Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Lenkija

Naujausia redakcija: 02-02-2009
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Lenkija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas ir sprendimas? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Sąlygos, susijusios su vykdymo procedūros pradėjimu 2.2.
3. Koks yra vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis 3.
3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas? 3.1.
3.2. Koks yra vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra šių priemonių galiojimo terminas? 3.3.
4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę suteikiantį sprendimą? 4.

 

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymas – tai kompetentingos institucijos atliekamas įstatyme nustatytų prievartos priemonių vykdymas, siekiant, kad pagal vykdomąjį raštą kreditoriaus atžvilgiu būtų įvykdyta pareiga.

Vykdymo procedūra yra priemonių grupė, kurių imamasi pateikus prašymą dėl vykdymo.

Vykdymo procedūroje dalyvaujančios institucijos:

 • teisinės institucijos, dalyvaujančios vykdomojo dokumento paskelbimo vykdytinu procedūroje: pirmininkaujantys teisėjai, apylinkės teismas, apygardos teismas ir apeliacinis teismas;
 • vykdymo įstaigos, dalyvaujančios pačioje vykdymo procedūroje: apylinkės teismas, antstolis.

Proceso šalys:

 • paskelbimo vykdytinu procedūra;
 • pati vykdymo procedūra: pradėjus procedūrą, vykdomajame rašte nurodomos šalys – kreditorius ir skolininkas; iki pradedant tokią procedūrą tai yra potencialios šalys.

Vykdymo priemonės, kuriomis skolininkai skatinami imtis veiksmų:

 • prievartos priemonės (teismo paskirta bauda vietoj arešto už nesumokėtas sumas; skolininkui nustatyta pareiga padengti galimus kreditoriaus nuostolius; teismo nurodymai antstoliui sustabdyti skolininko pasipriešinimą vykdant kreditoriaus prašymą; kreditoriaus veiksmų atlikimas skolininko sąskaita; patekimas į patalpas, skolininko daiktų ir drabužių krata; 500 PLN antstolio paskirta bauda atsakingam asmeniui dėl nepagrįsto atsisakymo pateikti paaiškinimus arba skolininkui, jeigu šis nesilaiko pareigos pranešti apie pasikeitusį adresą);
 • areštas (kilnojamojo arba nekilnojamojo turto);
 • kilnojamojo arba nekilnojamojo turto pardavimas viešose varžytinėse;
 • areštuoto kilnojamojo turto pardavimas tiesiogiai sutarus;
 • įmonės arba ūkio bendrovės bankroto administravimas – skolininko kilnojamojo turto konfiskavimas, kurį atlieka antstolis;
 • patalpų atlaisvinimas;
 • asmens, esančio tėvų valdžioje, globos teisių atėmimas.

2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas ir sprendimas?

2.1. Procedūra

Vykdomasis dokumentas ir jo paskelbimas vykdytinu sudaro vykdymo pagrindą.

viršųviršų

Toliau išvardijami dokumentai laikomi vykdomaisiais dokumentais:

 • res judicata galią turintis teismo sprendimas arba tokios galios neturintis teismo sprendimas, kurį reikia skubiai vykdyti (ir yra skubiai vykdomas);
 • teisme sudaryta taikos sutartis;
 • arbitražo sprendimas;
 • arbitraže sudaryta taikos sutartis;
 • kiti teismo sprendimai, taikos sutartys ir dokumentai, kurie pagal įstatymą turi būti įgyvendinami taikant teisminį vykdymą;
 • notaro dokumentas, kuriuo skolininkas pritaria vykdymui (kuriame taip pat nustatyta pareiga grąžinti pinigų sumą arba atitinkamą pakeičiamų daiktų kiekį, arba konkrečiai nurodytus daiktus), jeigu akte nustatytas galutinis grąžinimo, mokėjimo arba pristatymo terminas;
 • notaro dokumentas, kuriame skolininkas pritaria vykdymui ir kuriame nustatyta pareiga grąžinti dokumente konkrečiai arba pagal įvertinimo išlygą nurodytą pinigų sumą;
 • ES valstybių narių teismų priimti sprendimai, šių teismų sudarytos arba patvirtintos taikos sutartys ir oficialūs dokumentai, sudaryti ES valstybėse narėse ir šiose valstybėse patvirtinti kaip Europos vykdomieji raštai.

Tik res judicata galią turintys teismo sprendimai, kurie pripažinti vykdytinais arba yra skubiai vykdytini (atsižvelgiant į automatiškai arba pateikus prašymą nurodytą skubų vykdymą), gali būti laikomi vykdomaisiais dokumentais. Arbitražo priimti sprendimai visų pirma turi būti paskelbti vykdytinais šalies teismo ir tik tuomet juos galima paskelbti vykdytinais; vien to, kad teismo sprendimas buvo paskelbtas vykdytinu, nepakanka vykdymo procedūrai pradėti. Notaro dokumentas laikomas vykdomuoju dokumentu, jeigu jis atitinka Civilinio proceso kodekse ir Notariato įstatyme nustatytas sąlygas.

viršųviršų

Kiti vykdomieji dokumentai:

 • pranešimo apie reikalavimus bankroto bylose ištrauka;
 • pranešimo apie reikalavimus ištrauka kartu su res judicata galią turinčio sprendimo, patvirtinančio bankroto byloje sudarytą taikos sutartį, ištrauka;
 • res judicata galią turintis banko susitarimas;
 • susitarimas, sudarytas dalyvaujant matininkui;
 • arbitražo, atsakingo už profesines sąjungas, sudaryta taikos sutartis;
 • sumos, gautos per vykdymo procedūrą pardavus nekilnojamąjį turtą, padalijimo projektas;
 • Bankų įstatyme numatytas banko vykdomasis dokumentas, tačiau tik toks, kurį teismas paskelbė vykdytinu;
 • užsienio teismų priimti sprendimai ir šiuose teismuose sudarytos taikos sutartys po to, kai juos vykdytinais paskelbė Lenkijos teismas;
 • planas dėl atsakomybės pagal jūrinius reikalavimus ribojimo fondo padalijimo;
 • Turto komiteto sprendimai ir taikos sutartys, sudarytos šiame komitete taikant susitarimo procedūras (reglamentuojamas Santykių tarp valstybės ir Lenkijos katalikų bažnyčios įstatyme).

Vykdymas pradedamas:

 • automatiškai – pirmosios instancijos teismo prašymu, kai procedūros gali būti pradėtos automatiškai (pagal Civilinio proceso kodeksą);
 • atsižvelgiant į kreditoriaus prašymą, pateiktą apylinkės teismui, turinčiam jurisdikciją, arba šiam teismui priklausančiam antstoliui, atsižvelgiant į tai, kas turi kompetenciją pradėti vykdymą;
 • įgaliojimus turinčios institucijos prašymu (teismas arba prokuroras bylose, susijusiose su baudų, piniginių nuobaudų, žyminių mokesčių ir bylinėjimosi išlaidų, kurias reikia sumokėti į Valstybės iždą, išieškojimu).

Prašymai dėl vykdymo turi būti pateikti raštu arba žodžiu įrašant juos į protokolą; vykdymo institucijos instrukcijos turi būti pateikiamos raštu. Prie prašymo turi būti pridedamas vykdomasis dokumentas.

viršųviršų

Kreditorių prašymai neturi būti pateikiami tarpininkaujant atstovams arba kitai institucijai.

Antstolio vykdymo išlaidas, per vykdymo procedūrą patirtas išlaidas ir vykdymo mokesčius reglamentuoja 1997 m. rugpjūčio 20 d. Teismo antstolių ir vykdymo įstatymas (su paskutiniais pakeitimais).

Normos, reglamentuojančios mokesčių surinkimo tvarką:

 • mokėjimų vykdymas: 15 % nuo vykdomo reikalavimo sumos;
 • reikalavimų užtikrinimas: 5 % nuo reikalavimo sumos po to, kai jis buvo užtikrintas;
 • turto areštas: fiksuotas mokestis lygus 50 % vidutinio atlyginimo, kurį tikimasi gauti;
 • nekilnojamojo turto nuosavybės teisių perdavimas, įmonės valdybos administratoriaus paskyrimas, patalpų atlaisvinimas (daiktų ir asmenų iškeldinimas): mokestis lygus 40 % vidutinio atlyginimo, kurį tikimasi gauti;
 • turto aprašymas arba kitas turto sąrašas: fiksuotas mokestis lygus 10 % vidutinio atlyginimo, kurį tikimasi gauti už kiekvieną valandą arba jos dalį;
 • nuosavybės perdavimas kreditoriams kitais atvejais: fiksuotas mokestis lygus 25 %; kai vykdymas atliekamas dėl papildomai atsiradusių nuosavybės pažeidimų, mokestis kiekvieną kartą didinamas 100 %;
 • antspaudavimas arba antspaudų pašalinimas tuo pat metu nesudarant aprašo: fiksuotas mokestis lygus 4 % vidutinio atlyginimo, kurį tikimasi gauti;
 • veiksmai, dalyvaujant policijai: fiksuotas 25 % mokestis;
 • pagalba pašalinant skolininko priešinimąsi ir arešto orderio priėmimas: 25 % mokestis, arešto orderio įgyvendinimas priklauso nuo to, ar kreditorius moka mokestį.
2.2. Sąlygos, susijusios su vykdymo procedūros pradėjimu

Kreditoriaus prašymas pateikiamas kartu su vykdomuoju dokumentu. Svarbus prašymo turinys (turėtų būti nurodytas konkretus reikalavimas ir būdas, kuriuo bus atliekamas vykdymas, t. y. turtinės teisės, kuriomis remiantis bus vykdomi mokėjimai; jeigu vykdymas susijęs su nekilnojamuoju turtu, turėtų būti nurodomas tokio turto buvimo vietos hipotekos registras ir teismo pavadinimas; jeigu vykdymas susijęs su kilnojamaisiais daiktais, papildomos informacijos apie turtą nereikia pateikti, nes vykdymas iš esmės nukreiptas į visą skolininkui priklausantį kilnojamąjį turtą).

viršųviršų

3. Koks yra vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis

3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas?

Vykdymas gali būti taikomas:

 • kilnojamajam turtui;
 • darbo pajamoms;
 • banko sąskaitoms;
 • nekilnojamajam turtui;
 • jūroje plaukiojančiam laivui;
 • kitiems reikalavimams ir turtinėms teisėms.

Vykdymo negalima nukreipti į:

 • namų ūkio reikmenis, baltinius, patalynę, kasdienius drabužius, darbo drabužius;
 • vieno mėnesio maisto ir degalų atsargas, reikalingas skolininkui ir jo šeimai;
 • vieną karvę, tris ožkas arba tris avis;
 • įrankius, reikalingus apmokamam darbui atlikti, ir žaliavas, reikalingas vienos savaitės produkcijai, išskyrus motorines transporto priemones;
 • visus pinigus, kuriems netaikomas vykdymas (t. y. kiti pinigai, nei ta atlyginimo dalis, kuri reguliariai išieškoma Darbo kodekse nustatyta tvarka); jeigu skolininkas neturi nuolatinio darbo, tokie pinigai yra suma, reikalinga skolininkui ir jo šeimai pragyventi dvi savaites;
 • mokomąją medžiagą, asmeninius dokumentus, apdovanojimus, religijos reikmenis ir kasdienius daiktus, kuriuos galima parduoti tik labai nuostolingai ir kurie skolininkui yra itin vertingi;
 • tam tikrus ūkininkams priklausančius daiktus (nurodytus atskiruose įstatymuose);
 • sumas ir išmokas, skirtas verslo ir kelionės išlaidoms apmokėti;
 • iš valstybės iždo specialiems tikslams skirtas sumas (subsidijas, pagalbą), išskyrus atvejus, kai reikalavimas buvo pateiktas atsižvelgiant į šių tikslų įgyvendinimą arba dėl pareigos mokėti išlaikymą;
 • neperleidžiamas teises;
 • skolininkų reikalavimus valstybės institucijoms dėl tiekimo, darbo arba paslaugų prieš užbaigiant darbą arba suteikiant paslaugas;
 • asmens draudimo išmokas ir ne gyvybės draudimo išmokas.
3.2. Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip, pagal vykdomąjį dokumentą visas atitinkamas reikalavimas gali būti vykdomas nukreipiant jį į visą skolininko turtą. Skolininkai turi teisę valdyti savo turtą, išskyrus atvejus, kai jiems, kaip sutuoktiniams, teismas atima teisę valdyti bendrą turtą. Tačiau kai pradedama vykdymo procedūra, susijusi su kilnojamuoju turtu, antstolis perima minėtą turtą ir surašo arešto protokolą. Disponavimas nekilnojamuoju turtu jį areštavus neturi įtakos tolesnei procedūros eigai, o vykdymo procedūra, susijusi su areštuotu kilnojamuoju turtu, taip pat gali būti pradėta prieš pirkėjus. Tačiau jeigu yra pagrįstų priežasčių, antstolis bet kuriuo procedūros metu gali perduoti areštuotą turtą saugoti trečiajai šaliai, kuri gali būti kreditorius. Jeigu vykdymo procedūra yra susijusi su nekilnojamuoju turtu, antstolis visų pirma nurodo skolininkui per dvi savaites sumokėti savo skolas, priešingu atveju antstolis parengia turto aprašą ir įvertinimą. Disponavimas nekilnojamuoju turtu jį areštavus neturi įtakos tolesnei vykdymo procedūrai. Pirkėjai procedūroje gali dalyvauti kaip skolininkai. Tačiau skolininko (kuris vykdo verslą arba valdo ūkį) ieškinys, pateiktas po to, kai administratoriai pradėjo vykdymą, negalioja.

viršųviršų

Kai skolininkams nustatyta pareiga neatlikti tam tikrų veiksmų arba nekliudyti kreditoriui atlikti veiksmų ir jie nesilaikė šios pareigos, teismas kreditoriaus prašymu paskiria jiems baudą; skolininkai, kurie nesumoka baudos, gali būti nubausti areštu. Todėl tokiais atvejais skolininkams, nesumokėjusiems baudos, kuri laikoma prievartos priemone, gali būti atimta laisvė.

Bankas, kuris nesilaiko normų, reglamentuojančių bankų pareigas, susijusias su areštuotomis banko sąskaitomis, įskaitant santaupų sąskaitas, yra atsakingas už atitinkamo kreditoriaus dėl to patirtus nuostolius. Bankų civilinę ir baudžiamąją atsakomybę reglamentuoja Bankų įstatymas. Asmenys, kurie teikia bankams ir bankų klientams melagingą informaciją arba nuslepia teisingus duomenis, atsako pagal baudžiamąją teisę (skiriama bauda ir iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė), tai taip pat taikoma asmenims, kurie turi pareigą saugoti banko paslaptį ir atskleidžia ją arba piktnaudžiauja tokia informacija (bauda iki 1 mln. PLN ir iki trejų metų laisvės atėmimo bausmė).

3.3. Koks yra šių priemonių galiojimo terminas?

Įstatyme nėra konkrečiai nustatyti prašymų dėl vykdymo pateikimo terminai; tačiau norint užtikrinti, kad išpildomos procesinės vykdymo sąlygos, turi būti patikrinami tam tikri veiksniai (kreipimosi į teismą leistinumas, nacionalinė jurisdikcija, procesinis veiksnumas). Jeigu šios sąlygos nėra tenkinamos, vykdymas panaikinamas.

4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę suteikiantį sprendimą?

Teisminiai teisių gynimo būdai taikant vykdymo procedūrą:

viršųviršų

 • dėl antstolio atliktų veiksmų apylinkės teismui pateiktas skundas (terminas: viena savaitė nuo veiksmų atlikimo);
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo atmesti skundą;
 • skundas apylinkės teismui dėl antstolio sprendimo paskirti baudą;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo nepanaikinti pirmiau minėto sprendimo;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, kai vienu metu vykdomas administracinis ir teismo sprendimas;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo paskelbti dokumentą vykdytinu;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo sustabdyti arba nutraukti procedūrą;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo apriboti vykdymą;
 • ieškinys dėl teismo sprendimo, priimto neišklausius atsakovo;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, nurodančio padengti šalies, atsakingos už vykdymo, susijusio su kilnojamuoju turtu, priežiūrą, išlaidas ir sumokėti atlyginimą;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, nurodančio grąžinti pinigus, areštuotus per vykdymo procedūrą, susijusią su kilnojamuoju turtu;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, susijusio su turto aprašymu ir įvertinimu, vykdymo procedūros, susijusios su nekilnojamuoju turtu, metu;
 • vadovaujančiam teisėjui pateiktas žodinis skundas dėl antstolio veiksmų, parduodant turtą iš varžytinių;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, kuriuo nustatomos kainos;
 • prieštaravimai dėl sumos, gautos per vykdymo procedūrą, padalijimo plano (per dvi savaites nuo tos dienos, kai planą parengusiai vykdymo įstaigai buvo perduotas pranešimas);
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, susijusio su prieštaravimais dėl sumos padalijimo plano;
 • apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo, susijusio su kreditoriaus veiksmais, atliekamais skolininko sąskaita, ir apeliacinis skundas dėl teismo sprendimo nurodyti skolininkui atlikti tam tikrus veiksmus, pagrasinti skolininkui bauda arba areštu ir nurodyti padengti kreditoriaus nuostolius;
 • prieštaravimas dėl teismo sprendimo, susijusio su daikto arešto panaikinimu, vykdymo procedūros, kurioje dalyvauja valstybė ir įmonės.

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Lenkija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-02-2009

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė