Euroopan komissio > EOV > Oikeuden päätösten täytäntöönpano > Latvia

Uusin päivitys: 13-11-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Latvia

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa? 1.
2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa? 2.
2.1. Menettely 2.1.
2.2. Aineelliset edellytykset 2.2.
3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne 3.
3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanotoimien kohteena? 3.1.
3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on? 3.2.
3.3. Mikä on täytäntöönpanon voimassaoloaika? 3.3.
4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa? 4.

 

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpano on siviiliprosessin vaihe, jossa tuomioistuimen haastemiehet panevat täytäntöön tuomioistuinten, muiden laitosten tai viranomaisten ratkaisun, jollei velallinen (vastaaja) noudata kyseistä päätöstä vapaaehtoisesti lainsäädännössä ja tuomioistuimessa vahvistetussa määräajassa.

Katso kohdasta Oikeusalan ammatit - Latvia täytäntöönpanotoimet, joita tuomioistuimen haastemiehellä on oikeus käyttää.

2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

2.1. Menettely

Tuomioistuimen päätökset ja tuomioistuimen ulkopuolella tehdyt päätökset ovat täytäntöönpanokelpoisia lainvoimaiseksi tulonsa jälkeen, paitsi jos ne on lainsäädännön tai oikeuden ratkaisun mukaan pantava täytäntöön välittömästi. Tuomioistuimen haastemiehillä on oikeus aloittaa täytäntöönpanomenettelyt minkä tahansa seuraavassa mainitun täytäntöönpanoasiakirjan perusteella:

 1. siviili- tai hallinto-oikeudellisissa asioissa tuomioistuimen tuomion tai tuomioistuimen tai tuomarin päätöksen perusteella annettu täytäntöönpanomääräys tai rikosasioissa sovitteluratkaisun hyväksymisestä annettu tuomioistuimen tuomio, pysyvän välitystuomioistuimen tuomio, työriitakomitean päätös tai ulkomaisen tuomioistuimen tai välitystuomioistuimen päätös;
 2. hallinnollisissa rikkomusasioissa laitoksen tai viranomaisen päätös;
 3. hallintolain perusteella annettu täytäntöönpanomääräys (siviiliprosessilain 539 §:n 2 momentin 2 kohta);
 4. tuomarin päätös riitauttamattomien saatavien täytäntöönpanosta, turvaamistoimien kohteena olevien saatavien täytäntöönpanosta tai kiinteistön vapaaehtoisesta myynnistä huutokaupalla oikeudellisessa menettelyssä;
 5. tuomioistuimen päätös menettelyllisten seuraamusten ja sakkojen määräämisestä;
 6. julkisen notaarin, asianajan tai haastemiehen kirjoittama lasku;
 7. riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 mukainen ulkomaisen tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen antama eurooppalainen täytäntöönpanoperuste;
 8. neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/2003 41 artiklan 1 kohdassa ja 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ulkomaisen tuomioistuimen tai toimivaltaisen viranomaisen antama todistus;
 9. toimivaltaisen viranomaisen päätös kansainvälisen järjestön määräämien seuraamusten täytäntöönpanosta.

Täytäntöönpanomääräyksen antaa lainvalvontaviranomaisen pyynnöstä asiaa kulloinkin käsittelevä tuomioistuin. Tuomion täytäntöönpanon vireille panemiseksi tuomioistuimen haastemiehelle on luovutettava lainvalvontaviranomaiselle myönnetty täytäntöönpanomääräys tai valtakirja yhdessä täytäntöönpanohakemuksen kanssa.

Sivun alkuunSivun alkuun

2.2. Aineelliset edellytykset

Siviiliprosessilain säännösten nojalla tuomioistuinten haastemiehet vastaavat seuraavien tuomioistuinten tuomioiden täytäntöönpanosta:

 1. tuomioistuinten tuomiot ja tuomioistuinten tai tuomarien päätökset siviili- ja hallinto-oikeudellisissa asioissa;
 2. omaisuuden perintää koskevat tuomioistuinten tuomiot ja päätökset rikosoikeudellisissa asioissa;
 3. omaisuuden perintää koskevat tuomareiden tai tuomioistuinten päätökset hallinto-oikeudellisissa rikkomusasioissa;
 4. tuomioistuinten päätökset sovitteluratkaisun hyväksymisestä;
 5. välitystuomioistuinten tuomiot;
 6. ulkomaisten tuomioistuinten ja ulkomaisten välitystuomioistuinten päätökset lainsäädännössä mainituissa asioissa;
 7. tuomioistuimen päätökset menettelyllisten seuraamusten ja sakkojen määräämisestä;
 8. työriitakomitean päätökset.

Jollei lainsäädännössä toisin säädetä, myös seuraaviin sovelletaan tuomioistuinten tuomioiden täytäntöönpanomenettelyjä:

 1. laitosten ja viranomaisten päätökset hallinto-oikeudellisissa rikkomusasioissa lainsäädännössä säädetyissä tapauksissa;
 2. valtion valtuuttamien viranomaisten ja virkailijoiden laatimat viranomaisasiakirjat, jotka liittyvät maksuihin;
 3. oikeusjärjestelmään kuuluvien henkilöiden (julkisten notaarien, asianajajien, haastemiesten) antamat ratkaisut asiantuntijapalkkioista, annetusta oikeusavusta maksettavista palkkioista ja tarjottuihin palveluihin liittyvien kulujen korvaamisesta sekä valtiolle suoritettavista maksuista.

3. Täytäntöönpanotoimien tarkoitus ja luonne

3.1. Minkä tyyppinen varallisuus voi olla täytäntöönpanotoimien kohteena?

Tuomioistuinten haastemiehillä on oikeus ryhtyä täytäntöönpanotoimiin, jotka kohdistuvat velallisen irtaimeen omaisuuteen – mukaan lukien mahdollinen muiden henkilöiden hallussa oleva omaisuus – ja aineettomaan varallisuuteen, velallisen saataviin muilta henkilöiltä (palkkioihin työstä, vastaaviin maksuihin, velallisen muihin tuloihin, sijoituksiin luottolaitoksissa) sekä kiinteään omaisuuteen. Tietyt lainsäädännössä määritellyt varat ja esineet, jotka kuuluvat velalliselle kokonaan tai osin, eivät voi olla täytäntöönpanomääräykseen perustuvien täytäntöönpanotoimien kohteena (esimerkiksi kotitalouden varusteet ja tarvikkeet, vaatetus, elintarvikkeet, kirjat, instrumentit ja työkalut, jotka velallinen tarvitsee päivittäiseen elinkeinotoimintaansa jne.).

Sivun alkuunSivun alkuun

3.2. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Kun täytäntöönpanotoimet kohdistuvat velallisen irtaimeen tai kiinteään omaisuuteen tai tuloihin, velallisella ei ole enää oikeutta määrätä niistä vapaasti.

Mikäli haastemiehen vaatimuksia tai määräyksiä noudatetaan, haastemies laatii asiakirjan ja osoittaa sen tuomioistuimelle, joka tekee päätöksen vastuuvelvollisuudesta. Tuomioistuin voi määrätä syyllisiksi katsotuille osapuolille sakon, jonka suuruus on luonnollisen henkilön osalta enintään 250 LVL ja viranomaisen osalta enintään 500 LVL.

Jos haastemiestä vastustetaan täytäntöönpanotoimien aikana, hän voi kutsua poliisin avuksi.

Jos velallinen jää saapumatta haastemiehen kuultavaksi hänelle tiedoksi annetusta haasteesta huolimatta tai kieltäytyy antamasta selvityksiä tai lain nojalla edellytettyjä tietoja, haastemiehellä on oikeus viedä asia tuomioistuimen päätettäväksi. Tuomioistuin antaa päätöksen henkilön vastuuvelvollisuudesta. Tuomioistuin voi antaa päätöksen, jossa velallinen velvoitetaan saapumaan kuultavaksi, ja määrätä enintään 100 LVL:n sakon. Mikäli ilmenee, että velallinen on toiminut epärehellisesti, haastemies voi viedä asian tuomioistuimeen hallinnollisen rikkomusmenettelyn tai rikosoikeudellisen menettelyn aloittamista varten.

3.3. Mikä on täytäntöönpanon voimassaoloaika?

Täytäntöönpanoasiakirja voidaan antaa täytäntöönpantavaksi 10 vuoden kuluessa siitä kun tuomioistuimen tai tuomarin ratkaisu on saanut lainvoiman, jollei säädöksissä ole vahvistettu muuta määräaikaa. Jos tuomioistuimen ratkaisussa velvoitetaan suorittamaan osamaksuja, täytäntöönpanoasiakirja on voimassa koko osamaksuajan, ja 10 vuoden voimassaoloaika lasketaan alkavaksi kustakin eräpäivästä.

4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa?

Asianosaisen hakemuksesta ja asian osapuolten varallisuustilanteen tai muiden olosuhteiden perusteella yksittäisen asian ratkaisusta vastuussa olevalla tuomioistuimella on oikeus antaa päätös tuomion täytäntöönpanon lykkäämisestä, jakaa täytäntöönpano eriin tai muuttaa tuomion täytäntöönpanon muotoa tai menettelyä. Tuomioistuimen päätökseen täytäntöönpanon lykkäämisestä, täytäntöönpanon jakamisesta eriin tai tuomion täytäntöönpanon muodon tai menettelyn muuttamisesta voidaan hakea muutosta korkeamman oikeusasteen tuomioistuimesta 10 päivän kuluessa. Mikäli olosuhteet haittaavat tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanoa tai estävät sen, haastemiehellä on lisäksi oikeus osoittaa tuomion antaneelle tuomioistuimelle ehdotus tuomion täytäntöönpanon lykkäämiseksi, täytäntöönpanon jakamiseksi osiin tai täytäntöönpanon muodon tai menettelyn muuttamiseksi.

Haastemies voi lykätä täytäntöönpanoa lainvalvontaviranomaisen hakemuksesta tai täytäntöönpanotoimien lykkäämistä tai omaisuuden myynnin keskeyttämistä koskevan tuomioistuimen tai tuomarin päätöksen perusteella taikka tuomion täytäntöönpanon lykkäämistä tai jakamista osiin koskevan tuomioistuimen päätöksen perusteella.

Lisätietoja

 • www.tm.gov.lv English - latviešu valoda
 • www.lzti.lv latviešu valoda
 • www.tiesas.lv latviešu valoda

« Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yleistä | Latvia - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 13-11-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta