Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń > Malta

Ostatnia aktualizacja: 10-01-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Malta

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Jej treść w oryginalnej wersji językowej została zaktualizowana i przeniesiona do europejskiego portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza wykonanie orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych? 1.
2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł lub decyzję wykonawczą? 2.
2.1. Procedura 2.1.
2.2. Istotne warunki 2.2.
3. Przedmiot i charakter środków przymusowych 3.
3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem wykonania? 3.1.
3.2. Jakie są skutki środków przymusowych? 3.2.
3.3. Jaki jest okres ważności takich środków? 3.3.
4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki? 4.
4.1. Kto może zakwestionować tę decyzję i przed jakim sądem? 4.1.
4.2. W jakim terminie należy wnieść odwołanie? 4.2.
4.3. Jaki jest skutek takiego odwołania? 4.3.

 

1. Co oznacza wykonanie orzeczenia w sprawach cywilnych i handlowych?

Wykonanie orzeczenia to wypełnienie decyzji sądu. Stosowane zwykle środki przymusowe to nakaz zajęcia, sprzedaż sądowa w drodze aukcji, nakaz zajęcia majątku dłużnika u strony trzeciej, nakaz eksmisji i wydalenia z nieruchomości oraz nakaz oparty na fakcie.

2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł lub decyzję wykonawczą?

2.1. Procedura

Wykonanie wiąże się z tytułami wykonawczymi. Zgodnie z maltańskim prawem proceduralnym istnieją następujące tytuły wykonawcze:

 • orzeczenia i dekrety sądu;
 • umowy otrzymywane przez notariusza;
 • opodatkowane rachunki za opłaty sądowe i zwroty;
 • wyroki arbitrażowe;
 • weksle i skrypty dłużne.

Konieczny jest nakaz sądowy.

Każde wykonanie orzeczenia nakazane przez sądy przeprowadza zwykle urzędnik sądowy (Court Marshall), uprawniony do wykonania każdego nakazu sądu, w stosownych przypadkach z pomocą policji. Urzędnik sądowy umocowany jest również do dokonania eksmisji osób z domów i innego rodzaju zajmowanych przez nich nielegalnie budynków.

Wniosek o wykonanie orzeczenia należy złożyć za pośrednictwem prawnika lub pełnomocnika, zależnie od sytuacji. Wnioski o wykonanie decyzji sądu cywilnego dotyczących kwot przekraczających 5000 Lm może składać wyłącznie prawnik.

Skala kosztów dla każdego rodzaju środka przymusowego:

 1. Złożenie wniosku o sprzedaż sądową w drodze aukcji

  Opłata rejestracyjna: 50 Lm

  Do góryDo góry

  Wynagrodzenie komorników dokonujących czynności, za każde zawiadomienie: 3 Lm

 2. Złożenie nakazu ochronnego

  Opłata rejestracyjna 50 Lm

  Wynagrodzenie komorników dokonujących czynności, za każde zawiadomienie: 3 Lm

 3. Złożenie każdego innego nakazu

  Opłata rejestracyjna 15 Lm

  Wynagrodzenie komorników dokonujących czynności, za każde zawiadomienie: 3 Lm

2.2. Istotne warunki

Sądy będą starały się zapewnić, aby wnioskowane środki przymusowe dotyczyły tytułów wykonawczych ważnych w świetle kryteriów ustanowionych przez prawo, oraz aby osoba wnioskująca o wykonanie orzeczenia była w rzeczywistości osobą posiadającą tytuł wykonawczy bądź odpowiednio umocowanym przedstawicielem takiej osoby.

3. Przedmiot i charakter środków przymusowych

3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem wykonania?

Weksle bankowe, ruchome aktywa materialne, zarejestrowane środki transportu oraz majątek nieruchomy to niektóre z aktywów, które mogą być przedmiotem zajęcia. Jednakże, prawo wskazuje szereg aktywów, których nie można poddać zajęciu, a mianowicie:

 • odzież codzienna, pościel i podobne sprzęty;
 • sprzęty domowe uważane za niezbędne dla zapewnienia przyzwoitego poziomu życia dłużnikowi i jego rodzinie;
 • książki dotyczące zawodu dłużnika lub jego dzieci;
 • rejestry i księgi protokołów notariuszy;
 • narzędzia i przybory niezbędne dla nauczania lub wykonywania określonej dziedziny nauki lub sztuki przez dłużnika lub jego dzieci;
 • zwierzęta i narzędzia wymagane dla celów rolniczych;
 • pojazdy całkowicie czarterowane na użytek rządu maltańskiego;
 • majątek członka sił policyjnych lub sił zbrojnych Malty będący bronią, amunicją, wyposażeniem i urządzeniami oraz odzieżą wykorzystywanymi przez niego do wypełniania obowiązków;

Bezprawne jest również wydawanie nakazu zajęcia majątku dłużnika u strony trzeciej w stosunku do następujących aktywów:

Do góryDo góry

 • zarobki (łącznie z premiami, dodatkami, premią za pracę w nadgodzinach i innego rodzaju uposażeniem) w wysokości nieprzekraczającej 300 Lm;
 • zasiłki z opieki społecznej, renty, dodatki lub pomoc pieniężna;
 • dotacje charytatywne dokonywane przez rząd;
 • zapisy dokonywane w związku z alimentami;
 • kwoty należne z tytułu alimentów nakazanych przez sąd lub w formie aktu urzędowego, jeśli samo zadłużenie nie dotyczy alimentów;
 • kwoty należne od oddziałów cywilnych lub wojskowych służb publicznych z tytułu ceny robót lub dostaw.
3.2. Jakie są skutki środków przymusowych?
W stosunku do dłużnika, który nie zastosuje się do środka:

Jeżeli dłużnik nie wykona środka, zbycie jego aktywów pozostaje ważne, chyba że wierzyciel zdoła wstrzymać proces w drodze kolejnej sprawy w sądzie.

Dłużnika można oskarżyć o obrazę sądu (niewypełnienie nakazów sądu).

W stosunku do strony trzeciej
 1. Jakie są zobowiązania banku w zakresie ujawniania informacji oraz zajęcia rachunków?

  Banki zobowiązane są złożyć oświadczenie, czy są w posiadaniu środków finansowych należących do dłużnika oraz są zobowiązane zdeponować kwotę wskazaną w nakazie w sekretariacie sądu.

 2. Jakie są sankcje za niezastosowanie się do polecenia wydającego dany środek?

  Osoba, która zostanie uznana za winną obrazy sądu może podlegać karze więzienia (do jednego miesiąca) lub grzywnie w wysokości od 100 do 1.000 Lm, lub zarówno karze więzienia jak i grzywnie.

3.3. Jaki jest okres ważności takich środków?

Nie istnieje termin ważności nakazów zajęcia, jednakże nakazy zajęcia u strony trzeciej muszą być przedłużane na zasadach rocznych.

4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki?

4.1. Kto może zakwestionować tę decyzję i przed jakim sądem?

Odwołanie jako takie nie istnieje, jednakże zainteresowana strona może unieważnić dany środek w drodze postępowania cywilnego przed właściwym sądem.

4.2. W jakim terminie należy wnieść odwołanie?

nie dotyczy

4.3. Jaki jest skutek takiego odwołania?

W przypadku zakwestionowania tytułu wykonawczego, sąd może zawiesić wykonanie orzeczenia do momentu wydania przez sąd odpowiedniej decyzji.

« Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne | Malta - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 10-01-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania