Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Polen

Seneste opdatering : 22-02-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Polen

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Procedure 2.1.
2.2. Materielle betingelser 2.2.
3. Fuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og karakter 3.
3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? 3.3.
4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres? 4.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område?

Ved tvangsfuldbyrdelse forstås de kompetente myndigheders anvendelse af de tvangsmidler, loven fastsætter for på basis af et eksekutionsgrundlag at sikre, at skyldner opfylder sine forpligtelser over for kreditor.

Tvangsfuldbyrdelsen er det sæt foranstaltninger, der træffes i forbindelse med fuldbyrdelsen efter indgivelse af begæring om tvangsfuldbyrdelse.

Organer, der er involveret i tvangsfuldbyrdelse:

 • retlige enheder, der er involveret i en "afgørelse om eksigibilitet" med henblik på en tvangsfuldbyrdelse (retsformænd, distriksdomstole, regionale domstole, appeldomstole)
 • retshåndhævende instanser, der er involveret i selve tvangsfuldbyrdelsen (regionale domstole, foged)

Parterne i en sag:

 • ved afgørelse om eksigibilitet
 • ved selve tvangsfuldbyrdelsen (når tvangsfuldbyrdelse er indledt: de parter, der i eksekutionsgrundlaget betegnes som kreditor og skyldner); indtil sagen er indledt, er disse potentielle parter.

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, der skal tilskynde skyldner til handling:

 • tvangsmidler (bødestraf ved retten i stedet for frihedsstraf i tilfælde af manglende betaling, skyldner pålægges at dække kreditors potentielle tab, instrukser fra ret til foged med henblik på at sætte sig ud over skyldners indsigelse mod kreditors begæring, dispositioner foretaget af kreditor for skyldners regning, tiltvungen adgang til bolig, gennemsøgning af skyldners ejendele og beklædning, bøde på 500 PLN pålagt af en foged for ubegrundet afslag fra den ansvarliges side på at tilvejebringen forklaring og for skyldners manglende overholdelse af sin forpligtelse til at underrette om adresseændring).
 • udlæg (løsøre, fast ejendom)
 • tvangsauktion over udlagt fast ejendom og løsøre
 • salg af udlagt løsøre efter direkte aftale
 • insolvensbehandling af virksomhed eller bedrift - konfiskation af skyldners løsøre ved foged
 • udsættelse fra lokaler
 • tvangshentning af personer i forbindelse med tvist om forældremyndighed

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

2.1. Procedure

En afgørelse påført en fuldbyrdelsespåtegning er grundlag for tvangsfuldbyrdelse.

TopTop

Følgende er eksekutionsgrundlag:

 • en retskraftig eller ikke-retskraftig dom til omgående fuldbyrdelse (som omgående kan tvangsfuldbyrdes)
 • et forlig indgået i retten
 • en voldgiftskendelse
 • et forlig indgået ved et voldgiftsorgan
 • andre afgørelser, forlig og akter, der i henhold til loven tvangsfuldbyrdes
 • en notarialakt, hvorved skyldner indvilger i tvangsfuldbyrdelse (indeholdende forpligtelser med hensyn til betaling af pengebeløb eller overdragelse af fungible eller specifikt anførte genstande), hvis fristen for betaling, opgørelse eller overdragelse er specificeret i akten
 • en notarialakt, hvorved skyldner indvilger i tvangsfuldbyrdelse, indeholdende en forpligtelse til at betale den sum penge, der i akten er specificeret eller opgjort ved vurderingsklausul.
 • domme fra domstolene i EU's medlemsstater og forlig indgået ved eller bekræftet af disse domstole, officielle dokumenter fra EU's medlemsstater attesteret som europæiske tvangsfuldbyrdelsesdokumenter i disse stater.

Kun retskraftige domme påtegnet en afgørelse om eksigibilitet eller domme, som umiddelbart kan tvangsfuldbyrdes (fordi de omgående automatisk kan fuldbyrdes eller kan fuldbyrdes efter begæring), kan være eksekutionsgrundlag. Afgørelser fra volfgiftsorganer skal stadfæstes af en polsk domstol, før der kan træffes afgørelse om deres eksigibilitet; den omstændighed, at en afgørelse erklæres eksigibel er altså ikke i sig selv ensbetydende med, at der kan indledes tvangsfuldbyrdelse. En notarialakt udgør et eksekutionsgrundlag, hvis den opfylder betingelserne i retsplejeloven og i notarialloven.

TopTop

Andre eksekutionsgrundlag:

 • uddrag af en liste over fordringer i en konkursbehandling
 • uddrag af en liste over fordringer sammen med uddrag af retskraftig dom, der bekræfter aftale i konkursbehandling
 • et retskraftigt forlig i bankforhold
 • et forlig indgået ved syns- og skønsmand
 • et forlig indgået ved voldgiftsorgan med arbejdsretligt speciale
 • en aftale om deling af beløb indkommet ved auktion over fast ejendom
 • et banktvangsfuldbyrdelsesdokument i henhold til banklovgivningen, dog først når en domstol har truffet afgørelse om eksigibilitet
 • domme afsagt af udenlandske domstole og forlig indgået ved disse domstole, når en polsk domstol har truffet afgørelse om eksigibilitet
 • udkast til aftale om deling af midler fra en maritim begrænsnings for søretlige krav
 • afgørelser fra Komisja Majatkowa og forlig indgået her i forbindelse med en mæglingsprocedure (reguleret ved loven om forholdet mellem staten og kirken i Republikken Polen).

Tvangsfuldbyrdelse sker:

 • automatisk - efter begæring fra en domstol i første instans i sager, der kan indledes uden videre (i henhold til retsplejeloven)
 • efter begæring fra kreditor indgivet ved den regionale domstol eller til den foged, der er tilknyttet denne, afhængigt af hvem der er kompetent til at foretage tvangsfuldbyrdelsen
 • efter begæring fra et kompetent organ (domstol eller offentlig anklager i sager om inddrivelse af bøder, finansielle sanktioner, retsafgifter og sagsomkostninger, statskassen har fordring på).

Begæring om tvangsfuldbyrdelse indgives skriftligt eller mundtligt (til protokol); instrukser tvangsfuldbyrdelsesorganet skal foreligge skriftligt. Eksekutionsgrundlaget vedlægges anmodningen eller begæringen.

TopTop

Begæringer fra kreditorer behøver ikke indgives ved hjælp af repræsentant eller andet organ.

Fogedens omkostninger ved tvangsfuldbyrdelse, påløbne udgifter ved tvangsfuldbyrdelse og tvangsfuldbyrdelsesgebyrer er reguleret ved loven om fogedforretninger og tvangsfuldbyrdelse af 20. august 1997 (som ændret).

Bestemmelser om gebyrer:

 • inddrivelse af betalinger: 15 % af værdien af den inddrevne fordring
 • sikring af fordringer: 5 % af fordringens værdi, efter at den er sikret
 • udlæg i ejendom: fast gebyr svarende til 50 % af de forventede gennemsnitlige vederlag
 • overførsel af ejendomsret over fast ejendom, udpegelse af bestyrelsesformand i virksomhed, rydning af lokaler for personer og genstande: 40 % af de forventede gennemsnitlige vederlag
 • opgørelse af inventar eller andre aktiver: fast gebyr svarende til 10 % af de forventede gennemsnitlige vederlag for hver time
 • overførsel af ejendomsret til kreditor i andre tilfælde: fast gebyr på 25 %, hvor tvangsfuldbyrdelsen sker efter andre brud på ejendomsretten, gebyret forhøjes hver gang med 100 %
 • forsegling og fjernelse af mærker, uden samtidig at udarbejde opgørelse: fast gebyr på 4 % af de forventede gennemsnitlige vederlag
 • aktiviteter med politiets medvirken: fast gebyr på 25 %
 • assistance hvis skylnder modsætter sig tvangsfuldbyrdelse og udstedelse af ordre om fængsling af skyldner: gebyr på 25 %, tvangsfuldbyrdelse af fængslingskendelsen er betinget af, at kreditor betaler gebyret.
2.2. Materielle betingelser

Betingelser for tvangsfuldbyrdelse: begæring fra kreditor vedlagt eksekutionsgrundlag. Begæringens indhold er vigtigt (fordring og metode til inddrivelse skal angives, dvs. den ejendomsret på basis af hvilken tvangsfuldbyrdelsen skal foretages; hvis tvangsfuldbyrdelsen involverer fast ejendom, skal matrikelregister og navnet på den domstol i hvis retskreds, ejendommen er beliggende, oplyses; hvis tvangsfuldbyrdelsen involverer løsøre, er der ikke behov for yderligere angivelser af de involverede aktiver, da tvangsfuldbyrdelsen i princippet vedrører alt løsøre tilhørende skyldner

TopTop

3. Fuldbyrdelsesforanstaltningernes formål og karakter

3.1. Hvilke former for aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?

Følgende aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse:

 • løsøre
 • optjent erhvervsindkomst
 • bankkonti
 • fast ejendom
 • søgående skibe
 • andre fordringer og ejendomsrettigheder.

Følgende aktiver kan ikke gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse:

 • husholdningsartikler, linned, sengetøj, hverdagstøj, tøj til arbejdsbrug
 • 1 måneds forbrug af fødevarer og brændsel for skyldner og dennes familie
 • 1 ko, 2 geder eller 3 får
 • arbejdsredskaber, som er nødvendige i forbindelse med lønnet arbejde, og råmaterialer til 1 uges produktion (gælder ikke motorkøretøjer)
 • pengemidler, der ikke kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse (dvs. andre midler end den del af den regelmæssigt oppebårne løn, som er anført i loven om arbejdsforhold); hvis skyldner ikke er fast beskæftiget, er der tale om sådanne midler, som er nødvendige til skyldners og dennes families underhold i to uger
 • undervisningsmaterialer, personlige papirer, hædersbevisninger, genstande af religiøs betydning og dagligdags genstande, som kun kan sælges med betydeligt tab, og som har stor værdi for skyldner
 • visse genstande tilhørende landmænd (som anført i andre bestemmelser)
 • pengemidler og naturalydelser til dækning af erhvervsmæssige udgifter og rejseudgifter
 • beløb uddelt af staten til særlige formål (legater og anden støtte), medmindre fordringen er opstået i forbindelse med gennemførelsen af disse mål eller som følge af forpligtelsen til at betale underholdsbidrag
 • rettigheder, der ikke kan overføres
 • krav fra skyldner mod statslige organer med hensyn til leverancer, arbejde eller tjenester, før disse er erlagt
 • personlige indbetalinger til forsikringer, erstatning fra andre forsikringer end livsforsikring.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?

Medmindre andet er angivet, kan hele den relevante fordring i henhold til et eksekutionsgrundlag inddrives fra alle områder af skyldnerens ejendom. Skyldnere har ret til selv at forvalte deres aktiver, medmindre de som ægtefæller af en domstol er fradømt retten til at forvalte fælles aktiver. Når tvangsfuldbyrdelser, der omfatter løsøre, indledes, sikrer fogeden disse aktiver og udarbejder en udlægsopgørelse. Afhændelse af fast ejendom efter udlæg påvirker ikke procedurens videre forløb, men tvangsfuldbyrdelsesprocedurer, der indebærer udlæg i løsøre, kan også iværksættes over for erhververe af løsøret. I tilfælde, hvor dette er velbegrundet, kan fogeden imidlertid på et hvilket som helst stadie af proceduren, anbringe det udlagte løsøre under tilsyn af tredjemand, der kan være kreditor. Ved tvangsfuldbyrdelse, der involverer fast ejendom, anmoder fogeden først skyldner om at betale sin gæld inden for en periode af to uger; sker dette ikke, udarbejder han en beskrivelse og en vurdering af ejendommen. Afhændelse af fast ejendom efter udlæg heri påvirker ikke procedurens videre forløb. Erhververe kan være parter i proceduren som skyldnere. Sager kan ikke gyldigt anlægges af skyldnere (der driver virksomhed eller landbrugsbedrift) efter at kreditorerne har indledt tvangsfuldbyrdelse som led i en insolvens.

TopTop

Hvor skyldnerne er bundet af en forpligtelse til ikke at foretage bestemte handlinger eller til ikke at forhindre dispositioner truffet af kreditor, og hvor de ikke har overholdt denne forpligtelse, pålægges de efter begæring fra kreditor en bøde af retten; skyldnere, der undlader at betale denne bøde, kan sættes i fængsel. I sådanne tilfælde vil skyldnere, som ikke betaler en bøde, der udgør en tvangsforanstaltning, kunne berøves deres frihed.

Banker, der ikke overholder reglerne for bankers forpligtelser i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse i konti, herunder opsparingskonti, hæfter for de tab, de pågældende kreditorer lider som følge heraf. Bankers civilretlige og strafferetlige ansvar henhører under bankloven. Personer, der afgiver falsk erklæring, eller som tilbageholder korrekte oplysninger ved afgivelse af oplysninger til myndigheder med ansvar for bankvirksomhed, kan straffes (bøde og indtil 3 års fængsel). Dette gælder også for personer, der er forpligtet til overholdelse af bankhemmelighed, som videregiver eller misbruger oplysninger omfattet af bankhemmelighed (bøde på indtil 1 mio. PLN og indtil 3 års fængsel).

3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger?

Loven indeholder ikke nogen tidsfrist med hensyn til begæring om tvangsfuldbyrdelse; det skal imidlertid kontrolleres, at processuelle betingelser for tvangsfuldbyrdelsen er opfyldt (lovligheden af en retssag, national jurisdiktion, partshabilitet og partsevne). Hvis disse betingelser ikke er opfyldt nægtes tvangsfuldbyrdelsen.

4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Retsmidler mod tvangsfuldbyrdelse:

TopTop

 • klage indgivet ved distriktsdomstol over fogedens foranstaltninger (tidsfrist: en uge fra datoen for foranstaltningerne)
 • appel af en domstolsafgørelse om afvisning af klage
 • klage til distriktsdomstol over fogeds beslutning om pålæggelse af bøde
 • appel af domstolsafgørelse om ikke at annullere ovennævnte afgørelse
 • appel af domstolsafgørelse i tilfælde af dobbelt håndhævelse i form af administrativ såvel som retslig håndhævelse
 • appel af en domstolsafgørelse om eksigibilitet
 • appel af en domstolsafgørelse om udsættelse eller ophævelse af sagen
 • appel af en domstolsafgørelse om begrænsning af adgangen til tvangsfuldbyrdelse
 • søgsmål rettet mod en afgørelse, der er truffet uden kontradiktion
 • appel af domstolsafgørelse om godtgørelse af udgifter afholdt af og vederlag til en part, der har ført tilsyn med en tvangsfuldbyrdelse, der involverer løsøre
 • appel af en domstolsafgørelse om frigørelse af midler udlagt i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse af løsøre
 • appel af en domstolsafgørelse om opgørelse og vurdering af ejendom i forbindelse med en tvangsfuldbyrdelse vedrørende fast ejendom
 • mundtlig klage til den kompetente ret over dispositioner foretaget af fogeden i forbindelse med salg ved auktion
 • appel af en domstolsafgørelse om prisfastsættelse
 • indsigelse mod udkast til fordeling af beløb indkommet ved tvangsfuldbyrdelse (inden for 2 uger efter den dato, hvor der er givet meddelelse til det fuldbyrdelsesorgan, der har udarbejdet udkastet)
 • appel af en domstolsafgørelse vedrørende indsigelse mod fordelingsudkastet
 • appel af en domstolsafgørelse om kreditors dispositioner for skyldners regning og appel af en domstolsafgørelse, der pålægger skyldner at foretage visse dispositioner og truer skyldner med bøde eller fængsel, samt domstolsafgørelser om godtgørelse af kreditors tab
 • indsigelse mod domstolsafgørelse om undtagelse af ejendom fra tvangsfuldbyrdelse, hvor stat og erhvervsliv er involveret.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Polen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 22-02-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige