Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Latvija

Naujausia redakcija: 14-02-2008
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Latvija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Materialinės sąlygos 2.2.
3. Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis 3.
3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas? 3.1.
3.2. Koks yra vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks šių priemonių galiojimo laikotarpis? 3.3.
4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę numatantį sprendimą? 4.

 

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymas yra civilinio proceso stadija, kurioje teismo antstoliai vykdo teismų, kitų institucijų arba pareigūnų sprendimus, jeigu skolininkas (atsakovas) savanoriškai nevykdo tokio sprendimo per įstatymo arba teismo nustatytą terminą.

Apie vykdymo priemones, kurias turi teisę taikyti teismo antstolis, žr. Teisininkų profesijos - Latvija.

2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

2.1. Procedūra

Teismo ir ne teismo sprendimai vykdomi jiems įsiteisėjus, išskyrus atvejus, kai įstatymuose arba teismo sprendimuose nustatyta, kad jie turi būti vykdomi nedelsiant. Teismo antstoliai turi teisę vykdymo procesą pradėti remdamiesi vienu iš toliau išvardijamų vykdomųjų dokumentų:

 1. vykdomuoju raštu, civilinėse arba administracinėse bylose išduotu remiantis teismo sprendimu arba teismo ar teisėjo nutartimi, arba baudžiamosiose bylose remiantis teismo sprendimu, patvirtinančiu susitaikymą, darbo ginčų komisijos sprendimu, nuolatinio arbitražo teismo sprendimu arba užsienio teismo ar arbitražo teismo sprendimu;
 2. institucijos arba pareigūno sprendimu, priimtu administracinės teisės pažeidimo byloje;
 3. teismo įsakymu, išduotu remiantis administraciniu dokumentu (Civilinio proceso kodekso 539 straipsnio 2 dalies 2 punktas);
 4. teisėjo sprendimu dėl neginčytinų reikalavimų vykdymo, dėl reikalavimų, kuriems taikomos apsaugos procedūros, vykdymo arba dėl savanoriško nekilnojamojo turto pardavimo iš varžytinių teismo proceso metu;
 5. teismo sprendimu dėl procesinių sankcijų - baudų - skyrimo;
 6. notaro, advokato arba antstolio išduotu dokumentu;
 7. užsienio teismo arba kompetentingos institucijos pagal 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 805/2004, sukuriantį neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą, išduotu Europos vykdomuoju raštu;
 8. užsienio teismo arba kompetentingos institucijos pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 41 straipsnio 1 dalį ir 42 straipsnio 1 dalį išduotu pažymėjimu;
 9. kompetentingos institucijos sprendimu dėl tarptautinės organizacijos nustatytų sankcijų vykdymo.

Vykdomąjį raštą išduoda bylą išnagrinėjęs teismas vykdymo pareigūno prašymu. Norint pradėti sprendimo vykdymą, vykdymo pareigūnui arba įgaliotiniui perduotą vykdomąjį raštą kartu su prašymu reikia pateikti teismo antstoliui.

viršųviršų

2.2. Materialinės sąlygos

Pagal Civilinio proceso kodekso nuostatas teismo antstoliai privalo vykdyti šiuos teismo sprendimus:

 1. teismo sprendimus ir teismo arba teisėjų nutartis, priimtus civilinėse ir administracinėse bylose;
 2. teismo sprendimus ir nutartis, priimtus su turto išieškojimu susijusiose baudžiamosiose bylose;
 3. teisėjų arba teismo nutartis dėl turto išieškojimo, priimtas administracinės teisės pažeidimų bylose;
 4. teismo patvirtintas taikos sutartis;
 5. arbitražo teismų sprendimus;
 6. užsienio teismų ir užsienio arbitražo teismų sprendimus, kai tai konkrečiai nustatyta įstatymuose;
 7. teismo sprendimus dėl procesinių sankcijų - baudų - skyrimo;
 8. darbo ginčų komisijos sprendimus.

Išskyrus atvejus, kai įstatymuose nustatyta kitaip, toliau išvardyti dokumentai vykdomi kaip ir teismo sprendimai:

 1. institucijų ir pareigūnų sprendimai, priimti administracinės teisės pažeidimų bylose, kai tai konkrečiai nustatyta įstatymuose;
 2. valstybės įgaliotų institucijų ir pareigūnų išduoti administraciniai aktai dėl mokėjimo;
 3. su teisine sistema susijusių asmenų (notarų, advokatų, antstolių) priimti sprendimai dėl profesinės veiklos atlyginimo, atlyginimo už suteiktą teisinę pagalbą, suteiktų paslaugų išlaidų ir žyminio mokesčio atlyginimo.

3. Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas?

Teismo antstoliai turi teisę nukreipti vykdymą į skolininko kilnojamąjį turtą, įskaitant visą kitiems asmenims perduotą turtą, ir į nematerialųjį turtą, į pinigus, kuriuos skolininkui turi grąžinti kiti asmenys (atlyginimas už darbą, kitas piniginę vertę atitinkantis atlyginimas, kitos skolininko pajamos, investicijos kredito įstaigose), taip pat į nekilnojamąjį turtą. Tam tikras teisės aktuose konkrečiai nurodytas turtas ir visiškai arba iš dalies skolininkui priklausantys daiktai pagal vykdomuosius raštus negali būti išieškomi (pvz., namų įranga ir buities technika, drabužiai, maistas, knygos, įrankiai ir prietaisai, reikalingi skolininko kasdieniam darbui, kuriuo jis uždirba pajamas pragyvenimui, ir t. t.).

viršųviršų

3.2. Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Nukreipiant vykdymą į skolininko kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą arba pajamas, skolininkas nebegali jais laisvai disponuoti.

Kai antstolio reikalavimų arba patvarkymų nesilaikoma, antstolis parengia aktą ir pateikia jį teismui, prašydamas priimti sprendimą dėl atsakomybės. Teismas kaltoms šalims gali paskirti iki 250 LVL baudą, jeigu tai yra fizinis asmuo, arba iki 500 LVL baudą, jeigu tai yra pareigūnas.

Jeigu atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis susiduria su kokiu nors pasipriešinimu, jis gali į pagalbą pasikviesti policiją.

Jeigu skolininkas neatvyksta pas antstolį kvietime nurodytu metu arba atsisako pateikti paaiškinimus ar įstatymų reikalaujamą informaciją, antstolis turi teisę kreiptis į teismą ir prašyti priimti sprendimą dėl šio asmens atsakomybės. Teismas gali priimti sprendimą dėl skolininko atvesdinimo ir paskirti iki 100 LVL baudą. Jeigu paaiškėja, kad skolininkas tyčia pateikė neteisingą informaciją, antstolis gali kreiptis į teismą ir prašyti priimti sprendimą dėl administracinės teisės pažeidimo arba baudžiamosios bylos iškėlimo.

3.3. Koks šių priemonių galiojimo laikotarpis?

Vykdomąjį dokumentą galima pateikti vykdyti per 10 metų nuo teismo arba teisėjo sprendimo įsigaliojimo dienos, išskyrus atvejus, kai norminiuose aktuose nustatyti kiti terminai. Jeigu teismo sprendime nustatyta, kad mokėjimai turi būti mokami dalimis, vykdomasis dokumentas galioja visą terminą, per kurį turi būti atliekami mokėjimai, o 10 metų terminas pradedamas skaičiuoti nuo paskutinės kiekvieno mokėjimo datos.

4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę numatantį sprendimą?

Remdamasis bylos šalies prašymu ir atsižvelgdamas į dalyvaujančių šalių turtinę padėtį arba kitas aplinkybes, bylą nagrinėjantis teismas turi teisę priimti nutartį dėl sprendimo vykdymo atidėjimo, reikalavimų padalijimo į dalis arba sprendimo vykdymo formos ar procedūros pakeitimo. Atskirąjį skundą dėl teismo nutarties atidėti sprendimo vykdymą, padalyti išieškomus reikalavimus į dalis arba pakeisti sprendimo vykdymo formą ar procedūrą per 10 dienų galima paduoti aukštesnės instancijos teismui. Kai aplinkybės trukdo arba užkerta kelią vykdyti teismo sprendimą, antstolis taip pat turi teisę pasiūlyti kompetentingam teismui atidėti sprendimo vykdymą, padalyti išieškomus reikalavimus į dalis arba pakeisti sprendimo vykdymo formą ar procedūrą.

Antstolis gali atidėti vykdymą, remdamasis vykdymo pareigūno prašymu arba teismo ar teisėjo nutartimi dėl vykdymo veiksmų atidėjimo ar turto pardavimo sustabdymo, arba teismo nutartimi atidėti vykdymą ar padalyti išieškomus reikalavimus į dalis.

Papildoma informacija

 • www.tm.gov.lv English - latviešu valoda
 • www.lzti.lv latviešu valoda
 • www.tiesas.lv latviešu valoda

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Latvija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 14-02-2008

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė