Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Nyderlandai

Naujausia redakcija: 16-11-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Nyderlandai

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis gali būti įvykdytas vykdomasis raštas dėl teismo sprendimo vykdymo? 2.
2.1. Vykdomieji raštai dėl teismo sprendimų vykdymo 2.1.
2.2. Pagrindinės sąlygos teismo sprendimams vykdyti 2.2.
3. Teismo sprendimų vykdymo priemonės 3.
3.1. Kokioms turto rūšims gali būti pritaikytas teismo sprendimų vykdymas? 3.1.
3.2. Kokie yra vykdomojo arešto padariniai? 3.2.
3.3. Kokia yra tokių priemonių teisinė galia? 3.3.
4. Ar galima apskųsti teismo sprendimų vykdymo priemones? 4.

 

1. Kas yra teismo sprendimų vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Teismo sprendimų vykdymo teisė: bendrosios pastabos

Teisėjo sprendimas reiškia, kad byla baigta nagrinėti. Sprendime skolininkui gali būti nurodyta atlikti tam tikrą veiksmą kreditoriaus atžvilgiu (pavyzdžiui, sumokėti pinigų sumą žalai atlyginti). Jei skolininkas neatlieka tokio veiksmo savo noru, kreditorius gali pasinaudoti teismo sprendimų vykdymo įstatymu ir priversti atlikti šį veiksmą. Teismo sprendimų vykdymo įstatymas reglamentuoja teismo sprendimo, kuriame skolininkui yra nurodoma atlikti tam tikrą veiksmą, vykdymą (atlikimą). Šiuo atžvilgiu teismo sprendimų vykdymo įstatyme yra nustatytos įstatyminės taisyklės dėl priverstinių priemonių ir galimų šių priemonių taikymo būdų. Antstoliai yra įgalioti vykdyti (atlikti) teismo sprendimus, ir tai daryti jiems nurodo kreditorius, siekiantis įgyvendinti savo teises. Kad būtų panaudotos teismo sprendimų vykdymo įstatyme numatytos priverstinės priemonės, būtina patenkinti dvi sąlygas: asmeniui turi būti išduotas vykdomasis raštas dėl teismo sprendimo vykdymo (pavyzdžiui, vykdytinas sprendimas) ir apie šį vykdomąjį raštą pirmiausia turi būti pranešta šaliai, kurios atžvilgiu bus įvykdytas teismo sprendimas.

Priverstinės priemonės

Pagrindinė priverstinė priemonė yra vykdomasis konfiskavimas pagal arešto vykdomąjį raštą, kuris išsamiau yra aptartas toliau šiame informaciniame lapelyje.

Kitos priverstinės priemonės yra bauda ir laisvės atėmimas civiline tvarka (dėl teismo nutarimo nevykdymo).

viršųviršų

Bauda yra teismo sprendime nustatyta piniginė suma, kurią pripažintas kaltu asmuo privalo sumokėti, jei neįvykdo pagrindinio įsipareigojimo. Bauda pirmiausia yra naudojama rengiantis teisminiam bylos nagrinėjimui kaip būdas daryti spaudimą. Bauda gali būti susieta tik su pagrindiniu įsipareigojimu, kuris yra susijęs ne pinigų sumos sumokėjimu, pavyzdžiui, su nutarimu pateikti tam tikrus dokumentus arba uždraudimu naudoti tam tikrą prekės ženklą.

Įkalinimas už teismo nutarimo nevykdymą yra spaudimo priemonė, kuria siekiama priversti šalį vykdyti tam tikrą įsipareigojimą. Teismas nedažnai nurodo taikyti įkalinimo už teismo nutarimo nevykdymą priemonę, ir net jei toks nurodymas duodamas, jis retai kada realiai įvykdomas. Įkalinimas už teismo nutarimo nevykdymą gali būti panaudotas tik jei teismas priima atitinkamą nutarimą.

Su teismo sprendimo vykdymu susiję pagrindiniai asmenys yra vykdytojas (teismo sprendimo vykdymo reikalaujantis asmuo, kreditorius), asmuo, kurio atžvilgiu yra vykdomas teismo sprendimas (skolininkas, kurio atžvilgiu yra vykdomas teismo sprendimas), ir antstolis (valstybės pareigūnas, kuriam vykdytojo prašymu yra nurodoma realiai įvykdyti teismo sprendimą).

2. Kokiomis sąlygomis gali būti įvykdytas vykdomasis raštas dėl teismo sprendimo vykdymo?

2.1. Vykdomieji raštai dėl teismo sprendimų vykdymo

Prie vykdomųjų raštų dėl teismo sprendimo vykdymo yra priskiriami Nyderlandų teismų sprendimai (nuosprendis, nutartis, sprendimas), autentiški dokumentai (notariniai dokumentai) ir kai kurie kiti dokumentai. Prie kitų dokumentų, kurie įstatymuose yra nustatyti kaip vykdomieji raštai dėl teismo sprendimo vykdymo, priskiriami: prokuratūros tarnybų vykdomieji raštai dėl teismo sprendimo vykdymo, mokesčių departamento išduotas galutinis pareikalavimas ir įspėjimas, arbitražo sprendimai, kuriuose duodamas leidimas įvykdyti sprendimą ir yra taikaus susitarimo įrašas.

viršųviršų

Teismo sprendimo „antstolio nuorašas“ šalims išduodamas nemokamai. Tai yra patvirtintas sprendimo nuorašas, kurio viršutinėje dalyje yra žodžiai „Karalienės vardu“ (oland. In naam der Koningin). Antstolio nuorašas yra atpažįstamas pagal šį įrašą, taigi tai yra vykdomąja forma išduotas teismo sprendimas. Teismo sprendimo vykdymas gali būti atliktas tik turint antstolio nuorašą.

Taip pat gali būti išduotas notarinio dokumento antstolio nuorašas arba pirmasis patvirtintas nuorašas.

Antstolio nuorašo perdavimas įgalioja antstolį imtis tolesnių teismo spendimo vykdymo priemonių. Kreditorius gali išduoti antstolio nuorašą pačiam antstoliui; tam jam nereikia kreiptis pagalbos į advokatą.

Prieš teismo sprendimo vykdymą antstolis įteiks dokumentą asmeniui, kurio atžvilgiu yra vykdomas teismo sprendimas. Šio dokumento įteikimo tikslas yra pranešti priešingai šaliai apie nuosprendį ir ją informuoti, kad kreditorius reikalauja patenkinti sprendime pateiktus reikalavimus.  

Daugiau informacijos apie dokumentų įteikimą pateikta Europos reglamente dėl įteikimo:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R1348:LT:NOT,

taip pat informaciniame lapelyje apie dokumentų įteikimą ir pranešimą.

Antstoliai
Vaidmuo vykdant teismo sprendimus

Antstolis yra pagrindinis teismo sprendimo vykdymo dalyvis, ir jis visais atvejais veikia vadovaudamasis asmens, reikalaujančio vykdyti teismo sprendimą, nurodymais ir šio asmens vardu. Šie nurodymai suteikiami perduodant antstolio nuorašą. Apskritai kalbant, antstoliui nėra būtinas atskiras įgaliojimas.

viršųviršų

Antstolis gali atlikti šiuos su teismo sprendimo vykdymu susijusius veiksmus:

 • vykdomojo rašto dėl teismo sprendimo vykdymo įteikimas asmeniui, kurio atžvilgiu yra vykdomas teismo sprendimas;
 • įspėjimas dėl tam tikro veiksmo atlikimo, pavyzdžiui, įspėjimas dėl pinigų sumos sumokėjimo;
 • mokėjimo patvirtinimas, jei skolininkas atlieka mokėjimą;
 • turto areštas.

Jei būtina, antstolis pasirūpinti policijos pagalba (pavyzdžiui, turto arešto atveju).

Antstolių mokesčiai

Oficialiems antstolių veiksmams yra taikomi nekintami mokesčiai, kuriuos sumokėti gali būti nustatyta skolininkui. Kreditoriui nekintami mokesčiai netaikomi, todėl dėl jų būtina derėtis su antstoliu. Mokesčiai, kuriuos antstolis nustato skolininkui, yra numatyti 2001 m. liepos 4 d. potvarkyje, kuriame yra pateiktos išsamios oficialių antstolių veiksmų ir jų mokesčių taisyklės (Antstolio mokesčių potvarkis). Šį potvarkį galima rasti adresu:

http://www.kbvg.nl/fileadmin/Informatie/praktisch_overzicht_Btag_2005.pdf Nederlands PDF File (PDF File 61 KB)

Mokesčiai pagal šią versiją nustatomi nuo 2005 m. sausio 1 d.

2.2. Pagrindinės sąlygos teismo sprendimams vykdyti

Yra dvi bendrosios sąlygos teismo sprendimams vykdyti:

viršųviršų

 • išduotas vykdomasis raštas dėl teismo sprendimo vykdymo ir
 • to vykdomojo rašto įteikimas asmeniui, kurio atžvilgiu yra vykdomas teismo sprendimas.

Žr. 1 klausimą.

Priverstinės priemonės

Kaip pirmiau minėta, pagrindinė priverstinė priemonė yra vykdomasis konfiskavimas pagal vykdomąjį raštą dėl arešto. Taip pat yra priemonių, kurių gali būti imtasi laukiant teismo sprendimo dėl vykdomojo rašto teismo sprendimui vykdyti išdavimo. Prašymą taikyti šias priemones galima pateikti iki teismo sprendimo paskelbimo, bylos nagrinėjimo metu arba net prieš jam prasidedant, ir šios priemonės yra vadinamos apsaugos priemonėmis, tai yra priemonėmis teisėms apginti. Prie apsaugos priemonių priskiriamas turto areštas iki sprendimo paskelbimo, užplombavimas ir aprašo sudarymas. Šiame informaciniame lapelyje aprašytas vykdomasis areštas.

3. Teismo sprendimų vykdymo priemonės

3.1. Kokioms turto rūšims gali būti pritaikytas teismo sprendimų vykdymas?

Vykdomasis areštas gali būti pritaikytas:

 • kilnojamajam turtui, kuris nėra registruotas turtas;
 • teisės pareiškėjo vardu arba teisės į rašytinius mokėjimo pavedimus, į vardines akcijas ar į kitus vardinius vertybinius popierius;
 • trečiajai šaliai (pagal vykdomąjį dokumentą dėl trečiosios šalies turimų skolininkui priklausančių pinigų sumų ar turto arešto);
 • nekilnojamajam turtui;
 • laivams;
 • lėktuvams.

Paprastai vykdytojas gali laisvai pasirinkti turtą, kuriam jis pageidauja pritaikyti arešto priemonę.

viršųviršų

Areštas iš esmės gali būti skirtas visam skolininko turtui. Tam tikras turtas negali būti areštuotas, pavyzdžiui, turtas, kuris yra reikalingas pirmojo būtinumo reikmenims, pavyzdžiui, apranga, maistas, darbininko įrankiai, specializuota literatūra ir švietimui, menui bei mokslui skirtas turtas. Periodinio darbo užmokesčio, išlaikymo ar pašalpų mokėjimų dalis negali būti areštuota.

Areštas negali būti pritaikytas viešosioms paslaugoms skirtam turtui. Vykdytojas gali tuo pačiu metu pritaikyti areštą įvairiam turtui, pavyzdžiui, kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui.

3.2. Kokie yra vykdomojo arešto padariniai?
Kilnojamojo turto, kuris nėra registruotas turtas, arešto teisiniai padariniai

Areštas reiškia, kad veiksmai, kuriuos skolininkas atliko pritaikius arešto priemonę, negali pažeisti areštą pritaikiusio asmens teisių. Jei, pavyzdžiui, skolininkas ketino parduoti verslą, pirkėjas iš esmės negali pareikšti kreditoriui tapęs savininku. Kitas padarinys yra arešto taikymas ir iš verslo gautoms pajamoms.

Akcijų, vertybinių popierių ir kito turto arešto teisiniai padariniai

Konkrečių teisinių padarinių nėra.

Taikant areštą asmuo, kuriam yra pritaikyta arešto priemonė, išlaiko balso teisę.

Arešto, kai yra areštuojamos iš kitų asmenų skolininkui priklausančios pinigų sumos ir turtas, teisiniai padariniai

Arešto, kai yra areštuojamos iš kitų asmenų skolininkui priklausančios pinigų sumos ir turtas, atveju kreditorius (areštą taikantis asmuo) taiko areštą trečiajam asmeniui (tai yra ne skolininkui), nes trečioji šalis turi skolą skolininkui arba valdo skolininko turtą. Kitaip tariant, yra areštuojamas trečiosios šalies valdoje esantis skolininko turtas. Areštą taikantis asmuo yra apsaugotas nuo teisinių jo priešingos šalies veiksmų. Teisiniai veiksmai, atlikti pritaikius areštą, areštą taikančiam asmeniui nėra priimtini.

viršųviršų

Dvi bendros arešto, kai yra areštuojamos iš kitų asmenų skolininkui priklausančios pinigų sumos ir turtas, formos yra banko ar žiro sąskaitos areštas banke arba darbuotojo darbo užmokesčio areštas darbdavio organizacijoje.

Kilnojamojo turto arešto teisiniai padariniai

Areštas yra užregistruojamas viešuosiuose registruose ir įsigalioja nuo registracijos momento. Įplaukos iš nekilnojamojo turto, kuris buvo įgytas po arešto, taip pat yra areštuojamos. Arešto priemonę taikantis asmuo yra apsaugotas nuo teisinių veiksmų, kuriuos skolininkas gali atlikti po arešto. Nekilnojamojo turto perdavimas (pardavimas) areštą taikančiam asmeniui nėra priimtinas.

3.3. Kokia yra tokių priemonių teisinė galia?

Pagal pagrindinę taisyklę įgaliojimai vykdyti teismo sprendimą įsigalioja dvidešimties metų laikotarpiui nuo kitos po sprendimo priėmimo dienos. Jei teismo sprendimo vykdymui taikomi tam tikri reikalavimai, kurių atlikimas nepriklauso nuo asmens, kuriam buvo išduotas atitinkamas teismo sprendimas, valios, įgaliojimai vykdyti teismo sprendimą įsigalioja dvidešimties metų laikotarpiui nuo kitos po šių reikalavimų patenkinimo dienos.

Tačiau senaties terminas visoms sumoms, kurios, vadovaujantis sprendimu, turi būti sumokėtos per vienus metus ar trumpesnį laikotarpį, yra penkeri metai. Kai yra numatytos palūkanos, baudos, nuobaudos ir kitos papildomos nutartys, senaties terminas pradedamas skaičiuoti ne vėliau kaip nuo to laiko, kai įsigalioja įgaliojimai vykdyti pagrindinį sprendimą, nebent toks laikotarpis būtų pertrauktas ar pratęstas.

viršųviršų

4. Ar galima apskųsti teismo sprendimų vykdymo priemones?

Ginčai dėl teismo sprendimų vykdymo

Civilinio proceso kodekso 438 straipsnyje yra numatyta bendroji taisyklė dėl ginčų, susijusių su teismo sprendimų vykdymu ir vadinamų teismo sprendimų vykdymo ginčais. Kilus teismo sprendimų vykdymo ginčui, skolininkas gali bandyti užkirsti kelią teismo sprendimo vykdymui. Ginčas, pavyzdžiui, gali būti susijęs su vykdomojo rašto dėl teismo sprendimo vykdymo svarbos ir taikymo srities, su faktų, atsiradusių teismui priėmus sprendimą (vykdomąjį raštą dėl teismo sprendimo vykdymo), poveikiu, arešto galiojimu arba su klausimu, kas yra areštuoto turto savininkas. Kilus teismo sprendimų vykdymo ginčui, skolininkas, pavyzdžiui, gali įrodinėti, kad vykdytojas piktnaudžiauja įstatymais arba kad areštas yra neproporcingas sprendimui. Skolininkas (asmuo, kurio atžvilgiu yra vykdomas teismo sprendimas) šiame etape gali nereikšti jokių papildomų esminių prieštaravimų sprendimui: tam jis privalo pareikšti prieštaravimą, pateikti apeliacinį skundą ar kasacinį skundą, kurie yra teisinės teisės gynimo būdai. Taigi teismo sprendimo vykdymo ginčas yra susijęs tik su teismo sprendimo vykdymo dalyku. Pagrindinė byla, kurioje sprendimas jau buvo priimtas, peržiūrima.

Teismo sprendimų vykdymo ginčai paprastai yra nagrinėjami rengiantis bylos teisminiam nagrinėjimui. Teismas, pavyzdžiui, gali tam tikram laikotarpiui sustabdyti teismo sprendimo vykdymą arba panaikinti areštą.

Kompetentingas teismas

Pirmosios instancijos teismas (oland. de arrondissementsrechtbank) turi jurisdikciją visuose ginčuose dėl teismo sprendimų vykdymo nepriklausomai nuo to, kuris teisėjas paskelbė vykdytiną sprendimą. Šis teismas turi kompetenciją net ir tuo atveju, kai sprendimą priėmė apeliacinis teismas ar Aukščiausiasis Teismas.

Teritorinė jurisdikcija. Teritorinę jurisdikciją turintis teismas yra teismas, kuriam kompetencija yra skirta vadovaujantis bendrosiomis jurisdikciją reglamentuojančio įstatymo taisyklėmis, arba teismas, kurio teritorinėje jurisdikcijoje yra pritaikyta arba bus pritaikyta arešto priemonė, arba teismas, kurio teritorinėje jurisdikcijoje yra su byla susijęs turtas, arba teismas, kurio teritorinėje jurisdikcijoje bus vykdomas teismo sprendimas. Kompetentingas Nyderlandų teismas turi būti nustatytas visiems Nyderlanduose vykdomiems teismo sprendimų vykdymo veiksmams.

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Nyderlandai - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 16-11-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė