Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > International ret

Seneste opdatering : 06-08-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - International ret

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Vi er ved at opdatere siden, som vil blive flyttet til den europæiske e-justice-portal.


"Jeg ønsker at fuldbyrde en retsafgørelse i et land uden for EU."

Forskellige internationale organisationer arbejder med fuldbyrdelse af retsafgørelser. Der findes desuden en række bilaterale konventioner, der er indgået mellem EU-landene og tredjelande.

Multilaterale aftaler

Konventionen af 16. september 1988 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (benævnt "Lugano-konventionen" - de ikke-EU-lande, der er part i konventionen, er Island, Norge, Schweiz og Polen) har til formål at udvide forbindelserne mellem EU-landene og EFTA-landene plus Polen til også at omfatte bestemmelserne i Bruxelles-konventionen af 27. september 1968, der allerede finder anvendelse indbyrdes mellem EU-landene. Der findes et udkast til en ny konvention med henblik på at udvide forbindelserne mellem EU-landene og de lande, der er part i Lugano-konventionen, til også at omfatte bestemmelserne i forordning (EF) nr. 44/2001 (Bruxelles I), der erstatter Bruxelles-konventionen.

En række andre internationale konventioner på området er ikke trådt i kraft. Det er tilfældet med Haag-konventionen English - français om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af udenlandske domme i borgerlige sager, herunder handelssager, der blev indgået den 1. februar 1971, men som ikke er blevet ratificeret af et tilstrækkeligt antal stater. I 2005 blev der på Haagerkonferencen om international privatret vedtaget en ny konvention om værnetingsaftaler. Konventionen er endnu ikke trådt i kraft.

Fuldbyrdelsen af retsafgørelser betragtes i øvrigt som en integrerende del af den grundlæggende menneskeret til en retfærdig rettergang inden for en rimelig tidsfrist, jf. artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Deutsch - English - français - italiano. I den forbindelse vedtog Europarådet i 2001 en resolution English - français om fremgangsmåder og midler til at sikre en effektiv fuldbyrdelse af retsafgørelser. Der er desuden ved at blive udarbejdet en henstilling med henblik på at fastsætte fælles normer og principper på europæisk plan for fuldbyrdelse og fuldbyrdelsesmyndigheder.

TopTop

Bilaterale konventioner

Nogle EU-lande har indgået bilaterale konventioner med tredjelande vedrørende anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser. Yderligere oplysninger herom fås ved at klikke på de respektive EU-landes flag.

Referencedokumenter

 • Konventionen af 30.6.2005 om værnetingsaftaler English - français (Haagerkonferencen om international privatret).
 • Resolution English - français nr. 3 om fremgangsmåder og midler til at sikre en effektiv fuldbyrdelse af retsafgørelser (24. konference for europæiske justitsministre, Moskva, den 4.-5. oktober 2001).
 • Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område.
 • Konvention 88/592/EØF om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager - udfærdiget i Lugano den 16. september 1988.
 • Bruxelles-konventionen af 1968 om retternes kompetence og om fuldbyrdelse af retsafgørelser i borgerlige sager, herunder handelssager (konsolideret udgave).
 • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Deutsch - English - français - italiano (Europarådet).

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | International ret - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 06-08-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige