Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Malta

Senaste uppdatering: 27-06-2005
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Malta

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Verkställighetsåtgärder 3.
3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.1.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.2.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.3.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.
4.1. Vem kan överklaga detta beslut och inför vilken domstol? 4.1.
4.2. Inom vilken tidsfrist måste man lämna in ett sådant överklagande? 4.2.
4.3. Vilka är konsekvenserna av ett sådant överklagande? 4.3.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Verkställighet är att få ett domstolsavgörande omsatt i praktiken. De vanligaste verkställighetsåtgärderna är utmätning, exekutiv auktion, införsel, avhysning från fast egendom samt beslut om tillfälligt frihetsberövande (warrant in factum) av den betalningsskyldige eller någon annan person som omfattas av verkställighetsåtgärden.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

2.1. Förfarandet

Verkställigheten är kopplad till exekutionstitlar. Den maltesiska processrätten omfattar följande exekutionstitlar:

 • Domstolens avgöranden och domar.
 • Kontrakt som registrerats hos en notarie.
 • Preliminär kostnadsberäkning över rättegångsavgifter och utlägg.
 • Skiljedomar.
 • Växlar och betalningsförbindelser.

Ett domstolsbeslut krävs.

Domstolens verkställighetsbeslut genomförs vanligtvis av en exekutionstjänsteman (court marshal) som har befogenhet att verkställa domstolsbeslut, eventuellt med handräckning av polis. Exekutionstjänstemannen har också befogenhet att avhysa personer från byggnader som de bor i olagligt.

Ansökan om verkställighet ska ske via advokat eller juridiskt ombud. Endast advokater kan ansöka om verkställighet av civilrättsliga avgöranden som rör belopp som överstiger 5000 MTL.

Kostnad för varje typ av verkställighetsåtgärd:

 1. Registrering av ansökan om exekutiv auktion.
  Registreringsavgift: 50 MTL
  Avgift för varje delgivning: 3 MTL
 2. Registrering av beslut om förbudsföreläggande
  Registreringsavgift 50 MTL
  Avgift för varje delgivning: 3 MTL
 3. Registrering av andra typer av beslut
  Registreringsavgift 15 MTL
  Avgift för varje delgivning: 3 MTL
2.2. De materiella villkoren

Domstolen kontrollerar att verkställighetsåtgärden begärs med hänvisning till en exekutionstitel som är giltig enligt lag och att den som ansöker om verkställighet verkligen är den person som innehar exekutionstiteln eller dennes juridiska ombud.

Till börjanTill början

3. Verkställighetsåtgärder

3.1. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Bland de tillgångar som kan utmätas kan nämnas sedlar, materiell lös egendom, registrerade fordon samt fast egendom. Följande tillgångar får dock enligt lag inte utmätas:

 • Kläder, sängkläder osv.
 • Möbler som anses nödvändiga för att den betalningsskyldige ska ha drägliga levnadsvillkor.
 • Böcker som har anknytning till det yrke som utövas av den betalningsskyldige eller av dennes barn.
 • Notarius publicus register och protokoll.
 • Verktyg och redskap som behövs för den betalningsskyldiges eller dennes barns undervisning i eller utövande av vetenskap eller humaniora.
 • Djur och verktyg som behövs för att bedriva jordbruk.
 • Fartyg som chartrats för den maltesiska
 • Vapen, ammunition, utrustning, instrument eller kläder som tillhör en medlem av Maltas polis- eller militärstyrka och som denne använder i tjänsten.

Enligt lagen är det heller inte möjligt att ta följande tillgångar i anspråk genom införsel:

 • Lön (inklusive bonus, bidrag, övertid och andra löneförmåner) upp till 300 MTL.
 • Socialförsäkringsförmåner, pension, bidrag eller hjälp.
 • Välgörenhetsbidrag från
 • Testamentarisk gåva i samband med underhåll.
 • Underhållsbelopp som beslutats av domstol eller genom en officiell handling om själva skulden inte rör underhåll.
 • Belopp som ska betalas av varje civil eller militär del av den offentliga sektorn för arbeten eller leveranser.
3.2. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?
Gentemot den betalningsskyldige som inte följer åtgärden:

En betalningsskyldig person som inte följer åtgärden kan fortsätta att förfoga över sina tillgångar om inte fordringsägaren hindrar honom genom nya domstolsförfaranden.

Den betalningsskyldige kan åtalas för att ha trotsat domstolsavgörandet.

Gentemot tredje part
 1. Vilka skyldigheter har banken i fråga om yppande av information och kvarstad på bankmedel?
  Bankerna måste uppge om de har pengar som tillhör den betalningsskyldige. De är också skyldiga att deponera det belopp som har fastställts i beslutet hos domstolens kansli.
 2. Vilka är påföljderna om man inte följer beslutet om åtgärden?
  En person som inte följer beslutet riskerar upp till en månads fängelse eller böter mellan 100 och 1000 MTL. Man kan också dömas till både fängelse och böter.
3.3. Vilken giltighet har sådana åtgärder?

Det finns ingen tidsgräns för giltigheten hos utmätningsbeslut, men ett beslut om införsel måste förnyas varje år.

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

4.1. Vem kan överklaga detta beslut och inför vilken domstol?

Det går inte att överklaga i vanlig mening. Den berörda parten kan dock ifrågasätta åtgärden i ett civilrättsligt förfarande vid behörig domstol.

4.2. Inom vilken tidsfrist måste man lämna in ett sådant överklagande?

Uppgift saknas

4.3. Vilka är konsekvenserna av ett sådant överklagande?

När exekutionstiteln är omtvistad kan domstolen skjuta upp verkställigheten i väntan på domstolens beslut.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Malta - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 27-06-2005

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket