Ευρωπαϊκή Επιτροπή > EΔΔ > Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων > Διεθνές δίκαιο

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007
Εκτυπώσιμη μορφή Δημιουργήστε σελιδοδείκτη

Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Διεθνές δίκαιο

EJN logo

Η σελίδα αυτή δεν χρησιμοποιείται πλέον. Αυτή τη στιγμή επικαιροποιείται και θα είναι διαθέσιμη στην ευρωπαϊκή πύλη "e-Justice".


“Θέλω να εκτελέσω δικαστική απόφαση σε κράτος μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”

Διάφοροι διεθνείς οργανισμοί διεξάγουν παράλληλα εργασίες με αντικείμενο την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Υπάρχουν επίσης διμερείς συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών και τρίτων χωρών.

Πολυμερείς συμφωνίες

Η Σύμβαση της 16ης Σεπτεμβρίου 1988 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (γνωστή ως "Σύμβαση του Λουγκάνο" – τα κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμμετέχουν σε αυτή τη σύμβαση είναι η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία και η Πολωνία) έχει ως στόχο την επέκταση στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των κρατών της ΕΖΕΣ καθώς και της Πολωνίας, των κανόνων της Σύμβασης των Βρυξελλών της 27ης Σεπτεμβρίου 1968, οι οποίοι ισχύουν ήδη μεταξύ των κρατών μελών. Υπάρχει ένα σχέδιο νέας σύμβασης για την επέκταση στις σχέσεις μεταξύ των κρατών μελών και των κρατών «Λουγκάνο» των διατάξεων του - Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 44/2001 - «Βρυξέλλες I» ο οποίος αντικατέστησε τη σύμβαση των Βρυξελλών.

Άλλες διεθνείς συμβάσεις που έχουν εκπονηθεί με το ίδιο θέμα δεν έχουν τεθεί σε ισχύ, όπως για παράδειγμα η Σύμβαση της Χάγης English - français για την αναγνώριση και εκτέλεση των αλλοδαπών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, η οποία συνάφθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1971 και δεν επικυρώθηκε από επαρκή αριθμό κρατών. Στο πλαίσιο της Διάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, θεσπίστηκε το 2005 μία νέα σύμβαση για την παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας. Η σύμβαση αυτή δεν έχει ακόμη αρχίσει να ισχύει.

Εξάλλου, η εκτέλεση μιας δικαστικής απόφασης θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του θεμελιώδους ανθρωπίνου δικαιώματος για δίκαιη δίκη μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα σύμφωνα με το άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Deutsch - English - français - italiano δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σχετικά, το Συμβούλιο της Ευρώπης εξέδωσε το 2001 ψήφισμα English - français με θέμα «η γενική προσέγγιση και τα μέσα επίτευξης της αποτελεσματικής εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων». Εκπονείται επίσης σύσταση για τον καθορισμό κοινών κανόνων και αρχών σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά τις διαδικασίες εκτέλεσης και τους δικαστικούς επιμελητές.

Διμερείς συμβάσεις

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν συνάψει διμερείς συμβάσεις με τρίτες χώρες για την αναγνώριση και την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τις «εθνικές» σελίδες κάνοντας κλικ στις σημαίες των κρατών μελών.

Έγγραφα αναφοράς

 • Σύμβαση για την παρέκταση της διεθνούς δικαιοδοσίας English - français της 30.06.2005 (Διάσκεψη της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο)
 • Ψήφισμα English - français αριθ. 3 "Γενική προσέγγιση και μέσα επίτευξης της αποτελεσματικής υλοποίησης της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων" (Συμβούλιο της Ευρώπης, 24η διάσκεψη των ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης (Μόσχα, Οκτώβριος 2001)
 • Κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 44/2001 της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις
 • Σύμβαση 88/592/ΕΟΚ για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις –Λουγκάνο, 16 Σεπτεμβρίου 1988
 • Σύμβαση των Βρυξελλών του 1968 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (κωδικοποιημένη έκδοση)
 • Σύμβαση Deutsch - English - français - italiano για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Συμβούλιο της Ευρώπης).

« Εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων - Γενικές Πληροφορίες | Διεθνές δίκαιο - Γενικές Πληροφορίες »

Αρχή σελίδαςΑρχή σελίδας

Τελευταία ενημέρωση: 06-08-2007

 
 • Κοινοτικό δίκαιο
 • Διεθνές δίκαιο

 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Τσεχία
 • Δανία
 • Γερµανία
 • Εσθονία
 • Ιρλανδία
 • Ελλάδα
 • Ισπανία
 • Γαλλία
 • Ιταλία
 • Κύπρος
 • Λεττονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεµβούργο
 • Ουγγαρία
 • Μάλτα
 • Κάτω Χώρες
 • Αυστρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Σλοβακία
 • Φινλανδία
 • Σουηδία
 • Ηνωµένο Βασίλειο