Komisja Europejska > EJN > Wykonywanie orzeczeń > Irlandia

Ostatnia aktualizacja: 20-02-2007
Wersja do druku Dodaj do ulubionych

Wykonywanie orzeczeń - Irlandia

EJN logo

Strona jest nieaktualna. Jej treść w oryginalnej wersji językowej została zaktualizowana i przeniesiona do europejskiego portalu e-Sprawiedliwość.


 

SPIS TRESCI

1. Co oznacza wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych? 1.
2. W jakiej sytuacji możliwe jest wydanie wykonalnego tytułu lub decyzji? 2.
2.1. Procedura 2.1.
2.2. Warunki merytoryczne 2.2.
3. Cel i charakter środków wykonawczych 3.
3.1. Jakiego rodzaju majątek podlega egzekucji? 3.1.
3.2. Jakie są skutki środków wykonawczych? 3.2.
3.3. Jaki jest termin ważności takich środków? 3.3.
4. Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji o zastosowaniu takich środków? 4.

 

1. Co oznacza wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych?

W Irlandii nie ma precyzyjnej definicji wykonania. W praktyce oznacza ono wprowadzenie w życie orzeczenia lub nakazu sądu. Przed wprowadzeniem w życie działania wykonawcze są zwykle sankcjonowane przez sąd.

Poniżej przedstawiono popularniejsze metody wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych w Irlandii.

Egzekucja

Ten rodzaj działania obejmuje zajęcie towaru dłużnika skazanego orzeczeniem sądu. Na wniosek wierzyciela, którego prawa zostały uznane sądownie, sąd nakazuje rejestrowi sądowemu hrabstwa (lub szeryfowi, w przypadku Dublina lub Corku) zajęcie towaru o wartości zadłużenia orzeczonego sądownie (z doliczeniem ewentualnych kosztów sądowych). Zajęte towary mogą zostać sprzedane w celu spłacenia długu.

Rejestracja

Orzeczenie można podać do wiadomości publicznej poprzez zarejestrowanie go w rejestrze wyroków Wysokiego Trybunału (High Court). W rejestrze zapisane są wszystkie orzeczenia sądu rejonowego (District Court), okręgowego (Circuit Court) i Wysokiego Trybunału, o których wpisanie wnioskowali wierzyciele. Nazwiska i adresy dłużników oraz informacje dotyczące orzeczenia są ogłaszane w niektórych gazetach oraz wydawnictwach komercyjnych, takich jak Stubbs Gazette. Ponadto informacje te są rejestrowane przez instytucje kredytowe i niespłacone zasądzone należności mogą wpłynąć na dostęp dłużnika do środków finansowych.

Oświadczenie pod zastaw hipoteki złożone pod przysięgą

Wierzyciel może złożyć oświadczenie pod przysięgą i za zgodą sądu może zostać ono zarejestrowane jako dług obciążający nieruchomość dłużnika. Wpływy ze sprzedaży nieruchomości muszą, z uwzględnieniem pierwszeństwa innych zapisów hipotecznych, zostać wpłacone na poczet zadłużenia, zanim zostaną przekazane dłużnikowi. Inną metodą postępowania jest wystąpienie o nakaz obciążenia hipotecznego oraz nakaz sprzedaży nieruchomości.

Do góryDo góry

Nakaz spłaty ratalnej / nakaz uwięzienia

Do sądu rejonowego można złożyć wniosek o nakaz spłaty zasądzonej należności w ratach, zgodnie z ustawami o wykonywaniu orzeczeń sądowych z lat 1926 i 1940. Sędzia, mając na uwadze środki dłużnika, decyduje o wysokości rat. Nakaz uwięzienia obejmuje wyłącznie osoby fizyczne i nie dotyczy osób prawnych, np. firm. Wniosek o nakaz uwięzienia może zostać złożony w przypadku niespłacenia rat określonych w nakazie spłaty ratalnej.

Zajęcie wynagrodzenia

Wierzyciel posiadający prawomocnie zasądzoną należność może wystąpić o nakaz odliczania długu bezpośrednio z poborów/pensji dłużnika. W skutek tego pracodawca dłużnika dokonuje bezpośredniej płatności na rzecz wierzyciela.

Dokonanie zajęcia środków

W przypadku, gdy wierzyciel wie o istnieniu długu, jaki osoba trzecia zaciągnęła u jego dłużnika, może złożyć do sądu wniosek o wydanie nakazu, aby owa osoba trzecia spłaciła określoną sumę bezpośrednio jemu.

Syndyk egzekucji na prawie słuszności

Ta metoda obejmuje powołanie przez sąd syndyka nadzorującego sprzedaż majątku dłużnika w celu spłacenia długu.

Zwraca się uwagę, że wybór metody wykonania orzeczenia zależy od wierzyciela i doradców prawnych. Służby sądowe nie sugerują wyboru żadnej metody działania. Powyższy wykaz opisuje jedynie pokrótce najczęściej stosowane metody i nie jest wyczerpujący.

2. W jakiej sytuacji możliwe jest wydanie wykonalnego tytułu lub decyzji?

2.1. Procedura

Wykonalne są wszystkie decyzje sądowe i niektóre pozasądowe. Obejmuje to nakazy sądowe oraz orzeczenia w rozstrzygnięciach w trybie uproszczonym, o które wnioskuje rejestr przy Wysokim Trybunale lub rejestr sądowy przy sądzie okręgowym.

Do góryDo góry

Zwykle dla wykonania orzeczenia konieczne jest uzyskanie zgody sądu, który je wydał. Jednakże w niektórych przypadkach, takich jak egzekucja, rejestracja lub oświadczenie pod zastaw hipoteki złożone pod przysięgą, składanie wniosku do sądu nie jest konieczne. Zgodę może wydać biuro właściwego sądu.

W przypadku orzeczeń sądów innych państw, które mają być wykonane na podstawie unijnych rozporządzeń, właściwym sądem jest Wysoki Trybunał. Wykonanie funkcji związanych z rozporządzeniem (WE) 44/2001 zostały zlecone przewodniczącemu Wysokiego Trybunału, zaś wniosek o wykonanie orzeczenia w Irlandii i wydanie nakazu jego wykonania składa się do dowolnego sądu.

Orzeczenie będące europejskim tytułem egzekucyjnym wydanym na mocy rozporządzenia (WE) 805/2004 zostaje uznane za orzeczenie Wysokiego Trybunału, ma taki sam skutek prawny i jest wykonywane w ten sam sposób. Przepisy prawa krajowego, którym podlega ten proces można znaleźć w S.I. 648 z 2005r.

W przypadku orzeczenia w sprawie roszczenia bezspornego, które ma być wykonane w innym państwie członkowskim, sądem właściwym do składania wniosków o wykonanie na mocy rozporządzenia 805/2004 dotyczącego europejskiego tytułu egzekucyjnego jest sąd, który wydał orzeczenie.

Zwykle wniosek o wykonanie orzeczenia składa do sądu (lub biura sądu) prawnik, chociaż wierzyciel nie musi posiadać reprezentacji prawnej. Wszystkie wnioski należy jednak składać osobiście, a nie drogą pocztową. Informacje na temat obowiązującej procedury i metod można uzyskać w sekcji orzeczeń Wysokiego Trybunału, pisząc na adres poczty elektronicznej: HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Do góryDo góry

Koszty (opłaty) sądowe pobierane przez służby sądowe są minimalne, a wykaz obowiązujących opłat można znaleźć w zakładce Zasady i opłaty (Rules & Fees) na stronie www.courts.ie English. Ewentualne koszty doradztwa prawnego podlegają ustaleniom pomiędzy wierzycielami a ich przedstawicielami prawnymi. Część lub wszystkie koszty związane z procedurą wykonawczą mogą zostać zasądzone przez sąd.

2.2. Warunki merytoryczne

Część 15 ustawy o wykonaniu nakazów sądowych z 1926 r. (zastąpiona częścią 5 ust. 1 ustawy o sądach (nr 2) z 1986 r.) stanowi, że w przypadku, gdy dług jest ściągalny na mocy nakazu lub postanowienia sądu, wierzyciel może wystąpić do sądu rejonowego o wezwanie dłużnika do stawienia się na kontrolę posiadanych przez niego środków przez sędziego sądu rejonowego. Wniosek o wydanie nakazu wykonawczego należy złożyć w ciągu 6 lat od daty wydania nakazu lub postanowienia sądowego. Wierzyciel musi przedstawić dowody na istnienie długu, zaś dłużnik - wypełnić oświadczenie majątkowe. Część 16 ustawy z 1926 r. zmieniona częścią 9 ustawy z 1986 r. umożliwia powołanie się na dowodóy oraz przesłuchanie krzyżowe dłużnika lub wierzyciela. Nakaz wykonawczy zachowuje ważność przez dwanaście lat od daty wydania nakazu lub postanowienia sądowego.

3. Cel i charakter środków wykonawczych

3.1. Jakiego rodzaju majątek podlega egzekucji?

Egzekucji podlega cały majątek, z wyjątkiem produktów łatwo psujących się lub produktów posiadanych przez dłużnika w celu sprzedaży lub zwrotu.

Do góryDo góry

3.2. Jakie są skutki środków wykonawczych?

Niezastosowanie się do nakazu sądowego może spowodować sankcje wobec strony, która nie wykonuje swoich zobowiązań. Sąd może wymierzyć karę grzywny lub pozbawienia wolności do czasu wyeliminowania uchybienia. Czas pozbawienia wolności jest zatem nieograniczony. Powyższe przepisy dotyczą także osób trzecich, naruszających postanowienia nakazu sądowego.

Należy pamiętać, że zgodnie z częścią 20 ustawy o wykonywaniu nakazów sądowych z 1926 r., pozbawienie dłużnika wolności w związku z niespełnieniem przez niego wymagań nakazu spłaty ratalnej nie nie jest równoznaczne ze spłatą ani wygaśnięcem długu lub jego części i nie pozbawia wierzyciela możliwości skorzystania z innych sposobówodzyskania należności.

Jeżeli chodzi o spełnianie wymagań nakazu sądowego, banki i inne instytucje finansowe mają te same obowiązki, co inne podmioty. W okolicznościach nieujętych w nakazie sądowym należy stosować się do przepisów prawa dotyczących przechowywania danych osobowych przez te instytucje (np. ustawa o ochronie danych z 1988 r.).

3.3. Jaki jest termin ważności takich środków?

W niektórych nakazach określany jest termin, w którym zainteresowana strona musi spełnić opisane w nich wymagania, ale nie zawsze ma to miejsce. Orzeczenie zachowuje ważność przez dwanaście lat, chociaż niektóre ze środków wykonawczych mogą mieć wyznaczone granice czasowe, określone w regulaminie sądu lub w przepisach. Na przykład nakaz egzekucyjny Wysokiego Trybunału zachowuje ważność przez rok od wydania. Po upływie tego terminu konieczne jest wydanie nowego nakazu.

4. Czy istnieje możliwość odwołania się od decyzji o zastosowaniu takich środków?

Zwykle odwołanie nie dotyczy samego środka wykonawczego określonego przez biuro sądu, ale właściwego orzeczenia lub nakazu, który leży u jego podstaw. Strona, do której odnosi się ten środek,  może odwołać się do sądu apelacyjnego o uchylenie orzeczenia lub nakazu. Obowiązują następujące terminy składania odwołań:

Odwołanie od decyzji sądu rejonowego do sądu okręgowego: 14 dni od daty wydania orzeczenia lub nakazu.

Odwołanie od decyzji sądu okręgowego do Wysokiego Trybunału: 10 dni od daty wydania nakazu.

Odwołanie od decyzji sądu powszechnego (Master’s Court) do Wysokiego Trybunału: 6 dni od daty uprawomocnienia się nakazu (miesiąc od daty doręczenia nakazu w przypadku wykonaniaorzeczenia sądu innego państwa).

Odwołanie od decyzji Wysokiego Trybunału do Sądu Najwyższego (Supreme Court): 21 dni od daty uprawomocnienia się nakazu.

Samo złożenie odwołania nie stanowi podstaw do zawieszenia wykonania orzeczenia lub nakazu.

« Wykonywanie orzeczeń - Informacje ogólne | Irlandia - Informacje ogólne »

Do góryDo góry

Ostatnia aktualizacja: 20-02-2007

 
 • Prawo wspólnotowe
 • Prawo międzynarodowe

 • Belgia
 • Bułgaria
 • Czechy
 • Dania
 • Niemcy
 • Estonia
 • Irlandia
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Francja
 • Włochy
 • Cypr
 • Łotwa
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Węgry
 • Malta
 • Niderlandy
 • Austria
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowenia
 • Słowacja
 • Finlandia
 • Szwecja
 • Wielka Brytania