Европейска комисия > ЕСМ > Изпълнение на съдебни решения > Полша

Последна актуализация: 02-02-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Изпълнение на съдебни решения - Полша

EJN logo

Тази страница вече не е актуална. Оригиналната езикова версия бе актуализирана и преместена на Европейския портал за електронно правосъдие.


 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво представлява принудителното изпълнение в гражданските и търговските правоотношения? 1.
2. При какви условия може да се издаде подлежащ на принудително изпълнение документ или решение? 2.
2.1. Процедура 2.1.
2.2. Условия, свързани с предприемане на изпълнението 2.2.
3. Цел и характер на мерките по принудително изпълнение 3.
3.1. Какви активи могат да бъдат предмет на принудително изпълнение? 3.1.
3.2. Какви са последствията от мерките за принудително изпълнение? 3.2.
3.3. Какво е действието на тези мерки спрямо осъдения длъжник? Имат ли срок на давност по закон или такъв, предписан от съда? 3.3.
4. Предвидена ли е възможност за обжалване срещу решението за налагане на такава мярка? 4.

 

1. Какво представлява принудителното изпълнение в гражданските и търговските правоотношения?

Принудителното изпълнение представлява прилагане от страна на компетентните органи на предвидени в закона принудителни мерки с цел изпълнение на задължение към взискател въз основа на изпълнително основание.

Изпълнителното производство представлява набор от мерки, които се предприемат във връзка с изпълнението след подаване на молба за принудително изпълнение.

Органи, участващи в изпълнителното производство:

 • правни органи, които участват в производство за издаване на „изпълнителен лист“ по отношение на изпълнително основание: председателстващите съдии, районният съд, окръжният съд и апелативният съд;
 • органи по изпълнението, участващи в същинското изпълнително производство: районен съд, съдия-изпълнител.

Страни по производството:

НагореНагоре

 • производство за издаване на „изпълнителен лист“;
 • същинско изпълнително производство: след започване на производството, страните, посочени в изпълнителното основание като взискател и длъжник; до момента на започване на производството те се считат за потенциални страни.

Мерки за изпълнение, предназначени да насърчат длъжниците да предприемат действия:

 • принудителни мерки (глоба, наложена от съд вместо лишаване от свобода в случай на неплащане, задължение, наложено на длъжник да покрие потенциалните загуби на взискателя, издадени от съд инструкции до съдия-изпълнител за справяне със съпротивата на длъжник спрямо заявление на взискател, извършване на определени действия от страна на взискателя за сметка на длъжник, влизане в апартамент, претърсване на вещите и дрехите на длъжник, глоба, наложена от съдия-изпълнител в размер на PLN 500 при неоправдан отказ от страна на отговорното лице да предостави обяснение, както и при неизпълнение на задължението от страна на длъжник да уведоми за промяна на адреса си);
 • конфискуване (на движимо или недвижимо имущество);
 • продажба на конфискуваното движимо или недвижимо имущество на публичен търг;
 • продажба на конфискуваното движимо имущество чрез пряко споразумение;
 • поставяне на бизнес или ферма под управлението на синдик – конфискуване на движимо имущество на длъжник от съдия-изпълнител;
 • освобождаване на помещения;
 • преустановяване на спорове за попечителство върху лице, което е носител на родителски права.

2. При какви условия може да се издаде подлежащ на принудително изпълнение документ или решение?

2.1. Процедура

За основание на принудителното изпълнение служи изпълнително основание, придружено от изпълнителен лист.

НагореНагоре

Изпълнителни основания са:

 • влязло в сила съдебно решение или не влязло още в сила съдебно решение, което подлежи на незабавно изпълнение (и е незабавно изпълнимо);
 • постигнато в съда споразумение;
 • решение на арбитражен съд;
 • споразумение, постигнато в арбитражния съд;
 • други съдебни решения, споразумения и инструменти, които по закон се прилагат чрез съдебно изпълнение;
 • нотариален акт, в който длъжник приема изпълнение (състоящо се в задължение да изплати дължима парична сума или количествено измерими взаимозаменяеми вещи или в задължение да достави индивидуално определени артикули), ако срокът за изплащане на задължение, споразумение или доставка е посочен в него;
 • нотариален акт, в който длъжник приема изпълнение, състоящо се в задължение за изплащане на паричната сума, определена в акта или посочена в клауза за установяване на цената;
 • решения на съдилищата на държавите-членки на ЕС, споразумения, сключени в или потвърдени от тези съдилища и официални документи, съставени в държави-членки на ЕС и легализирани в тези държави като европейски изпълнителни основания.

Изпълнителни основания могат да представляват единствено влезли в сила съдебни решения, които съдържат изпълнителен лист или подлежат на незабавно изпълнение (по силата на незабавно изпълнение, което се предоставя автоматично или след подаване на заявление). Съдебни решения на арбитражни съдилища трябва да бъдат обявени за подлежащи на изпълнение от местен съд и едва тогава може да бъде издаден изпълнителен лист; обявяването на съдебно решение за подлежащо на изпълнение само по себе си не е достатъчно за започване на изпълнително производство. Нотариален акт представлява изпълнително основание, при положение че отговаря на условията, предвидени в Гражданския процесуален кодекс и Закона за нотариусите и нотариалните дейности.

НагореНагоре

Други изпълнителни основания:

 • извлечение от уведомление за иск при съдебно производство по несъстоятелност;
 • извлечение от уведомление за иск, придружено от извлечение от влязло в сила съдебно решение, което потвърждава постигнато споразумение при съдебно производство по несъстоятелност;
 • влязло в сила банково споразумение;
 • споразумение, сключено пред оценител;
 • споразумение, сключено от арбитражен съд, който отговаря за синдикатите;
 • план за разпределяне на сума, получена от принудително изпълнение по отношение на недвижимо имущество;
 • издадено от банка изпълнително основание съгласно предвиденото в Закона за банките, но едва след като съд е издал изпълнителен лист;
 • издадени от чуждестранни съдилища съдебни решения и сключени в тези съдилища споразумения след обявяването им за изпълними от полски съд;
 • план за разпределяне на ограничението на отговорността за фонда за морски искове;
 • постановления на Комисията по активите и сключени в нея споразумения при производство за постигане на споразумение (по силата на Закона за връзките между държавата и католическата църква в Полша).

Принудителното изпълнение започва:

НагореНагоре

 • автоматично – при поискване от първоинстанционен съд в случаи, в които може да бъде задействано автоматично (по силата на Гражданския процесуален кодекс);
 • при подаване на молба от взискателя в компетентния районен съд или при съдия-изпълнител към този съд, в зависимост от това кой е компетентен да пристъпи към изпълнението;
 • при поискване от оторизиран орган (съд или прокурор в случаи, когато се касае за налагане на глоби, финансови наказания, съдебни такси и разходи по производството, дължими на държавната хазна).

Молбите за изпълнение трябва да се подават в писмена форма или да се записват устно в регистрите; инструкциите на органите по изпълнението трябва да бъдат в писмена форма. Изпълнителното основание следва да придружава заявлението или искането.

Не е необходимо заявленията на взискателите да се подават чрез посредничеството на представляващ или друг орган.

НагореНагоре

Разходите на съдия-изпълнителя по изпълнението, направените в хода на изпълнението разходи и таксите по изпълнението се налагат съгласно предвиденото в Закона за съдия-изпълнителите и принудителното изпълнение от 20 август 1997 г. (и измененията му).

Правила за събиране на такси:

 • принудително налагане на плащания: 15 % от сумата, предвидена в иска;
 • обезпечаване на искове: 5 % от сумата на иска след обезпечаването му;
 • конфискуване на имущество: фиксирана такса в размер на 50 % от средното очаквано възнаграждение;
 • прехвърляне на собственост върху недвижимо имущество, определяне на управляващ борда на компания, освобождаване на помещения (вещи и лица): такса в размер на 40 % от средното очаквано възнаграждение;
 • опис или друг списък на активите: фиксирана такса в размер на 10 % от средното очаквано възнаграждение за всеки час или част от него;
 • прехвърляне на собственост към взискател в други случаи: фиксирана такса в размер на 25 %; когато изпълнението се извършва вследствие на допълнително престъпване на собствеността, като таксата се увеличава с 100 % всеки път;
 • запечатване и разпечатване без същевременно да се извършва опис на инвентара: фиксирана такса в размер на 4 % от средното очаквано възнаграждение;
 • дейности, в които участва полицията: фиксирана такса в размер на 25 %;
 • подпомагане справянето със съпротивата на длъжник и издаване на заповед за задържане на длъжник: такса в размер на 25 %, изпълнението на заповедта за задържане се извършва след заплащане на таксата от взискателя.
2.2. Условия, свързани с предприемане на изпълнението

Молба от взискателя, придружена от изпълнително основание. Съдържанието на молбата е важно (следва да се посочат въпросното задължение и начинът на извършване на изпълнението, т.е. имуществените права, въз основа на които следва да се извърши изпълнението на плащането; в случай на изпълнение, свързано с недвижимо имущество, следва да се посочат регистърът на земята и съдът, в който той се намира; в случай на изпълнение, свързано с движимо имущество, не е необходимо да се предоставят допълнително подробности за съответните активи, тъй като по принцип изпълнението засяга всички притежавани от длъжника движими активи).

НагореНагоре

3. Цел и характер на мерките по принудително изпълнение

3.1. Какви активи могат да бъдат предмет на принудително изпълнение?

Принудително изпълнение може да се извършва по отношение на:

 • движими вещи;
 • доход от трудова дейност;
 • банкови сметки;
 • недвижимо имущество;
 • морски плавателни съдове;
 • други искове и имуществени права.

Принудително изпълнение не може да се извършва по отношение на:

 • домакинско оборудване, спално бельо, постелки, завивки, дюшеци, одеяла, всекидневно облекло, работно облекло;
 • едномесечни запаси от храна и гориво за длъжника и неговото семейство;
 • една крава, две кози или три овце;
 • необходимите за извършване на доходоносна работа инструменти и суровините, необходими за едноседмично производство с изключение на моторни превозни средства;
 • парични средства, които не подлежат на принудително изпълнение (т.е. такива, различни от част от възнаграждението, сума събирана периодично, в съответствие с предвиденото в Кодекса на труда); ако длъжникът не е в постоянна трудова заетост, тези парични средства са в размер, достатъчен за издръжката на длъжника и неговото семейство в продължение на две седмици;
 • образователни материали, лични книжа, награди, религиозни вещи и други вещи, които биха могли да се продадат единствено при нанасяне на значителни загуби и които са от особена стойност за длъжника;
 • определени вещи, притежавани от фермери (посочени в отделно законодателство);
 • средства и облаги в натура, предвидени да покрият бизнес и пътни разходи;
 • средства, предоставени от държавната хазна за специални цели (субсидия, безвъзмездна помощ), освен ако искът не е породен въз основа на осъществяване на тези цели или е в резултат на задължение за изплащане на издръжка;
 • права, които не подлежат на прехвърляне;
 • искове от страна на длъжника към държавни организационни органи за доставки, работа или услуги преди тяхното извършване;
 • лични застрахователни вноски и застрахователни компенсации, които не са свързани със застраховка живот.
3.2. Какви са последствията от мерките за принудително изпълнение?

Освен ако не е предвидено друго, при наличие на изпълнително основание може да бъде изпълнен целият иск въз основа на цялата собственост на длъжника. Длъжниците имат право да управляват активите си, освен в случаите, когато в качеството им на съпруг/а, са лишени по съдебен път от правото да управляват общи активи. Когато обаче започне изпълнително производство, което включва движими вещи, съдия-изпълнителят отнема посочените активи и съставя доклад за запор. Разпореждане с недвижимо имущество след налагане на запор не засяга по-нататъшните действия по производството, докато изпълнително производство, което включва движими активи под запор може да бъде започнато и срещу купувачите. Когато обаче има достатъчно основание, съдия-изпълнителят може на всеки етап от производството да постави запорирани движими вещи под надзора на трета страна, която може да бъде и взискател. В случай на изпълнение, свързано с недвижимо имущество, съдия-изпълнителят първо дава указания на длъжника да изплати дълга си в срок от две седмици, като при неизпълнение от страна на длъжника извършва описание и оценка на имуществото. Разпореждане с недвижимо имущество след налагане на запор не засяга по-нататъшните действия по производството. Купувачите могат да участват в производството като длъжници. Правното действие, предприето от длъжник (който управлява бизнес или ферма) след започване на изпълнението от страна на синдиците, се счита обаче за нищожно.

НагореНагоре

Когато длъжниците са обвързани от задължение да не предприемат определени действия или да не възпрепятстват действие, предприето от взискател, и не спазят това задължение, съдът им налага глоба след подаване на молба от взискателя; длъжниците, които не заплатят глобата, подлежат на лишаване от свобода. Съответно в такива случаи, в които длъжниците не заплатят глоба, представляваща принудителна мярка, те могат да бъдат лишени от свобода.

Банка, която не спази правилата за банковите задължения по отношение на налагане на запор на банкови сметки, включително на спестовни сметки, се счита за отговорна за нанесените загуби на въпросните взискатели. Гражданската и наказателната отговорност на банките се урежда от Закона за банките. Лица, които правят неверни изявления или укриват верни данни, когато предоставят информация на органите, отговарящи за банките и клиентите на банките, носят отговорност по силата на наказателното право (глоба и лишаване от свобода за срок до три години), така както и лицата, от които се изисква да пазят банкова тайна и които разкриват или злоупотребяват с информация, представляваща банкова тайна (глоба в размер до 1 милион PLN и лишаване от свобода за срок до три години).

НагореНагоре

3.3. Какво е действието на тези мерки спрямо осъдения длъжник? Имат ли срок на давност по закон или такъв, предписан от съда?

Законът не определя срок за подаване на заявления за принудително изпълнение; независимо от това е необходимо да се извършат проверки за осигуряване спазването на процедурните условия за изпълнителното производство (допустимост на съдебните действия, национална юрисдикция, възможност за даване под съд, способност на лицето за явяване пред съда). Ако тези условия не бъдат изпълнени, принудителното изпълнение се счита за отменено.

4. Предвидена ли е възможност за обжалване срещу решението за налагане на такава мярка?

Средства за съдебна защита при изпълнително производство:

 • подадена в районен съд жалба срещу действие, предприето от съдия-изпълнител (срок: една седмица от датата на предприемане на действието);
 • обжалване на съдебно решение за отхвърляне на жалбата;
 • жалба до районен съд срещу решение на съдия-изпълнител да наложи глоба;
 • обжалване на съдебно решение, което не отменя гореспоменатото решение;
 • обжалване на съдебно решение в случай на дублиране на административно и съдебно изпълнение;
 • обжалване на съдебно решение относно издаването на изпълнителен лист;
 • обжалване на съдебно решение относно преустановяване или отменяне на производство;
 • обжалване на съдебно решение относно ограничаване на изпълнението;
 • съдебно действие срещу издаване на решение без изслушване на длъжника;
 • обжалване на съдебно решение относно заплащането на направените разходи и на възнаграждение на страната, отговорна за надзора на изпълнително производство, което включва движими активи;
 • обжалване на съдебно решение относно освобождаването на парични средства, конфискувани в рамките на изпълнително производство, което включва движими активи;
 • обжалване на съдебно решение относно описание и оценка на имущество в рамките на изпълнително производство, което включва недвижимо имущество;
 • устна жалба, направена пред наблюдаващия съдия срещу действие, предприето от съдия-изпълнител при продажба чрез търг;
 • обжалване на съдебно решение относно цената;
 • възражения срещу плана за разпределяне на сумата, получена от изпълнението (в срок от две седмици от датата на уведомяване на органа по изпълнението, който го е съставил);
 • обжалване на съдебно решение относно решение по възраженията относно плана за разпределяне на сумата;
 • обжалване на съдебно решение относно изпълнението на дейности от страна на взискателя за сметка на длъжника и обжалване на съдебно решение, с което се нарежда на длъжника да изпълни определени дейности, с което се заплашва длъжника с налагане на глоба или лишаване от свобода и му се нарежда да покрие загубите на взискателя;
 • възражение срещу съдебно решение относно освобождаване на имущество от принудително изпълнение с намесата на държавната хазна и бизнес компании.

« Изпълнение на съдебни решения - Обща информация | Полша - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 02-02-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство