Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Μάλτα

Τελευταία ενημέρωση: 04-04-2006
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Μάλτα

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει ο όρος «εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις; 1.
2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να διαταχθεί η εκτέλεση; 2.
2.1. Διαδικασία 2.1.
2.2. Προϋποθέσεις ουσίας 2.2.
3. Περιεχόμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης 3.
3.1. Ποια περιουσιακά αγαθά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων αυτών; 3.3.
4. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά αποφάσεως με την οποία διατάσσεται ένα μέτρο εκτέλεσης; 4.
4.1. Ποιος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης εκτέλεσης και ενώπιον ποιου δικαστηρίου; 4.1.
4.2. Ισχύει κάποια προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής; 4.2.
4.3. Ποιες είναι οι συνέπειες της προσφυγής αυτής; 4.3.

 

1. Τι σημαίνει ο όρος «εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων» στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Η εκτέλεση συνίσταται στην εφαρμογή μιας δικαστικής απόφασης. Τα μέτρα εκτέλεσης που συνήθως χρησιμοποιούνται είναι το ένταλμα κατάσχεσης, ο δικαστικός πλειστηριασμός, το ένταλμα κατάσχεσης εις χείρας τρίτου, το ένταλμα απομάκρυνσης και έξωσης από ακίνητη περιουσία και το ένταλμα προσωπικής κράτησης (warrant in factum).

2. Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να διαταχθεί η εκτέλεση;

2.1. Διαδικασία

Η εκτέλεση βασίζεται σε εκτελεστούς τίτλους. Σύμφωνα με το δικονομικό δίκαιο της Μάλτας εκτελεστοί είναι οι εξής τίτλοι:

 • δικαστικές αποφάσεις και διατάγματα·
 • συμβόλαια που συνάπτονται ενώπιον συμβολαιογράφου·
 • εντάλματα πληρωμής δικαστικών τελών και δαπανών·
 • διαιτητικές αποφάσεις·
 • συναλλαγματικές και γραμμάτια.

Η έκδοση δικαστικής διαταγής είναι απαραίτητη.

Τις δικαστικές διαταγές εκτέλεσης εφαρμόζουν κατά κανόνα οι δικαστικοί επιμελητές που έχουν την εξουσία να εκτελούν οποιαδήποτε δικαστική διαταγή, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο με τη βοήθεια των αστυνομικών αρχών. Οι δικαστικοί επιμελητές έχουν επίσης την εξουσία να προχωρήσουν στην έξωση από ακίνητη περιουσία υπό παράνομη κατοχή.

Οι αιτήσεις εκτέλεσης πρέπει να υποβάλλονται με τη βοήθεια δικηγόρου ή νομικού πληρεξουσίου, ανάλογα με την περίπτωση. Αιτήσεις εκτέλεσης αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων για αξιώσεις ύψους άνω των 5.000 λιρών Μάλτας (Lm) μπορούν να υποβάλλουν μόνο δικηγόροι.

Κλίμακα κόστους ανά είδος μέτρων εκτέλεσης:

 1. Αίτηση δικαστικού πλειστηριασμού.

  Τέλη κατάθεσης: 50 Lm

  Τέλη υπηρεσιών εκτελεστικών οργάνων, ανά επίδοση: 3 Lm

 2. Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων (απαγόρευση της εκτέλεσης συγκεκριμένων πράξεων)

  Τέλη κατάθεσης 50 Lm

  Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

  Τέλη υπηρεσιών εκτελεστικών οργάνων, ανά επίδοση: 3 Lm

 3. Αίτηση έκδοσης λοιπών ενταλμάτων

  Τέλη κατάθεσης 15 Lm

  Τέλη υπηρεσιών εκτελεστικών οργάνων, ανά επίδοση: 3 Lm

2.2. Προϋποθέσεις ουσίας

Τα δικαστήρια πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η αίτηση εκτέλεσης αφορά έναν έγκυρο εκτελεστό τίτλο σύμφωνα με τα κριτήρια του νόμου και ότι ο τίτλος αυτός βρίσκεται όντως στην κυριότητα του αιτούντα ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

3. Περιεχόμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

3.1. Ποια περιουσιακά αγαθά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Στα αγαθά που μπορούν να κατασχεθούν περιλαμβάνονται τα τραπεζογραμμάτια, τα υλικά κινητά πράγματα, τα ταξινομημένα μέσα μεταφοράς (δηλ. τα επισήμως καταχωρισμένα) και η ακίνητη περιουσία. Ωστόσο ο νόμος προβλέπει ότι ορισμένα αγαθά δεν μπορούν να κατασχεθούν, ειδικότερα:

 • τα ενδύματα καθημερινής χρήσης, η κλινοστρωμνή και τα οικιακά σκεύη·
 • τα είδη επίπλωσης που κρίνονται απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση του οφειλέτη και της οικογένειάς του·
 • τα βιβλία που αφορούν το επάγγελμα του οφειλέτη ή των τέκνων του·
 • τα συμβολαιογραφικά αρχεία και βιβλία πρακτικών·
 • τα εργαλεία και τα σύνεργα που είναι απαραίτητα για την εκμάθηση ή την άσκηση τυχόν επιστημονικού ή τεχνικού επαγγέλματος εκ μέρους του οφειλέτη ή των τέκνων του·
 • τα ζώα και τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για γεωργικούς σκοπούς·
 • τα σκάφη που έχουν ναυλωθεί αποκλειστικά από την κυβέρνηση της Μάλτας·
 • τα περιουσιακά στοιχεία των μελών του αστυνομικού σώματος ή των ενόπλων δυνάμεων της Μάλτας, εάν αυτά συνίστανται σε όπλα, πυρομαχικά, εξοπλισμό, όργανα ή ρουχισμό που χρησιμοποιούνται από τον οφειλέτη για την εκτέλεση των καθηκόντων του·

Επίσης, ο νόμος δεν επιτρέπει την έκδοση εντάλματος κατάσχεσης εις χείρας τρίτου για τα εξής περιουσιακά στοιχεία:

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

 • το μισθό ή το ημερομίσθιο (συμπεριλαμβάνονται τα δώρα, επιδόματα, υπερωριακές αμοιβές και άλλες απολαβές) που δεν υπερβαίνουν τις 300 Lm·
 • τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, τις συντάξεις, τα επιδόματα ή άλλα χρηματικά βοηθήματα·
 • τα κρατικά βοηθήματα φιλανθρωπικού χαρακτήρα·
 • τα περιουσιακά στοιχεία που κληρονομήθηκαν ως διατροφή·
 • τα ποσά που οφείλονται ως διατροφή σύμφωνα με δικαστική διαταγή ή με δημόσιο έγγραφο, εάν η αξίωση δεν αφορά διατροφή·
 • τα ποσά που οφείλονται από πολιτικές ή στρατιωτικές υπηρεσίες του Δημοσίου έναντι έργου ή προμηθειών.
3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης;
Για τον οφειλέτη που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα:

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του οφειλέτη, η διάθεση των περιουσιακών του στοιχείων είναι έγκυρη, εκτός εάν η διαδικασία σταματήσει ύστερα από περαιτέρω δικαστικές ενέργειες του πιστωτή.

Στον οφειλέτη μπορεί να απαγγελθεί η κατηγορία της ασέβειας προς το δικαστήριο (μη συμμόρφωση με τη διαταγή δικαστηρίου).

Για τρίτους

α) Ποιες είναι οι υποχρεώσεις μιας τράπεζας όσον αφορά το τραπεζικό απόρρητο και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών;

Οι τράπεζες οφείλουν να δηλώσουν εάν στην κατοχή τους βρίσκονται χρήματα του οφειλέτη και να καταθέσουν στη Γραμματεία του δικαστηρίου (Registry of Court) το ποσό που ορίζεται στο ένταλμα.

β) Ποιες κυρώσεις προβλέπονται για περιφρόνηση του μέτρου εκτέλεσης;

Το πρόσωπο που κρίνεται ένοχο για ασέβεια προς το δικαστήριο μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση (έως και ένα μήνα) ή με πρόστιμο ύψους μεταξύ 100 Lm και 1.000 Lm ή και με τα δύο.

3.3. Ποια είναι η ισχύς των μέτρων αυτών;

Δεν προβλέπονται όρια ισχύος των ενταλμάτων κατάσχεσης. Ωστόσο, η ισχύς των ενταλμάτων κατάσχεσης εις χείρας τρίτου πρέπει να παρατείνεται σε ετήσια βάση.

4. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά αποφάσεως με την οποία διατάσσεται ένα μέτρο εκτέλεσης;

4.1. Ποιος μπορεί να προσφύγει κατά της απόφασης εκτέλεσης και ενώπιον ποιου δικαστηρίου;

Δεν προβλέπεται ειδικό ένδικο μέσο αλλά ο ενδιαφερόμενος διάδικος μπορεί να προσφύγει κατά του μέτρου εκτέλεσης στο αρμόδιο δικαστήριο βάσει της αστικής διαδικασίας.

4.2. Ισχύει κάποια προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής;

Άνευ αντικειμένου.

4.3. Ποιες είναι οι συνέπειες της προσφυγής αυτής;

Όταν ασκηθεί προσφυγή κατά του εκτελεστού τίτλου, το δικαστήριο μπορεί να αναστείλει την εκτέλεσή του μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης.

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Μάλτα - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 04-04-2006

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο