Euroopa Komisjon > EGV > Kohtuotsuste jõustamine > Rahvusvaheline õigus

Viimati muudetud: 28-12-2006
Trükiversioon Lisa järjehoidja

Kohtuotsuste jõustamine - Rahvusvaheline õigus

EJN logo

Käesolevat lehekülge ei eksisteeri enam. See on praegu ajakohastamisel ning selle võib hiljem leida Euroopa e-õiguskeskkonna portaalist.


Viimased muudatused vaata inglise vōprantsuse keeles dansk - ελληνικά - English - español - italiano - Nederlands - português - suomi - svenska

“Ma soovin kohtuotsuse jõustamist riigis, mis ei ole Euroopa Liidu liikmesriik.”

Kohtuotsuste jõustamise teemaga tegelevad paralleelselt erinevad rahvusvahelised organisatsioonid. Liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel on ka sõlmitud kahepoolseid lepinguid.

Mitmepoolsed lepingud

16. septembril 1988. aastal allakirjastatud kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva konventsiooni (edaspidi Lugano konventsioon, millega on ühinenud liikmesriigid ning Island, Norra, Šveits ja Poola) eesmärk on laiendada liikmesriikide vahelistes suhetes kohaldatava 27. septembri 1968. aasta Brüsseli konventsiooni reegleid liikmesriikide, EFTA riikide ja Poola vahelistele suhetele. On koostatud uue konventsiooni eelnõu Brüsseli I määruse laiendamiseks – määrus (EÜ) nr 44/2001 – mis asendab Brüsseli konventsiooni liikmesriikide ja Lugano konventsiooni osaliste riikide vahelistes suhetes.

Teised samas valdkonnas ette valmistatud rahvusvahelised konventsioonid ei ole jõustunud. Nii juhtus näiteks 1. veebruaril 1971. aastal sõlmitud tsiviil- ja kaubandusasjades välisriigi kohtuotsuste kohtualluvust ja tunnustamist ning täitmist käsitleva Haagi konventsiooniga English - français, mida ei ole ratifitseerinud piisav arv riike. On olemas ka välisriigi kohtuotsuste kohtualluvust ja tunnustamist ning täitmist käsitleva ülemaailmse konventsiooni eelnõu, mida Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents parajasti arutab.

Euroopa inimõiguste konventsiooni Deutsch - English - français - italiano artikli 6 kohaselt on õiglane kohtumõistmine mõistliku aja jooksul põhiline inimõigus, mille lahutamatuks osaks on kohtuotsuse täitmine. Sellest lähtudes võttis Euroopa Nõukogu English - français 2001. aastal vastu resolutsiooni kohtuotsuste tõhusa täitmise üldiste põhimõtete ja vahendite kohta. Ettevalmistamisel on ka soovitus töötada välja Euroopa ühised eeskirjad ja põhimõtted täitemenetluse ja kohtutäiturite kohta.

ÜlesÜles

Kahepoolsed lepingud

Teatud liikmesriigid on sõlminud kolmandate riikidega välisriikide kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise kahepoolsed lepingud. Riigi kodulehele minekuks tuleb klikkida vastava liikmesriigi lipule.

Soovitavad dokumendid

 • Kohtualluvust ja kohtuotsuste täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitlev konventsioon 88/592/EMÜ – Lugano, 16. september 1988
 • 1968. aasta Brüsseli konventsioon kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (koondversioon)
 • Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades
 • Välisriikide kohtuotsuste kohtualluvust ja tunnustamist ning täitmist tsiviil- ja kaubandusasjades käsitleva konventsiooni eelnõu English - français (Haagi rahvusvahelise eraõiguse konverents)
 • Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon Deutsch - English - français - italiano (Euroopa Nõukogu)
 • Resolutsioon English - français nr 3 kohtuotsuste tõhusa täitmise üldiste põhimõtete ja vahendite kohta (Euroopa Nõukogu, Euroopa justiitsministrite 24. konverents (Moskva, oktoober 2001)

« Kohtuotsuste jõustamine - Üldteave | Rahvusvaheline õigus - Üldteave »

ÜlesÜles

Viimati muudetud: 28-12-2006

 
 • Ühenduse õigus
 • Rahvusvaheline õigus

 • Belgia
 • Bulgaaria
 • Tšehhi Vabariik
 • Taani
 • Saksamaa
 • Eesti
 • Iirimaa
 • Kreeka
 • Hispaania
 • Prantsusmaa
 • Itaalia
 • Küpros
 • Läti
 • Leedu
 • Luksemburg
 • Ungari
 • Malta
 • Holland
 • Austria
 • Poola
 • Portugal
 • Rumeenia
 • Sloveenia
 • Slovakkia
 • Soome
 • Rootsi
 • Ühendkuningriik