Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Litauen

Senaste uppdatering: 04-05-2009
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Litauen

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad innebär verkställighet i civil- och handelsrättsliga ärenden? 1.
2. Vilka villkor måste uppfyllas för att man ska kunna utfärda ett beslut om verkställighet? 2.
2.1. Förfarande 2.1.
2.2. Materiella villkor 2.2.
3. Föremål för och typer av verkställighetsåtgärder 3.
3.1. Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighetsåtgärder? 3.1.
3.2. Vilken verkan har verkställighetsåtgärder? 3.2.
3.3. Hur länge är sådana åtgärder giltiga? 3.3.
4. Är det möjligt att överklaga ett verkställighetsbeslut? 4.

 

1. Vad innebär verkställighet i civil- och handelsrättsliga ärenden?

Verkställighet innebär att man ser till att parterna i ett rättsligt ärende uppfyller en förpliktelse som de har ålagts genom en dom.

Vissa domar kräver inte verkställighet. Detta gäller t.ex. domar som rör erkännande, upphävande, ändring eller fastställande av rättsliga förhållanden.

En dom kan antingen följas frivilligt av parterna, dvs. utan att man behöver ta till några verkställighetsåtgärder, eller genom tvång.

En part kan ha ålagts en förpliktelse i en dom, men följer inte domen frivilligt. Då har den berörda fordringsägaren rätt att ansöka till domstolen om att den ska utfärda ett verkställighetsbeslut som han eller hon kan förelägga för en exekutionstjänsteman. Exekutionstjänstemän har bemyndigande från staten för att på en fordringsägares begäran se till att en dom som inte följs frivilligt, istället verkställs med tvång.

Verkställighet av domar regleras i avsnitt VI i civilprocesslagen (verkställighetsåtgärder) och genom justitieministerns instruktioner om verkställighet av domar. Det kan finnas specifika bestämmelser om verkställighet av domar i andra rättsakter.

2. Vilka villkor måste uppfyllas för att man ska kunna utfärda ett beslut om verkställighet?

2.1. Förfarande

Om ett verkställighetbeslut utfärdas på grundval av en dom, är det bara fordringsägare eller deras företrädare som har rätt att förelägga den för exekutionstjänstemannen. Om det är en företrädare som förelägger verkställighetsbeslutet, ska han eller hon enligt lagen vara bemyndigad för detta genom en officiell fullmakt. En fullmakt från en fysisk person ska ha upprättats av en notarie, men en fullmakt från en juridisk person kan också vara godkänd av något lämpligt organ inom den berörda juridiska personen. Om det är en advokat eller ett advokatbiträde som förelägger verkställighetbeslutet för exekutionstjänstemannen, ska vederbörande också visa upp en skriftlig tillåtelse från sin klient eller på annat sätt dokumentera sina rättigheter och förpliktelser samt deras omfattning.

Till börjanTill början

När exekutionstjänstemän har mottagit en exekutionstitel ska de inom tre dagar bekräfta att det inte finns några uppenbara grunder för att avvisa den. I brådskande fall ska det istället ske med omedelbar verkan.

2.2. Materiella villkor

Exekutionstiteln ges in till den behöriga exekutionstjänstemannen på den plats där gäldenären har sin bostad, sin arbetsplats eller sina tillgångar. Om verkställigheten ska genomföras gentemot en juridisk person, ska exekutionstiteln ges in till exekutionstjänstemannen på den plats där gäldenären (den juridiska personen) har sitt huvudkontor eller sina tillgångar.

En exekutionstitel blir godkänd när fordringsägaren har betalat full exekutionsavgift till exekutionstjänstemannen. Beroende på fordringsägarens (den fysiska personens) ekonomiska situation kan exekutionstjänstemannen avstå från hela eller delar av avgiften eller bevilja uppskov med betalningen av denna tills verkställighetsförfarandet avslutats. Om exekutionstiteln ges in av en juridisk person har exekutionstjänstemannen inte rätt att skjuta upp mer än hälften av betalningen av den fulla avgiften.

3. Föremål för och typer av verkställighetsåtgärder

3.1. Vilka tillgångar kan bli föremål för verkställighetsåtgärder?

Verkställighetsåtgärder kan gälla följande:

 1. Indrivning av krav via gäldenärens medel och rättigheter till tillgångar eller egendom.
 2. Indrivning via gäldenärens tillgångar och penningmedel i tredjemans besittning.
 3. Förbud mot att andra personer överför pengar eller tillgångar till gäldenären eller uppfyller andra förpliktelser gentemot gäldenären.
 4. Beslagtagande av handlingar som visar på gäldenärens rättigheter.
 5. Indrivning via gäldenärens lön, pension, understöd eller andra inkomster.
 6. Beslagtagande av vissa föremål i gäldenärens ägo vilka nämns i domen, och överföring av dessa till fordringsägaren.
 7. Tvångsförvaltning av gäldenärens tillgångar och användning av intäkterna av dessa för att betala fordringsägarens krav.
 8. Åläggande till gäldenären om att göra eller låta bli att göra något.
 9. Kvittning genom avräkning mot gäldenärens motkrav.
 10. Andra åtgärder som föreskrivs i lag.

Flera verkställighetsåtgärder kan användas samtidigt.

Till börjanTill början

3.2. Vilken verkan har verkställighetsåtgärder?

Verkställighetsåtgärder och verkställighetsförfaranden varierar beroende på om det rör sig om penningkrav eller andra krav, och av om indrivningen avser gäldenärens medel, inkomster eller andra tillgångar.

Om verkställigheten rör ett penningkrav, och indrivningen omfattar gäldenärens medel i en bank eller hos tredjeman, begär exekutorn i vederbörlig ordning att den berörda banken, kreditinstitutionen eller tredjemannen undersöker om gäldenären har innestående belopp hos dem. Om så är fallet ska de blockera utbetalningen av de berörda medlen om det krävs för att täcka de belopp som ska drivas in och omkostnaderna för verkställigheten. När banken har bekräftat att utbetalningen av gäldenärens medel har blockerats, beläggs dessa med kvarstad och överförs till exekutionstjänstemannens konto.

Om exekutionstjänstemannen konstaterar att gäldenären har medel eller andra tillgångar som förvaras av en tredjeman (exekutionstjänstemannen har rätt att få uppgifter om detta och om huruvida tredjeman är förpliktad att ställa medel eller andra tillgångar till gäldenärens förfogande), beläggs dessa med kvarstad.

Om verkställigheten rör ett penningkrav och exekutionstjänstemannen driver in pengarna via gäldenärens inkomster, ska exekutionstjänstemannen överlämna exekutionstiteln till gäldenärens arbetsgivare eller andra personer som betalar ut pengar till gäldenären. Avdraget från gäldenärens lön och liknande utbetalningar ska göras så att det täcker skuldbeloppet.

Till börjanTill början

Om verkställigheten rör ett penningkrav och indrivningen sker via gäldenärens tillgångar, beläggs de berörda tillgångarna med kvarstad och realiseras. Indrivning får inte ske via gäldenärens värdepapper om gäldenären kan bevisa för exekutionstjänstemannen att pengarna kan drivas in inom sex månader genom att ett fast belopp dras från gäldenärens inkomster. Utmätning av fast boendeegendom som tillhör gäldenären och som han eller hon bor i får endast ske om skuldbeloppet överstiger 7 000 LTL. Om en lägenhet eller ett hus har belagts med kvarstad för att täcka obetalda räkningar för el, kommunala tjänster och andra tjänster, kan rätten på gäldenärens eller familjemedlemmarnas begäran bestämma att ingen utmätning får göras via en sista lägenhet eller ett sista hus eller delar därav, som de berörda personerna behöver för sitt boende. Domstolens beslut fattas i sådana fall med hänsyn till familjens ekonomiska situation samt till skyddet av barn, funktionshindrade och utsatta grupper.

Kvarstad på gäldenärens tillgångar innebär att gäldenären tillfälligt fråntas äganderätten till sina tillgångar eller att äganderätten tillfälligt begränsas (förvaltning, användning eller avyttring).

Det är domstolar och exekutionstjänstemän som har rätt att belägga tillgångar med kvarstad.

En domstol kan belägga tillgångar med kvarstad genom ett beslut om tillfälliga säkerhetsåtgärder. Värdet av de medel eller tillgångar som beläggs med kvarstad får inte överstiga skuldbeloppet. Domstolen får återkalla sitt beslut på begäran från de berörda parterna eller på eget initiativ i vissa fastställda fall. När domstolen avvisar ett krav efter att ha prövat saken, gäller de tillfälliga säkerhetsåtgärderna tills rättens beslut träder i kraft. Om domstolen godkänner kravet, gäller åtgärderna tillfälligt tills domen har verkställts.  

Till börjanTill början

När gäldenärens tillgångar beläggs med kvarstad ska exekutionstjänstemannen som genomför verkställighetsdomen underteckna ett kvarstadsbeslut. Kvarstadsbeslutet kan endast återkallas av samma exekutionstjänsteman som ursprungligen utfärdade det. Exekutionstjänstemannen får i princip inte belägga större belopp från gäldenärens tillgångar med kvarstad än vad som krävs för att täcka skuldbeloppet och kostnaderna för verkställigheten.

Realisering av tillgångar innebär att tillgångarna mäts ut och säljs på auktion via firmor som sysslar med försäljning eller omsättning av tillgångar, överföring till fordringsägare, försäljning till en köpare som föreslagits av gäldenären eller andra former av realisering av bundna tillgångar som tillhör gäldenären eller eventuella borgensmän. Beroende på varför tillgångarna belagts med kvarstad och vilken sorts tillgångar det rör sig om, realiseras de bundna tillgångarna i enlighet med lagen av en exekutionstjänsteman, av det statliga skatteinspektoratet eller av mäklare eller firmor som sysslar med offentlig handel med värdepapper.

Fast egendom eller andra tillgångar som är registrerade som gäldenärens egendom, samt lösöre av ett enhetsvärde på över etthundra tusen LTL ska säljas på auktion. Andra tillgångar får säljas på annat vis.

Gäldenären har rätt att själv finna en köpare till de tillgångar som ska säljas innan auktionen inleds. Om gäldenären finner en köpare före auktionen, ska tillgångarna säljas till den personen. Tillgångarna ska säljas till den gäldenär som köparen valt för ett belopp som inte får vara mindre än det belopp som nämns i kvarstadsbeslutet, eller för ett lägre belopp som är tillräckligt för att täcka hela skulden och verkställighetskostnaderna.

Till börjanTill början

När tillgångarna har realiserats upphör kvarstaden.

Om exekutionstjänstemannen mottar en exekutionstitel som rör motkrav från gäldenären och fordringsägaren, kommer dessa belopp att avräknas enligt det fastställda förfarandet. Om det är möjligt att driva in hela skulden genom avräkning, vidtas inga ytterligare verkställighetsåtgärder. Underhåll kan inte drivas in genom avräkning.

I lagen fastställs de särskilda villkoren för verkställighet av förpliktelser som inte är penningkrav.

Vid verkställigheten av en dom om överföring av vårdnaden av barn ska exekutionstjänstemannen se till att den person som vårdnaden ska överföras till följer med, tillsammans med en företrädare för det offentliga organ som ska försvara barnets rättigheter. Skyddet av barnets rättigheter ska säkerställas.

Om fordringsägaren tillerkänns vissa föremål som nämns i domen, beslagtar exekutionstjänstemannen de berörda föremålen hos gäldenären och lämnar över dem till fordringsägaren.

Beroende på domen kan endast de personer som nämns i verkställighetsbeslutet, insättas i (eller avhysas från) en boendeegendom. Om nödvändigt kan polisiär handräckning begäras.

I sådana fall då gäldenären inte följer en dom om att göra eller låta bli att göra något och det inte rör sig om överföring av tillgångar eller medel, ska exekutionstjänstemannen utarbeta en rapport om detta. Rapporten ska därefter sändas till distriktsdomstolen på verkställighetsorten, som fattar beslut om att genomföra de tvångsåtgärder som fastställs i den ursprungliga domen (dvs. om svaranden inte har följt domen inom den fastställda fristen, har käranden rätt att vidta åtgärder för att se till att tvångsåtgärderna avslutas på svarandens bekostnad, och samtidigt driva in de nödvändiga omkostnaderna från svaranden). Om det inte fastställs någon tvångsåtgärd i domen ska domstolen fatta beslut om hur den ursprungliga domen kan verkställas.

Till börjanTill början

Om de handlingar som nämns i domen endast kan utföras eller avslutas av svaranden själv, och domen inte följs, kan svaranden dömas att betala böter till käranden, och det kan fastställas en ny tidsfrist för när domen ska ha uppfyllts. Betalning av böterna fritar inte svaranden från förpliktelsen att genomföra eller upphöra med de handlingar som nämns i domen.

3.3. Hur länge är sådana åtgärder giltiga?

Beroende på den berörda domen kan ett verkställighetsbeslut lämnas in upp till tio år efter domens ikraftträdande. Om verkställigheten brådskar löper fristen från dagen efter det att domen meddelades. En exekutionstitel som rör återupptagande i anställning kan lämnas in för verkställighet inom en månad från och med den dag då domen antogs.

Beroende på den berörda domen och om kravet gäller periodiska betalningar, är exekutionstiteln giltig under hela den period då betalningarna ska äga rum, och fristen för verkställighet löper från varje dag då en betalningsfrist löper ut.

Särskilda frister har fastställts för verkställighet av beslut som fattats av andra tjänstemän eller institutioner.

Om fristen för inlämning av en exekutionstitel förlängs av skäl som rätten finner viktiga, kan rätten förnya förlängningen om inte lagen föreskriver något annat.

Verkställighetsåtgärder som vidtagits av en exekutionstjänsteman är giltiga tills de upphävs av samma exekutionstjänsteman. Om någon lämnar in ett överklagande som ifrågasätter lagligheten hos en exekutionstjänstemans handlingar, och rätten helt eller delvis instämmer i detta, kan alla eller vissa av de vidtagna åtgärderna upphävas av den domstol som behandlar överklagandet.

Kvarstad på tillgångar och andra tillfälliga skyddsåtgärder som vidtas av domstol är giltiga tills de upphävs (eller ersätts av andra åtgärder) av domstolen, har vidtagits av domstolen eller, om ett överklagande har lämnats in, tills de upphävs av en högre instans.

När tillgångarna har realiserats upphör kvarstaden.

Se också svaret på fråga 3.2.

4. Är det möjligt att överklaga ett verkställighetsbeslut?

Exekutionstjänstemannens förrättningar kan överklagas senast 10 dagar efter den dag då käranden konstaterar eller borde ha konstaterat att den berörda förrättningen genomförts, dock senast 30 dagar efter det att förrättningen genomförts. Överklagandet ska lämnas in till distriktsdomstolen för det område där den berörda exekutionstjänstemannen är verksam.

Åtgärder som vidtagits av en domstol kan upphävas eller ändras av samma domstol, eller om ett överklagande har lämnats in till en högre domstol, genom ett beslut av denna.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Litauen - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-05-2009

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket