Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń > Łotwa

Ostatnia aktualizacja: 14-02-2008
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Łotwa

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Jej treść w oryginalnej wersji językowej została zaktualizowana i przeniesiona do europejskiego portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza wykonanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych? 1.
2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł wykonawczy lub decyzję wykonawczą? 2.
2.1. Procedura 2.1.
2.2. Istotne warunki 2.2.
3. Przedmiot i charakter środków przymusowych 3.
3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem egzekucji? 3.1.
3.2. Jakie są skutki środków przymusowych? 3.2.
3.3. Jaki jest okres ważności takich środków? 3.3.
4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki? 4.

 

1. Co oznacza wykonanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych?

Wykonanie jest to etap w postępowaniu cywilnym, polegający na egzekucji przez komornika orzeczenia sądu, decyzji innych instytucji lub urzędników, w przypadku gdy dłużnik (pozwany) nie podporządkuje się dobrowolnie takiemu orzeczeniu lub decyzji w terminie przewidzianym przepisami prawa lub okreslonym przez sąd.

Patrz: Zawody prawnicze - Łotwa w punkcie dotyczącym srodków wykonawczych, które ma prawo zastosować komornik.

2. Na jakich warunkach wydaje się tytuł wykonawczy lub decyzję wykonawczą?

2.1. Procedura

Decyzje sądowe i pozasądowe są wykonalne po wejsciu w życie, za wyjątkiem tych, które na mocy przepisów prawa lub orzeczeń sądowych podlegają natychmiastowemu wykonaniu. Komornicy sądowi mają prawo wszcząć postępowanie wykonawcze na podstawie każdego z następujących dokumentów wykonawczych:

 1. tytułu wykonawczego wydawanego w sprawach cywilnych lub administracyjnych w oparciu o orzeczenie lub decyzję sądu bądź sędziego, albo w sprawach karnych w oparciu o orzeczenie sądu zatwierdzające ugodę, orzeczenie stałego sądu polubownego, decyzję komisji ds. rozstrzygania sporów przemysłowych lub decyzję wydaną przez sąd zagraniczny lub zagraniczny sąd polubowny;
 2. decyzji instytucji lub urzędnika w sprawach naruszeń o charakterze administracyjnym;
 3. nakazu egzekucyjnego wydanego na mocy aktu administracyjnego (art. 539(2)(2) ustawy o postępowaniu cywilnym);
 4. decyzji sędziego w sprawie bezspornego wykonania zobowiązań, wykonania zobowiązań w ramach procedur ostrzegawczych lub dobrowolnej sprzedaży dóbr nieruchomych na licytacji w drodze procesu sądowego;
 5. decyzji sądu o nałożeniu sankcji proceduralnych - grzywien;
 6. rachunku wystawionego przez notariusza, prawnika lub komornika;
 7. europejskiego tytułu egzekucyjnego wydanego przez sąd zagraniczny lub własciwy organ na mocy rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych;
 8. zaswiadczenia wydanego przez sąd zagraniczny lub własciwy organ na mocy art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003;
 9. decyzji własciwego organu o wykonaniu sankcji nałożonych przez organizację międzynarodową.

Tytuł wykonawczy na wniosek urzędnika egzekwującego wystawia sąd rozstrzygający sprawę w danym czasie. W celu rozpoczęcia czynnosci związanych z wykonaniem orzeczenia tytuł wykonawczy wydany urzędnikowi egzekwującemu lub pełnomocnikowi należy przedłożyć komornikowi sądowemu wraz z odpowiednim wnioskiem.

Do góryDo góry

2.2. Istotne warunki

Zgodnie z przepisami ustawy o postępowaniu cywilnym komornik sądowy jest odpowiedzialny za wykonanie następujących orzeczeń sądowych:

 1. orzeczeń sądów i decyzji sędziów w sprawach cywilnych i sprawach administracyjnych;
 2. orzeczeń i decyzji sądowych w sprawach karnych dotyczących odzyskania mienia;
 3. decyzji sędziów lub sądu w sprawach naruszeń o charakterze administracyjnym, dotyczących odzyskania mienia;
 4. decyzji sądu w sprawie zatwierdzenia ugody;
 5. orzeczeń sądów polubownych;
 6. decyzji sądów zagranicznych i zagranicznych sądów polubownych w sprawach okreslonych przepisami prawa;
 7. decyzji sądów o nałożeniu sankcji - grzywien;
 8. decyzji komisji ds. rozstrzygania sporów przemysłowych.

Z wyjątkiem przypadków, w których przepisy prawa stanowią inaczej, procedurom wykonania orzeczeń sądowych podlegają również:

 1. decyzje instytucji i urzędników w sprawach naruszeń o charakterze administracyjnym, w przypadkach okreslonych przepisami prawa;
 2. akty administracyjne dotyczące płatnosci, wystawione przez organy lub urzędników upoważnionych przez państwo;
 3. postanowienia osób związanych ze strukturami prawnymi (notariuszy, prawników, komorników) dotyczące wynagrodzenia z tytułu działalnosci zawodowej, wynagrodzenia za wyswiadczone usługi pomocy prawnej lub zwrotu kosztów z tytułu wyswiadczonych usług i opłat na rzecz skarbu państwa.

3. Przedmiot i charakter środków przymusowych

3.1. Jakie aktywa mogą być przedmiotem egzekucji?

Komornicy sądowi mają prawo podejmować przymusowe działanie w stosunku do dóbr ruchomych dłużnika – włącznie z przedmiotami zdeponowanymi u innych osób – oraz dóbr niematerialnych, środków pieniężnych należnych dłużnikowi od innych osób (wynagrodzenia za pracę, równoważnych płatności, innych dochodów dłużnika, inwestycji w instytucjach kredytowych) oraz w stosunku do dóbr nieruchomych. Niektóre aktywa, określone w przepisach prawa, oraz przedmioty należące w całości lub części do dłużnika nie podlegają działaniu przymusowemu na podstawie tytułu egzekucyjnego (na przykład elementy wyposażenia gospodarstwa domowego i sprzęty, odzież, żywność, książki, instrumenty i narzędzia niezbędne dłużnikowi do wykonywania codziennej pracy w celu zarabiania na utrzymanie itd.).

Do góryDo góry

3.2. Jakie są skutki środków przymusowych?

Z chwilą gdy zostanie podjęte działanie przymusowe w stosunku do dóbr ruchomych, nieruchomych lub dochodów, dłużnik traci prawo do korzystania z nich.

W przypadku gdy wymogi lub nakazy komornika są przestrzegane, sporządza on zawiadomienie i przedkłada je sądowi, który wydaje decyzję w sprawie zobowiązań. Sąd może nałożyć grzywny na strony winne – do wysokości 250 LVL w przypadku osób fizycznych lub do 500 LVL w przypadku instytucji.

Jeżeli komornik napotka jakikolwiek opór w trakcie działania przymusowego, może zwrócić się o pomoc do policji.

Jeśli dłużnik nie stawi się przed komornikiem na jego wezwanie lub odmawia udzielenia wyjaśnień bądź wymaganych prawem informacji, komornik ma prawo wnieść sprawę do sądu o wydanie decyzji dotyczącej zobowiązania takiej osoby. Sąd może podjąć decyzję o doprowadzeniu dłużnika z zastosowaniem środków przymusu i nałożeniu grzywny do wysokości 100 LVL. Jeżeli się okaże, że dłużnik umyślnie dostarczył nieprawdziwych informacji, komornik może wystąpić z wnioskiem do sądu o wydanie decyzji o wszczęciu postępowania o naruszenie o charakterze administracyjnym lub postępowania karnego.

3.3. Jaki jest okres ważności takich środków?

Tytuł wykonawczy można wystawić w ciągu 10 lat od wejścia w życie orzeczenia sądu lub sędziego, chyba że w aktach regulacyjnych ustalono inne okresy. Jeżeli w orzeczeniu sądu określa się płatność w ratach, tytuł wykonawczy pozostaje w mocy przez cały okres spłaty należności, a 10-letni okres rozpoczyna się od dnia, w którym przypada ostateczny termin każdej płatności.

4. Czy można odwołać się od decyzji przyznającej takie środki?

Na wniosek strony w sprawie i w związku ze statusem właściciela lub w innych okolicznościach, w których znalazły się strony, sąd odpowiedzialny za orzekanie w danej sprawie ma prawo wydać decyzję o odroczeniu wykonania orzeczenia, podzieleniu wykonania na etapy bądź zmianie formy lub procedury wykonania orzeczenia. Skargę dodatkową dotyczącą decyzji sądu o odroczeniu wykonania orzeczenia, podzieleniu wykonania na etapy bądź zmianie formy lub procedury wykonania orzeczenia można wnieść do sądu wyższej instancji w ciągu 10 dni. Jeżeli z uwagi na okoliczności wykonanie orzeczenia sądu jest trudne bądź niemożliwe, komornik jest także upoważniony do złożenia w sądzie odpowiedzialnym za wydanie orzeczenia wniosku o odroczenie wykonania orzeczenia, podzieleniu wykonania na etapy bądź zmianę formy lub procedury wykonania orzeczenia.

Komornik może odłożyć wykonanie na podstawie wniosku urzędnika egzekwującego lub decyzji sądu bądź sędziego o odroczeniu działania przymusowego lub wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości, bądź decyzji sądu o odroczeniu wykonania lub podzieleniu wykonania orzeczenia na etapy.

Dalsze informacje

 • www.tm.gov.lv English - latviešu valoda
 • www.lzti.lv latviešu valoda
 • www.tiesas.lv latviešu valoda

« Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne | Łotwa - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 14-02-2008

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania