teavet ka kohtute kontaktandmete ja geograafilise kohtualluvuse kohta ja võimaldab juurdepääsu Judicial Officialsi veebilehele); English - português
 • Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (Justiitsministeeriumi seadusandliku poliitika ja planeerimise osakond); English - português
 • Direcção Geral dos Registos e do Notariado (Registrite ja Notarite Peadirektoraat); português
 • Associação Sindical dos Juizes Portugueses (Portugali Kohtunike Liitude Ühendus); português
 • Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (Riigiprokuröride Liit); português
 • Ordem dos Advogados (Portugali Vandeadvokaatide Ühendus); português
 • Õigusaktide sidusandmebaas (sisaldab kõiki “I Série do Diário da Repúblicas” (Riigiteataja I seeria) avaldatud õigusakte ja teateid 1.1.1970 alates; võimaldab vaba juurdepääsu õigusaktidele, mis on avaldatud “I Séries” alates 1. jaanuarist 2000). português
 • Câmara dos Solicitadores (Advokaatide Koda). português

« Kohtuotsuste jõustamine - Üldteave | Portugal - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 24-08-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik