Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Irsko

Poslední aktualizace: 20-02-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Irsko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotné podmínky 2.2.
3. Předmět a povaha donucovacích opatření? 3.
3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudního rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření? 3.2.
3.3. Jaká je platnost těchto opatření? 3.3.
4. Je možné se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření? 4.

 

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech?

V Irsku neexistuje žádná přesná definice pojmu výkon soudních rozhodnutí. V praxi jde o provedení soudního rozhodnutí nebo příkazu. Takový výkon rozhodnutí soud obvykle potvrdí před jeho provedením.

Následují nejčastější způsoby výkonu soudních rozhodnutí ve věcech občanské a obchodní povahy v Irsku:

Exekuce

Tento typ úkonu zahrnuje zabavení majetku povinného dlužníka. Soud vydá na žádost oprávněného věřitele příkaz, kterým dává pokyn vedoucímu soudní kanceláře hrabství (nebo nejvyššímu úředníkovi hrabství v případě Dublinu či Corku), aby zabavil majetek v hodnotě dluhu uznaného na základě rozhodnutí soudu (včetně veškerých vzniklých právních nákladů). Tento majetek pak může být ke splacení dluhu prodán.

Zápis do registru

Rozhodnutí může být zveřejněno zápisem do registru rozhodnutí vrchního soudu. Registr obsahuje veškerá rozhodnutí, o jejichž zápis věřitelé požádají, bez ohledu na to, zda je vydal okresní, obvodní nebo vrchní soud. Jméno a adresa dlužníka společně s podrobnostmi rozhodnutí jsou uveřejňovány v denním a obchodním tisku, např. Stubbs Gazette. Tyto informace jsou navíc zaznamenávány úvěrovými institucemi a nesplacený, soudním rozhodnutím uznaný, dluh může mít vliv na přístup dlužníka k financování.

Přísežné prohlášení o zástavě

Oprávněný věřitel může učinit přísežné prohlášení, které lze se souhlasem soudu zaregistrovat oproti majetku dlužníka. Výtěžek prodeje majetku musí být s přihlédnutím k prioritě ostatních zástav použit při vyrovnání dluhu a teprve poté může být předán dlužníkovi. Dalším možným krokem je podání návrhu na vydání příkazu k obstavení majetku a příkazu k prodeji majetku.

NahoruNahoru

Příkazy k plnění dluhu ve splátkách / uvalení vazby za urážku soudu

K okresnímu soudu je možné podat návrh na vydání příkazu k plnění dluhu ve splátkách v souladu se zákony o výkonu soudních příkazů z let 1926 a 1940. Soud s přihlédnutím k prostředkům dlužníka rozhodne o výši splátky, která bude hrazena. Vazba za urážku soudu může být uvalena pouze na fyzické osoby, nikoli na osoby právnické, tzn. firmy. V případě nehrazení splátek může být podán návrh na uvalení vazby za pohrdání soudem.

Obstavení výdělku

Oprávněný věřitel může dosáhnout vydání příkazu k provádění srážek přímo ze mzdy dlužníka. Výsledkem tohoto typu plnění dluhu jsou přímé platby zaměstnavatele dlužníka věřiteli.

Zajišťovací zabavení pohledávky

Pokud oprávněný věřitel ví o dluhu, který má třetí strana vůči povinnému dlužníkovi, je možné k soudu podat návrh na vydání příkazu, aby třetí strana vyplatila určitou částku přímo věřiteli.

Správce pro exekuci podle ekvity

Tímto opatřením soud jmenuje správce např. výtěžku prodeje majetku dlužníkem s přihlédnutím k plnění dluhu.

Je třeba uvést, že způsob, kterým bude o výkon soudního rozhodnutí usilováno, je věcí oprávněného věřitele a jeho právních zástupců. Soud nenavrhuje žádný konkrétní postup. Tento seznam není vyčerpávající, pouze v hlavních rysech naznačuje běžně uplatňované postupy.

2. Za jakých podmínek lze vydat vykonatelný právní titul nebo rozhodnutí?

2.1. Postup

Soudní a některá nesoudní rozhodnutí jsou vykonatelná. Vedle soudních příkazů sem patří i rozhodnutí ve zkráceném řízení zapsaná vedoucím soudní kanceláře vrchního soudu nebo vedoucím soudní kanceláře hrabství v případě obvodního soudu.

NahoruNahoru

Výkon rozhodnutí obvykle vyžaduje souhlas soudu, který rozhodnutí vydal. V případech jako exekuce, zápis do registru a přísežné prohlášení o zástavě není nutné k soudu návrh podávat. Souhlas může udělit dotčená soudní kancelář.

K rozhodnutím vyneseným jiným příslušným soudním orgánem, která mají být vykonána podle právních předpisů EU, je příslušný vrchní soud. Funkce ve vztahu k nařízení (ES) 44/2001 byly delegovány na předsedu vrchního soudu. Ve veřejném líčení je možné podat návrh na prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí v Irsku a následně může být vydán příkaz k jeho výkonu.

Rozhodnutí potvrzené jako evropský exekuční titul vydané podle nařízení (ES) 805/2004 se uznává a má stejný účinek jako rozhodnutí vrchního soudu a je dle toho vykonáno. Vnitrostátní nařízení upravující tento proces jsou k dispozici v zákonném předpise č. 648 z roku 2005.

V případě rozhodnutí o nesporném nároku, které má být vykonáno jiným příslušným soudním orgánem EU, je pro návrhy týkající se výkonu takového rozhodnutí podle nařízení 805/2004 o evropském exekučním titulu příslušný soud, který rozhodnutí vydal.

Návrh na výkon rozhodnutí obvykle předkládá soudu (nebo soudní kanceláři) právník, ačkoli věřitel nemusí být právně zastoupen. Veškeré návrhy však musí být předloženy osobně a není možné je zasílat poštou. Pro informace o obvyklých praktikách a postupech kontaktujte oddělení rozhodnutí vrchního soudu na adrese HighCourtCentralOffice@Courts.ie.

NahoruNahoru

Náklady (poplatky) stanovené soudem jsou minimální a jejich aktuální výši naleznete v přehledu soudních poplatků na adrese www.courts.ie English. Náklady, které mohou vzniknout v důsledku pokynů daných advokátům, jsou záležitostí mezi věřiteli a jejich právními zástupci. Soud může přiznat některé nebo všechny náklady spojené s výkonem rozhodnutí.

2.2. Hmotné podmínky

Článek 15 zákona o výkonu soudních příkazů z roku 1926 (ve znění čl. 5 odst. 1) zákona o soudech (č. 2) z roku 1986) stanoví, že pokud soud ve svém příkazu nebo výnosu rozhodne o zaplacení dluhu, může věřitel k okresnímu soudu podat návrh na předvolání dlužníka k výslechu ve věci jeho finančních prostředků. Návrh na vydání exekučního titulu musí být podán do šesti let ode dne vydání soudního příkazu nebo výnosu. Věřitel musí předložit důkaz původního dluhu a dlužník musí vyplnit prohlášení o finančních prostředcích. Článek 16 zákona z roku 1926 ve znění článku 9 zákona z roku 1986 umožňuje předložit soudu důkaz a provést křížových výslech dlužníka či věřitele. Exekuční titul zůstává v platnosti po dobu dvanácti let ode dne vydání příslušného příkazu nebo výnosu.

3. Předmět a povaha donucovacích opatření?

3.1. Jaký druh majetku může být předmětem výkonu soudního rozhodnutí?

Předmětem výkonu soudního rozhodnutí mohou být všechny druhy majetku, s výjimkou zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které dlužník drží pro účely komisního prodeje.

NahoruNahoru

3.2. Jaké jsou účinky donucovacích opatření?

Nesplnění soudního příkazu může vést k uložení sankcí za pohrdání soudem vůči straně, která neplní svou povinnost. Soud může uložit sankci v podobě peněžité pokuty nebo trestu odnětí svobody až do okamžiku, než toto pohrdání pomine. Neexistuje tedy žádné časové omezení trestu odnětí svobody. Toto se vztahuje i na jakoukoli třetí stranu, která poruší podmínky soudního příkazu.

Je třeba uvést, že podle článku 20 zákona o výkonu soudních příkazů z roku 1926 trest odnětí svobody uložený dlužníkovi za neplnění příkazu ke splácení dluhu nepředstavuje splnění či zánik dluhu nebo jakékoli jeho části a věřitel může uplatnit další právní prostředky k jeho vymáhání.

Banky a jiné finanční instituce mají ve vztahu k soudním příkazům stejnou povinnost jako ostatní strany. V situacích, na které se soudní příkaz konkrétně nevztahuje, by měly být zohledněny právní předpisy a nařízení týkající se osobních informací, které mají takové instituce k dispozici (např. zákon o ochraně údajů z roku 1988).

3.3. Jaká je platnost těchto opatření?

Některé příkazy budou vždy obsahovat časovou lhůtu, do které musí dotčená strana podmínky příkazu splnit. Neplatí to však obecně pro všechny příkazy. Rozhodnutí je platné po dobu dvanácti let, ačkoli na některá donucovací opatření, která mohou být uvalena, se vztahují časová omezení uvedená v soudním řádu nebo v právních předpisech. Příkladem je exekuční příkaz vrchního soudu, který je platný po dobu jednoho roku od jeho vydání. Po uplynutí tohoto období je vyžadován nový exekuční příkaz.

4. Je možné se odvolat proti rozhodnutí o uvalení takového opatření?

Odvolání se obvykle nepodává proti samotnému donucovacímu opatření povolenému soudní kanceláří, ale proti podstatnému rozhodnutí nebo příkazu, na nichž je opatření založeno. Dotčená strana může k odvolacímu soudu podat návrh na zrušení rozhodnutí nebo příkazu. Časové lhůty pro podání odvolání se liší a jsou následující:

okresní soud obvodnímu soudu: 14 dní ode dne rozhodnutí nebo příkazu

obvodní soud vrchnímu soudu: 10 dní ode dne příkazu

Master's Court vrchnímu soudu: 6 dní ode dne vydání příkazu (jeden měsíc ode dne doručení příkazu v případě výkonu cizího rozhodnutí)

vrchní soud nejvyššímu soudu: 21 dní ode dne vydání příkazu

Samotné podání odvolání nemá ve vztahu k rozhodnutí nebo příkazu odkladný účinek

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Irsko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 20-02-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království