Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Írsko

Posledná úprava: 20-02-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Írsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach? 1.
2. Na základe akých podmienok je možné vydať vykonateľný titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozhodnutia 3.
3.1. Aké druhy majetku môžu podliehať výkonu rozhodnutia? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia? 3.2.
3.3. Aká je platnosť týchto opatrení? 3.3.
4. Je proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, prípustné odvolanie? 4.

 

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskoprávnych a obchodných veciach?

V Írsku neexistuje presná definícia výkonu rozhodnutia. Z praktického hľadiska tento pojem znamená vynútenie plnenia rozsudku alebo súdneho príkazu. Tento postup výkonu rozhodnutia zvyčajne pred jeho výkonom schvaľuje súd.

Najbežnejšími spôsobmi výkonu rozsudku občianskoprávnej a obchodnej povahy v Írsku sú:

Exekúcia

Súčasťou tohto druhu postupu je zabavenie majetku dlžníka na základe rozsudku. Súd vydá na návrh veriteľa na základe rozsudku príkaz, ktorým nariadi súdnemu úradníkovi súdu grófstva (alebo správnemu úradníkovi grófstva v Dubline alebo v Corku), aby zabavil majetok do výšky hodnoty dlhu na základe rozsudku (vrátane akýchkoľvek nákladov vzniknutých v súvislosti so súdnym konaním). Tento majetok sa môže následne predať na uhradenie dlhu.

Registrácia

Rozsudok možno zverejniť jeho registráciou v Zbierke rozsudkov na vyššom súde. Zbierka obsahuje akýkoľvek rozsudok, bez ohľadu na to, či bol vydaný na okresnom, obvodnom alebo vyššom súde, ak veriteľ požiadal o registráciu rozsudku. Meno a adresa dlžníka spolu s podrobnosťami rozsudku sa uverejňuje v niektorých novinách a v obchodných publikáciách, ako je napríklad Stubbs Gazette. Úverové inštitúcie navyše zaznamenávajú tieto informácie a ak dlžník nesplní povinnosť uloženú rozsudkom, môže to ovplyvniť prístup dlžníka k finančným prostriedkom.

Vyhlásenie o zriadení záložného práva na základe rozsudku

Vyhlásenie môže pod prísahou učiniť veriteľ na základe rozsudku a so súhlasom súdu sa môže registrovať voči majetku dlžníka. Výťažok z predaja majetku sa musí so zreteľom na prednosť iných záložných práv použiť na uhradenie dlhu skôr, než sa odovzdá dlžníkovi. Ďalším krokom, ktorý možno podniknúť, je podať návrh na vydanie platobného rozkazu a príkazu na predaj majetku.

HoreHore

Príkazy na splátkovú platbu / príkazy na odovzdanie veci

Na okresnom súde možno podať návrh na vydanie príkazu na platbu na základe rozsudku prostredníctvom splátok v súlade so Zákonmi o výkone súdnych príkazov z roku 1926 a z roku 1940. Súd so zreteľom na majetkové pomery dlžníka rozhodne o výške splátok, ktoré sa majú uhrádzať podľa príkazu súdu. Príkaz na odovzdanie veci je prípustný iba voči fyzickým osobám, a nie voči právnickým osobám, t. j. spoločnostiam. Neuhradenie splátky podľa príkazu na splátkovú platbu môže viesť k podaniu návrhu na vydanie príkazu na odovzdanie veci.

Exekúcia zrážkami z príjmu

Veriteľ na základe rozsudku môže dosiahnuť vydanie príkazu, ktorým sa nariadi výkon zrážok priamo zo mzdy / platu dlžníka. Účinkom tohto príkazu je, že platba sa uskutočňuje priamo od zamestnávateľa dlžníka veriteľovi.

Prikázanie pohľadávky

Ak je veriteľovi na základe rozsudku známy dlh, ktorý dlhuje tretia osoba dlžníkovi na základe rozsudku, možno podať na súd návrh na vydanie príkazu, ktorým sa nariaďuje tretej osobe, aby uhradila určitú čiastku priamo veriteľovi.

Správca na základe exekúcie podľa práva ekvity

V rámci tohto opatrenia súd napríklad vymenuje správcu výťažku z predaja majetku dlžníkom za účelom uhradenia dlhu.

Je potrebné poznamenať, že je vecou veriteľa, aký prostriedok použije pri výkone rozsudku na základe rozsudku a právnych poradcov. Súd nenavrhuje žiadny konkrétny postup. Účelom tohto zoznamu nie je poskytnúť úplný výpočet možných postupov, ale iba uviesť bežne používané postupy.

HoreHore

2. Na základe akých podmienok je možné vydať vykonateľný titul alebo rozhodnutie?

2.1. Postup

Súdne a niektoré mimosúdne rozhodnutia sú vykonateľné. To platí aj v prípade súdnych príkazov a patria k nim aj rozsudky, ktoré vydal v skrátenom konaní súdny úradník na vyššom súde alebo súdny úradník grófstva na obvodnom súde.

Zvyčajne je potrebné získať povolenie súdu, ktorý vydal rozsudok, na vykonanie rozsudku. V niektorých prípadoch, ako je napríklad exekúcia, registrácia a vyhlásenie o zriadení záložného práva na základe rozsudku, sa však nevyžaduje podanie návrhu na súd. Povolenie môže udeliť príslušná kancelária súdu.

V prípade rozsudkov z iných krajín, ktoré sa majú vykonať podľa nariadení EÚ, je príslušným súdom vyšší súd. Funkcie týkajúce sa nariadenia (ES) č. 44/2001 boli zverené predsedovi vyššieho súdu a na verejnom zasadnutí možno podať návrh na vydanie vyhlásenia, že rozsudok je v Írsku vykonateľný, a následné vydanie príkazu na výkon tohto rozsudku.

Rozsudok osvedčený ako európsky exekučný titul, ktorý bol vydaný podľa nariadenia (ES) č. 805/2004, sa považuje za rozsudok vyššieho súdu, má rovnaký účinok ako rozsudok vyššieho súdu a náležite sa aj vykonáva. Domáce predpisy, ktoré upravujú tento postup, sú uvedené v zákonnom predpise č. 648 z roku 2005.

V prípade rozsudku vydaného o nespornom nároku, ktorý sa má vykonať v inom štáte EÚ, súd, ktorý rozsudok vydal, je príslušným súdom na podávanie návrhov v súvislosti s výkonom tohto rozsudku podľa nariadenia č. 805/2004, ktoré sa týka európskych exekučných titulov.

HoreHore

Návrh na výkon rozsudku sa zvyčajne podáva na súde (alebo v kancelárii súdu) prostredníctvom právneho zástupcu, aj keď sa nevyžaduje, aby bol veriteľ zastúpený právnym zástupcom. Všetky návrhy je však potrebné podať osobne a návrhy nie je možné zasielať poštou. Informácie týkajúce sa príslušnej praxe a postupu je možné získať na základe kontaktu s oddelením rozsudkov na vyššom súde na adrese HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Náklady (poplatky) uložené súdom sú minimálne a aktuálne poplatky možno nájsť v Nariadeniach o poplatkoch na adrese www.courts.ie English. Náklady, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku poskytovania pokynov právnym poradcom a právnym zástupcom, sú vecou veriteľov a ich právnych zástupcov. Súd môže priznať náhradu niektorých alebo všetkých nákladov spojených s výkonom rozhodnutia.

2.2. Hmotnoprávne podmienky

Článok 15 Zákona o výkone súdnych príkazov z roku 1926 (v znení článku 5 ods. 1 Zákona o súdoch (č. 2) z roku 1986) stanovuje, že ak je dlh splatný na základe súdneho príkazu alebo uznesenia, veriteľ môže požiadať okresný súd o vydanie predvolania, v ktorom bude dlžník vyzvaný, aby sa dostavil na výsluch vo veci jeho majetkových pomerov, ktorý uskutoční sudca okresného súdu. Návrh na vydanie exekučného príkazu sa musí podať do šiestich rokov odo dňa vydania súdneho príkazu alebo uznesenia. Veriteľ musí predložiť dôkazy o pôvodnom dlhu a dlžník musí vyhotoviť vyhlásenie o majetkových pomeroch. Článok 16 zákona z roku 1926 v znení článku 9 zákona z roku 1986 umožňuje predloženie dôkazov a krížový výsluch dlžníka alebo veriteľa. Exekučný príkaz môže zostať v platnosti dvanásť rokov odo dňa vydania príslušného príkazu alebo uznesenia týkajúceho sa rozsudku.

HoreHore

3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozhodnutia

3.1. Aké druhy majetku môžu podliehať výkonu rozhodnutia?

Všetky druhy majetku s výnimkou vecí podliehajúcich skaze alebo vecí, ktoré sa nachádzajú v držbe dlžníka na základe predaja alebo vrátenia, môžu podliehať výkonu rozhodnutia.

3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia?

Nedodržanie súdneho príkazu môže mať za následok, že účastníkovi, ktorý tento súdny príkaz nedodrží, bude uložená sankcia za neuposlúchnutie súdu. Medzi sankcie, ktoré môže súd uložiť, patrí pokuta alebo väzba až dovtedy, kým účastník toto neuposlúchnutie súdu nenapraví. Neexistuje teda žiadne obmedzenie trvania väzby. Vzťahuje sa to aj na akúkoľvek tretiu osobu, ktorá poruší ustanovenia súdneho príkazu.

Je potrebné poznamenať, že podľa článku 20 Zákona o výkone súdnych príkazov z roku 1926 uväznenie dlžníka za nesplnenie príkazu na splátkovú platbu nemá za následok uspokojenie alebo zánik dlhu alebo akejkoľvek jeho časti a nezbavuje veriteľa jeho ďalších prostriedkov nápravy na vymáhanie dlhov.

Banky a iné finančné inštitúcie majú tie isté povinnosti ako ostatné strany, pokiaľ ide o dodržiavanie súdnych príkazov. V prípade okolností, ktoré nie sú výslovne upravené súdnym príkazom, je potrebné zohľadniť zákony a nariadenia týkajúce sa osobných údajov, ktoré spravuje táto inštitúcia (napríklad Zákon o ochrane osobných údajov z roku 1988).

HoreHore

3.3. Aká je platnosť týchto opatrení?

V niektorých príkazoch je vždy uvedené obdobie, počas ktorého musí dotknutá strana dodržiavať ustanovenia príkazu, nemusí to však byť tak vždy. Rozsudok je platný dvanásť rokov, aj keď na niektoré opatrenia na výkon rozhodnutia, ktoré možno vydať, sa vzťahujú lehoty uvedené v rokovacom poriadku súdu alebo v právnych predpisoch. Príkladom je exekučný príkaz vyššieho súdu, ktorý je platný jeden rok od jeho vydania. Po uplynutí stanovenej dĺžky trvania sa vyžaduje nový exekučný príkaz.

4. Je proti rozhodnutiu, ktorým sa vydáva takéto opatrenie, prípustné odvolanie?

Odvolanie zvyčajne nie je prípustné proti samotnému opatreniu na výkon rozhodnutia, ktoré povolila kancelária súdu, ale proti hmotnoprávnemu rozsudku alebo príkazu, na ktorom sa zakladá. Dotknutá strana môže podať na súd návrh na zrušenie tohto rozsudku alebo príkazu. Lehoty na podanie odvolania sú rôzne a ich dĺžka je takáto:

z okresného súdu na obvodný súd: 14 dní odo dňa vydania rozsudku alebo príkazu

z obvodného súdu na vyšší súd: 10 dní odo dňa vydania príkazu

z hlavného súdu na vyšší súd: 6 dní od dňa vyhotovenia príkazu (jeden mesiac odo dňa doručenia príkazu v prípade výkonu cudzieho rozsudku)

z vyššieho súdu na najvyšší súd: 21 dní odo dňa vyhotovenia príkazu

Samotné podanie odvolania nemá vo vzťahu k rozsudku alebo príkazu odkladný účinok.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Írsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 20-02-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo