Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Litva

Posledná úprava: 04-05-2009
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Litva

 

OBSAH

1. Čo znamená výkon súdnych rozhodnutí v konaní o občianskych a obchodných veciach? 1.
2. Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Konanie 2.1.
2.2. Vecné podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha opatrení na výkon súdnych rozhodnutí 3.
3.1. Aký druh majetku možno exekvovať? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia? 3.2.
3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení? 3.3.
4. Možno sa odvolať proti rozhodnutiu povoľujúcemu takýto prostriedok? 4.

 

1. Čo znamená výkon súdnych rozhodnutí v konaní o občianskych a obchodných veciach?

Pod výkonom súdneho rozhodnutia sa rozumie zabezpečenie splnenia záväzkov, ktoré boli povinným osobám uložené súdnym rozhodnutím v súdnom konaní tak, aby pri výkone súdneho rozhodnutia povinné osoby urobili to, čo sa od nich požaduje.

Niektoré súdne rozhodnutia si špecificky nevyžadujú výkon súdneho rozhodnutia. Platí to napríklad pre rozhodnutia o uznaní, dočasnom prerušení, zmene alebo vzniku právnych vzťahov.

Súdne rozhodnutie sa môže vykonať buď na základe dobrej vôle povinných osôb, t. j. bez toho, aby sa prijali opatrenia na výkon súdneho rozhodnutia, alebo na základe vynútenia.

Ak povinná osoba, ktorej sa súdne rozhodnutie týka, nevykoná rozhodnutie dobrovoľne, má príslušný veriteľ právo požiadať súd, aby vydal exekučný titul, a predložiť ho exekútorovi. Exekútori sú osoby splnomocnené štátom, ktoré na žiadosť veriteľa zabezpečujú, aby sa súdne rozhodnutie, ktoré sa nevykonalo dobrovoľne, vykonalo prostredníctvom donucovacích opatrení.

Výkon súdnych rozhodnutí sa riadi podľa oddielu VI Občianskeho súdneho poriadku (exekučné konanie) a podľa pokynov na výkon rozhodnutí, ktoré sa prijali vyhláškou ministra spravodlivosti. Osobitné pravidlá, ktorými sa riadi výkon rozhodnutí, môžu byť stanovené inými právnymi aktmi.

2. Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

2.1. Konanie

Exekučný titul vydaný na základe súdneho rozhodnutia predkladá exekútorovi na to oprávnená osoba, t. j. oprávnený, alebo jeho zástupca. Ak exekučný titul predkladá zástupca, zo zákona sa musí na neho toto právo previesť riadne vydaným a vypracovaným splnomocnením, t. j. splnomocnenia, ktoré vydajú fyzické osoby, musí osvedčiť notár a splnomocnenia, ktoré vydávajú právnické osoby, môžu byť schválené taktiež príslušným orgánom danej právnickej osoby. Ak exekučný titul predkladá exekútorovi advokát alebo jeho koncipient, musí exekútorovi predložiť aj písomnú dohodu s klientom alebo iný dokument, ktorý osvedčuje jeho práva a povinnosti a ich rozsah.

HoreHore

Po doručení exekučnej listiny musí exekútor potvrdiť do troch dní, a v súrnych prípadoch okamžite, že neexistujú žiadne zrejmé dôvody, aby ju neprijal.

2.2. Vecné podmienky

Exekučná listina sa predloží exekútorovi pôsobiacemu na území, kde má dlžník bydlisko alebo pracovisko alebo na ktorom sa nachádza majetok dlžníka. Ak sa má úhrada vymáhať od právnickej osoby, predkladá sa exekučná listina exekútorovi pôsobiacemu na území, kde sa nachádza ústredie dlžníka - t. j. právnickej osoby - alebo na mieste, kde sa nachádza jej majetok.

Exekútor prijme exekučný titul, keď mu oprávnená osoba zaplatí celý exekučný poplatok. Podľa finančnej situácie oprávnenej osoby (fyzickej osoby) môže exekútor upustiť od zaplatenia tohto poplatku v plnej výške alebo jeho časti alebo odložiť platbu až do skončenia exekučného konania. Ak exekučnú listinu predkladá právnická osoba, exekútor nemôže odložiť platbu viac ako polovice celého poplatku.

3. Predmet a povaha opatrení na výkon súdnych rozhodnutí

3.1. Aký druh majetku možno exekvovať?

Možné sú tieto opatrenia na výkon súdneho rozhodnutia:

 1. vymáhanie z finančných prostriedkov dlžníka a jeho majetkových alebo vlastníckych práv;
 2. vymáhanie z majetku a peňažných prostriedkov dlžníka, ktoré majú v držbe iné osoby;
 3. zákaz iným osobám prevádzať peniaze alebo majetok dlžníkovi alebo vykonávať iné záväzky pre dlžníka;
 4. konfiškácia dokumentov osvedčujúcich práva dlžníka;
 5. vymáhanie zo mzdy a platu dlžníka, dôchodku, grantov alebo iného príjmu;
 6. konfiškácia určitých predmetov dlžníka, ktoré sa uvádzajú v súdnom rozhodnutí, a ich postúpenie oprávnenej osobe;
 7. správa majetku dlžníka a použitie takto získaného príjmu na odškodnenie oprávnenej osoby;
 8. uloženie povinnosti dlžníkovi, aby vykonal alebo nevykonal určité úkony;
 9. vyrovnanie protinárokov oprávnenej osoby;
 10. iné zákonom ustanovené opatrenia.

Je možné uplatniť súčasne viac ako jedno opatrenie na výkon súdneho rozhodnutia.

HoreHore

3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon súdneho rozhodnutia?

Opatrenia na výkon súdneho rozhodnutia a postupy sa menia v závislosti od toho, či sa vymáhajú peňažné alebo nepeňažné záväzky a či ide o vymáhanie z finančných prostriedkov dlžníka, jeho príjmu alebo z iného majetku.

Ak sa vymáha peňažný záväzok a vymáhanie sa zameriava na finančné prostriedky dlžníka, ktoré má v držbe banka alebo tretia strana, exekútor posiela príkaz v náležitej forme banke, inej úverovej inštitúcii alebo osobe, pričom ich upozorní, aby potvrdili, či majú v držbe peňažné prostriedky na meno dlžníka, a ak áno, aby pozastavili platby z týchto prostriedkov v takom rozsahu, aby bolo možné pokryť vymáhané sumy a náklady na výkon súdneho rozhodnutia. Po doručení odpovede z banky, ktorá potvrdzuje, že platby z dlžníkových finančných prostriedkov boli pozastavené, sa dlžníkove finančné prostriedky zaistia a prevedú na účet exekútora.

Ak exekútor zistí, že finančné prostriedky alebo iný majetok dlžníka sú v držbe tretích strán (exekútor má právo tieto informácie získať rovnako ako informácie o tom, či sa od tretej strany požaduje, aby dlžníkovi vyplatila finančné prostriedky alebo poskytla iný majetok), tieto finančné prostriedky sa zaistia.

Ak sa vymáha peňažný záväzok a vymáhanie sa zameriava na príjem dlžníka, exekútor predloží exekučný titul zamestnávateľovi dlžníka alebo inej osobe, ktorá ho vypláca. Zrážky zo mzdy dlžníka a podobných platieb sa uskutočňujú v takom rozsahu, aký je potrebný na pokrytie vymáhaných súm.

HoreHore

Ak sa vymáha peňažný záväzok a vymáhanie sa zameriava na majetok dlžníka, tento majetok sa zaistí a predá. Vymáhanie sa nemusí zameriavať na peňažný majetok dlžníka, ak dlžník poskytne exekútorovi dôkaz, že je možné do šiestich mesiacov vymôcť peňažné prostriedky zrážkami v zákonom stanovenej výške z príjmu dlžníka. Vymáhanie sa môže zameriavať na obytné nehnuteľnosti patriace dlžníkovi a v ktorých je jediným obyvateľom, ak je vymáhaná suma vyššia ako 7 000 LTL. Na žiadosť dlžníka alebo jeho rodinných príslušníkov môže súd po tom, čo sa byt alebo dom zaistí s cieľom vymôcť sumy na zaplatenie neuhradených účtov za energie, mestské a iné služby, rozhodnúť, že vymáhanie sa nemôže týkať posledného bytu, domu alebo jeho časti, v ktorom daná osoba musí bývať. Súd pritom zohľadňuje finančnú situáciu a záujmy detí, ľudí so zdravotným postihnutím a znevýhodnených skupín.

Zaistenie majetku dlžníka je dočasný súdny zákaz alebo obmedzenie vlastníctva alebo jednotlivej zložky vlastníctva (spravovanie, užívanie alebo disponovanie) uloženým dlžníkovi v súvislosti s jeho majetkom.

Zaistenie môže vykonať súd alebo exekútor.

Súd vykonáva zaistenie majetku rozhodnutím, ktoré je uplatnením dočasných ochranných opatrení. Výška zaistených finančných prostriedkov alebo majetku nesmie prekročiť sumu nároku oprávnenej osoby. Súd môže na žiadosť zainteresovaných strán alebo v určitých vopred stanovených prípadoch z vlastnej iniciatívy rozhodnutie zrušiť. Po preskúmaní veci súdom a po zamietnutí nároku zostávajú dočasné ochranné opatrenia v platnosti dovtedy, kým jeho rozhodnutie nenadobudne účinnosť, a ak sa po tom, čo súd zaviedol dočasné ochranné opatrenia, nárok vyrovná, dočasné ochranné opatrenia sa uplatňujú naďalej až dovtedy, kým sa jeho rozhodnutie nevykoná.

HoreHore

Exekútor, ktorý vykonáva súdne rozhodnutie, musí pri zaisťovaní majetku dlžníka podpísať príkaz na zaistenie. Exekútor môže zrušiť príkaz na zaistenie, iba ak zaistenie vykonal. Exekútor zo zásady nesmie zaistiť viac majetku dlžníka ako sa požaduje na pokrytie vymáhanej sumy a nákladov na výkon súdneho rozhodnutia.

Speňaženie majetku – povinný predaj vo verejnej dražbe prostredníctvom firmy, ktorá sa zaoberá obchodom s majetkom alebo prevodom majetku, prevod oprávnenej osobe, predaj kupujúcemu, ktorého navrhol dlžník, alebo speňaženie zaisteného majetku patriaceho dlžníkovi alebo poskytovateľovi záruky iným spôsobom. Podľa dôvodu zaistenia a druhu majetku zaistený majetok speňažuje v súlade so zákonom exekútor, úrady štátneho daňového inšpektorátu alebo sprostredkovatelia a firmy pôsobiace v oblasti verejného obchodovania s cennými papiermi.

Nehnuteľný majetok a iný majetok evidovaný podľa zákona, ktorý patrí dlžníkovi, a iný hnuteľný majetok s jednotkovou cenou vyššou ako stotisíc litasov sa speňažuje predajom vo verejnej dražbe. Ostatný majetok sa môže speňažiť iným spôsobom.

Dlžník má právo nájsť pred začatím verejnej dražby kupujúceho pre majetok, ktorý sa predáva. Ak dlžník pred dražbou kupujúceho nájde, majetok sa musí predať tomuto kupujúcemu. Majetok sa môže predať kupujúcemu, ktorého našiel dlžník, za sumu, ktorá nie je nižšia ako je hodnota uvedená v príkaze na zaistenie alebo za nižšiu sumu, ktorá je dostatočná na pokrytie všetkých dlhov a nákladov na výkon súdneho rozhodnutia.

HoreHore

Speňažením zaisteného majetku zanikajú všetky príkazy na zaistenie tohto majetku.

Ak sa predložia exekučné listiny týkajúce sa protinárokov dlžníka a oprávnenej osoby, exekútor v súlade s predpísaným postupom tieto sumy vzájomne vyrovná. Ak je v súlade s predpísaným postupom možné vymáhať celú sumu vzájomným vyrovnaním, neprijímajú sa žiadne iné povinné exekučné opatrenia. Vzájomné vyrovnanie nie je možné použiť pri vymáhaní výživného.

Osobitné požiadavky uplatniteľné pri exekúcii nepeňažných záväzkov sú stanovené zákonom.

Pri výkone súdneho rozhodnutia o prechode starostlivosti o deti exekútor zapája do konania osobu, do starostlivosti ktorej má dieťa prejsť, a zástupcu verejného orgánu zodpovedného za ochranu práv dieťaťa. Musí sa zabezpečiť ochrana práv dieťaťa.

Ak sa oprávnenej osobe priznajú určité predmety uvedené v súdnom rozhodnutí, exekútor tieto predmety dlžníkovi zhabe a odovzdá ich oprávnenej osobe.

V závislosti od súdneho rozhodnutia sa môžu do obytných nehnuteľností nasťahovať (alebo z nich vysťahovať) len tie osoby, ktoré sa uvádzajú v exekučnom titule. V prípade potreby je možné požiadať o pomoc políciu.

Ak sa nevykonáva rozhodnutie vyžadujúce, aby dlžník vykonal alebo ukončil určité konanie, ktoré nesúvisia s prevodom majetku ani finančných prostriedkov, exekútor na tento účel vypracuje správu. Táto správa sa potom doručí okresnému súdu v mieste výkonu súdneho rozhodnutia, ktorý rozhodne, aby sa dôsledky uvedené v pôvodnom rozhodnutí uskutočnili (t. j. že ak žalovaná strana v stanovenej lehote neuskutočnila rozhodnutie, žalujúca strana bude mať právo vykonať úkony alebo prijať opatrenia, aby zabezpečila ukončenie konania pomocou finančných prostriedkov žalovanej strany a súčasne vymohla požadované výdavky od žalovanej strany), a ak sa dôsledky v rozhodnutí neuvádzajú, súd sa bude zaoberať vecou zmeny a doplnenia podmienok výkonu pôvodného súdneho rozhodnutia.

HoreHore

Ak konanie uvedené v súdnom rozhodnutí môže vykonávať alebo ukončiť iba samotná žalovaná strana a tá toto rozhodnutie nesplní, môže byť žalovanej strane uložená pokuta v prospech žalujúcej strany a môže sa stanoviť nová lehota na výkon súdneho rozhodnutia. Zaplatením pokuty sa dlžník nezbavuje záväzku vykonávať alebo ukončiť konanie uvedené v súdnom rozhodnutí.

3.3. Aká je platnosť takýchto opatrení?

V závislosti od príslušného rozhodnutia sa exekučné tituly môžu predkladať na výkon rozhodnutia do desiatich rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Lehota na predloženie exekučných titulov v súvislosti so súdnymi rozhodnutiami, ktoré sa musia naliehavo vykonať, začína plynúť odo dňa nasledujúceho po prijatí rozhodnutia. Exekučné listiny týkajúce sa návratu do zamestnania sa môžu predkladať na výkon rozhodnutia do jedného mesiaca odo dňa nasledujúceho po prijatí rozhodnutia.

V závislosti od príslušného rozhodnutia, ak sa nárokujú opakované platby, sú exekučné dokumenty platné počas celého obdobia, za ktoré boli platby priznané, a lehota na ich predloženie na výkon rozhodnutia začína plynúť v ktorýkoľvek deň, keď uplynie lehota na úhradu.

Osobitné lehoty sa stanovujú pre vykonateľné rozhodnutia iných úradníkov alebo inštitúcií, ktoré sa predkladajú na výkon rozhodnutia.

Ak sa lehota na predloženie exekučných dokumentov na výkon rozhodnutia predĺži z dôvodov, ktoré súd považuje za dôležité, môže ju súd predĺžiť, ak sa v zákone nestanovuje inak.

Opatrenia na výkon súdneho rozhodnutia, ktoré prijme exekútor, zostávajú v platnosti, kým ich príslušný exekútor nezruší. Ak sa podá odvolanie, ktorým sa namieta zákonnosť úkonov exekútora, a súd toto odvolanie uzná za odôvodnené alebo čiastočne odôvodnené, súd, ktorý o odvolaní rozhoduje, môže všetky alebo niektoré prijaté opatrenia zrušiť.

Zaistenie majetku alebo iné dočasné ochranné opatrenia, ktoré uplatňuje súd, zostávajú v platnosti dovtedy, kým sa nezrušia (alebo nenahradia iným opatrením), uplatňuje ich súd alebo v prípade odvolania, kým neboli zrušené vyšším súdom.

Speňažením zaisteného majetku zanikajú všetky rozhodnutia o zaistení tohto majetku.

Pozri aj odpoveď na otázku 3.2.

4. Možno sa odvolať proti rozhodnutiu povoľujúcemu takýto prostriedok?

Proti úkonom exekútora je možné odvolať sa najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy sa osoba podávajúca sťažnosť dozvedela alebo sa mala dozvedieť o vykonaní alebo nevykonaní príslušného úkonu, avšak najneskôr do 30 dní od vykonania úkonu. Odvolanie sa musí podať na okresnom súde príslušnom podľa miesta pôsobenia exekútora.  

Opatrenia, ktoré prijme súd, môže zrušiť alebo zmeniť ten istý súd alebo, ak sa podá odvolanie na vyšší súd, môže tak rozhodnutím urobiť tento súd.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Litva - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 04-05-2009

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo