Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Litauen

Seneste opdatering : 10-12-2008
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Litauen

 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.2. Materielle betingelser 2.2.
3. Typer tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger 3.
3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvor længe er sådanne foranstaltninger gyldige? 3.3.
4. Er det muligt at appellere en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse? 4.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse i civil- og handelsretlige sager?

Tvangsfuldbyrdelse skal sikre opfyldelsen af en forpligtelse, der ved en retsafgørelse er blevet pålagt parterne i en retssag.

Visse retsafgørelser kræver ikke tvangsfuldbyrdelse. Dette gælder f.eks. afgørelser om anerkendelse, ophævelse, ændring eller etablering af retlige forhold.

En retsafgørelse kan enten efterkommes frivilligt af parterne, dvs. uden anvendelse af tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger, eller ved tvang.

Hvis en part, som ved en retsafgørelse er blevet pålagt en forpligtelse, ikke efterkommer afgørelsen frivilligt, har den pågældende fordringshaver ret til at anmode retten om at udstede et tvangsfuldbyrdelsespåbud og forelægge det for en foged. Fogeden er en person, der af staten er bemyndiget til på fordringshavers anmodning at sikre, at en retsafgørelse, der ikke efterkommes frivilligt, gennemføres ved en tvangsfuldbyrdelsesforanstaltning.

Tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelser er reguleret af afsnit VI i den civile retsplejelov (tvangsfuldbyrdelsesprocedurer) og af justitsministerens instrukser om tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelser. Der kan være fastsat specifikke regler for tvangsfuldbyrdelse af afgørelser i andre retsakter.

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

2.1. Proceduren

Et tvangsfuldbyrdelsespåbud udstedt på grundlag af en retsafgørelse forelægges for fogeden af den person, der er berettiget hertil, dvs. fordringshaveren eller dennes repræsentant. Hvis tvangsfuldbyrdelsespåbuddet forelægges af en repræsentant, skal denne ifølge loven være bemyndiget hertil ved en officiel fuldmagt. En fuldmagt udstedt af fysiske personer skal være notarielt bekræftet, og en fuldmagt udstedt af juridiske personer skal være godkendt af det relevante organ. Hvis tvangsfuldbyrdelsespåbuddet forelægges for fogeden af en advokat eller advokatfuldmægtig, skal denne også fremvise en skriftlig tilladelse fra sin klient eller på anden måde dokumentere sine rettigheder og forpligtelser og omfanget heraf.

TopTop

Efter modtagelsen af tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget skal fogeden inden tre dage, eller i hastetilfælde øjeblikkeligt, bekræfte, at der ikke er umiddelbare grunde til at afvise det.

2.2. Materielle betingelser

Tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget forelægges for fogeden i det område, hvor skyldner har sin bopæl, arbejdsplads eller aktiver. Hvis tvangsfuldbyrdelsen skal gennemføres over for en juridisk person, forelægges tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget for fogeden i det område, hvor skyldner (den pågældende juridiske person) har sit hovedsæde eller sine aktiver.

Et tvangsfuldbyrdelsespåbud er accepteret, når fordringshaver har betalt det fulde fogedgebyr til fogeden. Afhængigt af fordringshavers (en fysisk persons) finansielle situation kan fogeden give afkald på hele eller en del af sit gebyr eller udsætte betalingen heraf, indtil tvangsfuldbyrdelsesproceduren er afsluttet. Hvis tvangsfuldbyrdelsesdokumentet indgives af en juridisk person, har fogeden ret til kun at udsætte betalingen af halvdelen af det fulde gebyr.

3. Typer tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger

3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger omfatter:

 1. inddrivelse af det skyldige beløb via skyldners midler og rettigheder til aktiver eller ejendom
 2. inddrivelse via skyldners aktiver og penge i andre personers forvaring
 3. forbud mod, at andre personer overfører penge eller aktiver til skyldner eller opfylder andre forpligtelser over for skyldner
 4. beslaglæggelse af dokumentation for skyldners rettigheder
 5. inddrivelse via skyldners løn, vederlag, pension, understøttelse eller andre indtægter
 6. beslaglæggelse af visse af skyldners genstande, der er nævnt i retsafgørelsen, og overdragelse heraf til fordringshaver
 7. forvaltning af skyldners aktiver og anvendelse af udbyttet heraf til at betale fordringshavers krav
 8. påbud til skyldner om at udføre eller undlade at udføre en bestemt handling
 9. modregning af skyldners modkrav
 10. andre foranstaltninger fastsat ved lov.

Flere tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger kan anvendes samtidig.

TopTop

3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger og –procedurer varierer afhængigt af, om det drejer sig om pengekrav eller andre krav, og af om tvangsfuldbyrdelsen foregår via skyldners midler, indtægter eller andre aktiver.

Hvis tvangsfuldbyrdelsen vedrører et pengekrav, og inddrivelsen foregår via skyldners midler i en bank eller hos tredjemand, sender fogeden en behørigt udformet ordre til den pågældende bank, kreditinstitution eller tredjemand om at undersøge, om skyldner har indestående beløb hos dem, og om i så fald at suspendere udbetalingen af de pågældende midler i den udstrækning, det er nødvendigt til dækning af de beløb, der skal inddrives, og af udgifterne ved tvangsfuldbyrdelsen. Når banken har bekræftet, at udbetalingen af skyldners midler er suspenderet, foretages der udlæg i midlerne, og de overføres til fogedens konto.

Hvis fogeden konstaterer, at skyldners midler eller andre aktiver opbevares af en tredjemand, vil der blive foretaget udlæg heri (fogeden har krav på at få oplysning herom og om, hvorvidt tredjemand er forpligtet til at stille midler eller andre aktiver til skyldners rådighed).

Hvis tvangsfuldbyrdelsen vedrører et pengekrav, og der foretages inddrivelse via skyldners indtægter, forelægger fogeden tvangsfuldbyrdelsespåbuddet for skyldners arbejdsgiver eller andre, der foretager udbetalinger til ham. Der vil blive foretaget de nødvendige indeholdelser i skyldners løn og lignende betalinger til inddrivning af det skyldige beløb.

TopTop

Hvis tvangsfuldbyrdelsen vedrører et pengekrav og inddrivelsen sker via skyldners aktiver, vil der blive foretaget udlæg i de pågældende aktiver, og de vil blive solgt. Der foretages ikke inddrivelse via skyldners værdipapirer, hvis skyldner beviser over for fogeden, at pengene kan inddrives i løbet af seks måneder ved at tilbageholde et fast beløb i skyldners indtægter. Der foretages kun udlæg i fast ejendom til beboelse, der tilhører skyldner, og som denne bor i, hvis det skyldige beløb overstiger 7 000 LTL. Efter at der er foretaget udlæg i en lejlighed eller et hus med henblik på at inddrive ubetalte elregninger, betaling for kommunale tjenester og andre tjenester, kan retten på skyldners eller dennes familiemedlemmers anmodning bestemme, at der ikke kan foretages inddrivning via den sidste lejlighed eller det sidste hus eller dele deraf, som de pågældende personer har brug for som beboelse. Retten vil i den forbindelse tage hensyn til familiens finansielle situation og beskyttelsen af børn, handicappede og dårligt stillede grupper.

Udlæg i skyldners aktiver er en midlertidig fratagelse eller begrænsning af ejendomsretten eller en del af ejendomsretten til skyldners aktiver (forvaltning, brug eller råderet).

Udlæg foretages af en domstol eller en foged.

En domstol foretager udlæg i aktiver ved en afgørelse, der indebærer gennemførelsen af midlertidige retssikrende foranstaltninger. Værdien af de af udlægget omfattede midler eller aktiver må ikke overstige det skyldige beløb. Retten kan tilbagekalde sin afgørelse på anmodning fra de interesserede parter eller i visse forudfastsatte tilfælde på eget initiativ. Når retten afviser et krav efter at have undersøgt sagen, gælder de midlertidige retssikrende foranstaltninger indtil rettens afgørelse træder i kraft. Hvis retten godkender kravet, gælder de midlertidige foranstaltninger indtil retsafgørelsen er efterkommet.

TopTop

Den foged, der gennemfører en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse, skal undertegne en udlægskendelse ved udlæg i skyldners aktiver. Udlægskendelsen kan kun kaldes tilbage af den foged, der oprindelig underskrev den. Fogeden må i princippet ikke foretage større udlæg i skyldners aktiver end nødvendigt til at dække det skyldige beløb og omkostningerne ved tvangsfuldbyrdelsen.

Realisering af aktiver omfatter tvangssalg på auktion via firmaer, der foretager salg eller omsætning af aktiver, overdragelse til fordringshaver, salg til en køber foreslået af skyldner eller anden form for realisering af udlagte aktiver, der tilhører skyldner eller sikkerhedsstiller. Afhængigt af udlæggets årsag og typen af aktiver realiseres de udlagte aktiver i overensstemmelse med loven af en foged, statsskatteinspektoratet eller firmaer, der foretager offentlig handel med værdipapirer.

Fast ejendom eller andre aktiver, der er registreret som skyldners ejendom, samt løsøre af en enhedsværdi på over et hundrede tusind LTL sælges på auktion. Andre aktiver kan sælges på anden vis.

Skyldner har ret til selv at finde en køber til de aktiver, der skal sælges, inden auktionens begyndelse. Hvis skyldner finder en køber inden auktionen, skal aktiverne sælges til den pågældende køber. Aktiverne skal sælges til den af skyldner valgte køber til et beløb, der ikke må være mindre end det beløb, der er nævnt i udlægskendelsen, medmindre beløbet er tilstrækkeligt til at dække hele skylden og tvangsfuldbyrdelsesomkostningerne.

Ved realisering af udlagte aktiver bortfalder udlægget i de pågældende aktiver.

TopTop

Hvis der forelægges tvangsfuldbyrdelsesgrundlag for modkrav fra skyldner og fordringshaver, vil fogeden modregne disse beløb efter den fastsatte procedure. Hvis det er muligt at inddrive hele det skyldige beløb ved modregning, foretages der ikke yderligere tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger. Underholdningsbidrag kan ikke inddrives ved modregning.

De særlige betingelser for tvangsfuldbyrdelse af forpligtelser, der ikke er pengekrav, er fastsat ved lov.

Ved tvangsfuldbyrdelse af en retsafgørelse om overdragelse af forældremyndighed vil fogeden inddrage den person, som vil få forældremyndigheden overdraget, og en repræsentant for det offentlige organ, der skal forsvare barnets rettigheder. Det skal sikres, at barnets rettigheder beskyttes.

Hvis fordringshaveren tilkendes visse genstande, som er nævnt i retsafgørelsen, konfiskerer fogeden de pågældende genstande hos skyldner og overgiver dem til fordringshaver.

Afhængigt af retsafgørelsen kan kun de personer, der er nævnt i tvangsfuldbyrdelsespåbuddet, indsættes i (eller udsættes fra) en beboelsesejendom. Om nødvendigt kan der anmodes om politibistand.

I tilfælde af manglende efterkommelse af en retsafgørelse, der påbyder skyldner at udføre eller ophøre med visse handlinger, som ikke vedrører overførelsen af aktiver eller midler, udfærdiger fogeden en rapport herom. Rapporten sendes derefter til distriktsdomstolen på tvangsfuldbyrdelsesstedet, som træffer afgørelse om gennemførelsen af de tvangsforanstaltninger, der er fastsat i den oprindelige afgørelse (dvs. hvis sagsøgte ikke har efterkommet afgørelsen inden for den fastsatte frist, har sagsøger ret til for sagsøgtes regning at udføre handlinger eller træffe foranstaltninger, der sikrer efterkommelse af påbuddet, samtidig med at de nødvendige omkostninger inddrives fra sagsøgte). Hvis afgørelsen ikke fastsætter nogen tvangsforanstaltninger, vil domstolen træffe afgørelse om, hvordan der kan opnås tvangsfuldbyrdelse af den oprindelige afgørelse.

TopTop

Hvis de handlinger, der er nævnt i retsafgørelsen, kun kan udføres eller bringes til ophør af sagsøgte selv, og denne ikke overholder afgørelsen, kan sagsøgte dømmes til at betale en bøde til fordringshaver, og der kan fastsættes en ny tidsfrist for efterkommelse af afgørelsen. Betaling af bøden frigør ikke sagsøgtes fra forpligtelsen til at gennemføre eller ophøre med de handlinger, der er nævnt i retsafgørelsen.

3.3. Hvor længe er sådanne foranstaltninger gyldige?

Afhængigt af den pågældende afgørelse kan et tvangsfuldbyrdelsespåbud indgives til fuldbyrdelse indtil ti år efter afgørelsens ikrafttræden. I tilfælde af retsafgørelser, der kræver hurtig fuldbyrdelse, løber fristen fra dagen efter afgørelsens vedtagelse. Tvangsfuldbyrdelsesgrundlag vedrørende genoptagelse af beskæftigelse kan indgives til fuldbyrdelse indtil en måned efter den dag, hvor afgørelsen blev vedtaget.

Afhængigt af den pågældende afgørelse og i tilfælde af krav om periodiske betalinger er tvangsfuldbyrdelsesdokumenterne gyldige i hele den periode, hvor betalingerne skal finde sted, og fristen for tvangsfuldbyrdelse løber fra enhver dag, hvor en betalingsfrist udløber.

Der er fastsat særlige frister for tvangsfuldbyrdelse af afgørelser truffet af andre embedsmænd eller institutioner.

Hvis fristen for indgivelse af tvangsfuldbyrdelsesdokumenter forlænges af grunde, som retten finder vigtige, kan retten forny forlængelsen, medmindre loven fastsætter andet.

Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger truffet af en foged er gyldige, indtil de tilbagekaldes af samme foged. Hvis der indgives appel vedrørende lovligheden af en fogeds handlinger, og retten giver helt eller delvis medhold, kan alle eller visse af de trufne foranstaltninger ophæves af den domstol, der behandler appellen.

Udlæg i aktiver og andre midlertidige retssikrende foranstaltninger, der anvendes af retten, er gyldige, indtil de ophæves (eller erstattes af andre foranstaltninger) af retten, eller hvis der er indgivet appel, indtil de ophæves af en højere domstol.

Ved realisering af udlagte aktiver bortfalder udlægget i de pågældende aktiver.

Se også svarene til spørgsmål 3.2.

4. Er det muligt at appellere en tvangsfuldbyrdelsesafgørelse?

Fogedforretninger kan appelleres indtil 10 dage efter den dag, hvor klageren konstaterer eller burde have konstateret gennemførelsen eller den manglende gennemførelse af den pågældende forretning, dog senest 30 dage efter gennemførelsen af forretningen. Appel indgives til distriktsdomstolen for det område, hvor den pågældende foged arbejder.

Foranstaltninger, der er truffet af en domstol, kan ophæves eller ændres af samme domstol, eller hvis der er indgivet appel til en højere domstol, ved afgørelse truffet af den højere domstol.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Litauen - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 10-12-2008

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige