Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Litva

Poslední aktualizace: 04-05-2009
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Litva

 

OBSAH

1. Co se rozumí pod pojmem „výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodních věcech“? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat exekuční titul nebo rozhodnutí? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Základní předpoklady pro výkon rozhodnutí 2.2.
3. Předmět a povaha donucovacích opatření 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky výkonu rozhodnutí? 3.2.
3.3. Jaká je platnost těchto opatření? 3.3.
4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uložení takového opatření? 4.

 

1. Co se rozumí pod pojmem „výkon rozhodnutí v občanskoprávních a obchodních věcech“?

Výkonem rozhodnutí se rozumí způsob, jakým je zajištěno splnění povinností uložených stranám soudního řízení soudním rozhodnutím, takže při výkonu soudního rozhodnutí strany jednají tak, jak se od nich požaduje.

Některá soudní rozhodnutí nevyžadují výslovně výkon rozhodnutí. To platí například pro rozhodnutí o uznání a přerušení, změně nebo vytvoření právních vztahů.

Soudní rozhodnutí mohou být vykonána buď na základě dobré vůle stran, tj. bez přijetí donucovacích opatření, nebo silou.

Pokud adresát soudního rozhodnutí nevykoná rozhodnutí dobrovolně, může dotyčný věřitel soud požádat, aby vydal exekuční titul, a předat tento titul soudnímu vykonavateli. Soudními vykonavateli jsou osoby, které jsou státem oprávněny jednat na žádost věřitele s cílem zajistit, aby soudní rozhodnutí, které nebylo vykonáno dobrovolně, bylo provedeno pomocí donucovacích opatření.

Výkon soudních rozhodnutí upravuje část VI občanského soudního řádu (vykonávací řízení) a pokyny k výkonu rozhodnutí přijaté vyhláškou ministra spravedlnosti. V jiných právních aktech mohou být stanovena zvláštní pravidla upravující výkon rozhodnutí.

2. Za jakých podmínek lze vydat exekuční titul nebo rozhodnutí?

2.1. Postup

Exekuční titul vydaný na základě soudního rozhodnutí je předán soudnímu vykonavateli osobou, která je k tomu oprávněna, tj. oprávněným nebo jeho zástupcem. Je-li exekuční titul předán zástupcem, musí být jeho právo k tomuto úkonu podle zákona uděleno řádně vydanou a vyhotovenou plnou mocí, tj. plná moc vydaná fyzickými osobami musí být notářsky ověřena a plná moc vydaná právnickými osobami mohou být schválena rovněž příslušným orgánem v rámci dotyčné právnické osoby. Pokud exekuční titul předává soudnímu vykonavateli advokát nebo koncipient, musí soudnímu vykonavateli předložit rovněž písemnou dohodu s mandantem či jinou listinu dokládající jeho práva a povinnosti a jejich rozsah.

NahoruNahoru

Po obdržení exekučního titulu musí soudní vykonavatel do tří dnů nebo v naléhavých případech neprodleně potvrdit, že neexistují žádné zřejmé důvody pro jeho nepřijetí.

2.2. Základní předpoklady pro výkon rozhodnutí

Exekuční titul je předán soudnímu vykonavateli, který působí v obvodu, v němž má povinný své bydliště či pracoviště nebo na němž se nachází majetek povinného. Pokud se výkon rozhodnutí týká právnické osoby, je exekuční titul předán soudnímu vykonavateli, který působí v obvodu, v němž má povinný – tj. právnická osoba – své sídlo nebo v němž se nachází jeho majetek.

Exekuční titul je přijat, pokud oprávněný uhradí soudnímu vykonavateli veškeré exekuční poplatky. Podle finanční situace oprávněného (fyzické osoby) může soudní vykonavatel upustit od zaplacení veškerých těchto poplatků či jejich části nebo odložit jejich zaplacení do doby skončení exekučního řízení. Pokud exekuční titul předloží právnická osoba, soudní vykonavatel nemůže odložit platbu více než poloviny celkových poplatků.

3. Předmět a povaha donucovacích opatření

3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudních rozhodnutí?

Možnými způsoby výkonu rozhodnutí jsou:

 1. uspokojení z peněžních prostředků povinného a jeho majetkových práv;
 2. uspokojení z majetku a peněžních prostředků povinného v držení jiných osob;
 3. uložení zákazu jiným osobám převést peněžní prostředky nebo majetek nebo plnit jiné povinnosti pro povinného;
 4. zajištění listin dokládajících práva povinného;
 5. uspokojení ze mzdy nebo platu povinného, jeho důchodu, příspěvků či jiných příjmů;
 6. zajištění určitých předmětů povinného, které jsou uvedeny v soudním rozhodnutí, a jejich předání oprávněnému;
 7. nucená správa majetku povinného a použití takto získaných příjmů k odškodnění oprávněného;
 8. uložení povinnosti povinného provést určitá opatření nebo se zdržet určitého jednání;
 9. započtení protipohledávek oprávněného;
 10. jiná opatření stanovená zákonem.

Je možno použít současně několik způsobů výkonu rozhodnutí.

NahoruNahoru

3.2. Jaké jsou účinky výkonu rozhodnutí?

Způsoby výkonu rozhodnutí a postupy se liší v závislosti na tom, zda je vymáhána peněžitý či nepeněžitý závazek, a na tom, zda je pohledávka uspokojena z peněžních prostředků dlužníka, jeho příjmů či jiného majetku.

Je-li vymáhána peněžní povinnost a pohledávka má být uspokojena z peněžních prostředků dlužníka v držení banky nebo třetí strany, soudní vykonavatel zašle bance, jiné úvěrové instituci nebo osobě příkaz v náležité formě a nařídí jim, aby ověřily, zda drží peněžní prostředky na jméno dlužníka, a pokud ano, aby pozastavily platby uskutečňované z těchto peněžních prostředků v rozsahu nezbytném k pokrytí vymahatelných částek a nákladů exekuce. Po obdržení odpovědi banky, která potvrzuje, že platby uskutečňované z peněžních prostředků dlužníka byly pozastaveny, jsou peněžní prostředky povinného obstaveny a převedeny na účet soudního vykonavatele.

Jestliže soudní vykonavatel zjistí, že peněžní prostředky povinného nebo jiný majetek jsou v držení třetích stran (soudní vykonavatel je oprávněn obdržet tyto informace a rovněž informace o tom, zda se od třetí strany požaduje, aby povinnému vyplatila peněžní prostředky nebo mu poskytla jiný majetek), jsou tyto peněžní prostředky obstaveny.

Je-li vymáhán peněžitý závazek a pohledávka má být uspokojena z příjmu povinného, soudní vykonavatel předá exekuční příkaz zaměstnavateli povinného či jiné osobě, která mu platí. Ze mzdy povinného a obdobných plateb budou prováděny srážky v rozsahu nezbytném k pokrytí vymahatelných částek.

NahoruNahoru

Je-li vymáhán peněžitý závazek a pohledávka má být uspokojena z majetku povinného, tento majetek bude zabaven a prodán. Dlužnou částku nelze vymáhat z peněžních prostředků povinného, jestliže povinný předloží soudnímu vykonavateli důkazy, že pohledávku je možno uspokojit ve lhůtě šesti měsíců srážkami zákonem stanovené částky z příjmu dlužníka. Pohledávku lze uspokojit z obytné nemovitosti, která náleží povinnému a kterou tento obývá, pouze v případě, je-li částka, která má být navrácena, vyšší než 7 000 LTL. Na žádost povinného nebo jeho rodinných příslušníků poté, co byl byt či dům zabaven za účelem uspokojení pohledávek za účty za elektřinu, komunální služby a jiné služby, může soud rozhodnout, že pohledávku nelze uspokojit z tohoto bytu, domu či jeho části, v němž dotyčné osoby potřebují bydlet. Soud přitom přihlédne k finanční situaci a zájmům dětí, zdravotně postižených osob a znevýhodněných skupin.

Zajištění majetku dlužníka představuje dočasný zákaz nebo omezení vlastnictví nebo jednotlivé části vlastnictví (správa, užívání nebo nakládání) uložené na majetek dlužníka.

Zajištění může provést soud nebo soudní vykonavatel.

Soud provede zabavení majetku prostřednictvím rozhodnutí zahrnujícího provedení dočasných ochranných opatření. Výše zabavených peněžních prostředků nebo hodnota majetku nesmí překročit částku nároku oprávněného. Soud může toto rozhodnutí zrušit na žádost zúčastněných stran nebo v určitých předem stanovených případech z vlastního podnětu. Pokud soud danou věc přezkoumal a nárok zamítl, jsou dočasná ochranná opatření účinná do doby, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, a je-li poté, co soud uplatnil dočasná ochranná opatření, nárok uspokojen, dočasná ochranná opatření jsou účinná do doby výkonu jeho rozhodnutí.

NahoruNahoru

Soudní vykonavatel, který vykonává rozhodnutí o exekuci, musí při zajišťování majetku dlužníka podepsat příkaz k zajištění. Soudní vykonavatel může příkaz k zajištění zrušit pouze tehdy, pokud provedl zajištění. Soudní vykonavatel nesmí v zásadě zajistit více majetku dlužníka, než je nezbytné k pokrytí vymahatelné částky a exekučních nákladů.

Zpeněžení majetku – nucený prodej v dražbě prostřednictvím společností, které se zabývají obchodováním s majetkem nebo jeho konverzí, převod na oprávněného, prodej kupci navrženému povinným nebo zpeněžení zajištěného majetku náležejícího povinnému nebo poskytovateli zajištění jiným způsobem. V závislosti na důvodech zajištění a druhu dotyčného majetku je zajištěný majetek zpeněžen v souladu se zákonem soudním vykonavatelem, úřady Státního daňového inspektorátu nebo makléři a společnostmi, které se zabývají veřejným obchodováním s cennými papíry.

Nemovitý majetek a jiný majetek, který je ze zákona registrován a který náleží povinnému, a ostatní movitý majetek s jednotkovou hodnotou vyšší než 1 000 LTL je zpeněžen prodejem v dražbě. Ostatní majetek je možno zpeněžit jiným způsobem.

Povinný je oprávněn najít před zahájením dražby kupce pro majetek, který má být prodán. Jestliže povinný najde kupce před zahájením dražby, musí být majetek prodán tomuto kupci. Majetek může být prodán kupujícímu, kterého nalezl povinný, za cenu, která není nižší než hodnota uvedená v příkazu k zajištění, nebo za nižší částku, jestliže tato postačuje k uhrazení celé dlužné částky a nákladů exekuce .

NahoruNahoru

Zpeněžením zajištěného majetku zaniká zajištění tohoto majetku.

Jsou-li předloženy exekuční tituly týkající se vzájemných pohledávek povinného a oprávněného, soudní vykonavatel tyto částky vzájemně započítá v souladu se stanoveným postupem. Je-li v souladu se stanoveným postupem možno uspokojit celou pohledávku prostřednictvím započtení, nejsou přijata žádná další donucovací opatření. Započtení nelze použít k vymáhání výživného.

Zákonem jsou stanoveny zvláštní požadavky vztahující se na vymáhání nepeněžitých závazků.

Při výkonu soudního rozhodnutí o převodu opatrovnictví se soudní vykonavatel obrátí na osobu, do jejíž péče má být dítě svěřeno, a na zástupce veřejného subjektu odpovědného za ochranu práv dítěte. Je nutno zajistit ochranu práv dítěte.

Mají-li být oprávněnému poskytnuty určité věci uvedené v soudním rozhodnutí, soudní vykonavatel povinnému tyto věci odebere a předá je oprávněnému.

Podle soudního rozhodnutí mohou být do obytných prostor uvedeny (nebo z nich vyvedeny) pouze osoby, které jsou jmenovány v exekučním příkazu. V případě potřeby si lze vyžádat asistenci policie.

Není-li vykonáno soudní rozhodnutí vyžadující, aby povinný provedl či ukončil určitá opatření, které nesouvisí s převodem majetku nebo finančních prostředků, soudní vykonavatel vypracuje za tímto účelem zprávu. Tato zpráva je posléze předána krajskému soudu v místě výkonu soudního rozhodnutí, který rozhodne, že se uskuteční důsledky uvedené v původním rozhodnutí (tj. pokud povinný nevykonal rozhodnutí ve stanovené lhůtě, oprávněný může provést určité kroky nebo přijmout opatření s cílem zajistit ukončení jednání s využitím finančních prostředků povinného a současně vymáhat od povinného potřebné výdaje), a nejsou-li v rozhodnutí důsledky uvedeny, soud se bude zabývat změnou opatření k výkonu původního rozhodnutí.

NahoruNahoru

Jestliže kroky uvedené v soudním rozhodnutí může provést nebo ukončit pouze samotný povinný a tento rozhodnutí nevyhoví, může být povinnému uložena pokuta ve prospěch oprávněného a stanovena nová lhůta pro výkon soudního rozhodnutí. Zaplacení pokuty povinným jej nezprošťuje povinnosti provést nebo ukončit opatření uvedená v soudním rozhodnutí.

3.3. Jaká je platnost těchto opatření?

V závislosti na dotyčném rozhodnutí je možno exekuční tituly předložit za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve lhůtě deseti let od doby, kdy dotyčné soudní rozhodnutí nabylo právní moci. Lhůta pro předložení exekučních příkazů s ohledem na soudní rozhodnutí, která musí být vykonána naléhavě, začíná běžet ode dne přijetí rozhodnutí. Exekuční tituly týkající se opětovného přijetí do zaměstnání mohou být za účelem výkonu soudního rozhodnutí předloženy do jednoho měsíce ode dne přijetí daného rozhodnutí.

Podle dotyčného rozhodnutí jsou v případě, že jsou požadovány pravidelné platby, exekuční listiny platné po celou dobu, během níž jsou platby přiznány, a lhůta pro jejich předložení za účelem výkonu rozhodnutí začíná běžet ode dne vypršení platební lhůty.

Pro předložení vykonatelných rozhodnutí jiných úředníků nebo institucí za účelem jejich výkonu jsou stanoveny zvláštní lhůty.

Byla-li překročena lhůta pro předložení exekuční listiny za účelem výkonu soudního rozhodnutí z důvodů, které soud považuje za významné, může soud lhůtu prodloužit, není-li zákonem stanoveno jinak.

Donucovací opatření přijatá soudním vykonavatelem jsou účinná až do doby, dokud je dotyčný soudní vykonavatel nezruší. Je-li podán opravný prostředek zpochybňující zákonnost opatření přijatých soudním vykonavatelem a soud uznal, že opravný prostředek je důvodný či je důvodný částečně, soud, který opravný prostředek projednává, může zrušit veškerá přijatá opatření či některá z těchto opatření.

Zajištění majetku nebo jiná dočasná ochranná opatření uplatněná soudem jsou účinná do doby, kdy jsou zrušena (nebo nahrazena jinými opatřením), uplatněna soudem nebo v případě odvolání zrušena soudem vyššího stupně.

Zpeněžením zajištěného majetku zaniká zajištěného tohoto majetku.

Viz rovněž odpověď na otázku 3.2.

4. Je možno se odvolat proti rozhodnutí o uložení takového opatření?

Proti opatřením soudního vykonavatele se lze podat nejpozději do 10 dnů poté, co se osoba, která odvolání podává, dověděla nebo měla dovědět o provedení či neprovedení dotyčného opatření, nejpozději však do 30 dnů od provedení dotyčného opatření, opravný prostředek. Opravný prostředek je nutno podat u krajského soudu, v jehož obvodu příslušný soudní vykonavatel působí.

Opatření přijatá soudem mohou být zrušena nebo změněna týmž soudem nebo v případě, že je podán opravný prostředek u soudu vyššího stupně, rozhodnutím tohoto soudu vyššího stupně.

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Litva - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 04-05-2009

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království