Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Ιρλανδία

Τελευταία ενημέρωση: 20-02-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Ιρλανδία

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Η έκδοση στην αρχική γλώσσα επικαιροποιήθηκε και μεταφέρθηκε στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τι σημαίνει εκτέλεση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις; 1.
2. Ποιοι είναι οι όροι υπό τους οποίους εκδίδεται εκτελεστός τίτλος ή απόφαση; 2.
2.1. Η διαδικασία 2.1.
2.2. Οι ουσιαστικοί όροι 2.2.
3. Αντικείμενο και χαρακτήρας των μέτρων εκτέλεσης; 3.
3.1. Τι είδος περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της εκτέλεσης; 3.1.
3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης; 3.2.
3.3. Ποια είναι η ισχύς αυτών των μέτρων; 3.3.
4. Υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης για τη χορήγηση ανάλογου μέτρου; 4.

 

1. Τι σημαίνει εκτέλεση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις;

Δεν υφίσταται ακριβής ορισμός της εκτέλεσης στην Ιρλανδία. Από πρακτική άποψη, εκτέλεση είναι η πράξη εφαρμογής μίας απόφασης ή διαταγής δικαστηρίου. Η εν λόγω πράξη εκτέλεσης συνήθως επικυρώνεται από το δικαστήριο πριν τεθεί σε εφαρμογή.

Τα συνηθέστερα μέτρα εκτέλεσης αποφάσεων αστικού και εμπορικού χαρακτήρα στην Ιρλανδία είναι τα ακόλουθα:

Αναγκαστική εκτέλεση

Το εν λόγω είδος πράξης συνεπάγεται την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη της απόφασης. Το δικαστήριο εκδίδει διαταγή κατόπιν αιτήματος του πιστωτή της απόφασης με την οποία διατάσσεται ο αρμόδιος δημόσιος λειτουργός (County Registrar ή Sheriff στην περίπτωση του Δουβλίνου ή του Κόρκ) να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία μέχρι της αξίας του χρέους της απόφασης (συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων δικαστικών εξόδων). Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία μπορούν στη συνέχεια να πωληθούν προκειμένου να εξοφληθεί το χρέος.

Καταχώρηση

Η ύπαρξη απόφασης μπορεί να δημοσιοποιηθεί με την καταχώρησή της στο Register of Judgments (μητρώο αποφάσεων) του High Court. Το εν λόγω μητρώο περιλαμβάνει κάθε απόφαση, ανεξαρτήτως του δικαστηρίου που την εξέδωσε, District, Circuit ή High Court, την εγγραφή της οποίας έχει ζητήσει ο πιστωτής. Το όνομα και η διεύθυνση του οφειλέτη καθώς και λεπτομέρειες της απόφασης δημοσιεύονται σε ορισμένες εφημερίδες και εμπορικά έντυπα, όπως το Stubbs Gazette. Επιπλέον, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καταγράφουν τις εν λόγω πληροφορίες και η μη εκτέλεση απόφασης ενδέχεται να επηρεάσει την πρόσβαση του οφειλέτη σε χρηματοδοτικές πηγές.

Υπεύθυνη δήλωση ενυπόθηκου δανείου

Ο πιστωτής μπορεί να καταθέσει ένορκη υπεύθυνη δήλωση και με την έγκριση του δικαστηρίου η εν λόγω δήλωση μπορεί να καταχωρηθεί κατά των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη. Τα έσοδα από την πώληση των περιουσιακών στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη την προτεραιότητα άλλων ενυπόθηκων δανείων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση του χρέους πριν δοθούν στον οφειλέτη. Μια περαιτέρω δυνατότητα είναι να ζητηθεί η έκδοση διαταγής συντηρητικής κατάσχεσης και διαταγής αναγκαστικής πώλησης των περιουσιακών στοιχείων.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Διαταγές πληρωμής σε δόσεις / Διαταγές προσωποκράτησης

Σύμφωνα με τους νόμους Enforcement of Court Orders Acts 1926 και 1940 ( νόμοι για την εκτέλεση των διαταγών του δικαστηρίου) μπορεί να υποβληθεί αίτηση στο District Court προκειμένου αυτό να εκδώσει διαταγή για την πληρωμή απόφασης με δόσεις. Ο δικαστής θα αποφασίσει, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά μέσα του οφειλέτη, το ποσό της δόσης που πρέπει να καταβληθεί. Διαταγή προσωποκράτησης μπορεί να εκδοθεί μόνο σε βάρος φυσικών και όχι νομικών προσώπων π.χ. εταιρειών. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης μιας διαταγής πληρωμής σε δόσεις μπορεί να ζητηθεί η έκδοση διαταγής προσωποκράτησης.

Επίσχεση του μισθού

Ο πιστωτής μιας απόφασης μπορεί να επιτύχει την έκδοση διαταγής για την παρακράτηση ποσών απευθείας από τα ημερομίσθια/το μισθό του οφειλέτη. Ως αποτέλεσμα η πληρωμή πραγματοποιείται άμεσα από τον εργοδότη του οφειλέτη στον πιστωτή.

Ένταλμα κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

Όταν ο πιστωτής μιας απόφασης γνωρίζει ότι υφίσταται χρέος τρίτου προς τον οφειλέτη της απόφασης, μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο την έκδοση διαταγής για την καταβολή συγκεκριμένου ποσού άμεσα από τον τρίτο στον πιστωτή.

Ορισμός δικαστικού διαχειριστή

Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο ορίζει διαχειριστή όσον αφορά, για παράδειγμα, τα έσοδα από την πώληση περιουσιακού στοιχείου από τον οφειλέτη με σκοπό την εξόφληση του χρέους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέσα για να επιχειρηθεί η εκτέλεση απόφασης είναι θέμα που αφορά τον πιστωτή μιας απόφασης και τους νομικούς συμβούλους. Η σχετική υπηρεσία (Court Service) δεν προτείνει καμία ιδιαίτερη διαδικασία. Ο παρών κατάλογος δεν έχει ως στόχο να εξαντλήσει αλλά απλά να περιγράψει σε γενικές γραμμές τις συνήθως χρησιμοποιούμενες διαδικασίες.

2. Ποιοι είναι οι όροι υπό τους οποίους εκδίδεται εκτελεστός τίτλος ή απόφαση;

2.1. Η διαδικασία

Οι δικαστικές και ορισμένες μη δικαστικές αποφάσεις είναι εκτελεστές. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται τόσο οι διαταγές όσο και οι αποφάσεις που εκδίδονται με συνοπτικές διαδικασίες που καταχωρούνται από τον Registar στο High Court ή τον Country Registar στο Circuit Court.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Για την εκτέλεση της απόφασης απαιτείται συνήθως η εξουσιοδότηση του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στην αναγκαστική εκτέλεση, στην καταχώρηση και στις υπεύθυνες δηλώσεις για ενυπόθηκα δάνεια, δεν απαιτείται η υποβολή αίτησης στο δικαστήριο. Η εξουσιοδότηση μπορεί να δοθεί από τη γραμματεία του δικαστηρίου.

Στην περίπτωση αποφάσεων από άλλες δικαιοδοσίες που πρέπει να εκτελεστούν βάσει κοινοτικών κανονισμών, το αρμόδιο δικαστήριο είναι το High Court. Τα καθήκοντα σε σχέση με τον κανονισμό (ΕΚ) 44/2001 έχουν ανατεθεί στον Master of the High Court, και με την υποβολή σχετικής αίτησης μία απόφαση μπορεί να κηρυχθεί εκτελεστή στην Ιρλανδία και στη συνέχεια να εκδοθεί διαταγή για την εκτέλεσή της.

Μία απόφαση που έχει πιστοποιηθεί ως ευρωπαϊκός εκτελεστός τίτλος εκδοθείς βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 805/2004 αναγνωρίζεται και έχει το ίδιο αποτέλεσμα όπως μια απόφαση του High Court και εκτελείται ανάλογα. Οι εσωτερικές ρυθμίσεις που διέπουν την εν λόγω διαδικασία περιλαμβάνονται στο S.Ι. 648 του 2005.

Στην περίπτωση απόφασης για μη αμφισβητούμενη αξίωση που πρέπει να εκτελεστεί σε άλλη κοινοτική δικαιοδοσία, το δικαστήριο που εξέδωσε την απόφαση είναι αρμόδιο για τις αιτήσεις που συνδέονται με την εκτέλεσή της βάσει του κανονισμού 805/2004 για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου.

Η αίτηση για την εκτέλεση απόφασης συνήθως υποβάλλεται στο δικαστήριο (ή στη γραμματεία του δικαστηρίου) από νομικό, μολονότι η νομική εκπροσώπηση του δανειστή δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, όλες οι αιτήσεις πρέπει να καταθέτονται προσωπικά και δεν μπορούν να σταλούν με το ταχυδρομείο. Συμβουλές όσον αφορά τις πρακτικές λεπτομέρειες και τη διαδικασία παρέχει το Judgments Section (τμήμα αποφάσεων) του High Court στη διεύθυνση HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

Τα έξοδα (τέλη) που επιβάλλει η Court Service είναι ελάχιστα και αναφέρονται ως Fees Orders στη διεύθυνση www.courts.ie English. Τα έξοδα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της προσφυγής σε δικηγόρο είναι υπόθεση μεταξύ των πιστωτών και των νομικών εκπροσώπων τους. Ορισμένα ή όλα από τα έξοδα που θα προκύψουν στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης ενδέχεται να επιδικαστούν από το δικαστήριο.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

2.2. Οι ουσιαστικοί όροι

Το τμήμα 15 του νόμου Enforcement of Court Orders Act 1926 (όπως αντικαταστάθηκε από το τμήμα 5 (1) του νόμου Courts (No. 2) Act 1986) ορίζει ότι όταν υπάρχει οφειλή βάσει διαταγής ή απόφασης, ο πιστωτής μπορεί να ζητήσει από το District Court την κλήτευση του οφειλέτη προκειμένου να εξετασθούν από τον δικαστή τα οικονομικά μέσα που διαθέτει από τον δικαστή του District Court όσον αφορά τα οικονομικά μέσα του/της. Η αίτηση για την έκδοση διαταγής εκτέλεσης πρέπει να υποβληθεί εντός έξι ετών από την ημερομηνία διαταγής ή εντολής απόφασης. Ο πιστωτής πρέπει να υποβάλει στοιχεία που να αποδεικνύουν το αρχικό χρέος και ο οφειλέτης πρέπει να συμπληρώσει δήλωση οικονομικών μέσων. Το τμήμα 16 του νόμου του 1926 όπως τροποποιήθηκε από το τμήμα 9 του νόμου του 1986 επιτρέπει την προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων και την κατ’αντιπαράσταση εξέταση του οφειλέτη ή του πιστωτή. Μια διαταγή εκτέλεσης μπορεί να ισχύει για χρονικό διάστημα 12 ετών από την ημερομηνία της σχετικής εντολής ή διαταγής απόφασης.

3. Αντικείμενο και χαρακτήρας των μέτρων εκτέλεσης;

3.1. Τι είδος περιουσιακών στοιχείων μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο της εκτέλεσης;

Όλα τα είδη περιουσιακών στοιχείων, με εξαίρεση τα αναλώσιμα αγαθά ή τα αγαθά που είναι στην κατοχή του οφειλέτη για πώληση επί παρακαταθήκη, μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο εκτέλεσης.

3.2. Ποιες είναι οι συνέπειες των μέτρων εκτέλεσης;

Το συμβαλλόμενο μέρος που δεν συμμορφώνεται με διαταγή του δικαστηρίου ενδέχεται να υποστεί κυρώσεις λόγω απείθειας. Οι ποινές που μπορεί να επιβάλει ένα δικαστήριο περιλαμβάνουν πρόστιμα ή φυλάκιση για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η απείθεια. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται χρονικό όριο όσον αφορά τη διάρκεια της ποινής φυλάκισης. Το ίδιο ισχύει επίσης και για κάθε τρίτο μέρος που παραβαίνει τους όρους μιας διαταγής του δικαστηρίου.

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το τμήμα 20 του νόμου Enforcement of Court Orders Act 1926, η φυλάκιση οφειλέτη λόγω μη συμμόρφωσης με διαταγή πληρωμής σε δόσεις δεν συνιστά εξόφληση ή απόσβεση του χρέους ή τμήματός του και δεν στερεί τον πιστωτή από άλλα μέσα για την ανάκτηση χρεών.

Οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις με τα άλλα συμβαλλόμενα μέρη όσον αφορά τη συμμόρφωση με τις διαταγές του δικαστηρίου. Υπό συνθήκες οι οποίες δεν καλύπτονται ειδικά από διαταγή δικαστηρίου θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η νομοθεσία και οι κανονισμοί που διέπουν τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα που βρίσκονται στη διάθεση του σχετικού ιδρύματος (για παράδειγμα το νόμο για την Προστασία των Δεδομένων του 1988).

3.3. Ποια είναι η ισχύς αυτών των μέτρων;

Ορισμένες διαταγές αναφέρουν πάντα το χρονικό διάστημα εντός του οποίου το ενεχόμενο μέρος πρέπει να συμμορφωθεί προς τους όρους της διαταγής, μολονότι αυτό δεν ισχύει απόλυτα. Μια απόφαση ισχύει για περίοδο δώδεκα ετών, μολονότι η διάρκεια ορισμένων από τα εφαρμοζόμενα μέτρα εκτέλεσης μπορεί να καθοριστεί από τον κανονισμό διαδικασίας των δικαστηρίων ή τη νομοθεσία. Ως παράδειγμα αναφέρεται η διαταγή εκτέλεσης του High Court η οποία ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της. Μετά το διάστημα αυτό απαιτείται νέα διαταγή εκτέλεσης.

4. Υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής κατά της απόφασης για τη χορήγηση ανάλογου μέτρου;

Η προσφυγή συνήθως δεν αφορά το ίδιο το μέτρο εκτέλεσης, όπως αυτό έχει εγκριθεί από τη γραμματεία του δικαστηρίου, αλλά την απόφαση επί της ουσίας ή τη διαταγή στην οποία αυτό βασίζεται. Το θιγόμενο μέρος μπορεί να προσφύγει στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο για ακύρωση της απόφασης ή της διαταγής. Οι προθεσμίες για την υποβολή προσφυγών ποικίλουν και έχουν ως εξής:

District Court / Circuit Court: 14 ημέρες από την απόφαση ή διαταγή

Circuit Court / High Court: 10 ημέρες από την ημερομηνία της διαταγής

Master’s Court/High Court: 6 ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της διαταγής (ένας μήνας από την κοινοποίηση ή επίδοση της διαταγής στην περίπτωση εκτέλεσης αλλοδαπής απόφασης)

High Court / Supreme Court: 21 ημέρες από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της διαταγής

Η υποβολή προσφυγής δεν έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή απόφασης ή διαταγής

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Ιρλανδία - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 20-02-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο