Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Ungārija

Pēdējo reizi atjaunots: 13-02-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Ungārija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Ko “izpilde” nozīmē civilajās un komerclietās? 1.
2. Ar kādiem nosacījumiem var izdot izpildrakstu vai lēmumu? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Svarīgākie nosacījumi 2.2.
3. Izpildes pasākumu priekšmets un īpašības 3.
3.1. Kādus aktīvu veidus var pakļaut izpildei? 3.1.
3.2. Kāda ir izpildes pasākumu ietekme? 3.2.
3.3. Cik ilgi šādi pasākumi ir spēkā? 3.3.
4. Vai ir iespējams iesniegt apelāciju pret lēmumu, ar ko uzdot veikt šādu pasākumu? 4.

 

1. Ko “izpilde” nozīmē civilajās un komerclietās?

Lūdzu definējiet terminu “izpilde”

“Izpilde” ir civila ārpustiesas procedūra, ar ko valsts, piemērojot piespiedu līdzekļus, realizē to pienākumu izpildi, kas ietverti tiesas lēmumos un citos ar likumu noteiktos dokumentos.

Lūdzu apkopojiet izpildes pasākumus, ar ko atbildētāju var piespiest kaut ko darīt, kaut ko nedarīt vai veikt maksājumu

Piespiedu līdzekļi daļēji ierobežo parādnieku īpašumtiesības un daļēji - viņu personīgās tiesības; piespiedu līdzekļus pret īpašumu var piemērot tiesas un tiesu izpildītāji, bet piespiedu līdzekļus personīgajā līmenī var piemērot policija, pamatojoties uz tiesu un tiesu izpildītāju noteikumiem. Svarīgākie piespiedu līdzekļi pret īpašumu ir šādi:

 • algas un citu ienākumu pārņemšana,
 • personīgo aktīvu arests un pārdošana,
 • finanšu iestāžu rīcībā esošo summu atsavināšana, bankas kontu bloķēšana,
 • parādnieka prasību pret trešām personām arests,
 • nekustamo īpašumu arests un pārdošana,
 • sodanaudu uzlikšana.

2. Ar kādiem nosacījumiem var izdot izpildrakstu vai lēmumu?

2.1. Procedūra
Vai izpildāmi ir gan tiesas, gan ārpustiesas lēmumi?

Ar tiesas izpildi var realizēt galvenokārt tiesas lēmumus. Ārpustiesas lēmumi, ko var realizēt ar tiesas izpildi, ietver dažādu tiesas iestāžu lēmumus (piemēram, notāru rīkojumus, disciplināros iestāžu lēmumus) un pienākumus, kas paredzēti valsts dokumentos (piemēram, notāru dokumentos). Tajā pašā laikā vairākums ārpustiesas lēmumu ir administratīvo iestāžu pieņemti lēmumi, ko var realizēt ar administratīvu izpildi.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Vai izpildes atļaujai ir vajadzīgs tiesas rīkojums?

Atbilstīgi vispārīgiem noteikumiem nav vajadzīgs formāls tiesas rīkojums, lai saņemtu izpildes atļauju; tiesas uzdod izpildi, izdodot tā saukto izpildes dokumentu. Dažos gadījumos to uzdod ar izpildrakstu, kā, piemēram, gadījumos, kad izpilde attiecas uz apdrošināšanas pasākumiem.

Kura tiesa ir kompetenta rīkot izpildi?

Atbilstīgi vispārīgajiem noteikumiem, izpildi uzdod pirmās instances tiesa, kas rīkojas lietā, kura ir pamats izpildei. Ja izpildes pamats nav tiesas lēmums, bet kāds cits dokuments (piemēram, notāra dokuments), tad tiesības uzdot izpildi ir vietējai tiesai, kas ir kompetenta atbilstīgi parādnieka pastāvīgajai dzīvesvietai vai mītnei, vai, ja tādu nav, tad atbilstīgi izpildei pakļauto parādnieka aktīvu atrašanās vietai. Tiesības uzdot izpildi uz ārvalstu tiesas lēmuma pamata ir vietējai tiesai, kas darbojas novada tiesas mītnē, kas kompetenta atbilstīgi parādnieka pastāvīgajai atrašanās vietai, mītnei vai, ja tādu nav, tad atbilstīgi izpildei pakļauto parādnieka aktīvu atrašanās vietai, vai Budapeštas gadījumā - Budas centrālajai apgabaltiesai. Citi noteikumi par kompetenci ir definēti 1994. gada LIII Aktā par tiesas lēmumu izpildi.

Lūdzu aprakstiet izpildes aģentu statusu, lomu, atbildību un pilnvaras

Izpildes pasākumus īsteno tiesu izpildītāji (neatkarīgie tiesu izpildītāji un novadu tiesu izpildītāji), kuru pasākumi ir saistoši ikvienam; tiesu izpildītāji ir amatpersonas un pilda oficiālus uzdevumus.

Saskaņā ar vispārīgiem noteikumiem civiltiesību prasības izpilda neatkarīgie tiesu izpildītāji. Viņiem ir neatkarīgs tiesiskais statuss, un viņus ieceļ Tieslietu ministrs darbam konkrētā vietējā tiesā viņu kompetences jomā, šo personu darba devējs nav valsts, un viņu darba atalgojumu apmaksā klienti.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Novadu tiesu izpildītāji rīkojas, lai iekasētu tiesas noteiktās summas, kas pienākas valstij, un viņus nodarbina novadu tiesas kā tiesu darbiniekus. Viņu kompetences joma ir tāda pati, kā novadu tiesai, kas viņus nodarbina; to darbības atļaujas izdod novadu tiesas priekšsēdētājs.

Vai izpildes pieteikumus var iesniegt ar advokāta vai cita profesionāla jurista starpniecību?

Izpildes pieteikumus var iesniegt tiesās saskaņā ar civiltiesisko procedūru vispārīgajiem noteikumiem - tos var iesniegt ar advokāta starpniecību, tomēr juridiska pārstāvība minētajās procedūrās nav obligāta.

Lūdzu norādiet izmaksu skalu dažādiem izpildes pasākumu veidiem

Izmaksas, kas rodas izpildes gaitā, galvenokārt veido tiesu izpildītāja nodevas, izpildes maksas un izdevumi, ko regulē Tieslietu ministrijas Lēmums Nr. 14/1994 (IX.8) IM par Tiesu izpildes maksām. Maksas ir samērīgas ar prasībā minētās iekasējamās naudas summas apjomu: lielākas monetārās prasības summas iekasēšana nozīmē lielāku nodevu, bet maksu par noteikta akta izpildi aprēķina, pamatojoties uz laiku, kas vajadzīgs tiesu izpildītāja darbībām. Tiesu izpildītājiem ir tiesības uz izdevumu atlīdzināšanu par viņu dokumentētajiem izdevumiem skaidrā naudā, kuri rodas saistībā ar izpildes veikšanu un kas noteikti lēmumā; turklāt, viņiem ir tiesības saņemt 50 % no maksas kā noteiktu summu. Izpildes maksas summa ir pamatota uz tiesu izpildītāja iekasētās prasības summas, bet noteikta akta izpildes gadījumā izpildes maksas summa ir fiksēta. Maksas atbrīvojumus, kas pieejami juridiskās palīdzības sistēmā, piemēro arī izpildes procedūrās; līdz ar to, likumīgo īpašumtiesību pierādīšanas gadījumā personai, kas iesniedz pieteikumu par izpildi, ir iespējams nemaksāt izpildes izmaksas avansā un saņemt atbrīvojumu no tiesas zīmognodevas samaksas par izpildes rīkojumu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

2.2. Svarīgākie nosacījumi
Kādus kritērijus tiesas piemēro, lai atļautu izpildes pasākumus attiecībā uz prasībām?

Tiesas atļauj tiesas izpildi, ja rezolūcija, kas bija izpildes pamatā, ir ar saistošu spēku, galīga vai to var iepriekš īstenot, un tajā noteiktais izpildes termiņš ir beidzies.

Atbilstīgi speciālam noteikumam, bērna uzturnaudas iekasēšanas gadījumā, ja maksājumi nokavēti vairāk nekā sešus mēnešus, izpildi var atļaut, ja izpildes prasītājs uzskata, ka bērna uzturnaudas kavējums var rasties no parādnieka krāpnieciskas uzvedības vai ka viņš/viņa nespēja tos samaksāt pamatota iemesla dēļ. Ārvalstu tiesu lēmumu izpildes gaitā tiesas arī izskata, vai tādu lēmumu īstenošanu atļauj tiesību akti, starptautiskie līgumi, savstarpīgums vai Eiropas Savienības normas.

Kādus kritērijus tiesas piemēro, lai atļautu izpildes pasākumus attiecībā uz parādniekiem?

Attiecībā uz parādniekiem tiesas ņem vērā datus, ko iesniegusi persona, kura prasa izpildi, aizpildot izpildes oficiālo pieteikuma veidlapu, un tie ir šādi:

 • parādnieka vārds un dati, kas vajadzīgi viņa/viņas identifikācijai,
 • atkarībā no lietas apstākļiem, parādnieka pastāvīgā dzīvesvieta, darbavieta vai mītne un viņa aktīvu, kas veido izpildes priekšmetu, atrašanās vieta (personai, kas prasa izpildi, jānorāda vismaz viens no minētajiem datiem).

Izpildes atļauja ir iespējama tikai tad, ja tiesai ir pieejami iepriekš aprakstītie parādnieka dati.

3. Izpildes pasākumu priekšmets un īpašības

3.1. Kādus aktīvu veidus var pakļaut izpildei?
Izpildes darbību var veikt pret šādiem aktīviem:
 • nauda bankas kontos, tomēr attiecībā uz privātpersonām likums nodrošina atbrīvojumu no izpildes līdz zināmai naudas summai;
 • materiāls kustamais īpašums, tomēr apķīlāšanai nevar pakļaut tādus īpašuma posteņus, kas ir nepieciešami dzīvošanai un kas no izpildes atbrīvoti ar likumu, piemēram,
 • vajadzīgais apģērbs,
  • mēbeles, atbilstoši parādnieka ģimenes locekļu skaitam,
  • zāles, kas vajadzīgas parādnieka slimības dēļ, utt.;
 • nekustamais īpašums (neatkarīgi no tā īpašībām, izmantošanas jomas, tiesībām un aizliegumiem, kas uzlikti tādam nekustamajam īpašumam, un faktiem, kas ierakstīti nekustamo īpašumu reģistrā); bet no izpildes ir atbrīvots jebkurš tāds nekustamais īpašums, ko likvidācijas procedūras gaitā nevar uzskatīt par parādnieka īpašuma posteni;
 • papildus iepriekš uzskaitītajam izpildei var pakļaut arī šādus aktīvus: parādnieka algas, pensiju vai citus ienākumus (arī šajā jomā ir spēkā noteikta atbrīvojuma likme), uzņēmumu akcijas, trešās personas parādi un tā tālāk.
3.2. Kāda ir izpildes pasākumu ietekme?
Vai parādnieki, kuri neievēro tiesas orderu prasības, var realizēt savu īpašumu?

Kustamā īpašuma un bankas kontu aresta gadījumā parādnieks zaudē tiesības realizēt īpašumu; ja arestētais īpašums ir arī pakļauts apķīlāšanai, tad tas pārstāj būt parādnieka īpašumā. Ja kāds nekustamais īpašums tiek apķīlāts, tad parādnieks var realizēt nekustamo īpašumu; viņš var to atsavināt, bet tikai apgrūtinātu ar izpildes tiesībām.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Vai parādniekiem, kas neievēro pasākumus, tiek uzliktas sankcijas?

Tiesa uzliek parādniekam sodanaudu līdz HUF 500 000, ja viņš/viņa neizpilda savus pienākumus, kas noteikti likumā, vai ar savu uzvedību aizkavē izpildes pasākumus.

Ja izpildes aktu veikšanas laikā parādnieks pretojas fiziski, tad tiesu izpildītājs vēršas pie policijas, kas pret parādnieku var piemērot piespiedu līdzekļus.

Ja parādnieks aizkavē tiesu izpildītāja darbības ar aktīvu rīcību (agresīvi), tad viņu var uzskatīt par saucamu pie kriminālatbildības. Parādnieks izdara noziedzīgu nodarījumu arī tad, ja viņš nošķir arestētos posteņus no izpildes, noņemot zīmogu, kas uzlikts izpildes laikā, vai atverot slēgtu telpu, ko izmanto arestēto, apķīlāto vai bloķēto posteņu glabāšanai (zīmoga uzlaušanas nodarījums).

Kādi ir bankas pienākumi informācijas atklāšanas un kontu bloķēšanas izteiksmē?

Bankām ir pienākums atklāt tiesu izpildītāja prasīto informāciju par parādnieku un viņa/viņas naudas aktīviem un atbilstīgi tiesu izpildītāja rīkojumam pārskaitīt noteikto naudas summu no parādnieka bankas konta uz tiesu izpildītāja kontu, un dažos gadījumos bloķēt bankas kontu. Bankai ir civiltiesiska atbildība par šādu pasākumu veikšanu.

Kādas sankcijas piemēro pret trešajām personām gadījumā, ja notiek atteikums veikt pasākumus?

Ja banka neveic savus pienākumus, kas izriet no izpildes, tad to var piespiest maksāt sodanaudu un bankas vainas dēļ neiekasēto prasību. Tāpat kā jebkura cita persona, kam likts piedalīties procedūrā, parādnieka darba devējs ir atbildīgs par tiesu izpildītāja uzdotā ienākumu aresta veikšanu.

Lapas augšmalaLapas augšmala

3.3. Cik ilgi šādi pasākumi ir spēkā?
Vai ir termiņš, kas paredzēts likumā vai noteikts ar tiesas orderi?

Prasības var izpildīt termiņā, kas noteikts civiltiesībās (parastais ierobežojums ir pieci gadi), un šis termiņš sākas pēc galīgā tiesas lēmuma pieņemšanas. Par pieteikumiem, kas iesniegti pēc prasības termiņa beigām, prasības izpildi nevar uzdot un iepriekš veiktās procedūras nevar sākt no jauna. Jebkura izpildes darbība var pārtraukt prasības noilguma termiņu līdzīgi tiesas procedūrai, kas sākta, lai īstenotu prasību, un noilguma termiņš sākas no jauna.

4. Vai ir iespējams iesniegt apelāciju pret lēmumu, ar ko uzdot veikt šādu pasākumu?

a) Izpildes lapas atsaukšanas un izpildes atcelšanas klauzula

Ja tiesa uzdod izpildi, izdodot tā saukto izpildāmo dokumentu, ir iespējams atsaukt izpildāmo dokumentu, tas ir, izpildes lapu, vai atcelt izpildes klauzulu kā tiesiskās aizsardzības līdzekli, ja tiesa ir noteikusi, ka izpildāmā dokumenta izdošanai nebija pamata.

 • Kurš var iesniegt prasību par izpildes lapas atsaukšanu un izpildes klauzulas atcelšanu?

Izpildes lapas atsaukšanu un izpildes klauzulas atcelšanu var pieprasīt parādnieks, izpildes prasītājs vai to ex officio var uzdot tiesa.

 • Kurai kompetentai tiesai var iesniegt prasības?

Prasības jāiesniedz tiesai, kas ir uzdevusi izpildi.

 • Kāds ir prasību iesniegšanas termiņš?

Prasību iesniegšanai termiņš nav noteikts; tās var iesniegt jebkurā laikā.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Kādas ir prasību sekas?

Ja tiesa pieņem prasību, tad tā izdod rīkojumu, lai rīkotu izpildes lapas atsaukšanu un izpildes klauzulas atcelšanu; personai ir tiesības iesniegt apelāciju par rīkojumu.

b) Apelācija pret izpildes rīkošanu

Gadījumos, kad izpilde tiek atļauta ar formālu rīkojumu, var iesniegt apelāciju par šādu rīkojumu.

 • Kurš var apstrīdēt lēmumu?

Apelāciju var iesniegt parādnieks vai izpildes prasītājs.

 • Kurai kompetentai tiesai var iesniegt apelāciju?

Apelācija jāiesniedz tiesai, kas ir uzdevusi izpildi, adresējot to otrās instances tiesai. Apelācijas tiesa ir kompetenta izskatīta apelāciju.

 • Kāds ir apelācijas iesniegšanas termiņš?

Apelāciju iesniegšanas termiņš ir piecpadsmitā diena pēc rīkojuma izdošanas.

 • Kādas ir apelācijas sekas?

Ja tiesas rīkojums par izpildes rīkošanu ir pēc būtības pareizs, tad apelācijas tiesa to apstiprina, bet pretējā gadījumā tā to groza. Procesuālu pārkāpumu gadījumā apelācijas tiesa atceļ rīkojumu un liek tiesai, kas uzdevusi izpildi, pieņemt citu lēmumu.

c) Apelācija pret orderi, ar ko noraida izpildāma dokumenta izdošanu
 • Kurš var apstrīdēt lēmumu?

Izpildes prasītājs var iesniegt apelāciju pret rīkojumu, ar ko noraida izpildāma dokumenta izdošanu.

 • Kurai kompetentai tiesai var iesniegt apelāciju?

Apelācija jāiesniedz tiesai, kas uzdevusi izpildi, un adresējot to apelācijas tiesai. Apelācijas tiesa ir kompetenta izskatīt apelāciju.

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • Kāds ir apelācijas iesniegšanas termiņš?

Apelācijas iesniegšanas termiņš ir piecpadsmitā diena pēc izpildraksta izdošanas.

 • Kādas ir apelācijas sekas?

Ja tiesas rīkojums, ar ko uzdod izpildi, ir pēc būtības pareizs, tad apelācijas tiesa to apstiprina, bet pretējā gadījumā tā to groza. Procesuālo pārkāpumu gadījumā apelācijas tiesa atceļ rīkojumu un liek tiesai, kas uzdevusi izpildi pieņemt citu lēmumu.

Pēc izpildes uzdošanas tiesu izpildītājs neatkarīgi veic piespiedu pasākumus, un minēto darbību veikšanai nevajag tiesas atļauju. Ja ir pamats tiesiskās aizsardzības līdzeklim, tā sauktajam izpildes iebildumam; tiesai to iesniedz parādnieks, izpildes prasītājs vai kāda cita ieinteresēta persona. Izpildes iebildumi jāiesniedz 15 dienu laikā pēc tiesu izpildītāja pasākumiem. Ja prasītājs uzzināja par tādiem pasākumiem vēlāk vai ja viņu traucēja iesniegt izpildes iebildumu 15 dienās pēc tiesu izpildītāja pasākumiem, tad izpildes iebilduma iesniegšanas termiņš jāaprēķina no dienas, kad viņš uzzināja par tādiem pasākumiem vai kad tika novērsts traucēklis. Kad ir pagājuši seši mēneši pēc pasākumiem, izpildes iebildumus vairs nevar iesniegt. Pamatojoties uz iebildumu, ko tiesa pieņēmusi, tā atceļ pasākumu, ja tas pārkāpj likumu, tiesu izpildītāja vainas gadījumā tā liek tiesu izpildītājam veikt pasākumu, bet pretējā gadījumā tā noraida iebildumu.

Papildu iepriekš minētajiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, ir iespējams arī pārtraukt izpildi. Izpildi pārtrauc ar tiesas rīkojumu, ja to prasa izpildes prasītājs un tāda rīcība nekaitē nevienas citas personas tiesībām vai ir noteikta citā tiesību aktā. Izpildi pārtrauc, piemēram, ja parādnieks nokārto prasību. Izpildi pārtrauc ar tiesas rīkojumu arī tad, ja ar notariāli apliecinātu dokumentu ir noteikts, ka ir pieņemts galīgs lēmums par rīkojuma izpildes atcelšanu.

Izpildes procedūrā arī trešai personai, kura pretendē uz kādu īpašuma posteni, kas apķīlāts izpildes gaitā, pamatojoties uz viņa vai viņas īpašumtiesībām vai kādām citām tiesībām, kas aizkavē pārdošanu izpildes gaitā, ir iespējams ierosināt tā saukto atbrīvojuma prasību pret izpildes prasītāju, lai noņemtu apķīlājumu no konkrēta īpašuma posteņa. Ja tiesa pieņem tādu atbrīvojuma prasību, tad tā noņem apķīlājumu no prasītā īpašuma posteņa. Ja īpašuma postenis jau ir pārdots, tad personai, kas uz to ir tiesīga, izsniedz naudas summu, kas līdzvērtīga pirkuma cenai.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Ungārija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 13-02-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste