Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Malta

Posledná úprava: 10-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Malta

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon rozsudkov v občianskych a obchodných záležitostiach? 1.
2. Za akých podmienok môže byť vydaný vykonateľný právny titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotné podmienky 2.2.
3. Predmet a charakter vykonávacích opatrení 3.
3.1. Aký druh majetku môže podliehať výkonu? 3.1.
3.2. Aké sú účinky vykonávacieho opatrenia? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takého opatrenia? 3.3.
4. Je možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu, ktorým bolo vydané také opatrenie? 4.
4.1. Kto môže namietať voči tomuto rozhodnutiu a na akom súde? 4.1.
4.2. V akej lehote je možné podať také odvolanie? 4.2.
4.3. Aký je účinok takého odvolania? 4.3.

 

1. Čo znamená výkon rozsudkov v občianskych a obchodných záležitostiach?

Výkon je uplatnenie súdneho rozhodnutia. Medzi vykonávacie opatrenia, ktoré sa obvykle využívajú, patrí príkaz na zabavenie, súdna dražba prostredníctvom aukcie, príkaz na súdne obstavenie, príkaz na vysťahovanie a vypovedanie z nehnuteľného majetku a príkaz in factum.

2. Za akých podmienok môže byť vydaný vykonateľný právny titul alebo rozhodnutie?

2.1. Postup

Výkon sa vzťahuje na exekučné tituly. Podľa maltského procesného práva sú tieto exekučné tituly:

 • rozsudky a rozhodnutia súdu;
 • zmluvy uznané notárom;
 • zdanené účty súdnych poplatkov a výdavkov;
 • arbitrážne rozhodnutia;
 • zmenky a dlžobné úpisy.

Súdny príkaz je nevyhnutný.

Každý výkon, ktorý nariadia súdy, obvykle vykonáva súdny zriadenec, ktorý má právomoc vykonať každý príkaz súdu, ak je to potrebné, za asistencie polície. Súdny zriadenec má tiež právomoc súdne vysťahovať osoby z domov a iných budov, ktoré nezákonne obsadili.

Žiadosť o výkon by sa mala podávať prostredníctvom právnika alebo súdneho prokurátora, v závislosti od okolností. O výkon rozhodnutí občianskeho súdu týkajúcich sa súm vyšších ako 5 000 MTL môže požiadať iba právnik.

Sadzobník poplatkov pre každý druh vykonávacieho opatrenia:

 1. Podanie žiadosti o súdnu dražbu prostredníctvom aukcie

  Registračný poplatok: 50 MTL

  HoreHore

  Poplatok výkonným úradníkom, ktorí boli požiadaní o vykonanie doručenia, za každé oznámenie: 3 MTL

 2. Zaprotokolovanie zákazu spojeného s príkazom na odstránenie chybného stavu

  Registračný poplatok 50 MTL

  Poplatok výkonným úradníkom, ktorí boli požiadaní o vykonanie doručenia, za každé oznámenie 3 MTL

 3. Zaprotokolovanie akéhokoľvek iného príkazu

  Registračný poplatok 15 MTL

  Poplatok výkonným úradníkom, ktorí boli požiadaní o vykonanie doručenia, za každé oznámenie 3 MTL

2.2. Hmotné podmienky

Súdy sa budú snažiť zabezpečiť, aby bolo vykonávacie opatrenie vyžadované v súvislosti s exekučným titulom, ktorý je platný podľa kritérií ustanovených zákonom a aby osoba, ktorá vyžaduje výkon, bola v skutočnosti osobou, ktorá vlastní exekučný titul, alebo aby to bol jej zákonný zástupca.

3. Predmet a charakter vykonávacích opatrení

3.1. Aký druh majetku môže podliehať výkonu?

Bankovky, hmotný hnuteľný majetok, zaregistrované dopravné prostriedky a nehnuteľný majetok patria k majetku, ktorý je možné zabaviť. Jednako, zákon špecifikuje celý rad majetkových položiek, ktoré sú vyňaté zo zabavenia, a to:

 • odevy na každodenné nosenie, posteľná bielizeň a podobné potreby;
 • nábytok považovaný za potrebný pre slušný život dlžníka a jeho rodiny;
 • knihy súvisiace s profesiou dlžníka alebo jeho detí;
 • register a záznamové knihy notárov;
 • nástroje a náradie potrebné pre výučbu alebo vykonávanie akéhokoľvek vedného alebo umeleckého odboru zo strany dlžníka alebo jeho detí;
 • zvieratá a náradie potrebné pre poľnohospodárstvo;
 • plavidlá výhradne prenajaté do služieb maltskej vlády;
 • majetok príslušníka policajného zboru alebo ozbrojených síl Malty, ktorý predstavujú zbrane, strelivo, vybavenie, nástroje alebo odev a ktoré používa pri plnení svojich povinností;

Je takisto nezákonné vydať príkaz na súdne obstavenie na tieto majetkové položky:

HoreHore

 • plat alebo mzdu (vrátane odmien, príplatkov, nadčasov a iných príjmov), ktoré nedosahujú sumu 300 MTL;
 • dávka sociálneho zabezpečenia, dôchodok, príspevok alebo pomoc;
 • dobročinné finančné príspevky poskytnuté štátom;
 • odkaz vyplatený v súvislosti s vyživovacou povinnosťou;
 • suma dlžná za výživné nariadené súdom alebo prostredníctvom verejnej listiny, ak samotný dlh nie je v súvislosti s výživným;
 • suma, ktorú dlhuje ktorýkoľvek civilný alebo vojenský úsek štátnej správy za cenu prác alebo dodávok.
3.2. Aké sú účinky vykonávacieho opatrenia?
Voči dlžníkovi, ktorý nekoná v zhode s opatrením:

Ak dlžník nekoná v zhode, predaj jeho majetku je ešte vždy platný, pokiaľ veriteľ nenariadi zastaviť proces prostredníctvom ďalšej žaloby na súde.

Dlžník môže byť obžalovaný z pohŕdania súdom (neuposlúchnutie príkazov súdu).

Voči tretej strane
 1. Aké sú povinnosti banky týkajúce sa uverejnenia informácií?

  Banky musia prehlásiť, či majú v držbe peniaze patriace dlžníkovi a sú povinné zložiť sumu stanovenú v príkaze do podateľne súdu.

 2. Aké sú postihy za pohŕdanie príkazom, ktorým bolo vydané opatrenie?

  Osoba, ktorá je obvinená z pohŕdania súdom, môže podliehať trestu odňatia slobody (až do doby jedného mesiaca) alebo pokute v rozpätí medzi 100 MTL a 1 000 MTL alebo obidvom postihom, trestu odňatia slobody aj pokute.

3.3. Aká je platnosť takého opatrenia?

Platnosť príkazov na zabavenie nie je obmedzená, príkaz na súdne obstavenie sa však musí každoročne predlžovať.

4. Je možnosť odvolať sa proti rozhodnutiu, ktorým bolo vydané také opatrenie?

4.1. Kto môže namietať voči tomuto rozhodnutiu a na akom súde?

Odvolanie ako také nie je možné, jednako, príslušná strana môže požiadať o zrušenie sporného opatrenia v občianskom konaní na príslušnom súde.

4.2. V akej lehote je možné podať také odvolanie?

Neuplatňuje sa.

4.3. Aký je účinok takého odvolania?

Ak je exekučný titul spochybnený, súd môže pozastaviť výkon až do rozhodnutia vydaného súdom.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Malta - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 10-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo