Euroopa Komisjon > EGV > Kohtuotsuste jõustamine > Malta

Viimati muudetud: 10-01-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kohtuotsuste jõustamine - Malta

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mida tähendab täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades? 1.
2. Mis tingimustel võib anda täitedokumendi või teha täitmisotsuse? 2.
2.1. Menetlus 2.1.
2.2. Olulised tingimused 2.2.
3. Täitemeetmete ese ja laad 3.
3.1. Millist liiki vara suhtes võib täitemeetmeid rakendada? 3.1.
3.2. Milline on täitemeetmete mõju? 3.2.
3.3. Milline on selliste meetmete kehtivus? 3.3.
4. Kas sellise meetme kohaldamise otsust on võimalik edasi kaevata? 4.
4.1. Kes võib seda otsust vaidlustada ja millise kohtu ees? 4.1.
4.2. Kas edasikaebus tuleb esitada kindla tähtaja jooksul? 4.2.
4.3. Mis mõju on edasikaebusel? 4.3.

 

1. Mida tähendab täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades?

Täitemenetlus on kohtuotsuse täideviimine. Täitemeetmetest kasutatakse tavaliselt vara arestimist, kohtulikku enampakkumist, nõuete arestimist, kinnisvara puhul väljatõstmist ja vangistuskäsku.

2. Mis tingimustel võib anda täitedokumendi või teha täitmisotsuse?

2.1. Menetlus

Täitemenetlus on seotud täitedokumentidega. Malta menetlusseaduse alusel on täitedokumendid:

 • kohtuotsused ja -määrused;
 • notari kinnitatud lepingud;
 • kohtulõivude ja -kulude kinnitatud arved;
 • vahekohtulahendid;
 • vekslid ja võlakirjad.

Täitmiseks on vaja kohtu määrust.

Kohtumäärusega ettenähtud täitetoimingu viib tavaliselt läbi kohtutäitur (Court Marshall), kellel on õigus pöörata täitmisele kohtu igasugust määrust, kasutades selleks vajaduse korral politsei abi. Kohtutäituril on ka õigus tõsta inimesi välja nende poolt ebaseaduslikult enda valdusse võetud majadest ja muudest hoonetest.

Täitemenetluse algatamise avaldus tuleks esitada vastavalt kas advokaadi või jurist-asjaajaja vahendusel. Üle 5000 Malta liiri suurust rahasummat puudutava tsiviilkohtu lahendi täitmist võib taotleda vaid advokaadi vahendusel.

Täitemenetluse kulud

 1. Kohtuliku enampakkumise korraldamise avalduse esitamine

  Registreerimistasu 50 Malta liiri

  Täitevametnikule täitedokumendi kättetoimetamise eest makstav tasu, iga dokumendi eest 3 Malta liiri

  ÜlesÜles

 2. Keelava ettekirjutuse avalduse esitamine

  Registreerimistasu 50 Malta liiri

  Täitevametnikule täitedokumendi kättetoimetamise eest makstav tasu, iga dokumendi eest 3 Malta liiri

 3. Mõne muu avalduse esitamine

  Registreerimistasu 15 Malta liiri

  Täitevametnikule täitedokumendi kättetoimetamise eest makstav tasu, iga dokumendi eest 3 Malta liiri

2.2. Olulised tingimused

Kohtud püüavad tagada, et taotletaks vaid nende täitedokumentide täitmist, mis on vastavalt seaduses sätestatud kriteeriumidele kehtivad, ja et täitetoimingut taotlev isik on tegelikult täitedokumenti omav isik või tema seaduslik või volitatud esindaja.

3. Täitemeetmete ese ja laad

3.1. Millist liiki vara suhtes võib täitemeetmeid rakendada?

Pangatähed, vallasasjad, registrisse kantud transpordivahendid ja kinnisvara kuuluvad vara hulka, mida võib arestida. Ent seadusega on sätestatud rida asju, mida ei saa arestida, nimelt:

 • igapäevased riided, voodiriided ja muud sellised tarbeesemed;
 • mööbel, mida peetakse võlgniku ja tema pere rahuldavaks äraelamiseks vajalikuks;
 • võlgniku või tema laste kutsealaga seotud raamatud;
 • notarite registrid ja protokolliraamatud;
 • tööriistad ja tarvikud, mis on vajalikud võlgniku või tema laste õpetamiseks või nende teadus- või kunstitegevuseks;
 • põllumajanduses vajalikud loomad ja tööriistad;
 • täielikult Malta valitsuse teenistusse prahitud laevad;
 • Malta politsei või relvajõudude liikmete vara, s.t nende poolt oma kohustuste täitmisel kasutatavad relvad, laskemoon, seadmed, vahendid ja riided.

Samuti ei saa anda järgmiste nõuete arestimise korraldust:

ÜlesÜles

 • palk (sealhulgas preemia, päevarahad, ületunnitöötasu ja muud rahalised tasud), mis jääb alla 300 Malta liiri;
 • sotsiaalkindlustushüvitis, pension, abiraha ja toetus;
 • valitsuse eraldatud heategevuslikud toetused;
 • ülalpidamisega seoses määratud annak;
 • kohtu poolt või notariaalaktiga määratud ja tulevikus makstavad elatisrahad, kui võlg ise ei ole elatise maksmisega seotud;
 • avaliku teenistuse tsiviil- või militaarosakonna poolt tööde või tarnete eest maksmata summad.
3.2. Milline on täitemeetmete mõju?
Võlgniku suhtes, kes meetmele ei allu

Kui võlgnik ei allu meetmele, jätkab ta oma vara käsutamist, kuni võlausaldajal õnnestub see edasise kohtumenetluse kaudu peatada.

Võlgnikku võib süüdistada kohtu suhtes lugupidamatuse väljendamises (kohtu korralduste täitmata jätmises).

Kolmanda isiku suhtes
 1. Mis kohustused on pangal seoses teabe avalikustamise ja kontode arestimisega?

  Pangad on kohustatud teatama, kas nende valduses on võlgnikule kuuluvat raha, ja nad on kohustatud kohtumääruses nimetatud summa deponeerima kohtukantseleis.

 2. Milline karistus on ette nähtud meedet lubava määruse eiramise eest?

  Isikule, kes on süüdi kohtu suhtes lugupidamatuse väljendamises, võidakse määrata vangistus (kuni üks kuu) või rahatrahv 100–1000 Malta liiri või nii vangistus kui ka rahatrahv.

3.3. Milline on selliste meetmete kehtivus?

Vara arestimise määrus kehtib tähtajatult, kuid nõuete arestimise määrust tuleb kord aastas pikendada.

4. Kas sellise meetme kohaldamise otsust on võimalik edasi kaevata?

4.1. Kes võib seda otsust vaidlustada ja millise kohtu ees?

Edasikaebamine kui selline puudub, kuid asjaomane isik võib siiski kõnealuse meetme tsiviilkorras pädeva kohtu ees vaidlustada.

4.2. Kas edasikaebus tuleb esitada kindla tähtaja jooksul?

Vastus puudub.

4.3. Mis mõju on edasikaebusel?

Kui täitedokument vaidlustatakse, võib kohus täitemenetluse peatada kuni kohtuotsuse vastuvõtmiseni.

« Kohtuotsuste jõustamine - Üldteave | Malta - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 10-01-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik