Evropska komisija > EPM > Izvršitev sodb > Irska

Zadnja sprememba: 16-03-2007
Natisni Dodaj med priljubljene

Izvršitev sodb - Irska

EJN logo

Ta stran je zastarela. Izvirno jezikovno različico smo posodobili in preselili na evropski portal e-pravosodje.


 

KAZALO

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah? 1.
2. Kateri so pogoji za izdajo izvršilnega pravnega naslova ali odločbe? 2.
2.1. Postopek 2.1.
2.2. Materialni pogoji 2.2.
3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov? 3.
3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršbe? 3.1.
3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov? 3.2.
3.3. Kakšna je veljavnost izvršilnih ukrepov? 3.3.
4. Ali obstaja možnost pritožbe zoper odločbo, ki odobri takšen ukrep? 4.

 

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in gospodarskih zadevah?

Na Irskem ni natančne opredelitve izvršbe. V praksi izvršba pomeni dejanje, s katerim se uveljavi sodba ali sklep sodišča.

Preden se izvrši, to dejanje izvršbe ponavadi odobri sodišče.

Najbolj pogosti načini izvršbe sodb civilnega in gospodarskega značaja na Irskem so naslednji:

Izterjava

Ta način izvršbe vključuje zaseg sredstev dolžnika po sodbi. Sodišče izda sklep na zahtevo upnika po sodbi, in zahteva, naj občinski matičar (ali šerif v primeru Dublina ali Corka) zaseže sredstva do vrednosti sodno ugotovljenega dolga (vključno z vsemi nastalimi pravdnimi stroški). Za poplačilo dolga se ta sredstva nato lahko prodajo.

Registracija

Obstoj sodbe lahko postane javen z njeno registracijo v registru sodb pri Višjem sodišču. Ta register vsebuje vse sodbe, katerih vpis so zahtevali upniki, ne glede na to, ali so bile izdane na okrajnem, okrožnem ali Višjem sodišču. Ime in naslov dolžnika skupaj s podrobnostmi sodbe se objavijo v časopisih in gospodarskih publikacijah, kot je npr. Stubbs Gazette. Poleg tega kreditne ustanove zabeležijo ta podatek in neizpolnjena sodba lahko vpliva na dostop dolžnika do finančnih sredstev.

Zaprisežena izjava o hipoteki na podlagi sodbe

Upnik po sodbi lahko poda zapriseženo izjavo in z dovoljenjem sodišča se to izjavo vpiše v breme dolžnikovega premoženja. Izkupiček od prodaje premoženja se mora, preden se izroči dolžniku, uporabiti za poravnavo dolga ob upoštevanju prednosti drugih zastavnih pravic. Nadaljnja možnost je, da se zaprosi za izdajo sklepa o obremenitvi določenega premoženja in sklepa o prodaji premoženja.

Na vrh straniNa vrh strani

Sklep o plačilu na obroke/Sklep o zaporni kazni

V skladu z zakonoma o izvršbi sodnih odločb iz leta 1926 in 1940 se lahko pri okrajnem sodišču vloži predlog za izdajo sklepa o izpolnitvi sodbe s plačevanjem na obroke. Sodnik bo ob upoštevanju sredstev dolžnika določil znesek obroka, ki ga je treba plačati. Sklep o zaporni kazni se lahko izda samo zoper fizično osebo ne pa zoper pravne osebe, t.j. družbe. Če dolžnik ne ravna v skladu s sklepom o plačilu na obroke, je to lahko razlog za vložitev predloga za izdajo sklepa o zaporni kazni.

Izvršba na plačo

Upnik po sodbi lahko zaprosi za sklep, ki odreja, da se določeni zneski odbijejo neposredno od plače dolžnika. Učinek tega je, da dolžnikov delodajalec izvrši plačilo neposredno upniku.

Prenos v izterjavo

Če je upnik po sodbi seznanjen z dolgom tretje osebe do dolžnika po sodbi, se lahko pri sodišču vloži predlog za izdajo sklepa, ki tretji osebi nalaga plačilo določenega zneska neposredno upniku.

Izterjava z imenovanjem skrbnika

Pri tem ukrepu sodišče imenuje skrbnika v zvezi z npr. izkupičkom prodaje premoženja s strani dolžnika, katerega namen je poskrbeti za poplačilo dolga.

Pomembno je opozoriti, da so načini za izvršitev sodbe stvar upnika po sodbi in pravnih svetovalcev. Služba sodišča ne predlaga nobenega določenega postopka. Ta seznam ni izključen in njegov namen je zgolj oris postopkov, ki se običajno uporabljajo.

2. Kateri so pogoji za izdajo izvršilnega pravnega naslova ali odločbe?

2.1. Postopek

Izvršljive so sodne in nekatere izvensodne odločbe. To vključuje sklepe sodišča kot tudi sodbe izdane po skrajšanem postopku, ki jih vpiše matičar pri Višjem sodišču ali občinski matičar pri okrožnem sodišču.

Na vrh straniNa vrh strani

Ponavadi je za izvršitev sodbe potrebno pridobiti dovoljenje sodišča, ki je sodbo izdalo. V nekaterih primerih, kot so npr. izterjava, registracija in zaprisežena izjava o hipoteki na podlagi sodbe, pa takšnega predloga ni potrebno vložiti. Dovoljenje lahko da pristojna pisarna sodišča.

V primeru sodb iz drugih sodnih pristojnosti, ki naj se izvršijo v skladu z uredbami EU, je pristojno Višje sodišče. Pristojnosti v zvezi z uredbo (ES) 44/2001 so bile dodeljene predsedniku Višjega sodišča in med zasedanjem sodišča se lahko vloži predlog za izdajo potrdila, da je sodba izvršljiva na Irskem, in za naknadno izdajo sklepa za njeno izvršbo.

Sodba, ki je overjena kot evropski nalog za izvršbo v skladu z uredbo (ES) 805/2004, je priznana in ima enak učinek kot sodba Višjega sodišča in se izvrši temu primerno. Nacionalni predpisi, ki urejajo ta postopek, so navedeni v S.I. 648 iz leta 2005.

V primeru sodbe, ki je bila izdana v zvezi z nespornim zahtevkom in ki naj se izvrši v drugi sodni pristojnosti znotraj EU, je sodišče, ki je izdalo sodbo, pristojno za predloge v zvezi z njeno izvršbo v skladu z Uredbo 805/2004, ki se navezuje na evropske naloge za izvršbo.

Ponavadi predlog za izvršbo sodbe vloži pri sodišču (ali pisarni sodišča) pravnik, čeprav ni nujno, da ima upnik pravnega zastopnika. Vse predloge je potrebno vložiti osebno in predlogov ni mogoče vlagati po pošti. Nasvete glede prakse in postopka za te primere daje oddelek za sodbe na Višjem sodišču na spletni strani HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Stroški (takse), ki jih odreja služba sodišča, so minimalni in trenutne takse je mogoče videti v odločbah o taksah na spletni strani www.courts.ie English. Stroške, ki lahko nastanejo kot posledica dajanja navodil odvetnikom, ki nastopajo pred nižjimi sodišči (solicitors), in odvetnikom, ki nastopajo pred višjimi sodišči (barristers), urejajo med seboj upniki in njihovi pravni zastopniki. Sodišče lahko naloži plačilo nekaterih ali vseh stroškov, ki nastanejo v postopku izvršbe.

Na vrh straniNa vrh strani

2.2. Materialni pogoji

15. poglavje Zakona o izvršbi sodnih odločb iz leta 1926 (kot ga je nadomestilo poglavje 5 (1) Zakona o sodiščih (št. 2) iz leta 1986) določa, da kjer se dolguje dolg na podlagi sodne odločbe ali sklepa, se lahko upnik obrne na okrajno sodišče in zaprosi za izdajo sodnega poziva, na podlagi katerega se mora dolžnik udeležiti obravnave v zvezi z njegovimi sredstvi predsodnikom okrajnega sodišča. Predlog za izdajo sklepa o izvršbi mora biti podan v roku šestih let od datuma izdaje sodne odločbe ali sklepa. Upnik mora predložiti dokaze o prvotnem dolgu in dolžnik mora izpolniti izjavo o premoženju. 16. poglavje zakona iz leta 1926, dopolnjen z 9. poglavjem zakona iz leta 1986, dovoljuje izvajanje dokazov in nasprotno zaslišanje dolžnika ali upnika. Sklep o izvršbi je veljaven dvanajst let od datuma zadevne sodne odločbe ali sklepa.

3. Kaj sta cilj in narava izvršilnih ukrepov?

3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršbe?

Predmet izvršbe so lahko vse vrste premoženja z izjemo pokvarljivega blaga ali predmetov, ki jih ima dolžnik na podlagi dogovora o komisiji.

3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov?

Zaradi neizpolnitve sodne odločbe se lahko zoper stranko, ki je v zamudi, uvedejo sankcije zaradi nespoštovanja sodišča. Kazni, ki jih lahko naloži sodišče, vključujejo denarno kazen in kazen zapora, ki traja, dokler se nespoštovanje sodišča ne odpravi. Tako ni omejitve glede časa, ki ga lahko oseba preživi v zaporu. To velja tudi za vsako tretjo osebo, ki krši določila odločbe sodišča.

Na vrh straniNa vrh strani

Pomembno pa je, da v skladu z 20. poglavjem Zakona o izvršbi sodnih odločb iz leta 1926 kazen zapora za dolžnika, ki ni ravnal v skladu s sklepom o plačilu na obroke, ne učinkuje kot poplačilo ali izničenje dolga ali katerega dela dolga, in da upniku ne odvzema možnosti uporabe drugih pravnih sredstev za poplačilo dolgov.

V zvezi z izpolnjevanjem sodnih odločb imajo banke in druge finančne institucije enake obveznosti kot ostale osebe. V okoliščinah, ki jih sodna odločba ne ureja posebej, se uporabljajo zakonodaja in predpisi, ki urejajo osebne podatke, ki jih ima takšna institucija (npr. Zakon o zaščiti podatkov iz leta 1988).

3.3. Kakšna je veljavnost izvršilnih ukrepov?

Nekatere odločbe vedno navajajo rok, v katerem se mora stranka ravnati v skladu z določili odločbe, vendar to ni vedno nujno.

Sodba je veljavna dvanajst let, nekateri izvršilni ukrepi, ki se lahko odobrijo, pa imajo roke veljavnosti, ki jih določa pravilnik sodišča ali zakonodaja.

Primer je sklep Višjega sodišča o izvršbi, ki velja eno leto od izdaje. Po preteku tega časa je potrebno pridobiti nov sklep o izvršbi.

4. Ali obstaja možnost pritožbe zoper odločbo, ki odobri takšen ukrep?

Ponavadi se pritožba ne vlaga zoper sam izvršilni ukrep, ki ga je potrdila pisarna sodišča, temveč zoper materialno sodbo ali sklep, na osnovi katerega se ukrep odredi. Prizadeta stranka lahko vloži pritožbo za razveljavitev sodbe ali sklepa na pritožbeno sodišče. Roki, v katerih je potrebno vložiti pritožbo, se razlikujejo in so naslednji:

glede odločbe okrajnega sodišča na okrožno sodišče: 14 dni od izdaje sodbe ali sklepa;

glede odločbe okrožnega sodišča na Višje sodišče: 10 dni od datuma sklepa;

glede odločbe Masterjevega sodišča na Višje sodišče: 6 dni od datuma izdelave sklepa (en mesec od vročitve sklepa v primeru izvršitve tuje sodbe);

glede odločbe Višjega sodišča na Vrhovno sodišče: 21 dni od datuma izdelave sklepa.

Vložitev pritožbe sama po sebi ne zadrži učinkovanja sodbe ali sklepa.

« Izvršitev sodb - Splošne informacije | Irska - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 16-03-2007

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo