Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Lotyšsko

Posledná úprava: 14-02-2008
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Lotyšsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach? 1.
2. Za akých podmienok možno vydať vykonateľný titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha exekučných opatrení 3.
3.1. Aký majetok môže byť predmetom exekúcie? 3.1.
3.2. Aké sú účinky exekučných opatrení? 3.2.
3.3. Ako dlho platia tieto opatrenia? 3.3.
4. Je proti rozhodnutiu o takomto opatrení prípustné odvolanie? 4.

 

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach?

Výkon rozhodnutia je fázou občianskeho súdneho konania, v rámci ktorej súdni exekútori zabezpečujú výkon rozhodnutí súdov, iných inštitúcií alebo úradných osôb, ak dlžník (odporca) nesplní dobrovoľne povinnosť uloženú týmto rozhodnutím v lehote ustanovenej zákonom alebo určenej súdom.

K exekučným opatreniam, ktoré je súdny exekútor oprávnený použiť, pozri Právnické povolania - Lotyšsko.

2. Za akých podmienok možno vydať vykonateľný titul alebo rozhodnutie?

2.1. Postup

Súdne a mimosúdne rozhodnutia sú vykonateľné, len čo nadobudnú právoplatnosť, okrem prípadu, ak zo zákona alebo rozhodnutia súdu vyplýva ich okamžitá vykonateľnosť. Súdny exekútor je oprávnený začať exekučné konania na základe ktoréhokoľvek z týchto exekučných titulov:

 1. exekučný príkaz vydaný v občianskych alebo správnych veciach na základe súdneho rozhodnutia alebo rozhodnutia súdu alebo sudcu alebo v trestných veciach na základe súdneho rozhodnutia, ktorým sa schvaľuje zmier, rozhodnutia stáleho rozhodcovského súdu, rozhodnutia komisie pre priemyselné spory alebo rozhodnutia zahraničného súdu alebo zahraničného rozhodcovského súdu;
 2. rozhodnutie inštitúcie alebo úradnej osoby vo veciach správnych deliktov;
 3. exekučný príkaz vydaný na základe správneho aktu (článok 539 ods. 2 bod 2 zákona o občianskom súdnom konaní);
 4. rozhodnutie súdu o nespornom vymáhaní záväzkov, vymáhaní záväzkov postupom na základe ručiteľského záväzku alebo dobrovoľnom predaji nehnuteľností na dražbe postupom súdu;
 5. rozhodnutie súdu o uložení procesných sankcií - pokút;
 6. faktúra vystavená notárom, advokátom alebo exekútorom;
 7. európsky exekučný príkaz vydaný zahraničným súdom alebo príslušným orgánom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky;
 8. osvedčenie vydané zahraničným súdom alebo príslušným orgánom podľa článkov 41 ods. 1 a 42 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 2201/2003;
 9. rozhodnutie príslušného orgánu o výkone sankcií uložených medzinárodnou organizáciou.

Exekučný príkaz vydá na základe žiadosti súd, ktorý o veci práve rozhoduje, exekučnému úradníkovi. Na začatie výkonu rozhodnutia je potrebné súdnemu exekútorovi predložiť exekučný príkaz udelený exekučnému úradníkovi alebo plnomocenstvo spolu s návrhom na začatie exekúcie.

HoreHore

2.2. Hmotnoprávne podmienky

Podľa ustanovení zákona o občianskom súdnom konaní súdni exekútori zabezpečujú výkon týchto súdnych rozhodnutí:

 1. súdne rozhodnutia a rozhodnutia súdu alebo sudcov v občianskych a správnych veciach;
 2. súdne rozhodnutia a rozhodnutia v trestných veciach týkajúcich sa vrátenia veci;
 3. rozhodnutia sudcov alebo súdu vo veciach správnych deliktov týkajúce sa vrátenia veci;
 4. súdne rozhodnutia o schválení zmieru;
 5. rozhodnutia rozhodcovských súdov;
 6. rozhodnutia zahraničných súdov a zahraničných rozhodcovských súdov v zákonom ustanovených veciach;
 7. súdne rozhodnutia o uložení procesných sankcií - pokút;
 8. rozhodnutia komisie pre priemyselné spory.

Pokiaľ zákon neustanovuje inak, konanie o výkone súdnych rozhodnutí sa vzťahuje aj na tieto právne akty:

 1. rozhodnutia inštitúcií a úradných osôb vo veciach správnych deliktov, ak tak ustanovuje zákon;
 2. správne akty týkajúce sa platieb, ktoré vydali orgány a úradné osoby poverené štátom;
 3. rozhodnutia osôb, ktoré sú súčasťou systému právnických povolaní (notári, advokáti, exekútori), o odmene za výkon povolania, odmene za poskytnutie právnej pomoci a náhrade nákladov súvisiacich s poskytnutými službami a štátnych poplatkov.

3. Predmet a povaha exekučných opatrení

3.1. Aký majetok môže byť predmetom exekúcie?

Súdny exekútor je oprávnený prijať exekučné opatrenia týkajúce sa hnuteľného majetku dlžníka – vrátane majetku, ktorý je v úschove iných osôb – a nehmotného majetku, peňažných prostriedkov, ktoré dlžníkovi dlhujú iné osoby (pracovná odmena, rovnocenné platby, iné príjmy dlžníka, investície v úverových inštitúciách) a nehnuteľného majetku. Na určitý zákonom stanovený majetok a veci, ktoré úplne alebo sčasti patria dlžníkovi, sa nevzťahujú exekučné opatrenia na základe exekučných príkazov (napríklad domáce potreby a vybavenie domácnosti, ošatenie, potraviny, knihy, pomôcky a nástroje, ktoré dlžník potrebuje na každodenný výkon práce na účely zabezpečenia svojho živobytia atď.).

HoreHore

3.2. Aké sú účinky exekučných opatrení?

V prípade prijatia exekučného opatrenia proti hnuteľnému majetku, nehnuteľnému majetku alebo príjmom dlžníka nie je dlžník oprávnený ďalej ich podľa vlastného uváženia užívať.

V prípade dodržania požiadaviek alebo príkazov exekútora exekútor vyhotoví listinu a predloží súdu na vydanie rozhodnutia o zodpovednosti. Súd môže povinnému uložiť pokutu až do výšky 250 LVL v prípade fyzickej osoby a až do výšky 500 LVL v prípade úradnej osoby.

Ak exekútor pri uskutočňovaní exekučných opatrení narazí na odpor, môže si privolať na pomoc políciu.

Ak sa dlžník nedostaví pred exekútora v súlade s predvolaním, alebo ak odmietne poskytnúť vysvetlenie alebo informácie, ktoré je podľa zákona povinný poskytnúť, exekútor je oprávnený predložiť vec súdu, aby rozhodol o zodpovednosti tejto osoby. Súd môže rozhodnúť o predvedení dlžníka a uložiť mu pokutu až do výšky 100 LVL. Ak sa preukáže, že dlžník úmyselne uviedol nepravdivé informácie, exekútor môže predložiť vec súdu, aby rozhodol o začatí konania o správnom delikte alebo o začatí trestného konania.

3.3. Ako dlho platia tieto opatrenia?

Exekučný titul možno predložiť na jeho výkon do desiatich rokov od nadobudnutia právoplatnosti súdneho alebo sudcovského rozhodnutia, pokiaľ právne predpisy neustanovujú inú lehotu. Ak sa súdnym rozhodnutím ukladá povinnosť uhrádzať peňažné plnenie v splátkach, exekučný titul je platný počas celej doby splatnosti platieb a desaťročná lehota začína plynúť dňom splatnosti každej z platieb.

4. Je proti rozhodnutiu o takomto opatrení prípustné odvolanie?

Na návrh účastníka konania a s ohľadom na majetkové pomery alebo iné okolnosti týkajúce sa dotknutých účastníkov konania môže súd, ktorý je príslušný vo veci rozhodnúť, vydať rozhodnutie o odklade výkonu rozhodnutia, o rozdelení výkonu rozhodnutia na splátky alebo o zmene formy alebo postupu výkonu rozhodnutia. Vedľajšiu sťažnosť proti súdnemu rozhodnutiu o odklade výkonu rozhodnutia, o rozdelení výkonu rozhodnutia na splátky alebo o zmene formy alebo postupu jeho výkonu možno podať na súd vyššieho stupňa do desiatich dní. Ak sú tu okolnosti, ktoré bránia alebo sú prekážkou výkonu súdneho rozhodnutia, exekútor môže takisto podať návrh na odklad výkonu rozhodnutia, na rozdelenie výkonu rozhodnutia na splátky alebo na zmenu formy alebo postupu jeho výkonu na súde, ktorý je príslušný na vydanie rozhodnutia.

Exekútor môže odložiť výkon rozhodnutia na základe návrhu exekučného úradníka alebo rozhodnutia súdu alebo sudcu o odklade výkonu exekučného opatrenia alebo pozastavení predaja majetku alebo rozhodnutia súdu o odklade výkonu rozhodnutia alebo o rozdelení výkonu rozhodnutia na splátky.

Bližšie informácie

 • www.tm.gov.lv English - latviešu valoda
 • www.lzti.lv latviešu valoda
 • www.tiesas.lv latviešu valoda

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Lotyšsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 14-02-2008

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo