Euroopa Komisjon > EGV > Kohtuotsuste jõustamine > Iirimaa

Viimati muudetud: 02-03-2007
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kohtuotsuste jõustamine - Iirimaa

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. Esialgset keeleversiooni on ajakohastatud ning selle võib nüüd leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


 

SISUKORD

1. Mida tähendab kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades? 1.
2. Millised on täitedokumendi saamise tingimused? 2.
2.1. Menetlus 2.1.
2.2. Sisulised tingimused 2.2.
3. Täitemeetmete ese ja olemus 3.
3.1. Millistele varadele saab sissenõuet pöörata? 3.1.
3.2. Millised on täitemeetmete kohaldamise tagajärjed? 3.2.
3.3. Milline on kõnealuste meetmete kehtivusaeg? 3.3.
4. Kas sellist meedet kohaldava otsuse saab edasi kaevata? 4.

 

1. Mida tähendab kohtuotsuste täitmine tsiviil- ja kaubandusasjades?

Kohtuotsuse täitmise täpne määratlus Iirimaal puudub. Praktikas tähendab see kohtuotsuse või -määruse täideviimist. Otsus viiakse tavaliselt täide kohtu sellekohase määruse alusel.

Tsiviil- ja kaubandusasjades tehtud kohtuotsuste täitmise enamlevinud viisid on Iirimaal järgmised:

Täitmine

Seda tüüpi tegevus hõlmab kohtuotsuses nimetatud võlgniku vara arestimist. Kohus teeb sissenõudja nõudmisel määruse, millega annab juhised maakonna kohtusekretärile (Dublini või Corki puhul kohtunikule) arestida varad vastavalt nõude (sealhulgas kantud menetluskulud) suurusele. Seejärel võib need varad nõude rahuldamiseks müüa.

Registreerimine

Kohtuotsuse võib avalikustada kandes selle kõrgema kohtu otsuste registrisse. Registris on andmed kõigi kohtuotsuste kohta, mille kohta kande tegemist on sissenõudja taotlenud, olenemata sellest, kas need on tehtud piirkonna-, ringkonna- või kõrgemas kohtus. Võlgniku nimi ja aadress koos kohtuotsuse üksikasjadega avaldatakse mõnes ajalehes ja kommertsväljaandes nagu Stubbs Gazette. Lisaks sellele registreerivad kõnealuse teabe krediidiasutused ning kui kohtuotsus on täitmata, võib see mõjutada võlgniku juurdepääsu rahastamisele.

Kohtulik hüpoteek

Sissenõudja võib anda vande all seletuse ning kui kohus selle kinnitab, saab teha registrisse kande võlgniku vara kohta. Arvestades teiste hüpoteekide esimust, tuleb vara müügist saadud tulust enne võlgnikule tasumist rahuldada kõnealuse hüpoteegiga seotud nõue. Järgmise sammuna saab taotleda korraldust vara arvelt nõude rahuldamiseks (charging order) ja vara müügiks.

ÜlesÜles

Määrus osamaksete tegemiseks /Vahistamismäärus

Vastavalt kohtulahendite täitmise 1926. aasta ja 1940. aasta seadustele (Enforcement of Court Orders Acts) võib piirkonnakohtult taotleda määrust kohtuotsusega määratud summa maksmise kohta osamaksetena. Kohtunik määrab makstava osamakse suuruse võlgniku rahalisi vahendeid arvesse võttes. Vahistamismäärust saab kohaldada vaid füüsiliste ja mitte juriidiliste isikute, s.t äriühingute suhtes. Osamakse maksmata jätmisel võib taotleda vahistamismäärust.

Sissetulekute arestimine

Sissenõudja võib taotleda määrust nõudesumma kinnipidamise kohta vahetult võlgniku töötasust/palgast. Selle tulemusena teeb sissenõudjale makse võlgniku tööandja.

Määrus nõude rahuldamiseks kolmanda isiku poolt (Garnishee Order)

Kui sissenõudja on teadlik võlgniku nõudest kolmanda isiku vastu, võib kohtult taotleda määrust kolmanda isiku poolt teatava summa maksmiseks otse sissenõudjale.

Täitemenetlusest saadava tulu haldur

Selle meetme puhul määrab kohus nõude rahuldamist silmas pidades halduri, näiteks võlgniku vara müügist saadava tulu haldamiseks.

Tuleb märkida, et see, mil viisil püütakse saavutada kohtuotsuse täitmine, sõltub sissenõudjast ja tema õigusnõustajatest. Kohtuteenistus ei soovita ühtki konkreetset toimimisviisi. Eespool esitatud loetelu ei ole lõplik, vaid selles tuuakse välja mõned enamkasutatavad menetlused.

2. Millised on täitedokumendi saamise tingimused?

2.1. Menetlus

Täitmisele kuuluvad kohtu- ja teatavad kohtuvälised lahendid. Lisaks kohtumäärustele hõlmavad need lahendeid lihtmenetlustes, mille registreerib kõrgema kohtu kohtusekretär (Registrar in the High Court) või ringkonnakohtu sekretär (County Registrar in the Circuit Court).

ÜlesÜles

Selleks et kohtuotsus täitmisele pöörata, on tavaliselt vaja otsuse teinud kohtu luba. Mõnel juhul, nagu täitmisel, registrisse kandmisel ja kohtuliku hüpoteegi seadmisel, ei pea seda taotlema kohtult. Selle loa võib anda ka asjaomase kohtu kantselei.

Teises jurisdiktsioonis tehtud kohtuotsuste täitmisele pööramiseks on ELi määruste kohaselt pädev kõrgem kohus (High Court). Määruse (EÜ) nr 44/2001 kohaselt on neid ülesandeid volitatud täitma kõrgema kohtu eesistuja (Master of the High Court). Kinnitust selle kohta, et kohtuotsus on Iirimaal täitmisele pööratav, ning sellele järgnevat täitekorraldust saab taotleda avalikul kohtuistungil.

Euroopa täitekorraldusena kinnitatud kohtuotsus, mis on tehtud määruse (EÜ) nr 805/2004 alusel, tunnustatakse kõrgema kohtu otsusena ning see omab kõrgema kohtu otsuse jõudu ning täidetakse vastavalt sellele. Seda protsessi reguleerivad riigi õigusaktid võib leida avaldatuna väljaandes S.I. 648, 2005.

Vastavalt määrusele nr 805/2004, millega luuakse Euroopa täitekorraldus vaidlustamata nõuete kohta, on vaidlustamata nõudeid käsitlevate kohtuotsuste ELi mõnes teises jurisdiktsioonis täitmisele pööramise taotlusi pädev lahendama kohtuotsuse teinud kohus.

Kohtuotsuse täitmise taotluse esitab tavaliselt kohtule (kohtu kantseleisse) advokaat, kuigi sissenõudjal ei ole vaja õigusesindajat. Kõik taotlused tuleb aga esitada isiklikult ning seda ei saa teha posti teel. Menetlusküsimustes saab nõu võttes ühendust kõrgema kohtu otsuste osakonnaga elektroonilise posti aadressil: HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

ÜlesÜles

Kohtuteenistuse kehtestatud lõivud on minimaalsed ning need leiab lõive käsitlevast määrusest veebiaadressil: www.courts.ie English. Advokaaditasu suurus sõltub sissenõudjate ja nende õigusesindajate vahelisest kokkuleppest. Osa täitemenetlusega seotud kuludest või täitemenetluse kogukulud võib määrata kohus.

2.2. Sisulised tingimused

Kohtulahendite täitmise 1926. aasta seaduse paragrahvis 15 (mida asendab kohtute (nr 2) 1986. aasta seaduse paragrahvi 5 lõige 1) nähakse ette, et kui võlg kuulub tasumisele kohtuotsuse alusel, võib sissenõudja taotleda piirkonnakohtult võlgniku kutsumist kohtusse, et piirkonnakohtu kohtunik saaks teha kindlaks tema rahalised vahendid. Täitekorralduse taotlus tuleb esitada kuue aasta jooksul kohtuotsuse või -määruse tegemisest. Sissenõudja peab esitama tõendid nõude olemasolu kohta ning võlgnik täitma rahaliste vahendite deklaratsiooni. Vastavalt 1926. aasta seaduse paragrahvile 16, mida asendab 1986. aasta seaduse paragrahv 9, võib esitada tõendeid ja ristküsitleda võlgnikku ning sissenõudjat. Täitekorraldus kehtib kaksteist aastat alates asjaomase kohtuotsuse või -määruse tegemise kuupäevast.

3. Täitemeetmete ese ja olemus

3.1. Millistele varadele saab sissenõuet pöörata?

Sissenõuet saab pöörata igat liiki varale, erandiks on vaid kergesti riknevad kaubad ja komisjonilepingu alusel võlgniku valduses olevad kaubad.

ÜlesÜles

3.2. Millised on täitemeetmete kohaldamise tagajärjed?

Kohtulahendi täitmata jätmisel võib kõnealuse poole suhtes rakendada sanktsioone kohtu suhtes lugupidamatuse väljendamise eest. Karistused, mida kohus võib rakendada, hõlmavad trahve ja kuni kohtulahendi täitmiseni kestvat vangistust. Seega võib vangistuse aeg olla piiramatu. See kehtib ka kõigi kolmandate poolte suhtes, kes kohtulahendi tingimusi ei täida.

Tuleb märkida, et kohtulahendite täitmise 1926. aasta seaduse paragrahvi 20 kohaselt ei too võlgniku vangistamine osamaksete tegemise määruse täitmatajätmise tõttu kaasa nõude või selle osa kustutamist ega sissenõudja ilmajätmist muudest nõude rahuldamise õiguskaitsevahenditest.

Kohtuotsuseid on sarnaselt kõigile teistele isikutele kohustatud täitma ka pangad ja muud finantsasutused. Kui kohtuotsuses ei ole kõiki asjaolusid käsitletud, tuleks lähtuda õigusaktidest, muu hulgas selliste asutuste valduses olevaid isikuandmeid reguleerivatest aktidest (näiteks 1988. aasta andmekaitseseadusest)

3.3. Milline on kõnealuste meetmete kehtivusaeg?

Konkreetses kohtulahendis on enamasti, kuid mitte alati, nimetatud, mis ajaks peab asjaomane pool lahendi tingimused täitma. Kohtuotsus kehtib kaksteist aastat, kuigi mõne võetava täitemeetme puhul on tähtajad sätestatud kohtu kodukorras või õigusaktides. Üheks näiteks on kõrgema kohtu täitekorraldus, mis kehtib üks aasta alates selle väljastamisest. Selle aja möödudes tuleb taotleda uut täitekorraldust.

4. Kas sellist meedet kohaldava otsuse saab edasi kaevata?

Tavaliselt ei kaevata edasi kohtu kantselei poolt lubatud täitemeedet, vaid sisuline kohtuotsus või -määrus, millel see põhineb. Kohustatud pool võib apellatsioonikohtult taotleda kohtuotsuse või -määruse tühistamist. Kaebuste esitamise tähtajad on erinevate kohtute puhul erinevad:

Piirkonnakohtu otsus ringkonnakohtusse: 14 päeva alates kohtuotsuse või -määruse tegemisest;

Ringkonnakohtu otsus kõrgemasse kohtusse: 10 päeva alates määruse tegemisest;

Master’s Court’i otsus kõrgemasse kohtusse: 6 päeva alates kohtulahendi tegemise kuupäevast (välisriigi kohtuotsuse täitmise puhul üks kuu alates kohtulahendi kättetoimetamisest);

Kõrgema kohtu otsus ülemkohtusse: 21 päeva alates kohtulahendi tegemisest.

Kaebuse esitamine üksi ei peata kohtuotsuse või -määruse täitmist.

« Kohtuotsuste jõustamine - Üldteave | Iirimaa - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 02-03-2007

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik