Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Malta

Poslední aktualizace: 11-01-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Malta

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních? 1.
2. Za jakých podmínek lze vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí vydat? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotné podmínky 2.2.
3. Předmět a povaha donucovacích opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření? 3.2.
3.3. Jaká je platnost těchto opatření? 3.3.
4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření? 4.
4.1. Kdo může toto rozhodnutí napadnout a u kterého soudu? 4.1.
4.2. Jaká je lhůta pro podání tohoto odvolání? 4.2.
4.3. Jaký je účinek tohoto odvolání? 4.3.

 

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkon je provedení rozhodnutí soudu. Obvykle používanými donucovacími opatřeními jsou soudní příkaz k zabavení majetku, soudní dražba, příkaz pro poddlužníka, soudní příkaz k vystěhování a k opuštění nemovitého majetku a soudní příkaz in factum.

2. Za jakých podmínek lze vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí vydat?

2.1. Postup

Výkon se vztahuje k vykonatelným právním titulům. Podle maltského procesního práva jsou výkonnými tituly:

 • rozsudky a rozhodnutí soudu;
 • smlouvy obdržené notářem;
 • vyúčtování záloh soudních poplatků a výplata částek;
 • rozhodčí nálezy;
 • směnky cizí a vlastní.

Je třeba soudní příkaz.

Obvykle jakýkoli výkon rozhodnutí nařízených soudem provádí soudní vykonavatel, který má pravomoc vykonat soudní příkaz, případně za pomoci policie. Soudní vykonavatel má také pravomoc vystěhovat osoby z nezákonně obývaných domů a jiných budov.

Žádost o výkon by měla být podle případu učiněna prostřednictvím právníka nebo právního zástupce. Výkon rozhodnutí občanskoprávního soudu, která se týkají částek vyšších než 5 000 maltských lir, může být požadován pouze prostřednictvím právníka.

Pro každý druh donucovacího opatření stanoví náklady vyhláška soudu:

 1. Podání žádosti o soudní dražbu

  Registrační poplatek: 50 maltských lir

  NahoruNahoru

  Poplatek výkonnému úředníkovi, který má provést doručení, za každé oznámení: 3 maltské liry

 2. Podání soudního příkazu nepodnikat určitou věc

  Registrační poplatek 50 maltských lir

  Poplatek výkonnému úředníkovi, který má provést doručení, za každé oznámení: 3 maltské liry

 3. Podání jiného soudního příkazu

  Registrační poplatek 15 maltských lir

  Poplatek výkonnému úředníkovi, který má provést doručení, za každé oznámení: 3 maltské liry

2.2. Hmotné podmínky

Soud se snaží zajistit, aby bylo donucovací opatření požadováno pro výkonný právní titul, který je platný podle zákonem stanovených kritérií, a aby osoba požadující výkon skutečně měla v držení výkonný právní titul nebo jeho právoplatnou náhradu.

3. Předmět a povaha donucovacích opatření

3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Mezi majetek, který lze zabavit, patří bankovky, hmotný movitý majetek, registrované dopravní prostředky a nemovitý majetek. Zákon však stanoví některý majetek, který je ze zabavení vyjmut, jmenovitě:

 • oblečení pro běžné nošení, lůžkoviny a podobné předměty;
 • nábytek, který se považuje za nezbytný pro důstojný život dlužníka a jeho rodiny;
 • knihy týkající se výkonu povolání dlužníka nebo jeho dětí;
 • evidence a účetní knihy státních notářů;
 • nástroje a náčiní potřebné pro vzdělání nebo výkon vědeckého oboru nebo umělecké činnosti dlužníka nebo jeho dětí;
 • zvířata a nářadí potřebné v zemědělství;
 • plavidla plně pronajatá maltskou vládou;
 • majetek členů policejního sboru nebo ozbrojených sil Malty, kterým jsou zbraně, střelivo, vybavení, přístroje nebo oblečení, jež používají při výkonu služby;

Je nezákonné vydat příkaz pro poddlužníka na tento majetek:

NahoruNahoru

 • plat či mzdu (včetně bonusů, dávek, odměn za přesčasy a dalších příjmů ze služebních výhod) do výše 300 maltských lir;
 • příspěvek sociálního zabezpečení, důchod, dávku nebo podporu;
 • dobročinný příspěvek vlády;
 • odkaz týkající se výživného;
 • dlužné částky výživného nařízené soudem nebo veřejnou listinou, pokud se dluh sám nemá vztahovat na výživné;
 • dlužnou částku občanských nebo vojenských orgánů veřejných služeb za práce či dodávky.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření?
Pokud jde o dlužníka, který nekoná v souladu s opatřením:

Pokud dlužník nekoná v souladu s opatřením, je nakládání s jeho majetkem platné, jestliže se věřiteli prostřednictvím další žaloby u soudu nepodaří jeho konání zastavit.

Dlužník může být zažalován pro pohrdání soudem (pro neuposlechnutí soudního příkazu).

Pokud jde o třetí stranu
 1. Jaké mají povinnosti banky, pokud jde o poskytování informací a o obstavení účtů?

  Banky musejí sdělit, zda mají v držení peníze dlužníka, a mají povinnost částku stanovenou v soudním příkazu složit v kanceláři soudu.

 2. Jaké jsou postihy za pohrdání příkazem, který poskytuje dané opatření?

  Osoba, která je shledána vinnou z pohrdání soudem, může být odsouzena k trestu odnětí svobody (až na jeden měsíc) nebo k uhrazení pokuty od 100 do 1 000 maltských lir nebo jak k odnětí svobody, tak k uhrazení pokuty.

3.3. Jaká je platnost těchto opatření?

Soudní příkaz k zabavení majetku má neomezenou platnost, platnost příkazu pro poddlužníka se však musí každoročně prodlužovat.

4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření?

4.1. Kdo může toto rozhodnutí napadnout a u kterého soudu?

Odvolání jako takové v tomto případě neexistuje, dotčená strana však dané opatření může napadnout v občanskoprávním řízení u příslušného soudu.

4.2. Jaká je lhůta pro podání tohoto odvolání?

Nepoužije se.

4.3. Jaký je účinek tohoto odvolání?

Je-li napaden vykonatelný právní titul, může soud pozastavit jeho výkon až do vydání svého rozhodnutí.

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Malta - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 11-01-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království