Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Airija

Naujausia redakcija: 02-03-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Airija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas ar sprendimas? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Pagrindinės sąlygos 2.2.
3. Vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis? 3.
3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas? 3.1.
3.2. Koks yra vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra šių priemonių teisinis pagrindas? 3.3.
4. Ar yra galimybė apskųsti sprendimą, kuriuo nustatoma tokia priemonė? 4.

 

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Airijoje sąvoka „teismo sprendimo vykdymas“ nėra tiksliai apibrėžta. Iš tikrųjų tai yra veiksmų, kuriais įvykdomas teismo sprendimas arba nutartis, atlikimas. Paprastai prieš pradedant vykdymo veiksmus teismas turi suteikti leidimą.

Toliau pateikiamos dažniausiai taikomos teismo sprendimų, Airijoje priimtų civilinėse ir komercinėse bylose, vykdymo priemonės:

Vykdymas

Ši veiksmų rūšis apima skolininko, kuriam teismas priteisė grąžinti skolą, turto areštą. Teismas kreditoriaus, kurio teisė patvirtinta teismo sprendimu, prašymu priima nutartį, kurioje apylinkės teismo sekretoriui (arba šerifui, jeigu tai Dublinas arba Korkas) nurodoma areštuoti tokios vertės turtą, kokia yra nurodyta skola teismo sprendime (įskaitant ir visas dėl to atsiradusias teisines išlaidas). Šis turtas gali būti parduotas siekiant grąžinti skolą kreditoriui.

Registracija

Priimtą teismo sprendimą galima paskelbti viešai įregistruojant jį Aukštojo teismo sprendimų registre. Registre yra visi sprendimai, kuriuos įregistruoti prašė kreditorius, neatsižvelgiant į tai, ar sprendimą priėmė apylinkės, apygardos ar Aukštasis teismas. Kai kuriuose laikraščiuose ir komerciniuose leidiniuose, tokiuose kaip Stubbs Gazette, yra paskelbiami skolininko vardas, pavardė, adresas ir informacija apie teismo sprendimą. Be to, kredito įstaigos registruoja šią informaciją ir, jeigu teismo sprendimas nėra įvykdomas, skolininko teisė naudotis savo pinigais gali būti apribota.

Kreditoriaus, kuris prašo įrašyti teismo sprendimą į hipotekos registrą, rašytiniai parodymai prisiekus

Teismui patvirtinus, kreditoriaus, kurio teisė patvirtinta teismo sprendimu, rašytiniai parodymai prisiekus gali būti registruojami hipotekos registre siekiant apsaugoti kreditoriaus reikalavimą. Turto pardavimas, atsižvelgiant į kitų turto įkeitimų eiliškumą, turi būti vykdomas patenkinus pirmumo teisę turinčias skolas. Kitas veiksmas, kurį galima atlikti, – pateikti prašymą dėl skolą patvirtinančios nutarties ir nutarties dėl turto pardavimo priėmimo.

viršųviršų

Teismo sprendimas, kuriame skolininkui nurodoma sumokėti skolą dalimis ir (arba) Teismo nutartis skirti laisvės atėmimo bausmę už teismo įsakymo nevykdymą

Prašymą priimti sprendimą, pagal kurį skola turi būti sumokama dalimis, remiantis 1926 ir 1940 m. Teismo sprendimų vykdymo įstatymais galima pateikti apylinkės teismui. Teisėjas, atsižvelgęs į skolininko turtą, priims sprendimą dėl skolos grąžinimo įmokų dydžio. Teismo nutartį, pagal kurią skolininkas įkalinamas už nepagarbą teismui, galima priimti tik dėl fizinių asmenų. Šių nutarčių negalima priimti dėl juridinių asmenų, t. y. įmonių. Jeigu teismo sprendimas, kuriame nurodoma skolininkui sumokėti skolą dalimis, nevykdomas, galima pateikti prašymą priimti teismo nutartį įkalinti skolininką už nepagarbą teismui.

Pajamų areštas

Kreditorius, kurio teisė patvirtinta teismo sprendimu, gali gauti nutartį, pagal kurią daromi atskaitymai iš skolininko atlyginimo ir (arba) uždarbio. Dėl to išmokas tiesiogiai kreditoriui moka skolininko darbdavys.

Sprendimas dėl turto arešto

Kai kreditorius, kurio teisė patvirtinta teismo sprendimu, turi informacijos apie skolą, kurią trečioji šalis turi sumokėti skolininkui, kreditorius gali pateikti teismui prašymą priimti sprendimą, kuriame trečiajai šaliai būtų nurodyta tam tikrą pinigų sumą sumokėti tiesiogiai kreditoriui.

Vykdymas, kurį atlieka nešališkas administratorius

Taikydamas šią priemonę teismas paskiria administratorių, pvz., skolininko turto pardavimo siekiant grąžinti skolą procedūros.

Svarbu paminėti, kad priemones, kuriomis siekiama įvykdyti teismo sprendimą, parenka kreditorius, kurio teisė patvirtinta teismo sprendimu, ir teisės konsultantai. Teismas šiuo atveju nepasiūlo jokio konkretaus būdo, kaip elgtis. Šis priemonių sąrašas nėra išsamus, jame tik nurodomos dažniausios vykdymo procedūros.

viršųviršų

2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas ar sprendimas?

2.1. Procedūra

Vykdomi yra teismo ir tam tikrų neteisminių institucijų priimti sprendimai. Taip pat yra vykdomos teismo nutartys ir sprendimai, kuriuos, bylą išnagrinėjęs supaprastinto proceso tvarka, priėmė Aukštojo teismo pareigūnas arba apygardos teismo pareigūnas.

Norint priversti atsakovą įvykdyti sprendimą, paprastai reikia gauti sprendimą priėmusio teismo leidimą. Tačiau kai kuriais atvejais, tokiais kaip vykdymas, registracija ir kreditoriaus, kuris prašo įrašyti teismo sprendimą į hipotekos registrą, rašytiniai parodymai prisiekus, prašymo teismui pateikti nereikia. Leidimą išduoda atitinkamas teismo pareigūnas.

Tais atvejais, kai teismo sprendimą priima kitos jurisdikcijos teismas, pagal ES reglamentus kompetentingas vykdyti šį sprendimą yra Aukštasis teismas. Funkcijos, atsižvelgiant į Reglamentą (EB) 44/2001, yra suteiktos Aukštojo teismo pirmininkui. Teismui galima pateikti prašymą paskelbti teismo sprendimą vykdytinu Airijoje, ir po to yra priimama nutartis dėl šio sprendimo vykdymo.

Teismo sprendimas, turintis Europos vykdomojo rašto galią ir priimtas pagal Reglamentą (EB) 805/2004, yra pripažįstamas turinčiu tokią pačią teisinę galią kaip ir Aukštojo teismo sprendimas ir todėl yra vykdomas. Nacionalines šį procesą reglamentuojančias taisykles galima rasti 2005 m. Statutiniame dokumente Nr. 648.

Tuo atveju, kai priimamas teismo sprendimas dėl neginčytinų reikalavimų ir jo vykdymas priklauso kitai ES jurisdikcijai, šį sprendimą priėmęs teismas turi kompetenciją priimti prašymus šiuos sprendimus įvykdyti pagal Reglamentą 805/2004 dėl Europos vykdomojo rašto.

viršųviršų

Prašymą įvykdyti teismo sprendimą teismui (arba teismo pareigūnui) paprastai pateikia praktikuojantis teisininkas, nors kreditoriui teisinis atstovavimas nėra būtinas. Tačiau visi prašymai turi būti pateikiami asmeniškai, jų negalima siųsti paštu. Informaciją apie taikomą tvarką ir procedūras galima gauti iš Aukštojo teismo teisėjų skyriaus elektroniniu paštu HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Išlaidos (mokesčiai) teismo teikiamoms paslaugoms yra minimalūs, juos galima rasti Mokesčių reglamente www.courts.ie English. Išlaidų, susidariusių dėl konsultavimosi su teisininkais arba advokatais, klausimą sprendžia kreditorius ir jo teisinis atstovas. Teismas gali priteisti kai kurias arba visas vykdymo procedūros metu susidariusias išlaidas.

2.2. Pagrindinės sąlygos

1926 m. Teismo sprendimų vykdymo įstatymo 15 straipsnyje (su 1986 m. Teismų įstatymo (Nr. 2) 5 straipsnio 1 dalies pakeitimais) nurodyta, kad teismo sprendimu arba dekretu nustatant mokėtiną skolą kreditorius gali kreiptis į apylinkės teismą, kad šis išduotų šaukimą į teismą, pagal kurį skolininkas būtų kviečiamas atvykti pas apylinkės teismo teisėją į apklausą dėl savo turto. Prašymas išduoti vykdomąjį dokumentą turi būti pateikiamas per šešis metus nuo teismo sprendimo arba dekreto priėmimo dienos. Kreditorius turi pateikti tikrosios skolos įrodymus, o skolininkas turi užpildyti pažymą apie savo turtinę padėtį. 1926 m. įstatymo 16 straipsnis su paskutinėmis pataisomis, padarytomis 1986 m. įstatymo 9 straipsniu, leidžia pateikti įrodymus ir atlikti skolininko arba kreditoriaus kryžminę apklausą. Vykdomasis dokumentas galioja dvylika metų nuo atitinkamo teismo sprendimo arba dekreto priėmimo dienos.

viršųviršų

3. Vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis?

3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas?

Vykdymas gali būti taikomas visų rūšių turtui, išskyrus greitai gendančius produktus arba daiktus, kuriuos skolininkas turės parduoti arba grąžinti.

3.2. Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Šaliai, kuri nesilaiko teismo sprendimo reikalavimų, dėl teismo negerbimo gali būti taikomos sankcijos. Bausmės, kurias gali paskirti teismas, – tai baudos arba laisvės atėmimas tol, kol yra atsiprašoma teismo. Dėl to šiuo atveju laikas, kuriam asmeniui gali būti atimta laisvė, nėra ribojamas. Tai taikoma ir bet kuriai trečiajai šaliai, kuri pažeidžia teismo sprendime nustatytus reikalavimus.

Svarbu paminėti, kad pagal 1926 m. Teismo sprendimų vykdymo įstatymo 20 straipsnį laisvės atėmimas skolininkui dėl to, kad šis nesilaikė pareigos dalimis sumokėti skolą, nėra laikomas skolos arba jos dalies grąžinimu ir nepanaikina kreditoriaus teisės atgauti skolą kitais teisiniais būdais.

Bankai ir kitos finansinės institucijos turi tas pačias pareigas kaip ir kitos šalys, kurios privalo laikytis teismo sprendimo. Jeigu tam tikros sąlygos teismo sprendime neaptartos, reikia atkreipti dėmesį į klausimus, susijusius su asmeninės informacijos tvarkymu tokiose institucijose, reglamentuojančius įstatymus ir taisykles (pvz., 1988 m. Informacijos apsaugos įstatymas).

3.3. Koks yra šių priemonių teisinis pagrindas?

Kai kuriuose sprendimuose yra nustatomas terminas, per kurį šis sprendimas turi būti įvykdomas, tačiau taip yra ne visada. Teismo sprendimas galioja dvylika metų, nors kai kurių taikomų vykdymo priemonių galiojimo terminai yra nustatyti teismo reglamente arba įstatymuose. Pvz., Aukštojo teismo nutartis dėl vykdymo galioja vienerius metus nuo jos priėmimo dienos. Pasibaigus šiam terminui reikia priimti naują nutartį dėl vykdymo.

4. Ar yra galimybė apskųsti sprendimą, kuriuo nustatoma tokia priemonė?

Apeliacinis skundas paprastai pateikiamas ne dėl teismo priimtos vykdymo priemonės, bet dėl pagrindinio sprendimo arba nutarties, kurių pagrindu buvo nustatyta vykdymo priemonė. Šalis, dėl kurios yra priimtas sprendimas, gali kreiptis į apeliacinį teismą dėl teismo sprendimo arba nutarties panaikinimo. Apeliacinio skundo pateikimo terminai yra skirtingi:

Apylinkės teismo sprendimą galima apskųsti apygardos teismui per 14 dienų nuo sprendimo ar nutarties priėmimo dienos.

Apygardos teismo sprendimą galima apskųsti Aukštajam teismui per 10 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Magistratų teismo sprendimą galima apskųsti Aukštajam teismui per 6 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos (vieno mėnesio apskundimo terminas nustatomas tuo atveju, kai vykdomas užsienio teismo sprendimas).

Aukštojo teismo sprendimą galima apskųsti Aukščiausiajam teismui per 21 dieną nuo sprendimo priėmimo dienos.

Apeliacinio skundo pateikimas nesustabdo teismo sprendimo arba nutarties galiojimo.

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Airija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 02-03-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė