Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Medzinárodné právo

Posledná úprava: 28-12-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Medzinárodné právo

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. V súčasnosti pripravujeme jej aktualizáciu a nová stránka bude uverejnená na Európskom portáli elektronickej justície.


Posledné znenie pozri pod dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

„Chcel by som dosiahnuť výkon rozsudku v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie.“

Rôzne medzinárodné organizácie sa podieľajú na prácach ohľadne výkonu rozsudkov, ktoré prebiehajú na mnohých fórach zároveň. Existujú aj bilaterálne dohody medzi členskými a nečlenskými štátmi Európskej únie.

Multilaterálne dohody

Cieľom Dohovoru zo 16. septembra 1988 o súdnej právomoci a výkone rozsudkov v občianskoprávnych a obchodných veciach („Luganský dohovor“ zahŕňajúci členské štáty a Island, Nórsko, Švajčiarsko a Poľsko) je rozšíriť pravidlá Bruselského dohovoru z 27. septembra 1968, ktoré sa uplatňujú medzi členskými štátmi, aj na vzťahy medzi členskými štátmi a štátmi EZVO a na Poľsko. Existuje návrh nového dohovoru, ktorý má rozšíriť nariadenie Brusel I – nariadenie (ES) č. 44/2001 – ktoré nahradilo Bruselský dohovor, aj na vzťahy medzi členskými štátmi a štátmi Luganského dohovoru.

Ostatné medzinárodné dohovory pripravené v tejto oblasti zatiaľ ešte nenadobudli platnosť. Je to aj prípad Haagskeho dohovoru English - français o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskoprávnych a obchodných veciach, ktorý bol uzatvorený 1. februára 1971, ale zatiaľ nebol ratifikovaný dostatočným počtom štátov. Existuje tiež návrh svetového dohovoru o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov, o ktorom prebiehajú rokovania na úrovni Haagskej konferencie o medzinárodnom práve súkromnom.

Výkon rozsudku sa považuje za neoddeliteľnú súčasť základného ľudského práva na spravodlivý súdny proces v primeranom čase, v súlade s článkom 6 Európskeho dohovoru Deutsch - English - français - italiano o ľudských právach. V tejto súvislosti Rada Európy v roku 2001 prijala rezolúciu English - français o všeobecnom prístupe a prostriedkoch na dosiahnutie efektívneho výkonu súdnych rozhodnutí. Pripravuje sa tiež odporúčanie, ktoré má určiť spoločné európske pravidlá a zásady týkajúce sa postupov výkonu súdnych rozhodnutí a súdnych zriadencov.

HoreHore

Bilaterálne dohody

Niektoré členské štáty uzatvorili bilaterálne dohody o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov s nečlenskými štátmi. Na stránky jednotlivých krajín sa dostanete kliknutím na vlajky členských štátov.

Referenčné dokumenty

 • Dohovor 88/592/EHS o súdnej právomoci a výkone rozsudkov v občianskoprávnych a obchodných veciach – Lugano, 16. september 1988
 • Bruselský dohovor z roku 1968 o súdnej právomoci a výkone rozsudkov v občianskoprávnych a obchodných veciach (konsolidovaná verzia)
 • Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach
 • Návrh dohovoru English - français o súdnej právomoci a o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskoprávnych a obchodných veciach (Haagska konferencia o medzinárodnom práve súkromnom)
 • Dohovor Deutsch - English - français - italiano o ochrane ľudských práv a základných slobôd (Rada Európy)
 • Rezolúcia English - français č. 3 o všeobecnom prístupe a prostriedkoch na dosiahnutie efektívneho výkonu súdnych rozhodnutí (Rada Európy, 24. konferencia európskych ministrov spravodlivosti (Moskva, október 2001))

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Medzinárodné právo - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 28-12-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo