Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Polsko

Poslední aktualizace: 02-02-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Polsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co se rozumí pod pojmem „výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech“? 1.
2. Za jakých podmínek mohou být exekuční titul, resp. rozhodnutí, vydány? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Podmínky spojené se zahájením výkonu rozhodnutí 2.2.
3. Předmět a povaha exekučních opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky opatření o výkonu? 3.2.
3.3. Jaká je platnost exekučních opatření? 3.3.
4. Je zde možnost odvolání? 4.

 

1. Co se rozumí pod pojmem „výkon rozhodnutí v občanských a obchodních věcech“?

Výkon rozhodnutí je provádění donucujících opatření, ze strany příslušných orgánů, stanovených zákonem s cílem dosáhnout splnění povinnosti vůči věřiteli na základě exekučního titulu.

Vykonávací řízení je soubor opatření přijatých v souvislosti s výkonem rozhodnutí po podání návrhu na výkon rozhodnutí.

Orgány zapojené do vykonávacího řízení:

 • justiční orgány zapojené do řízení o „prohlášení vykonatelnosti“ v souvislosti s nařízením výkonu rozhodnutí: předsedové senátu, okresní soud, krajský soud a odvolací soud
 • orgány, které provádějí vymáhání práva, zapojené do samotného vykonávacího řízení: okresní soud, soudní exekutor

Účastníci řízení:

 • řízení o „prohlášení vykonatelnosti“;
 • samotné vykonávací řízení: jakmile bylo řízení zahájeno, jsou účastníky strany uvedené v nařízení výkonu rozhodnutí jako věřitel a dlužník; do této doby jsou to potenciální účastníci.

Opatření k výkonu rozhodnutí, která mají přimět dlužníky konat:

 • donucovací opatření (pokuta uložená soudem místo trestu odnětí svobody v případě neplacení, dlužníkovi uložená povinnost uhradit věřiteli případné ztráty, pokyny vydané soudem soudnímu exekutorovi, aby odstranil odpor dlužníka proti návrhu věřitele, provedení činností věřitelem na náklady dlužníka, otevření bytu, prohledání majetku a oděvů dlužníka, pokuta uložená soudním exekutorem ve výši 500 PLN za bezdůvodné odmítnutí na straně odpovědné osoby poskytnout vysvětlení a na straně dlužníka za nedodržení povinnosti oznámit změnu adresy)
 • odebrání (movitého nebo nemovitého majetku)
 • prodej odebraného nemovitého nebo movitého majetku v dražbě
 • prodej odebraného movitého majetku přímou dohodou
 • uvalení nucené správy na podnik nebo hospodářství – zabavení movitého majetku soudním exekutorem
 • vyklizení prostor
 • odnětí práv opatrovat osobu, která podléhá rodičovské odpovědnosti

2. Za jakých podmínek mohou být exekuční titul, resp. rozhodnutí, vydány?

2.1. Postup

Za základ pro výkon rozhodnutí slouží exekuční titul s prohlášením vykonatelnosti.

NahoruNahoru

Exekuční titul je:

 • pravomocný rozsudek nebo nepravomocný rozsudek, který podléhá okamžitému výkonu (a je okamžitě vykonatelný)
 • soudní smír
 • rozhodnutí rozhodčího senátu
 • smír schválený rozhodčím senátem
 • jiné rozsudky, smíry a nástroje, které se ze zákona provádějí výkonem rozhodnutích
 • notářská listina, ve kterém dlužník akceptuje výkon rozhodnutí (jenž spočívá v povinnosti zaplatit peněžní částku nebo kvantifikovatelné zastupitelné věci či v povinnosti odevzdat jednotlivě určené položky), je-li v listině uveden termín zaplacení, vyrovnání nebo odevzdání
 • notářská listina, ve kterém dlužník akceptuje výkon rozhodnutí, jenž spočívá v povinnosti zaplatit peněžní částku určenou v rozhodnutí nebo uvedenou v hodnotové doložce
 • rozsudky soudů členských států EU, smíry uzavřené u uvedených soudů nebo jimi potvrzené a úřední doklady zpracované v členských státech EU a certifikované v uvedených státech jako evropské exekuční tituly

Exekučními tituly mohou být pouze pravomocné rozsudky, které obsahují prohlášení vykonatelnosti nebo jsou okamžitě vykonatelné (na základě okamžité vykonatelnosti udělené automaticky nebo na základě návrhu). Rozsudky vynesené rozhodčími senáty musí být nejprve prohlášeny vykonatelnými vnitrostátním soudem a teprve potom lze vydat prohlášení vykonatelnosti; pouhé prohlášení rozsudku za vykonatelný samo o sobě nestačí pro zahájení vykonávacího řízení. Rozhodnutí notářství je exekučním titulem, jestliže splňuje podmínky stanovené občanským soudním řádem a zákonem o notářích.

NahoruNahoru

Další exekuční tituly:

 • výpis z ohlášení pohledávek v insolvenčním řízení
 • výpis z ohlášení pohledávek s výpisem z pravomocného rozhodnutí, kterým se potvrzuje dohoda, v úpadkovém řízení
 • pravomocné bankovní vypořádání
 • smír uzavřený před znalcem
 • smír uzavřený rozhodčím senátem odpovědným za odbory
 • plán rozdělení částky získané z exekuce nemovitosti
 • bankovní exekuční titul stanovené bankovním zákonem, ale pouze po vydání prohlášení vykonatelnosti soudem
 • rozsudky vynesené zahraničními soudy a smíry uzavřené před uvedenými soudy poté, co je polský soud prohlásí vykonatelnými
 • plán rozdělení omezení ručení pro fond námořních nároků
 • rozhodnutí Majetkového výboru a smíry uzavřené před ním v řízení o vyrovnání (upravuje zákon o vztazích mezi státem a katolickou církví v Polsku)

Výkon rozhodnutí je zahájen:

 • automaticky – na návrh soudu prvního stupně ve věcech, které lze zahájit automaticky (na základě občanského soudního řádu)
 • na základě návrhu věřitele podaného k okresnímu soudu s příslušností nebo soudnímu exekutorovi u uvedeného soudu podle toho, kdo je příslušný přikročit k výkonu rozhodnutí
 • na žádost oprávněného orgánu (soudu nebo státního zástupce ve věcech, které se týkají vymáhání pokut, peněžitých trestů, soudních poplatků a nákladů na řízení dlužných státu)

Návrhy na výkon rozhodnutí musí být podány písemně nebo ústně do protokolu; pokyny orgánu výkonu práva musí být písemné. K návrhu nebo žádosti by mělo být přiloženo nařízení výkonu rozhodnutí.

NahoruNahoru

Návrhy věřitelů nemusí být podány prostřednictvím zástupce nebo jiného orgánu.

Náklady soudního exekutora spojené s výkonem rozhodnutí, výdaje vzniklé v průběhu výkonu rozhodnutí a poplatky za výkon rozhodnutí upravuje zákon o soudních exekutorech a výkonu rozhodnutí ze dne 20. srpna 1997 (v platném znění).

Pravidla, která upravují výběr poplatků:

 • vymáhání plateb: 15 % z částky vymoženého nároku
 • zajištění pohledávek: 5 % z částky pohledávky po zajištění
 • odebrání majetku: pevně stanovený poplatek, který se rovná 50 % předpokládané průměrné odměny
 • převod nemovitosti, jmenování správce ve vedení podniku, vyklizení prostor (předměty a osoby): poplatek, který se rovná 40 % předpokládané průměrné odměny
 • inventář nebo jiný seznam majetku: pevně stanovený poplatek, který se rovná 10 % předpokládané průměrné odměny za každou hodinu nebo její část
 • převod vlastnictví na věřitele v ostatních věcech: pevně stanovený poplatek 25 %; pokud se výkon rozhodnutí uskutečňuje na základě dalšího porušování vlastnických práv, zvýší se poplatek pokaždé o 100 %
 • zapečetění nebo odstranění pečetí bez sestavení inventury: pevně stanovený poplatek, který se rovná 4 % předpokládané průměrné odměny
 • činnosti se zapojením policie: pevně stanovený poplatek 25 %
 • pomoc při odstranění odporu dlužníka a vydání příkazu k uvěznění dlužníka: poplatek 25 %, provedení rozhodnutí o vazbě je podmíněno zaplacením poplatku věřitelem
2.2. Podmínky spojené se zahájením výkonu rozhodnutí

Návrh věřitele s připojeným nařízením výkonu rozhodnutí. Důležitý je obsah návrhu (měla by být uvedena dotyčná povinnost a způsob provedení výkonu soudního rozhodnutí, tj. práva k majetku, na jejichž základě mají být vymáhány platby; v případě exekuce nemovitosti by měl být uveden katastr nemovitostí a jméno soudu, kde je vedena; v případě exekuce movitého majetku není zapotřebí dále rozepisovat dotyčný majetek, protože exekuce se v zásadě týká veškerého movitého majetku, který dlužník vlastní).

NahoruNahoru

3. Předmět a povaha exekučních opatření

3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Předmětem exekuce může být:

 • movitý majetek
 • pracovní příjem
 • bankovní účty
 • nemovitost
 • námořní plavidla
 • jiné nároky a majetková práva

Předmětem exekuce nesmí být:

 • vybavení domácnosti, prádlo, lůžkoviny, každodenní oděvy, pracovní oděvy
 • zásoby potravin a paliv pro dlužníka a jeho rodinu na jeden měsíc
 • jedna kráva, dvě kozy nebo tři ovce
 • nástroje nezbytné k provozování placeného zaměstnání a suroviny potřebné k týdenní výrobě, s výjimkou motorových vozidel
 • jakékoliv peněžní prostředky, které nejsou předmětem exekuce (tzn. jiné prostředky než ty, které jsou součástí pravidelně pobírané odměny, jak specifikuje zákoník práce); nemá-li dlužník trvalý pracovní poměr, jedná se o peněžní prostředky, které jsou potřebné  na chod domácnosti dlužníka a jeho rodiny po dva týdny
 • vzdělávací materiály, osobní doklady, ocenění, náboženské předměty a předměty každodenní potřeby, které lze prodat pouze se značnou ztrátou a které mají pro dlužníka podstatnou hodnotu
 • některé předměty, které vlastní zemědělci (uvedené ve zvláštních právních předpisech)
 • částky a věcné dávky určené k pokrytí obchodních a cestovních výdajů
 • částky přidělené státem na zvláštní cíle (granty, podpora), pokud nárok nevznikl na základě uskutečňování uvedených cílů nebo v důsledku povinnosti platit výživné
 • nepřevoditelná práva
 • pohledávky dlužníků za státními organizačními subjekty za dodávky, práci nebo služby před jejich dokončením
 • osobní pojistné plnění a neživotní pojistné plnění
3.2. Jaké jsou účinky opatření o výkonu?

Není-li stanoveno jinak, podle nařízení výkonu rozhodnutí lze celý příslušný nárok vymáhat ze všech částí majetku dlužníka. Dlužníci mají právo spravovat svůj majetek, pokud jako jeden z manželů nejsou soudem zbaveni práva spravovat společné jmění. Je-li však zahájeno vykonávací řízení, které se týká movitého majetku, přebírá řečený majetek soudní exekutor, který sepíše zprávu o obstavení majetku. Zcizení nemovitosti po obstavení nemá vliv na další průběh řízení, kdežto vykonávací řízení, které se týká obstaveného movitého majetku, lze zahájit také proti kupujícím. Pokud však k tomu existují dobré důvody, může soudní exekutor v jakékoliv fázi řízení umístit obstavený movitý majetek pod dohled třetí strany, kterou může být věřitel. V případě exekuce nemovitosti soudní exekutor nejdříve nařídí dlužníkovi, aby splatil svůj dluh do dvou týdnů, a v opačném případě připraví popis a ocenění majetku. Odprodej nemovitosti po obstavení nemá vliv na další průběh řízení. Kupující se mohou řízení účastnit jako dlužníci. Žaloba podaná dlužníkem (který vede podnik nebo hospodářství) po zahájení výkonu rozhodnutí správci konkurzní podstaty je však neplatná.

NahoruNahoru

Pokud jsou dlužníci vázáni povinností nekonat nebo nebránit věřiteli v konání a uvedenou povinnost nesplní, uloží jim soud na základě návrhu věřitele pokutu; dlužníkům, kteří pokutu nezaplatí, hrozí uvěznění. V těchto případech mohou být tedy dlužníci, kteří nevyrovnají pokutu, jež je donucujícím opatřením, zbaveni svobody.

Banka, která nedodrží pravidla, jež upravují povinnosti bank, pokud jde o obstavení bankovních účtů, včetně spořitelních účtů, je odpovědná za výsledné ztráty vzniklé dotyčným věřitelům. Občanskoprávní a trestní odpovědnost bank upravuje bankovní zákon. Osoby, které učiní falešné prohlášení nebo které zatají správné údaje při poskytování informací orgánům zodpovědným za banky a za zákazníky bank, jsou trestněprávně odpovědné (pokuta a až tři roky odnětí svobody) stejně jako osoby, které musí zachovávat bankovní tajemství a které prozradí nebo zneužijí informace, jež představují bankovní tajemství (pokuta až 1 milión PLN a až tři roky odnětí svobody).

3.3. Jaká je platnost exekučních opatření?

Zákon nespecifikuje žádnou časovou lhůtu pro podání návrhu na výkon rozhodnutí; musí však být prováděny kontroly, které zajistí, že jsou splněny procesní podmínky pro vykonávací řízení (přípustnost soudního řízení, vnitrostátní pravomoc, způsobilost být účastníkem řízení, procesní způsobilost). Nejsou-li tyto podmínky splněny, je výkon rozhodnutí zrušen.

4. Je zde možnost odvolání?

Opravné prostředky ve vykonávacím řízení:

NahoruNahoru

 • stížnost podaná k okresnímu soudu proti úkonům soudního exekutora (časová lhůta: jeden týden od data těchto úkonů)
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o zamítnutí stížnosti
 • stížnost k okresnímu soudu proti rozhodnutí soudního exekutora uložit pokutu
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí nezrušit výše uvedené rozhodnutí
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí v případě dvojího výkonu správního a soudního rozhodnutí
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o vydání prohlášení vykonatelnosti
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o pozastavení nebo zrušení řízení
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o promlčení výkonu soudního rozhodnutí
 • žaloba proti rozsudku vynesenému bez vyslechnutí dlužníka
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o splacení výdajů vzniklých straně zodpovědné za dozor nad vykonávacím řízením, které se týká movitého majetku, a o splacení odměny této straně
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o uvolnění peněžních částek odebraných v rámci výkonu rozhodnutí, které se týká movitého majetku
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o popisu a ocenění majetku v rámci výkonu rozhodnutí, které se týká nemovitostí
 • ústní stížnost podaná dohlížejícímu soudci proti konání soudního exekutora v průběhu prodeje v dražbě
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o stanovení cen
 • námitky proti návrhu rozdělení částky získané v exekuci (do dvou týdnů ode dne, kdy bylo orgánu výkonu práva, který projekt vypracoval, předloženo oznámení)
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o vyřešení námitek proti projektu rozdělení
 • odvolání proti soudnímu rozhodnutí o výkonu činností věřitelem na náklady dlužníka a odvolání proti soudnímu rozhodnutí, kterým se dlužníkovi nařizuje vykonat určité činnosti, které dlužníkovi hrozí pokutou nebo odnětím svobody a kterým se dlužníkovi nařizuje uhradit věřiteli ztráty
 • námitka proti soudnímu rozhodnutí o vynětí majetku z výkonu rozhodnutí, které se týká státu a podniků

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Polsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 02-02-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království