Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Holandsko

Posledná úprava: 16-11-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Holandsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon v občianskych a obchodných veciach? 1.
2. Za akých podmienok je možné vynútiť nariadenie výkonu rozhodnutia? 2.
2.1. Nariadenia výkonu rozhodnutia 2.1.
2.2. Kľúčové podmienky pre výkon 2.2.
3. Vykonávacie opatrenia 3.
3.1. Ktoré aktíva môžu byť zahrnuté do výkonu? 3.1.
3.2. Aké sú dôsledky súdneho zabavenia? 3.2.
3.3. Aká je právna sila takých opatrení? 3.3.
4. Je možné odvolať sa proti opatreniam na výkon súdneho rozhodnutia? 4.

 

1. Čo znamená výkon v občianskych a obchodných veciach?

Zákon o vymáhaní: všeobecne

Rozhodnutie sudcu znamená ukončenie konania. Rozhodnutie môže byť spojené s nariadením, aby dlžník zaplatil dlh veriteľovi (ako napríklad, zaplatenie sumy ako odškodného). Ak dlžník dobrovoľne nezaplatí, veriteľ môže využiť zákon o vymáhaní na vynútenie plnenia. Zákon o vymáhaní upravuje presadenie (vykonanie) súdneho rozhodnutia, v ktorom je dlžníkovi nariadené, aby zaplatil. Zákon o vymáhaní na tento účel ustanovuje všeobecné zákonné predpisy o donucovacích opatreniach a o tom, ako sa tieto opatrenia môžu uplatňovať. Súdni zriadenci sú oprávnení vykonať vymáhanie (exekúciu) a pokyny na to im dáva veriteľ, ktorý sa snaží o realizáciu svojich práv. Na to, aby bolo možné využiť donucovacie opatrenia stanovené v zákone o vymáhaní, musia byť splnené dve podmienky: človek musí mať súdny príkaz na vykonanie (napríklad, vykonateľný rozsudok) a tento príkaz musí byť najprv oznámený strane, voči ktorej sa má výkon uskutočniť.

Donucovacie opatrenia

Hlavným donucovacím opatrením je súdne zabavenie na základe príkazu na skonfiškovanie majetku dlžníka, o ktorom sa obšírnejšie hovorí v tomto informačnom letáku.

Ďalšie donucovacie opatrenia sú pokuta a trest odňatia slobody (pre nedodržanie súdneho príkazu).

Pokuta je peňažná suma stanovená súdnym rozhodnutím, ktorú bude musieť usvedčená osoba zaplatiť, ak nebude rešpektovať základnú povinnosť. Pokuta sa využíva hlavne v predbežnom konaní ako prostriedok na vykonanie nátlaku. Pokuta môže byť spojená iba so základnou povinnosťou, ktorá znamená niečo iné, ako je zaplatenie peňažnej sumy, napríklad, príkaz na vydanie určitých dokumentov alebo súdny zákaz používania určitej obchodnej značky.

HoreHore

Príkaz na uväznenie pre nedodržanie súdneho nariadenia je prostriedok vykonania nátlaku s cieľom donútiť účastníka konania, aby rešpektoval určitú povinnosť. Súd nezvykne často vydávať príkaz na uväznenie pre nedodržanie súdneho príkazu a dokonca aj potom sa zriedkakedy skutočne vykonáva. Príkaz na uväznenie za nedodržanie súdneho príkazu je možný iba ak ho nariadi súd.

Kľúčové osoby zúčastnené na exekúcii sú exekútor (osoba, ktorá vyžaduje výkon, veriteľ), osoba voči ktorej sa exekúcia vykonáva (dlžník, voči ktorému sa exekúcia vykonáva) a súdny zriadenec (úradná osoba, ktorá má pokyn skutočne vykonať exekúciu na žiadosť exekútora).

2. Za akých podmienok je možné vynútiť nariadenie výkonu rozhodnutia?

2.1. Nariadenia výkonu rozhodnutia

Rozhodnutia holandských súdov (rozsudok, rozhodnutie, nález), overené listiny (notárske listiny) a niektoré iné dokumenty predstavujú nariadenia výkonu rozhodnutia. K iným dokumentom, ktoré zákon určuje ako nariadenia výkonu rozhodnutia, patria: nariadenia výkonu rozhodnutia zo štátneho zastupiteľstva, konečná žiadosť a výstraha vydaná daňovým oddelením, arbitrážne rozhodnutia s povolením na vykonanie a záznam mimosúdneho vyrovnania.

Kópia súdneho rozhodnutia, „kópia súdneho zriadenca”, sa vydáva účastníkom konania bezplatne. Je to overená kópia rozhodnutia, ktorá má v záhlaví slová „In naam der Koningin” (v mene kráľovnej). Podľa toho je možné určiť kópiu súdneho zriadenca, takže je to súdne rozhodnutie vydané vo vykonateľnej forme. Výkon sa môže uskutočniť iba s kópiou súdneho zriadenca.

HoreHore

Kópiu súdneho zriadenca alebo prvú overenú kópiu je možné vystaviť aj z notárskej listiny.

Doručenie kópie súdneho zriadenca oprávňuje súdneho zriadenca začať s výkonom. Veriteľ môže vydať kópiu súdneho zriadenca súdnemu zriadencovi samotnému; aby to urobil, nemusí požiadať o službu právnika.

Súdny zriadenec pred výkonom doručí dokument osobe, voči ktorej sa má výkon uskutočniť. Účelom doručenia dokumentu je upozorniť protistranu na rozsudok a informovať ju, že veriteľ vyžaduje dodržanie rozhodnutia.

Viac o doručovaní dokumentov je možné nájsť v európskom nariadení o doručovaní: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1348:SK:NOT

a v informačnom letáku o doručovaní a oznamovaní dokumentov.

Súdni zriadenci
Úloha pri výkone

Súdny zriadenec je kľúčovou postavou pri výkone a vždy koná na základe pokynov a v mene osoby, ktorá vyžaduje výkon. Tieto pokyny sa vydávajú prostredníctvom doručenia kópie súdneho zriadenca. Všeobecne povedané, súdny zriadenec nevyžaduje osobitné povolenie.

Akty, ktoré môže vykonávať súdny zriadenec v spojení s výkonom zahrnujú:

 • doručenie nariadenia výkonu rozhodnutia osobe, voči ktorej sa výkon robí;

  HoreHore

 • pokyn na uskutočnenie plnenia, napríklad, pokyn na zaplatenie peňažnej sumy;

 • prevzatie platby, ak dlžník uskutoční platbu;

 • zabavenie.

Ak je to potrebné, súdny zriadenec si môže obstarať pomoc polície (napríklad, v prípade zabavenia).

Poplatky súdneho zriadenca

Úradné akty súdnych zriadencov podliehajú pevne stanoveným poplatkom, ktoré sa môžu účtovať dlžníkovi. Voči veriteľovi sa neuplatňujú žiadne pevne stanovené poplatky, takže o týchto je potrebné sa dohodnúť so súdnym zriadencom. Poplatky, ktoré súdny zriadenec účtuje dlžníkovi, je možné nájsť vo výnose zo 4. júla 2001 obsahujúcom podrobné pravidlá o úradných aktoch a poplatkoch súdnych zriadencov (Výnos o poplatkoch súdnych zriadencov). Tento výnos je možné nájsť na:

http://www.kbvg.nl/fileadmin/Informatie/praktisch_overzicht_Btag_2005.pdf Nederlands PDF File (PDF File 61 KB)

Táto verzia stanovuje poplatky od 1. januára 2005.

2.2. Kľúčové podmienky pre výkon

Dve všeobecné podmienky pre výkon sú:

 • vlastníctvo nariadenia výkonu rozhodnutia a
 • doručenie tohto nariadenia osobe, voči ktorej sa výkon robí, a to pred výkonom.

Pozri otázku 1.

HoreHore

Donucovacie opatrenia

Ako už bolo uvedené, najdôležitejším donucovacím opatrením je súdne zabavenie na základe príkazu o zabavení. Sú tiež opatrenia, ktoré je možné uskutočniť do získania nariadenia výkonu rozhodnutia. Tieto opatrenia je možné vyžadovať pred vynesením rozhodnutia, počas konania alebo dokonca pred ním a sú známe ako ochranné opatrenia, to znamená, opatrenia na ochranu práv. Ochranné opatrenia zahŕňajú zabavenie pred vynesením rozsudku, zapečatenie a súpis majetku. Tento informačný leták popisuje súdne zabavenie.

3. Vykonávacie opatrenia

3.1. Ktoré aktíva môžu byť zahrnuté do výkonu?

Súdnym zabavením je možné zabaviť:

 • hnuteľný majetok, ktorý nie je zapísaným majetkom
 • práva doručiteľa alebo práva na rad, na akcie na meno alebo iné cenné papiere na meno;
 • dlh tretej strany (súdnym obstavením pohľadávky)
 • nehnuteľný majetok
 • lode
 • lietadlá

Vo väčšine prípadov exekútor môže vybrať aktíva, ktoré chce zabaviť.

V zásade je možné zabaviť všetok majetok dlžníka. Sú aktíva, ktoré sa nesmú zabaviť, napríklad, majetok potrebný pre základné životné potreby, ako sú odevy, potraviny, nástroje remeselníka, odborná literatúra a majetok na účely vzdelávania, umenia a vedy. Do úvahy neprichádza zabavenie časti pravidelnej mzdy, výživného alebo dávok.

HoreHore

Nie je možné zabaviť aktíva určené pre verejné služby. Exekútor môže zabaviť rôzne aktíva v tom istom čase, napríklad, hnuteľný aj nehnuteľný majetok.

3.2. Aké sú dôsledky súdneho zabavenia?
Právne dôsledky zabavenia hnuteľného majetku, ktorý nie je zapísaným majetkom

Zabavenie znamená, že akty dlžníka vykonané po zabavení nemôžu byť na ujmu osoby, ktorá uskutočnila zabavenie. Ak by mal, napríklad, dlžník predať podnik, kupujúci v zásade nemôže tvrdiť veriteľovi, že sa stal vlastníkom. Ďalším dôsledkom je to, že na príjem, ktorý poskytuje podnik, sa tiež vzťahuje zabavenie.

Právne dôsledky zabavenia akcií, cenných papierov a iných aktív

Nie sú žiadne špecifické právne dôsledky.

Počas trvania zabavenia zostávajú hlasovacie práva osobe, voči ktorej bolo vykonané zabavenie.

Právne dôsledky zabavenia súdnym obstavením pohľadávky

V prípade zabavenia súdnym obstavením veriteľ (osoba, ktorá vykonáva zabavenie) vykoná zabavenie u tretej strany (to znamená, nie u dlžníka), pretože táto tretia strana má dlh voči dlžníkovi alebo má v držbe majetok dlžníka. Inými slovami, majetok dlžníka, ktorý je v rukách tretej strany, je zadržaný. Osoba, ktorá vykonáva zabavenie, je chránená proti právnickým aktom protistrany. Nie je možné opierať sa o právnické akty vykonané po zabavení voči osobe, ktorá vykonala zabavenie.

Dvomi obvyklými formami zabavenia prostredníctvom súdneho obstavenia sú obstavenie bankového alebo žírového účtu v banke a obstavenie mzdy zamestnanca u zamestnávateľa.

HoreHore

Právne dôsledky zabavenia hnuteľného majetku

Zabavenie sa zaznamená do verejných archívov a je účinné od momentu zaznamenania. Príjmy z nehnuteľného majetku nadobudnutého po zabavení podliehajú zabaveniu. Osoba, ktorá vykonáva zabavenie, je po zabavení chránená proti právnickým aktom dlžníka. Nie je možné opierať sa o likvidáciu (predaj) nehnuteľného majetku voči osobe, ktorá vykonala zabavenie.

3.3. Aká je právna sila takých opatrení?

Základným pravidlom je, že právomoc na vykonanie súdneho rozhodnutia bude premlčaná po uplynutí dvadsiatich rokov odo dňa nasledujúceho po dni rozhodnutia. Ak výkon súdneho rozhodnutia podlieha určitým požiadavkám, ktorých splnenie nezávisí od vôle osoby, ktorá získala rozhodnutie, potom bude právomoc na vykonanie súdneho rozhodnutia premlčaná po uplynutí dvadsiatich rokov od začiatku dňa nasledujúceho po dni, kedy boli splnené tieto požiadavky.

Jednako, premlčacia lehota je päť rokov pre všetko, čo musí byť zaplatené v súlade s rozhodnutím do roka alebo v kratšej lehote. Ak sa to týka úroku, pokút, penále a iných dodatočných príkazov, premlčanie nadobudne účinnosť najneskôr v dobe premlčania právomoci na vykonanie hlavného rozsudku, pokiaľ nedošlo k prerušeniu alebo predĺženiu.

4. Je možné odvolať sa proti opatreniam na výkon súdneho rozhodnutia?

Spory o výkon

Článok 438 Súdneho poriadku obsahuje všeobecné pravidlo pre spory týkajúce sa výkonu, ktoré sú známe ako spory o výkon. V spore o výkon sa dlžník môže pokúsiť zabrániť vo výkone. Spor sa môže týkať, napríklad, významu a rozsahu pôsobnosti nariadenia súdneho výkonu, vplyvu skutočností, ktoré nastanú po rozhodnutí (nariadení súdneho výkonu), platnosti zabavenia alebo otázky, kto je vlastníkom zabavených aktív. V spore o výkon môže dlžník, napríklad, argumentovať, že exekútor zneužíva zákon alebo že zabavenie je neúmerné rozhodnutiu. Dlžník (osoba, voči ktorej sa exekúcia vykonáva) nesmie v tejto etape vzniesť voči rozhodnutiu žiadne ďalšie hmotné námietky: aby to mohol urobiť, musí podať odpor, odvolanie alebo začať konanie o zrušenie súdneho rozhodnutia, ktoré sú opravnými prostriedkami. Spor o výkon sa teda týka výhradne záležitosti výkonu. Hlavná žaloba, v ktorej už bolo vynesené rozhodnutie, sa neprehodnocuje.

Spory o výkon sa obvykle prejednávajú v predbežnom konaní. Súd môže, napríklad, pozastaviť na určitú dobu exekúciu alebo zrušiť zabavenie.

Príslušný súd

Súd prvého stupňa (de arrondissementsrechtbank) má právomoc pre všetky spory o výkon bez ohľadu na to, ktorý sudca vyniesol rozhodnutie, ktoré má byť vykonané. Súd je príslušný dokonca aj vtedy, keď rozhodnutie vyniesol odvolací alebo najvyšší súd.

Územná súdna právomoc. Súd s územnou súdnou právomocou je buď súd, ktorému bola pridelená kompetencia na základe všeobecných právnych predpisov o súdnej právomoci, alebo súd, v ktorého územnej súdnej právomoci bolo alebo bude vykonané zabavenie alebo súd, v ktorého územnej súdnej právomoci sa príslušný majetok nachádza alebo súd, v ktorého územnej súdnej právomoci sa výkon uskutoční. Pre všetky súdne spory o výkon, ktoré sa konajú v Holandsku, sa musí nájsť príslušný holandský súd.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Holandsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 16-11-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo