Evropska komisija > EPM > Izvršitev sodb > Latvija

Zadnja sprememba: 14-02-2008
Natisni Dodaj med priljubljene

Izvršitev sodb - Latvija

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. 1. Kaj pomeni „izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah“? 1.
2. Kateri so pogoji za izdajo izvršilnega pravnega naslova ali odločbe? 2.
2.1. Postopek 2.1.
2.2. Materialni pogoji 2.2.
3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov? 3.
3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršbe? 3.1.
3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov? 3.2.
3.3. Kakšna je veljavnost izvršilnih ukrepov? 3.3.
4. Ali se je mogoče pritožiti? 4.

 

1. 1. Kaj pomeni „izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah“?

Izvršitev je ena od stopenj v civilnem postopku, na kateri izvršijo sodni izvršitelji sodno odločbo, ki jo sprejmejo sodišča, druge institucije ali uradne osebe, če dolžnik (toženec) ne izpolni takšne sodne odločbe prostovoljno v zakonsko določenem roku ali roku, ki ga določi sodišče.

Za več informacij o izvršilnih ukrepih, ki jih lahko uporabi sodni izvršitelj, glejte temo Pravni poklici - Latvija.

2. Kateri so pogoji za izdajo izvršilnega pravnega naslova ali odločbe?

2.1. Postopek

Sodne in zunajsodne odločbe se lahko izvršijo, ko postanejo pravnomočne, razen če zakon ali sodna odločba določa, da se izvršijo takoj. Sodni izvršitelji lahko izvršilni postopek začnejo na podlagi katerega koli od naslednjih izvršilnih naslovov:

 1. izvršilnega naloga, izdanega v civilnih ali upravnih zadevah na podlagi sodne odločbe ali odločbe sodišča ali sodnika ali v kazenskih zadevah na podlagi sodne odločbe o potrditvi poravnave, odločbe stalnega arbitražnega sodišča, odločbe komisije za industrijske spore ali odločbe tujega sodišča ali tujega arbitražnega sodišča;
 2. odločbe, ki jo izda institucija ali uradna oseba v zadevah v zvezi z upravnimi kršitvami;
 3. izvršilnega naloga, ki se izda na podlagi upravnega akta (člen 539(2)(2) Zakona o civilnih postopkih);
 4. odločbe, ki jo sprejme sodnik o nesporni izpolnitvi obveznosti, izpolnitvi obveznosti po postopkih z opominom ali prostovoljni sodni prodaji nepremičnin na dražbi;
 5. sodne odločbe o določitvi sankcij za kršitev postopka - globe;
 6. potrdila, ki ga izda notar, odvetnik ali sodni izvršitelj;
 7. evropskega naloga za izvršbo, ki ga izda tuje sodišče ali pristojni organ v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 805/2004 z dne 21. aprila 2004 o uvedbi evropskega naloga za izvršbo nespornih zahtevkov;
 8. potrdila, ki ga izda tuje sodišče ali pristojni organ v skladu s členoma 41(1) in 42(1) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003;
 9. odločbe pristojnega organa o izvršitvi sankcij, ki jih je izrekla mednarodna organizacija.

Sodišče, pri katerem poteka postopek, izda izvršilni nalog izvršilnemu uradniku na zahtevo slednjega. Sodna odločba se lahko izvrši, potem ko se izvršilni nalog, odobren izvršilnemu uradniku ali posredniku, skupaj z zahtevkom predloži sodnemu izvršitelju.

Na vrh straniNa vrh strani

2.2. Materialni pogoji

V skladu z določbami Zakona o civilnih postopkih so sodni izvršitelji pristojni za izvršitev naslednjih sodnih odločb:

 1. sodnih odločb in odločb sodišča ali sodnika v civilnih zadevah in upravnih zadevah;
 2. sodnih odločb in odločb v kazenskih zadevah v zvezi z vrnitvijo premoženja;
 3. odločb sodnika ali sodišča v zadevah v zvezi z upravnimi kršitvami glede vrnitve premoženja;
 4. sodnih odločb o potrditvi poravnav;
 5. odločb arbitražnih sodišč;
 6. odločb tujih sodišč in tujih arbitražnih sodišč v zakonsko določenih zadevah;
 7. sodnih odločb o določitvi sankcij za kršitev postopka - globe;
 8. odločb komisije za industrijske spore.

Razen če zakon določa drugače, se postopek izvršitve sodnih odločb uporablja tudi za:

 1. odločbe institucij in uradnih oseb v zadevah v zvezi z upravnimi kršitvami, kadar to določa zakon;
 2. upravne akte o plačilu, ki jih izdajo organi in uradne osebe na podlagi pooblastila države;
 3. odločbe oseb, povezanih s pravnim sistemom (notarji, odvetniki, sodni izvršitelji), o plačilu za strokovno delo, plačilu za zagotovljeno pravno pomoč in plačilu stroškov za opravljene storitve ter državnih taksah.

3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov?

3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršbe?

Sodni izvršitelji lahko sprejmejo izvršilne ukrepe na dolžnikovih premičninah – vključno s takšnim premoženjem v hrambi drugih oseb – in nematerialnih sredstvih, na denarnih sredstvih, ki jih dolžniku dolgujejo druge osebe (plačilo za delo, enakovredna plačila, drug dolžnikov dohodek, naložbe v kreditne institucije) in na nepremičninah. Izvršilni ukrepi v skladu z izvršilnim nalogom se ne sprejmejo za nekatera z zakonom določena sredstva in predmete, ki so v celoti ali delno v lasti dolžnika (na primer gospodinjski deli in oprema, oblačila, hrana, knjige, instrumenti in orodja, ki jih potrebuje dolžnik pri vsakodnevnem delu, s katerim se preživlja, itd.).

Na vrh straniNa vrh strani

3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov?

Kadar se sprejmejo izvršilni ukrepi na dolžnikovih premičninah, nepremičninah ali dohodku, dolžnik ne sme več po lastni volji razpolagati z njimi.

Kadar se upoštevajo zahteve ali nalogi sodnega izvršitelja, sodni izvršitelj pripravi listino in jo predloži sodišču, da odloči o odgovornosti. Sodišče lahko odgovornim strankam izreče denarno kazen do največ 250 LVL, če gre za fizično osebo, ali največ 500 LVL, če gre za uradno osebo.

Če se zadevne osebe med izvajanjem izvršilnih ukrepov upirajo, lahko sodnemu izvršitelju pomaga policija.

Če dolžnik ne izpolni sodnega poziva in ne pride pred sodnega izvršitelja ali ne želi podati pojasnil ali zakonsko določenih informacij, lahko sodni izvršitelj zadevo predloži sodišču, da odloči o odgovornosti dolžnika. Sodišče lahko sprejme odločitev, v skladu s katero mora dolžnik nastopiti pred sodnim izvršiteljem in plačati denarno kazen največ 100 LVL. Če se ugotovi, da je dolžnik namerno predložil napačne informacije, lahko sodni izvršitelj zadevo predloži sodišču, ki odloči o začetku upravnega postopka ali kazenskega postopka.

3.3. Kakšna je veljavnost izvršilnih ukrepov?

Izvršilni naslov se lahko predloži za izvršitev v 10 letih od pravnomočnosti odločbe sodišča ali sodnika, razen če zakonodajni akti določajo drugače. Če je s sodno odločbo določeno obročno plačevanje, izvršilni naslov velja celotno obdobje, v katerem je treba izvršiti obročna plačila, in rok 10 let začne teči od končnega datuma vsakega plačila.

4. Ali se je mogoče pritožiti?

Sodišče, ki odloča v zadevi, lahko na zahtevo stranke v postopku in ob upoštevanju premoženjskega položaja ali drugih okoliščin zadevnih strank odloči, da se izvršitev odločbe odloži, da se določi obročno odplačevanje ali da se spremeni oblika ali postopek izvršitve odločbe. Pritožba zoper sodno odločbo o odlogu izvršitve odločbe, o obročnem odplačevanju ali spremembi oblike ali postopka izvršitve odločbe se lahko vloži pri višjem sodišču v 10 dneh. Kadar obstajajo okoliščine, ki ovirajo ali preprečujejo izvršitev sodne odločbe, lahko sodni izvršitelj pri sodišču, pristojnem za odločanje, vloži tudi predlog za odlog izvršitve odločbe, obročno odplačevanje ali spremembo oblike ali postopka izvršitve odločbe.

Sodni izvršitelj lahko izvršitev odloži na podlagi zahtevka izvršilnega uradnika ali odločbe sodišča ali sodnika o odlogu izvršilnega ukrepa ali začasni ustavitvi prodaje premoženja ali sodne odločbe o odlogu izvršitve ali obročnem odplačevanju.

Nadaljnje informacije

 • www.tm.gov.lv English - latviešu valoda
 • www.lzti.lv latviešu valoda
 • www.tiesas.lv latviešu valoda

« Izvršitev sodb - Splošne informacije | Latvija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 14-02-2008

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo