Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Λιθουανία

Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2008
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Λιθουανία

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει ο όρος «εκτέλεση» στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις; 1.
2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος; 2.
2.1. Η διαδικασία 2.1.
2.2. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις 2.2.
3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης 3.
3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς των εν λόγω μέτρων; 3.3.
4. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει το μέτρο; 4.

 

1. Τι σημαίνει ο όρος «εκτέλεση» στις αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Ως εκτέλεση νοείται η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επιβάλλονται με δικαστική απόφαση στους διαδίκους μιας δικαστικής διαδικασίας ώστε, κατά την εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, οι διάδικοι να εκτελέσουν τις πράξεις που απαιτούνται από αυτούς.

Ορισμένες δικαστικές αποφάσεις δεν απαιτούν ειδικά την εκτέλεσή τους. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, στις αναγνωριστικές αποφάσεις και στις αποφάσεις αναστολής, μεταβολής ή εγκαθίδρυσης έννομων σχέσεων.

Η δικαστική απόφαση μπορεί να εφαρμοσθεί είτε με τη θέληση των διαδίκων, δηλαδή χωρίς τη λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, είτε αναγκαστικά.

Εάν ο αποδέκτης της δικαστικής απόφασης δεν εφαρμόσει την απόφαση οικειοθελώς, ο πιστωτής δικαιούται να προσφύγει στο δικαστήριο ζητώντας την έκδοση εκτελεστού τίτλου και την υποβολή του σε δικαστικό επιμελητή. Οι δικαστικοί επιμελητές είναι πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από το κράτος να ενεργούν, κατόπιν αιτήματος του πιστωτή, ώστε να εξασφαλισθεί ότι μία δικαστική απόφαση που δεν εφαρμόζεται οικειοθελώς εφαρμόζεται μέσω μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων ρυθμίζεται στην Ενότητα VI του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης) και στις οδηγίες σχετικά με την εκτέλεση αποφάσεων που θεσπίζονται με εντολή του υπουργού Δικαιοσύνης. Ειδικοί κανόνες που ρυθμίζουν την εκτέλεση αποφάσεων είναι δυνατόν να θεσπισθούν με άλλες νομικές πράξεις.

2. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να εκδοθεί ένας εκτελεστός τίτλος;

2.1. Η διαδικασία

Ο εκτελεστός τίτλος που εκδίδεται βάσει της δικαστικής απόφασης υποβάλλεται σε δικαστικό επιμελητή από το πρόσωπο που δικαιούται να πράξει κάτι τέτοιο, δηλαδή τον ενάγοντα ή τον εκπρόσωπό του. Εάν ο εκτελεστός τίτλος υποβληθεί από εκπρόσωπο, το δικαίωμά του να πράξει κάτι τέτοιο πρέπει, εκ του νόμου, να απονέμεται μέσω εξουσιοδότησης προσηκόντως εκδοθείσας και καταρτισθείσας. Αυτό σημαίνει ότι οι εξουσιοδοτήσεις που εκδίδονται από φυσικά πρόσωπα πρέπει να επικυρώνονται από συμβολαιογράφο και εκείνες που εκδίδονται από νομικά πρόσωπα πρέπει να εγκρίνονται επίσης από το αρμόδιο όργανο του εν λόγω νομικού προσώπου. Εάν ένας δικηγόρος ή ο βοηθός του υποβάλει έναν εκτελεστό τίτλο σε δικαστικό επιμελητή, πρέπει επίσης να παράσχει στον δικαστικό επιμελητή έγγραφη συμφωνία του με τον πελάτη ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο επιβεβαιώνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του καθώς και την έκτασή τους.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Μετά την παραλαβή του εκτελεστού τίτλου, ο δικαστικός επιμελητής οφείλει εντός τριών ημερών ή, σε επείγουσες περιπτώσεις, αμέσως να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν πρόδηλοι λόγοι για τη μη αποδοχή του.

2.2. Οι ουσιαστικές προϋποθέσεις

Ο εκτελεστός τίτλος υποβάλλεται στον δικαστικό επιμελητή που ασκεί τα καθήκοντά του στην περιοχή στην οποία ο οφειλέτης έχει την κατοικία του ή τον τόπο εργασίας του ή στην οποία βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη. Εάν η απαίτηση πρόκειται να ικανοποιηθεί από νομικό πρόσωπο, ο εκτελεστός τίτλος υποβάλλεται στον δικαστικό επιμελητή που ασκεί τα καθήκοντά του στην περιοχή της έδρας του οφειλέτη – ήτοι του νομικού προσώπου – ή στην περιοχή στην οποία βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία του τελευταίου.

Ο εκτελεστός τίτλος γίνεται αποδεκτός όταν ο ενάγων καταβάλλει στον δικαστικό επιμελητή τη συνολική αμοιβή για την εκτέλεση. Ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του ενάγοντος (φυσικού προσώπου), ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να παραιτηθεί από την είσπραξη του συνόλου ή μέρους της εν λόγω αμοιβής ή να αναβάλει την καταβολή της έως τη λήξη της διαδικασίας εκτέλεσης. Εάν ο εκτελεστός τίτλος υποβληθεί από νομικό πρόσωπο, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να μη δεχθεί να αναβάλει την καταβολή περισσότερου από το ήμισυ της συνολικής αμοιβής.

3. Αντικείμενο και φύση των μέτρων εκτέλεσης

3.1. Ποια είδη περιουσιακών στοιχείων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εκτέλεσης;

Τα ενδεχόμενα μέτρα εκτέλεσης είναι τα εξής:

 1. ικανοποίηση της απαίτησης από τα κεφάλαια και τα δικαιώματα του οφειλέτη σε περιουσιακά στοιχεία ή ακίνητα·
 2. ικανοποίηση της απαίτησης από τα περιουσιακά στοιχεία και τα χρήματα του οφειλέτη που βρίσκονται εις χείρας τρίτων·
 3. απαγόρευση σε τρίτους να μεταβιβάσουν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη ή να εκτελέσουν άλλες υποχρεώσεις του οφειλέτη·
 4. κατάσχεση εγγράφων που βεβαιώνουν τα δικαιώματα του οφειλέτη·
 5. ικανοποίηση της απαίτησης από αμοιβές και μισθούς, συντάξεις, επιδόματα ή άλλα εισοδήματα του οφειλέτη·
 6. κατάσχεση ορισμένων ειδών του οφειλέτη που αναφέρονται στη δικαστική απόφαση και μεταβίβασή τους στον ενάγοντα·
 7. διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και χρήση του προκύπτοντος εισοδήματος για την ικανοποίηση του ενάγοντος·
 8. υποχρέωση του οφειλέτη να εκτελέσει ή να απόσχει από ορισμένες πράξεις·
 9. συμψηφισμός των ανταπαιτήσεων του οφειλέτη·
 10. άλλα μέτρα που προβλέπονται από τον νόμο.

Είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν περισσότερα μέτρα εκτέλεσης ταυτόχρονα.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης;

Τα μέτρα και οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης διαφέρουν ανάλογα με το κατά πόσον εκτελείται μια χρηματική ή μη χρηματική υποχρέωση και κατά πόσον η ικανοποίηση της απαίτησης πραγματοποιείται από τα κεφάλαια, το εισόδημα ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Εάν η εκτέλεση αφορά χρηματική υποχρέωση και η ικανοποίηση της απαίτησης πραγματοποιείται από τα κεφάλαια του οφειλέτη που βρίσκονται σε τράπεζα ή εις χείρας τρίτου, ο δικαστικής επιμελητής αποστέλλει εντολή σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τύπο στην εκάστοτε τράπεζα, το πιστωτικό ίδρυμα ή το πρόσωπο, ζητώντας τους να ελέγξουν κατά πόσον διατηρούν χρηματικά κεφάλαια για λογαριασμό του οφειλέτη και, εάν ναι, να αναστείλουν τις πληρωμές από τα εν λόγω κεφάλαια στον βαθμό που είναι αναγκαίο για την ικανοποίηση της απαίτησης και των εξόδων της εκτέλεσης. Μόλις ληφθεί απάντηση από την τράπεζα με την οποία επιβεβαιώνεται η αναστολή των πληρωμών από τα κεφάλαια του οφειλέτη, τα κεφάλαια του οφειλέτη κατάσχονται και μεταβιβάζονται στον λογαριασμό του δικαστικού επιμελητή.

Εάν ο δικαστικός επιμελητής διαπιστώσει ότι κεφάλαια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη βρίσκονται εις χείρας τρίτων (ο δικαστικός επιμελητής νομιμοποιείται να λάβει τις εν λόγω πληροφορίες καθώς και πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον ο τρίτος υποχρεούται να καταβάλει κεφάλαια ή να παράσχει άλλα περιουσιακά στοιχεία στον οφειλέτη), τα εν λόγω κεφάλαια κατάσχονται.

Εάν η εκτέλεση αφορά χρηματική υποχρέωση και η ικανοποίηση της απαίτησης πραγματοποιείται από το εισόδημα του οφειλέτη, ο δικαστικός επιμελητής υποβάλλει τον εκτελεστό τίτλο στον εργοδότη του οφειλέτη ή σε άλλο πρόσωπο το οποίο καταβάλλει την αμοιβή του. Στην περίπτωση αυτή πραγματοποιούνται παρακρατήσεις από τις αμοιβές του οφειλέτη και άλλες παρεμφερείς πληρωμές στον βαθμό που απαιτείται για την ικανοποίηση της απαίτησης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν η εκτέλεση αφορά χρηματική υποχρέωση και η ικανοποίηση της απαίτησης πραγματοποιείται από τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία κατάσχονται και εκποιούνται. Η ικανοποίηση της απαίτησης δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί από χρηματικά περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, εάν ο οφειλέτης παράσχει αποδείξεις στον δικαστικό επιμελητή ότι τα χρήματα είναι δυνατόν να εισπραχθούν εντός έξι μηνών με παρακρατήσεις του ποσού που προβλέπει ο νόμος από το εισόδημα του οφειλέτη. Η ικανοποίηση της απαίτησης μπορεί να πραγματοποιηθεί από την εκποίηση της ιδιόκτητης κατοικίας του οφειλέτη στην οποία διαμένει μόνον εάν το ποσό που πρέπει να εισπραχθεί υπερβαίνει τις  7 000 λίτας. Κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή/και μελών της οικογένειάς του, εάν ένα διαμέρισμα ή ένα σπίτι κατασχεθεί για την είσπραξη ποσών που δεν έχουν καταβληθεί για λογαριασμούς ενέργειας, δημοτικών υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ότι καμία απαίτηση δεν επιτρέπεται να ικανοποιηθεί από το εν λόγω διαμέρισμα, σπίτι ή μέρος αυτών στο οποίο πρέπει να ζήσουν τα εν λόγω πρόσωπα. Κατά τη λήψη της εν λόγω απόφασης, το δικαστήριο συνεκτιμά την οικονομική κατάσταση και τα συμφέροντα παιδιών, αναπήρων και μελών μειονεκτουσών ομάδων.

Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων ενός οφειλέτη είναι ένα προσωρινό ασφαλιστικό μέτρο ή ένας περιορισμός της κυριότητας ή ενός μεμονωμένου στοιχείου της κυριότητας (διαχείριση, χρήση ή διάθεση), που επιβάλλεται στα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη.

Η κατάσχεση διενεργείται από το δικαστήριο ή από δικαστικό επιμελητή.

Το δικαστήριο προβαίνει σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων μέσω απόφασης επιβολής προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων. Το ύψος των κεφαλαίων ή των περιουσιακών στοιχείων που κατάσχονται δεν πρέπει να υπερβαίνει το ύψος της απαίτησης του ενάγοντος. Το δικαστήριο μπορεί να ανακαλέσει την εν λόγω απόφαση κατόπιν αιτήματος ενδιαφερομένων ή, σε ορισμένες προκαθορισμένες περιπτώσεις, αυτεπαγγέλτως. Εάν το δικαστήριο εξετάσει μια υπόθεση και απορρίψει την απαίτηση, τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα παραμένουν σε ισχύ έως την έναρξη ισχύος της απόφασής του και, εάν μετά την επιβολή προσωρινών ασφαλιστικών μέτρων από το δικαστήριο, η απαίτηση ικανοποιηθεί, τα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα ισχύουν έως τον χρόνο εκτέλεσης της απόφασης του δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Ο δικαστικός επιμελητής που εκτελεί απόφαση εκτέλεσης οφείλει, κατά την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, να υπογράψει την εντολή κατάσχεσης. Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να ανακαλέσει μια εντολή κατάσχεσης μόνον εάν εκτέλεσε την κατάσχεση. Ο δικαστικός επιμελητής δεν νομιμοποιείται καταρχήν να κατάσχει περισσότερα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη από τα απαιτούμενα για την ικανοποίηση της απαίτησης και την πληρωμή των εξόδων της εκτέλεσης.

Ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων – η αναγκαστική πώληση με πλειστηριασμό μέσω εταιρειών που ειδικεύονται στη διαπραγμάτευση ή στη μετατροπή περιουσιακών στοιχείων, η μεταβίβαση στον ενάγοντα, η πώληση σε αγοραστή που προτείνει ο οφειλέτης ή η ρευστοποίηση με άλλο τρόπο κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στον οφειλέτη ή στον εγγυητή του. Ανάλογα με τους λόγους της κατάσχεσης και τον τύπο των σχετικών περιουσιακών στοιχείων, τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία ρευστοποιούνται σύμφωνα με τον νόμο από δικαστικό επιμελητή, υπηρεσίες της κρατικής επιθεώρησης φόρων ή μεσίτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη δημόσια διαπραγμάτευση κινητών αξιών.

Τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία και άλλα περιουσιακά στοιχεία που είναι καταχωρημένα βάσει του νόμου και ανήκουν στον οφειλέτη και άλλα κινητά περιουσιακά στοιχεία μοναδιαίας αξίας άνω των εκατό χιλιάδων λίτας ρευστοποιούνται μέσω πώλησης με πλειστηριασμό. Άλλα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να ρευστοποιηθούν με άλλους τρόπους.

Ο οφειλέτης δικαιούται να βρει αγοραστή για τα περιουσιακά στοιχεία που πωλούνται πριν από την έναρξη του πλειστηριασμού. Εάν ο οφειλέτης βρει αγοραστή πριν από τον πλειστηριασμό, τα περιουσιακά στοιχεία πρέπει να πωληθούν στον εν λόγω αγοραστή. Τα περιουσιακά στοιχεία μπορούν να πωληθούν στον αγοραστή που βρήκε ο οφειλέτης για ποσό που δεν είναι κατώτερο της αξίας που αναφέρεται στην εντολή κατάσχεσης ή για χαμηλότερο ποσό το οποίο όμως επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου της οφειλής και των εξόδων της εκτέλεσης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Η ρευστοποίηση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων καταργεί κάθε κατάσχεση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Εάν υποβληθούν εκτελεστοί τίτλοι σχετικά με ανταπαιτήσεις του οφειλέτη έναντι του ενάγοντος, ο δικαστικός επιμελητής συμψηφίζει τα εν λόγω ποσά σύμφωνα με την καθορισμένη διαδικασία. Εάν με βάση την καθορισμένη διαδικασία μπορεί να ικανοποιηθεί η απαίτηση στο σύνολό της μέσω συμψηφισμού, δεν λαμβάνεται κανένα άλλο μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης. Ο συμψηφισμός δεν χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση απαίτησης καταβολής διατροφής.

Ο νόμος προβλέπει τις ειδικές απαιτήσεις που ισχύουν για την εκτέλεση μη χρηματικών υποχρεώσεων.

Κατά την εκτέλεση δικαστικής απόφασης για τη μεταβίβαση της επιμέλειας ανηλίκων, ο δικαστικός επιμελητής εμπλέκει το πρόσωπο στο οποίο πρόκειται να μεταβιβασθεί η επιμέλεια του ανηλίκου και έναν εκπρόσωπο του δημόσιου φορέα που είναι αρμόδιος για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Πρέπει να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων του ανηλίκου.

Εάν αποδοθούν στον ενάγοντα ορισμένα είδη που αναφέρονται στη δικαστική απόφαση, ο δικαστικός επιμελητής κατάσχει τα εν λόγω είδη από τον οφειλέτη και τα μεταβιβάζει στον ενάγοντα.

Ανάλογα με τη δικαστική απόφαση, μόνον τα πρόσωπα που προσδιορίζονται στον εκτελεστό τίτλο μπορούν να εγκατασταθούν σε (ή να αποβληθούν από) χώρους κατοικίας. Εάν είναι αναγκαίο, μπορεί να ζητηθεί αστυνομική συνδρομή.

Εάν η απόφαση η οποία απαιτεί από τον οφειλέτη να εκτελέσει ή να απόσχει από ορισμένες πράξεις, οι οποίες δεν σχετίζονται με τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων ή κεφαλαίων, δεν εκτελεσθεί, ο δικαστικός επιμελητής εκπονεί σχετική έκθεση. Η εν λόγω έκθεση διαβιβάζεται ακολούθως στο περιφερειακό δικαστήριο του τόπου εκτέλεσης, το οποίο εν συνεχεία αποφασίζει ότι οι συνέπειες που αναφέρονται στην αρχική απόφαση πρέπει να εκτελεσθούν (δηλαδή, εάν ο εναγόμενος δεν εκτέλεσε την απόφαση εντός της ταχθείσας προθεσμίας, ο ενάγων δικαιούται να προβεί σε πράξεις ή να λάβει μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει την παύση πράξεων με τη χρήση κεφαλαίων του εναγόμενου και, ταυτόχρονα, την ανάκτηση των απαιτούμενων εξόδων από τον εναγόμενο). Εάν στην εν λόγω απόφαση δεν αναφέρονται συνέπειες, το δικαστήριο θα εξετάσει το ζήτημα της τροποποίησης των όρων εκτέλεσης της αρχικής απόφασης.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Εάν οι πράξεις που αναφέρονται στη δικαστική απόφαση μπορούν να εκτελεσθούν ή να παύσουν να εκτελούνται μόνον από τον ίδιο τον εναγόμενο και αυτός παραλείπει να συμμορφωθεί προς την απόφαση, είναι δυνατόν να επιβληθεί χρηματική ποινή στον εναγόμενο υπέρ του ενάγοντος και να ταχθεί νέα προθεσμία για την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή της χρηματικής ποινής από τον οφειλέτη δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση εκτέλεσης ή παύσης των πράξεων που αναφέρονται στη δικαστική απόφαση.

3.3. Ποια είναι η ισχύς των εν λόγω μέτρων;

Ανάλογα με την απόφαση, ο εκτελεστός τίτλος μπορεί να υποβληθεί για εκτέλεση εντός δέκα ετών από την έναρξη ισχύος της απόφασης. Η προθεσμία υποβολής εκτελεστών τίτλων σε σχέση με δικαστικές αποφάσεις που πρέπει να εκτελεσθούν επειγόντως αρχίζει να τρέχει από την επομένη της έκδοσης της απόφασης. Οι εκτελεστοί τίτλοι που αφορούν επαναφορά σε θέση απασχόλησης είναι δυνατόν να υποβληθούν για εκτέλεση εντός ενός μήνα από την επομένη της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης.

Ανάλογα με την απόφαση, εάν η απαίτηση αφορά περιοδικές πληρωμές, ο εκτελεστός τίτλος ισχύει καθ’ όλη την περίοδο για την οποία επιδικάσθηκαν οι πληρωμές, και η προθεσμία υποβολής του προς εκτέλεση ξεκινά από οποιαδήποτε ημερομηνία κατά την οποία μια πληρωμή καθίσταται ληξιπρόθεσμη.

Ειδικές προθεσμίες προβλέπονται για εκτελεστές αποφάσεις άλλων υπαλλήλων ή φορέων οι οποίες πρέπει να υποβληθούν για εκτέλεση.

Εάν η προθεσμία υποβολής ενός εκτελεστού τίτλου παραταθεί για λόγους που το δικαστήριο θεωρεί σημαντικούς, το δικαστήριο μπορεί να ανανεώσει την παράταση, εκτός εάν στον νόμο ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Τα μέτρα εκτέλεσης που λαμβάνονται από δικαστικό επιμελητή παραμένουν σε ισχύ μέχρις ότου ανακληθούν από τον εν λόγω δικαστικό επιμελητή. Εάν ασκηθεί προσφυγή με την οποία αμφισβητείται η νομιμότητα των πράξεων του δικαστικού επιμελητή, και το δικαστήριο κάνει δεκτή την προσφυγή εν όλω ή εν μέρει, το δικαστήριο που εκδικάζει την προσφυγή δύναται να ανακαλέσει το σύνολο ή μέρος των ληφθέντων μέτρων.

Η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ή άλλα προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα που επιβάλλονται από το δικαστήριο παραμένουν σε ισχύ έως την ανάκλησή τους (ή την αντικατάστασή τους από άλλο μέτρο), την επιβολή τους από το δικαστήριο ή, σε περίπτωση προσφυγής, την ανάκλησή τους από ανώτερο δικαστήριο.

Η ρευστοποίηση κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων καταργεί κάθε κατάσχεση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

Βλέπε επίσης απάντηση στην ερώτηση 3.2.

4. Υπάρχει δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης που διατάσσει το μέτρο;

Είναι δυνατόν να ασκηθεί προσφυγή κατά των πράξεων δικαστικού επιμελητή το αργότερο εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία το πρόσωπο που υποβάλλει την καταγγελία πληροφορήθηκε ή έπρεπε να είχε πληροφορηθεί την εκτέλεση ή την παράλειψη εκτέλεσης της σχετικής πράξης, και σε κάθε περίπτωση εντός προθεσμίας 30 ημερών από την εκτέλεση της πράξης. Η προσφυγή ασκείται στο περιφερειακό δικαστήριο της περιοχής στην οποία ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του.

Τα μέτρα που λαμβάνονται από ένα δικαστήριο είναι δυνατόν να ανακληθούν ή να τροποποιηθούν από το ίδιο δικαστήριο ή, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής ενώπιον ανώτερου δικαστηρίου, με απόφαση του εν λόγω δικαστηρίου.

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Λιθουανία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 11-12-2008

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο