Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Mad'arsko

Posledná úprava: 24-01-2007
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Mad'arsko

EJN logo

Táto stránka už nie je aktuálna. Stránka v pôvodnej jazykovej verzii bola aktualizovaná a nájdete ju na Európskom portáli elektronickej justície.


 

OBSAH

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach? 1.
2. Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Postup 2.1.
2.2. Hmotnoprávne podmienky 2.2.
3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozhodnutia 3.
3.1. Aký majetok podlieha výkonu rozhodnutia? 3.1.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia? 3.2.
3.3. Ako dlho sú tieto opatrenia platné? 3.3.
4. Možno sa proti rozhodnutiu, ktorým sa povoľuje takéto opatrenie, odvolať? 4.

 

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v občianskych a obchodných veciach?

Definujte prosím pojem výkon rozhodnutia

Výkon rozhodnutia je civilným nesporovým konaním, prostredníctvom ktorého štát vymáha splnenie povinností obsiahnutých v súdnych rozhodnutiach a iných zákonom ustanovených listinách uplatnením donucovacích opatrení.

Uveďte prosím zhrnutie opatrení na výkon rozhodnutia, ktorými možno odporcu prinútiť, aby niečo konal, aby sa nejakého konania zdržal alebo aby uhradil platbu

Donucovacie opatrenia čiastočne obmedzujú majetkové práva dlžníkov a čiastočne obmedzujú aj ich osobné práva; donucovacie opatrenia smerujúce voči majetku môže prijať súd a exekútor, kým donucovacie opatrenia v oblasti osobných práv môže uplatniť polícia, a to na základe opatrení súdu a exekútora. Ďalej sú uvedené najdôležitejšie donucovacie opatrenia smerujúce voči majetku:

 • zrážky zo mzdy a iných príjmov,
 • zabavenie a predaj hnuteľných vecí,
 • odňatie čiastky uloženej vo finančnej inštitúcii, obstavenie bankových účtov,
 • prikázanie pohľadávky dlžníka voči tretej osobe,
 • zabavenie a predaj nehnuteľných vecí,
 • uloženie pokuty.

2. Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

2.1. Postup
Podliehajú výkonu rozhodnutia súdne aj mimosúdne rozhodnutia?

Prostredníctvom súdneho výkonu rozhodnutia možno vykonať najmä súdne rozhodnutia. Medzi mimosúdne rozhodnutia, ktoré možno vykonať súdnym výkonom rozhodnutia, patria rozhodnutia rôznych súdnych orgánov (napr. notárske príkazy, rozhodnutia disciplinárnych orgánov) a povinnosti ustanovené verejnými listinami (napr. notárskymi listinami). Väčšinu mimosúdnych rozhodnutí zároveň tvoria rozhodnutia, ktoré prijali správne orgány, ktoré možno vykonať administratívnym výkonom rozhodnutia.

HoreHore

Je na povolenie výkonu rozhodnutia potrebný príkaz súdu?

V súlade so všeobecnými pravidlami nie je potrebné získať formálny príkaz súdu na povolenie výkonu rozhodnutia; súd nariadi výkon rozhodnutia vydaním listiny, ktorá sa označuje ako exekučný titul. V niektorých prípadoch sa výkon rozhodnutia nariaďuje exekučným príkazom, ako napríklad v prípade nariadenia poistných opatrení.

Ktorý súd je príslušný nariadiť výkon rozhodnutia?

V súlade so všeobecnými pravidlami výkon rozhodnutia nariaďuje súd prvého stupňa, ktorý koná vo veci, ktorá je základom pre výkon rozhodnutia. Ak základom pre výkon rozhodnutia nie je súdne rozhodnutie, ale iná listina (napr. notárska listina), výkon rozhodnutia je oprávnený nariadiť miestny súd, ktorý je príslušný podľa bydliska alebo sídla dlžníka, a ak tieto nie sú známe, podľa miesta, kde sa nachádza majetok dlžníka, ktorý podlieha výkonu rozhodnutia. Nariadiť výkon cudzieho súdneho rozhodnutia je oprávnený miestny súd, ktorý vykonáva svoju pôsobnosť v sídle župného súdu, ktorý je príslušný podľa bydliska alebo sídla dlžníka, a ak tieto nie sú známe, podľa miesta, kde sa nachádza majetok dlžníka, ktorý podlieha výkonu rozhodnutia, alebo v prípade Budapešti Ústredný okresný súd v Bude. Ďalšie normy, ktoré upravujú súdnu príslušnosť, sú uvedené v zákone LIII z roku 1994 o výkone súdnych rozhodnutí.

Popíšte prosím právne postavenie, úlohy, povinnosti a právomoci exekútorov

Opatrenia na výkon rozhodnutia vykonávajú exekútori (nezávislí súdni exekútori a exekútori župných súdov), ktorých opatrenia sú pre každého záväzné; exekútori sú úradníkmi a plnia úradné úlohy.

HoreHore

Na základe všeobecných pravidiel občianskoprávne pohľadávky vymáhajú nezávislí súdni exekútori. Majú nezávislé právne postavenie a vymenúva ich minister spravodlivosti, ktorý ich pridelí na konkrétny miestny súd v danom súdnom obvode, nie sú štátnymi zamestnancami a ich príjem predstavujú platby klientov ako odmena za ich prácu.

Exekútori župných súdov vymáhajú súdne pohľadávky splatné štátu a zamestnávajú ich župné súdy ako súdnych zamestnancov. Ich obvod je totožný s obvodom župného súdu, ktorý ich zamestnáva, a administratívne oprávnenia, ktoré s nimi súvisia, vykonáva predseda župného súdu.

Možno podať návrh na výkon rozhodnutia prostredníctvom advokáta alebo osoby, ktorá vykonáva iné právnické povolanie?

Návrh na výkon rozhodnutia možno podať na súde v súlade so všeobecnými predpismi, ktoré platia pre občianske súdne konanie: možno ho podať prostredníctvom advokáta, aj keď právne zastúpenie sa v tomto konaní nevyžaduje.

Uveďte prosím rozsah trov jednotlivých druhov opatrení na výkon rozhodnutia

Trovy vzniknuté počas výkonu rozhodnutia tvorí najmä odmena exekútora, poplatok za výkon rozhodnutia a výdavky upravené vo vyhláške ministerstva spravodlivosti č. 14/1994 (IX. 8.) IM o odmenách za súdny výkon rozhodnutia. Výška odmien závisí od výšky vymáhateľnej peňažnej pohľadávky: s vymožením väčšej sumy peňažnej pohľadávky sa spája vyššia odmena, kým v prípade vykonania určitého úkonu sa odmeny vypočítajú na základe času, ktorý je potrebný na splnenie činnosti exekútora. Exekútori majú nárok na náhradu výdavkov za svoje dokladované peňažné výdavky vzniknuté v súvislosti s výkonom rozhodnutia – vymedzené vo vyhláške; okrem toho majú nárok na 50 % zo svojej odmeny ako paušálny poplatok. Výška poplatku za výkon rozhodnutia sa stanoví na základe sumy pohľadávky, ktorú vymohol exekútor, kým v prípade vykonania určitého úkonu je výška poplatku za výkon rozhodnutia pevne stanovená. Príspevky na trovy možno získať v rámci právnej pomoci aj v exekučnom konaní; preto v prípade, ak účastník, ktorý podáva návrh na výkon rozhodnutia, preukáže právny nárok, nie je povinný zaplatiť trovy výkonu rozhodnutia vopred a môže byť oslobodený od povinnosti zaplatiť súdny poplatok za nariadenie výkonu rozhodnutia.

HoreHore

2.2. Hmotnoprávne podmienky
Aké kritériá použije súd pri povoľovaní opatrení na výkon rozhodnutia, pokiaľ ide o pohľadávky?

Súd povolí súdny výkon rozhodnutia, ak je rozhodnutie, ktoré je základom pre výkon rozhodnutia, záväzné, konečné alebo predbežne vykonateľné a uplynula lehota na plnenie, ktorá je v ňom uvedená.

V súlade s osobitným pravidlom v prípade vymáhania výživného na dieťa možno povoliť výkon rozhodnutia týkajúci sa neuhradených platieb výživného na dieťa dlžných dlhšie ako šesť mesiacov, ak sa účastník, ktorý podáva návrh na výkon rozhodnutia, domnieva, že nesplatenie platieb výživného na dieťa môže byť dôsledkom podvodného konania dlžníka, alebo ak to zo závažného dôvodu nezistil. Pri výkone cudzieho rozhodnutia súd takisto skúma, či uskutočnenie tohto rozhodnutia povoľuje zákon, medzinárodné zmluvy, zásada vzájomnosti a právne predpisy Európskej únie.

Aké kritériá použije súd pri povoľovaní opatrení na výkon rozhodnutia, pokiaľ ide o dlžníkov?

Pokiaľ ide o dlžníkov, súd posúdi údaje, ktoré poskytol účastník, ktorý podáva návrh na výkon rozhodnutia, vyplnením úradného tlačiva návrhu na výkon rozhodnutia, v poradí

 • meno dlžníka a údaje potrebné na určenie jeho totožnosti,
 • podľa okolností prípadu bydlisko, pracovisko alebo sídlo dlžníka a miesto a umiestnenie jeho majetku, ktorý je predmetom výkonu rozhodnutia (účastník, ktorý podáva návrh na výkon rozhodnutia, je povinný uviesť aspoň jeden z týchto údajov).

Výkon rozhodnutia možno povoliť, iba ak má súd k dispozícii uvedené údaje dlžníka.

HoreHore

3. Predmet a povaha opatrení na výkon rozhodnutia

3.1. Aký majetok podlieha výkonu rozhodnutia?
Opatrenia na výkon rozhodnutia sa môžu týkať tohto majetku:
 • peňažné prostriedky na bankových účtoch, ale v prípade súkromných osôb zákon poskytuje oslobodenie od výkonu rozhodnutia do určitej peňažnej čiastky.
 • hmotný hnuteľný majetok, ale nemožno zabaviť veci, ktoré sú nevyhnutné na živobytie a sú podľa zákona vylúčené z výkonu rozhodnutia, napríklad
 • potrebné ošatenie,
  • nábytok, ktorý zodpovedá počtu členov rodiny dlžníka,
  • lieky potrebné na liečbu ochorenia dlžníka a pod.
 • nehnuteľný majetok (bez ohľadu na jeho druh, oblasť používania, práva a obmedzenia, ktoré sa vzťahujú na tento nehnuteľný majetok, a skutočnosti zapísané v katastri nehnuteľností); od výkonu rozhodnutia je však oslobodený akýkoľvek nehnuteľný majetok, ktorý v likvidačnom konaní nemožno považovať za vec, ktorá je súčasťou majetku dlžníka.
 • Popri uvedených veciach môžu byť predmetom výkonu rozhodnutia aj: mzda, dôchodok alebo iné príjmy dlžníka (určitá miera oslobodenia sa vzťahuje aj na túto oblasť), obchodné podiely, pohľadávky voči tretím osobám atď.
3.2. Aké sú účinky opatrení na výkon rozhodnutia?
Môže dlžník, ktorý nesplní požiadavky ustanovené v súdnom príkaze, nakladať so svojím majetkom?

V prípade obstavenia hmotného majetku a bankových účtov právo dlžníka nakladať so svojím majetkom zaniká; v prípade, ak sa obstavený majetok takisto zabaví, prestáva byť v držbe dlžníka. V prípade zabavenia nehnuteľnosti môže dlžník s touto nehnuteľnosťou nakladať; môže ju scudziť, ale len spolu s právom na výkon rozhodnutia, ktoré na nej viazne.

HoreHore

Uloží sa dlžníkovi, ktorý nesplní dané opatrenia, pokuta?

Súd uloží dlžníkovi pokutu vo výške najviac 500,000 HUF, ak dlžník nesplní svoju povinnosť ustanovenú zákonom alebo svojím správaním bráni opatreniam na výkon rozhodnutia.

Ak pri uskutočňovaní úkonov v rámci výkonu rozhodnutia dlžník kladie fyzický odpor, exekútor sa obráti na políciu, ktorá môže použiť donucovacie opatrenia proti dlžníkovi.

Ak dlžník aktívne (násilím) bráni konaniu exekútora, možno z toho vyvodiť jeho trestnoprávnu zodpovednosť. Dlžník sa takisto dopúšťa trestného činu, ak odoberie obstavené veci z výkonu rozhodnutia, odstráni pečať, ktorou boli veci opatrené pri výkone rozhodnutia, alebo otvorí uzatvorené miesto, ktoré slúži na úschovu obstavených, zabavených alebo blokovaných vecí (trestný čin porušenia úradnej pečate).

Aké povinnosti má banka, pokiaľ ide o poskytnutie informácií a blokáciu účtov?

Banky sú povinné poskytnúť informácie o dlžníkovi a jeho peňažných aktívach, ktoré si vyžiada exekútor, a v súlade s príkazom exekútora previesť uvedenú peňažnú čiastku z bankového účtu dlžníka na exekútora a v určitých prípadoch zablokovať bankový účet. Banky nesú občianskoprávnu zodpovednosť za vykonanie týchto opatrení.

Aké sankcie sa použijú proti tretím osobám v prípade, ak odmietnu vykonať opatrenia?

Ak banka nesplní svoju povinnosť, ktorá vyplýva z výkonu rozhodnutia, možno jej uložiť, aby zaplatila pokutu a nevymoženú pohľadávku z dôvodu nekonania banky. Rovnako ako akákoľvek iná osoba, ktorá je povinná zúčastniť sa na konaní, zamestnávateľ dlžníka nesie obdobnú zodpovednosť za vykonanie obstavenia príjmov, ktoré nariadi exekútor.

HoreHore

3.3. Ako dlho sú tieto opatrenia platné?
Jestvuje lehota ustanovená zákonom alebo vymedzená v súdnom príkaze?

Pohľadávky možno vymáhať v rámci premlčacej doby stanovenej v občianskoprávnych predpisoch (všeobecná premlčacia doba je päť rokov), táto doba začína plynúť vydaním konečného súdneho rozhodnutia. V prípade podania návrhu po uplynutí premlčacej doby nemožno nariadiť vymáhanie pohľadávky a skôr začaté konanie nemožno obnoviť. Akýkoľvek úkon v rámci výkonu rozhodnutia môže prerušiť plynutie premlčacej doby pohľadávky – podobne ako v prípade súdneho konania začatého za účelom uplatnenia nároku – a premlčacia doba začína plynúť odznova.

4. Možno sa proti rozhodnutiu, ktorým sa povoľuje takéto opatrenie, odvolať?

a) Späťvzatie rozhodnutia o výkone rozhodnutia a zrušenie ustanovenia o výkone rozhodnutia

Ak súd nariadi výkon rozhodnutia vydaním takzvaného exekučného titulu, je možné vziať exekučný titul, t.j. rozhodnutie o výkone rozhodnutia, späť alebo zrušiť ustanovenie o výkone rozhodnutia na základe opravného prostriedku, ak súd rozhodne, že vydanie exekučného titulu bolo neopodstatnené.

 • Kto môže podať návrh na späťvzatie rozhodnutia o výkone rozhodnutia a zrušenie ustanovenia o výkone rozhodnutia?

Späťvzatie rozhodnutia o výkone rozhodnutia a zrušenie ustanovenia o výkone rozhodnutia môže navrhnúť dlžník, navrhovateľ výkonu rozhodnutia alebo ho môže nariadiť súd z úradnej povinnosti.

HoreHore

 • Na ktorom príslušnom súde možno podať návrh?

Návrh sa podáva na súd, ktorý nariadil výkon rozhodnutia.

 • Aká je lehota na podanie návrhu?

Na podanie návrhu sa nevzťahuje žiadna lehota; možno ho podať kedykoľvek.

 • Aké sú dôsledky podania návrhu?

Ak súd návrhu vyhovie, vydá príkaz na späťvzatie rozhodnutia o výkone rozhodnutia a zrušenie ustanovenia o výkone rozhodnutia; účastník má právo podať proti tomuto príkazu odvolanie.

b) Odvolanie proti príkazu, ktorým sa nariaďuje výkon rozhodnutia

V prípade, ak sa výkon rozhodnutia povolí formálnym príkazom, proti tomuto príkazu možno podať odvolanie.

 • Kto môže toto rozhodnutie napadnúť?

Odvolanie môže podať dlžník alebo navrhovateľ výkonu rozhodnutia.

 • Na ktorom príslušnom súde možno podať odvolanie?

Odvolanie sa podáva na súde, ktorý nariadil výkon rozhodnutia, a musí byť adresované súdu druhého stupňa. Odvolací súd je príslušný odvolanie posúdiť.

 • Aká je lehota na podanie odvolania?

Lehota na podanie odvolania je pätnásť dní od vydania príkazu.

 • Aké sú dôsledky podania odvolania?

Ak je príkaz súdu, ktorým sa nariaďuje výkon rozhodnutia, meritórne správny, odvolací súd ho potvrdí; v opačnom prípade ho zmení. V prípade, ak nie je v súlade s procesnoprávnymi predpismi, odvolací súd príkaz zruší a nariadi súdu, ktorý nariadil výkon rozhodnutia, aby vydal iné rozhodnutie.

c) Odvolanie proti príkazu, ktorým sa zamieta návrh na vydanie exekučného titulu
 • Kto môže rozhodnutie napadnúť?

Navrhovateľ výkonu rozhodnutia môže podať odvolanie proti príkazu, ktorým sa zamieta návrh na vydanie exekučného titulu.

HoreHore

 • Na ktorom príslušnom súde možno podať odvolanie?

Odvolanie sa podáva na súde, ktorý nariadil výkon rozhodnutia, a musí byť adresované odvolaciemu súdu. Odvolací súd je príslušný odvolanie posúdiť.

 • Aká je lehota na podanie odvolania?

Lehota na podanie odvolania je pätnásť dní od vydania príkazu.

 • Aké sú dôsledky podania odvolania?

Ak je príkaz súdu, ktorým sa nariaďuje výkon rozhodnutia, meritórne správny, odvolací súd ho potvrdí; v opačnom prípade ho zmení. V prípade, ak nie je v súlade s procesnoprávnymi predpismi, odvolací súd príkaz zruší a nariadi súdu, ktorý nariadil výkon rozhodnutia, aby vydal iné rozhodnutie.

Po nariadení výkonu rozhodnutia exekútor vykonáva donucovacie opatrenia nezávisle; na vykonanie týchto úkonov sa nevyžaduje žiadne povolenie súdu. Možno podať osobitný opravný prostriedok, takzvané námietky proti výkonu rozhodnutia; na súde ich podáva dlžník, navrhovateľ výkonu rozhodnutia alebo iná dotknutá osoba. Námietky proti výkonu rozhodnutia je potrebné podať do pätnástich dní od uskutočnenia opatrení exekútora. Ak sa navrhovateľ dozvedel o týchto opatreniach neskôr alebo kvôli prekážke nemohol podať námietky proti výkonu rozhodnutia do pätnástich dní od uskutočnenia opatrení exekútora, lehota na podanie námietok proti výkonu rozhodnutia sa počíta odo dňa, keď sa o týchto opatreniach dozvedel, alebo od odpadnutia prekážky. Po uplynutí šiestich mesiacov od uskutočnenia opatrení nemožno podať námietky proti výkonu rozhodnutia. Na základe námietky, ktorej vyhovie, súd zruší opatrenie, ktoré odporuje zákonu, v prípade nečinnosti exekútora nariadi exekútorovi, aby uskutočnil opatrenie, v opačnom prípade námietku zamietne.

Okrem uvedených druhov opravných prostriedkov je takisto možné zastaviť výkon rozhodnutia. Výkon rozhodnutia sa zastaví súdnym príkazom, ak to navrhne navrhovateľ výkonu rozhodnutia a takéto konanie nepoškodí práva akejkoľvek inej osoby alebo ak tak ustanovuje iný zákon. Výkon rozhodnutia sa napríklad zastaví, ak dlžník uhradí pohľadávku. Výkon rozhodnutia sa zastaví súdnym príkazom, aj keď sa na základe notárom osvedčenej listiny rozhodlo, že konečným rozhodnutím sa zrušil príkaz, ktorý sa mal vykonať.

V rámci exekučného konania môže takisto tretia osoba, ktorá si uplatní nárok na vec obstavenú počas výkonu rozhodnutia na základe svojho vlastníckeho práva alebo iného práva, ktoré bráni predaju veci počas výkonu rozhodnutia, podať takzvaný návrh na vylúčenie veci proti navrhovateľovi výkonu rozhodnutia s cieľom zrušiť obstavenie danej veci. Ak súd vyhovie takémuto návrhu na vylúčenie veci, zruší obstavenie nárokovanej veci. Ak už došlo k predaju veci, účastníkovi, ktorý mal vo veci úspech, sa musí vydať peňažná čiastka, ktorá sa rovná kúpnej cene.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Mad'arsko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 24-01-2007

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo