Европейска комисия > ЕСМ > Изпълнение на съдебни решения > Литва

Последна актуализация: 04-05-2009
Версия за печат Прибавете към предпочитани

Изпълнение на съдебни решения - Литва

 

TABLE OF CONTENTS

1. Какво означава принудително изпълнение по граждански и търговски дела? 1.
2. При какви условия може да бъде издаден изпълнителен титул или решение? 2.
2.1. Производство 2.1.
2.2. Материалноправни условия 2.2.
3. Предмет и характер на мерките за принудително изпълнение? 3.
3.1. Какви видове имущество могат да бъдат предмет на принудително изпълнение? 3.1.
3.2. Какви са последиците от мерките за принудително изпълнение? 3.2.
3.3. Какво е правното действие на тези мерки? 3.3.
4. Съществува ли възможност да се обжалва решението, с което се постановява такава мярка? 4.

 

1. Какво означава принудително изпълнение по граждански и търговски дела?

Под принудително изпълнение се разбира осигуряване на изпълнение на задълженията, наложени чрез съдебно решение на страните по съдебни производства, така че, когато изпълняват съдебното решение, страните да извършат действията, които се изискват от тях.

Някои съдебни решения не изискват принудително изпълнение. Това се отнася например до съдебни решения за признаването, както и преустановяването, изменението или установяването на правоотношения.

Дадено съдебно решение може да бъде изпълнено въз основа на добрата воля на страните (т.е. без да се налага да се предприемат мерки за принудително изпълнение) или принудително.

В случай, че адресатът на съдебно решение не изпълни доброволно решението, съответният кредитор има право да се обърне към съда за издаване на изпълнителен титул и да го предаде на съдебен изпълнител. Съдебните изпълнители са лица, упълномощени от държавата да действат по молба на кредитора, за да гарантират, че съдебните решения, които не са изпълнени доброволно, ще бъдат изпълнени чрез мерки за принудително изпълнение.

НагореНагоре

Принудителното изпълнение на съдебните решения се урежда от Раздел VI от Гражданския процесуален кодекс (Изпълнително производство) и от Инструкциите за изпълнение на решенията, приети със заповед на министъра на правосъдието. Специални правила за изпълнение на решенията могат да бъдат посочени в други нормативни актове.

2. При какви условия може да бъде издаден изпълнителен титул или решение?

2.1. Производство

Изпълнителният титул, издаден въз основа на съдебно решение, се предава на съдебен изпълнител от лицето, което има право да го направи, т.е. ищецът или негов представител. Ако изпълнителният титул е предаден от представител, по закон правото му да направи това трябва да му е предоставено чрез упълномощаване, надлежно съставено и издадено, т.е. пълномощните, издадени от физически лица, трябва да бъдат нотариално заверени, а тези, издадени от юридически лица, трябва също така да бъдат одобрени от съответния орган на въпросното юридическо лице. Ако изпълнителният титул бъде предаден на съдебен изпълнител от адвокат или сътрудник на адвокат, той трябва също така да представи на съдебния изпълнител писмен договор със своя довереник или друг документ, удостоверяващ неговите права и задължения и техния обхват.

НагореНагоре

След получаване на изпълнителния лист съдебният изпълнител е длъжен в срок от три дни или — за спешни случаи — незабавно да потвърди, че няма очевидни основания за неприемането му.

2.2. Материалноправни условия

Изпълнителният лист се предава на съдебния изпълнител с район на действие на територията, където се намира жилището или работното място на длъжника или където се намира имуществото на длъжника. Ако принудителното изпълнение е в полза на юридическо лице, изпълнителният лист се предава на съдебния изпълнител с район на действие на територията, където се намира седалището на длъжника — т.е. юридическото лице — или мястото, където се намира имуществото му.

Изпълнителният титул се счита за приет, когато ищецът плати на съдебния изпълнител таксата за изпълнението в пълен размер. В зависимост от финансовото състояние на ищеца (физическото лице) съдебният изпълнител може да опрости цялата или част от сумата или да отложи плащането до приключване на изпълнителното производство. Ако изпълнителният лист е предаден от юридическо лице, съдебният изпълнител няма право да отсрочва плащането на повече от половината от цялата такса.

НагореНагоре

3. Предмет и характер на мерките за принудително изпълнение?

3.1. Какви видове имущество могат да бъдат предмет на принудително изпълнение?

Възможните мерки за принудително изпълнение включват:

 1. удовлетворяване от средства и права върху имущество или собственост на длъжника;
 2. удовлетворяване от имущество и средства на длъжника, които се държат от трети лица;
 3. забрана към трети лица да предават пари или имущество на или да изпълняват други задължения към длъжника;
 4. изземване на документи, удостоверяващи правата на длъжника;
 5. удовлетворяване от възнаграждения и заплати, пенсии, дарения или други приходи на длъжника;
 6. изземване от длъжника на определени вещи, визирани в съдебното решение и предаването им на ищеца;
 7. управление на имуществото на длъжника и използване на така получения приход за удовлетворяване на ищеца;
 8. задължаване на длъжника да извършва или да се въздържа от определени действия;
 9. прихващане от насрещни вземания на ищеца;
 10. други предвидени от закона мерки.

Едновременно може да се прилага повече от една мярка за принудително изпълнение.

НагореНагоре

3.2. Какви са последиците от мерките за принудително изпълнение?

Мерките и реда за принудително изпълнение варират в зависимост от това дали се извършва принудително изпълнение на парично или непарично задължение и дали удовлетворяването става от средства, приходи или друго имущество на длъжника.

Ако се извършва принудително изпълнение на парично задължение и удовлетворяването се извършва от средства на длъжника, които се държат от банка или трето лице, съдебният изпълнител изпраща разпореждане в надлежна форма до банката, друга кредитна институция или лицето, с което ги инструктира да потвърдят дали държат парични средства от името на длъжника, и, ако това е така, да преустановят плащанията от тези средства до размера, необходим, за да покрие подлежащите на събиране суми и разноските по изпълнението. При получаване на отговор от банката, с който се потвърждава, че плащанията от средствата на длъжника са преустановени, средствата на длъжника се запорират и се превеждат по сметката на съдебния изпълнител.

НагореНагоре

Ако съдебният изпълнител установи, че средства или друго имущество на длъжника се държат от трети лица (съдебният изпълнител има право да получи тази информация, а също така и информация дали третото лице има задължение да плаща суми или да предоставя друго имущество на длъжника), тези средства се запорират.

Ако се извършва принудително изпълнение на парично задължение и удовлетворяването се извършва от дохода на длъжника, съдебният изпълнител представя изпълнителния титул на работодателя на длъжника или на друго лице, което му изплаща възнаграждение. Удръжките се извършват от възнагражденията и други подобни плащания, правени на длъжника, до размера, необходим за покриване на сумите, подлежащи на събиране.

Ако се извършва принудително изпълнение на парично задължение и удовлетворяването се извършва от имуществото на длъжника, това имущество се запорира и продава. Удовлетворяването не може да се извършва от паричните активи на длъжника, ако длъжникът представи доказателства на съдебния изпълнител, че средствата могат да бъдат събрани в рамките на шест месеца чрез удръжки в законния размер от дохода на длъжника. Удовлетворяването може да се извърши от жилищен имот — собственост на длъжника, в който той живее самостоятелно, ако сумата подлежаща на събиране надвишава 7 000 LTL. По искане на длъжника или членове на семейството му, след като един апартамент или къща са били възбранени с цел събиране на неплатени суми за електричество, комунални и други услуги, съдът може да отсъди, че не може да се събират суми чрез продажба на последния апартамент, къща или част от такива, от които въпросното лице се нуждае, за да живее там. В такива случаи съдът взема предвид финансовото състояние и интересите на децата, лицата с увреждания и в неравностойно положение.

НагореНагоре

Запорът върху имуществото на длъжник е временна забрана или ограничение на правото на собственост или на отделен негов елемент (управление, ползване или разпореждане), наложено на имуществото на длъжника.

Запорът може да се наложи от съд или съдебен изпълнител.

Съдът налага запор на имущество чрез решение, свързано с прилагането на временни охранителни мерки. Размерът на запорираните суми или имущество не може да надхвърля размера на вземането на ищеца. Съдът може да отмени подобно решение по искане на заинтересованите страни или в предварително определени случаи — по собствена инициатива. След като съдът е разгледал делото и отхвърлил иска, временните охранителни мерки остават в сила до влизането в сила на това решение и, ако, след като съдът е наложил временни охранителни мерки, искът е удовлетворен, временните охранителни мерки остават в сила до изпълнението на решението на съда.

Съдебен изпълнител, който изпълнява изпълнителен титул трябва при налагането на запор на имуществото на длъжника да подпише запорното съобщение. Съдебният изпълнител може да отмени запорно съобщение само ако той е наложил запора. Съдебният изпълнител по принцип не може да запорира по-голяма част от имуществото на длъжника, отколкото е необходима, за да покрие сумите, подлежащи на събиране, и разноските по принудителното изпълнение.

НагореНагоре

Реализиране на имуществото — задължителната разпродажба чрез търг посредством фирми, които се занимават с търговия с или осребряване на имущество, предаването на ищеца, продажбата на купувач, предложен от длъжника, или реализиране чрез други средства на запорираното имущество, собственост на длъжника или на поръчителя. В зависимост от причините за запора и вида имущество, запорираното имущество се реализира съгласно закона от съдебен изпълнител, службите на Държавния данъчен инспекторат или брокери и фирми, занимаващи се с публично предлагане на ценни книжа.

Недвижимо имущество и друго имущество, регистрирано съгласно закона като собственост на длъжника, и друга движима собственост с единична стойност повече от сто хиляди лита се реализират чрез разпродажба на търг. Другите видове имущество могат да се реализират по други начини.

Длъжникът има право да намери купувач за продаваното имущество преди началото на търга. Ако длъжникът намери купувач преди търга, имуществото трябва да бъде продадено на този купувач. Имуществото може да бъде продадено на купувача, намерен от длъжника, за сума, която е не по-малка от стойността, посочена в запорното съобщение, или за по-ниска сума, която е достатъчна да покрие целия дълг и всички разноски по принудителното изпълнение.

НагореНагоре

Реализирането на запорираното имущество погасява всички тежести върху това имущество.

Ако бъдат подадени изпълнителни листи във връзка с насрещни вземания на длъжника и ищеца, съдебният изпълнител прихваща тези суми съгласно предвидения за това ред. Ако съгласно предвидения за това ред е възможно чрез прихващане да се събере цялата сума, не се предприемат никакви други задължителни мерки за принудително изпълнение. Прихващането не може да се използва за събиране на издръжка.

Специалните изисквания, приложими за принудителното изпълнение на непарични задължения, са предвидени от закона.

При принудително изпълнение на съдебно решение за прехвърляне на попечителство над деца, съдебният изпълнител привлича лицето, на което трябва да се прехвърли попечителството над децата, и представител на публичния орган, отговарящ за защитата на правата на детето. Трябва да бъде осигурена защитата на правата на детето.

НагореНагоре

Ако на ищеца бъдат присъдени определени вещи, визирани в съдебното решение, съдебният изпълнител изземва тези вещи от длъжника и ги предава на ищеца.

В зависимост от съдебното решение само лицата, посочени в изпълнителния титул, могат да бъдат въведени във владение (или изведени от) жилищните помещения. Ако е необходимо, може да се потърси съдействие от полицията.

Ако не бъде изпълнено решение, изискващо длъжникът да извършва или да се въздържа от определени действия, несвързани с предаването на имущество или средства, съдебният изпълнител изготвя доклад за тази цел. След това този доклад се изпраща до районния съд по мястото на принудителното изпълнение, който да постанови, че последиците, визирани в първоначалното решение, трябва да бъдат приведени в действие (т.е. ако ответникът не е изпълнил решението в посочения срок, ищецът има право да предприеме действия или да вземе мерки, за да осигури прекратяването на действията, като използва средства на ответника, и същевременно да събере нужните за това разноски от ответника), а ако последиците не са визирани в решението, съдът разглежда въпроса за допълване на разпорежданията за принудителното изпълнение в първоначалното решение.

НагореНагоре

Ако действията, визирани в съдебното решение, могат да бъдат извършени или прекратени само от самия ответник и той не изпълни решението, ответникът може да бъде глобен в полза на ищеца, като се посочва нов срок за принудително изпълнение на решението. Плащането на глобата от длъжника не го освобождава от задължението да извърши или да се въздържи от действията, визирани в съдебното решение.

3.3. Какво е правното действие на тези мерки?

В зависимост от съответното решение, изпълнителните титули могат да бъдат предадени за принудително изпълнение в срок от десет години от влизане в сила на решението. Срокът за предаване на изпълнителни титули по отношение на съдебни решения, които следва спешно да бъдат изпълнени принудително, започва да тече от деня след постановяване на решението. Изпълнителни листи, касаещи възстановяване на работа, могат да бъдат предадени за принудително изпълнение в срок от един месец от датата на постановяване на решението.

НагореНагоре

В зависимост от съответното решение, ако се иска събирането на периодични плащания, актовете за принудително изпълнение са действителни за целия период, за който са присъдени плащания, а срокът за предаването им за принудително изпълнение започва от датата, на която изтича крайният срок за плащане.

Специални срокове са предвидени за предаване за изпълнение на влезли в сила съдебни решения на други органи или институции.

Ако крайният срок за предаване на акт за принудително изпълнение бъде удължен по причини, които съдът счете за уважителни, съдът може да поднови удължаването, освен ако законът не е предвижда друго.

Мерките за принудително изпълнение, предприети от съдебен изпълнител, остават в сила, докато не бъдат отменени от въпросния съдебен изпълнител. Ако бъде обжалвана законосъобразността на действията на съдебния изпълнител и съдът признае, че въззивната жалба е основателна или частично основателна, всички или част от предприетите мерки могат да бъдат отменени от съда, разглеждащ жалбата.

НагореНагоре

Запорът на имущество или други временни охранителни мерки, наложени от съда, остават в сила, докато бъдат отменени (или заменени с други мерки), приложени от съда или за обжалванията — отменени от по-висока инстанция.

Реализирането на запорираното имущество погасява всички тежести върху това имущество.

Вж. също отговора на въпрос 3.2.

4. Съществува ли възможност да се обжалва решението, с което се постановява такава мярка?

Действията на съдебния изпълнител могат да бъдат обжалвани не по-късно от 10 дни след датата, на която жалбоподателят бъде уведомен за извършването или неизвършването на въпросното действие, но не по-късно от 30 дни след датата на извършване на действието. Въззивната жалба трябва да бъде подадена до районния съд, който се намира в района на действие на съдебния изпълнител.

Мерките, предприети от съда, могат да бъдат отменени или изменени от същия съд или, ако бъдат обжалвани пред съд от по-висока инстанция, с решение на този съд.

« Изпълнение на съдебни решения - Обща информация | Литва - Обща информация »

НагореНагоре

Последна актуализация: 04-05-2009

 
 • Право на Общността
 • Международно право

 • Белгия
 • България
 • Чешка република
 • Дания
 • Германия
 • Естония
 • Ирландия
 • Гърция
 • Испания
 • Франция
 • Италия
 • Кипър
 • Латвия
 • Литва
 • Люксембург
 • Унгария
 • Малта
 • Холандия
 • Австрия
 • Полша
 • Португалия
 • Румъния
 • Словения
 • Словакия
 • Финландия
 • Швеция
 • Обединено кралство