Europeiska Kommissionen > ERN > Verkställighet av domstolsavgöranden > Grekland

Senaste uppdatering: 04-03-2008
Utskriftsversion Lägg till i favoriter

Verkställighet av domstolsavgöranden - Grekland

EJN logo

Sidan är inaktuell. Den ursprungliga språkversionen har uppdaterats och flyttats till den europeiska juridikportalen.


 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden? 1.
2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas? 2.
2.1. Förfarandet 2.1.
2.2. De materiella villkoren 2.2.
3. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet? 3.
3.1. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd? 3.1.
3.2. Vilken giltighet har sådana åtgärder? 3.2.
4. Kan beslut om verkställighet överklagas? 4.

 

1. Vad menas med verkställighet i civilrättsliga ärenden?

Med verkställighet menas att en materiell förpliktelse med en exekutionstitel tvångsvis fullgörs av behöriga statliga organ. Följande tvångsmedel finns:

 • Tvångsvis frånhändande av lösöre
 • Avhysning
 • Utmätning
 • Frihetsberövande
 • Böter
 • Tvångsförvaltning
 • Förklaring under ed.

2. Under vilka förutsättningar kan en exekutionstitel utfärdas?

En exekutionstitel är en offentlig handling som bekräftar en förpliktelse och som gör det möjligt för innehavaren att framtvinga gäldenärens fullgörande av förpliktelsen. Förutsättningarna är att exekutionstiteln finns och att kravet är välgrundat.

2.1. Förfarandet

Verkställighet betraktas som en del av domstolsförfarandet snarare än som en administrativ åtgärd. Syftet med förfarandena är att garantera rättsligt skydd. Varje ansökan till berörda organ och varje verkställighetsåtgärd är processhandlingar. Förutsättningarna för verkställighet är följande:

 • De verkställande organen är behöriga
 • Parten har rättslig handlingsförmåga
 • Processbehörighet
 • Rätt att företräda en part
 • Rättmätigt intresse
 • Partsbehörighet
 • En befintlig exekutionstitel
 • En befintlig förpliktelse som kan fullgöras genom verkställighet.

Såväl domstolsavgöranden som andra typer av beslut kan ligga till grund för verkställighet och det är inte alltid nödvändigt att ge in en ansökan om verkställighet till domstolen. Följande exekutionstitlar finns:

Till börjanTill början

 • Slutliga domar av grekiska domstolar
 • Grekiska domstolars beslut om interimistisk verkställighet
 • Skiljedomar
 • Grekiska domstolars protokolluppgifter om överenskomna eller fastställda rättegångskostnader
 • Notariehandlingar
 • Betalningsförelägganden som utfärdats av en grekisk domstol
 • Beslut om avhysning från hyrd fastighet
 • Utländska exekutionstitlar som erkänts som verkställbara
 • Beslut och handlingar som enligt lag är exekutionstitlar.

Verkställighetsorganen kan delas in i direkta och indirekta. Den sökande borgenären kan välja ett direkt organ bland a) exekutionsbiträden som är oavlönade statstjänstemän med uppgift att utmäta föremål i gäldenärens besittning, utmäta fartyg, flygplan eller fast egendom som tillhör gäldenären, genomföra direkt verkställighet, verkställa beslut om gripande av gäldenärer eller förbereda auktioner, b) notarier, eller fredsdomare som ersätter dem, behöriga att verkställa frivilliga auktioner eller tvångsauktioner med gäldenärers utmätta tillgångar, fördela överskottet och upprätta en inventarieförteckning. Med indirekta organ avses polis, militär och vittnen som ger bistånd om gäldenären sätter sig till motvärn i samband med verkställigheten. Alla ovan nämnda organ har tjänsteansvar, dvs. kan ställas till svars för tjänstefel i yrkesutövningen.

Ansökan om verkställighet ges in av behörig person eller dennes företrädare, som kan vara en advokat. Baskostnaderna för verkställighet är följande:

Till börjanTill början

 • Exekutionsbiträdets verkställighetsarvode: 44 euro för fordringsbelopp upp till 587 euro, 2,5 % av belopp på 589,87–5 869,40 euro och 1 % av belopp från 5 872,34 euro (dock högst 352 euro) per utmätt fastighet, fartyg eller flygplan.
 • Exekutionsbiträdets arvode för förberedelser för en auktion, förnyad auktion eller inventarieförteckning vid utmätning: 44 euro för fordringsbelopp upp till 587 euro, 2 % av belopp på 589,87–5 869,40 euro och 1 % av belopp från 5 872,34 euro (dock högst 176 euro).
 • Auktionsförrättarens arvode: 25 euro.
 • Exekutionsbiträdets arvode för annan verkställighetsåtgärd: 175–295 euro, enligt överenskommelse mellan denne och klienten.
 • Arvode för exekutionsbiträdets vittnen: 22 euro per vittne
 • Misslyckas verkställigheten halveras exekutionsbiträdets ovan angivna arvoden.
 • Vid förrättning på annan plats än exekutionsbiträdets tjänsteställe tar denne ut en kilometeravgift på 0,30 euro för sina och vittnenas transporter.
 • Särskild avgift för exekutionsbiträdet i proportion till verkställighetens svårighetsgrad, enligt överenskommelse mellan denne och klienten (belastar aldrig den som är föremål för verkställigheten).
2.2. De materiella villkoren

Följande materiella villkor måste vara uppfyllda för att verkställighetsåtgärder ska vidtas:

 • Att det finns ett rättmätigt intresse, dvs. föreligger behov av verkställighet och det rättsliga skydd som detta erbjuder.
 • Att kravet är välgrundat.

Vid tillämpningen av lagen om verkställighet ska borgenärernas respektive gäldenärernas eller tredje mans motstridiga intressen jämkas. Domstolen tillämpar följande kriterier vid beslut om verkställighetsåtgärder:

Till börjanTill början

 • En snabb och billig gottgörelse av borgenärerna.
 • Skydd av gäldenärens person och rättmätiga intressen i allmänhet.
 • Borgenärens och gäldenärens enighet om att bästa möjliga auktionsresultat bör uppnås.
 • Skyddandet av tredje mans intressen.

3. Vilken typ av tillgångar kan bli föremål för verkställighet?

Föremålet för verkställigheten kan vara gäldenärens egendom och/eller dennes person. Verkställighetsåtgärderna genomförs av behöriga organ och leder direkt eller indirekt till att förpliktelserna fullgörs med statliga ingrepp. Följande typer av förmögenhet kan bli föremål för verkställighet:

 • Rörliga tillgångar som gäldenären eller borgenären disponerar över eller också tredje man som är villig att överlämna dem.
 • Gäldenärens sakrätt till annans rörliga tillgångar.
 • Pengar.
 • Penningfordringar som den som är föremål för verkställigheten har på tredje man.
 • Fasta tillgångar som gäldenären äger eller har sakrätt till.
 • Fartyg.
 • Flygplan.
 • Immateriella rättigheter, patent, filmrättigheter.

Följande kan inte bli föremål för verkställighet:

 • Föremål som tjänar till gäldenärens och dennes familjs personliga bruk.
 • Mat och bränsle som gäldenären och dennes familj behöver.
 • Utmärkelser, minnessaker, manuskript, brev, familjearkiv och litteratur för arbetsbruk.
 • Böcker, musikinstrument, konstnärsmaterial.
 • Verktyg, maskiner, böcker eller andra föremål som är nödvändiga för att ägaren ska kunna utföra sitt arbete.
 • Lättfördärvliga varor.
 • Andelar i enkla bolag.
 • Underhållskrav enligt lag.
 • Löne-, pensions- eller försäkringskrav.
3.1. Vilka är effekterna av en verkställighetsåtgärd?

Gäldenären och tredje man är skyldiga att rätta sig efter verkställighetsbeslutet. Vid eventuellt motstånd kan exekutionsbiträdet svara med att tillgripa tvångsmedel och samtidigt tillkalla ordningsmakten. Denne kan också anlita två myndiga vittnen eller ytterligare ett exekutionsbiträde. Om gäldenären inte samarbetar kan följande ske:

Till börjanTill början

 • Om gäldenären underlåter att vidta en åtgärd som lika gärna kan utföras av tredje man, kan borgenären själv vidta åtgärden på gäldenärens bekostnad.
 • Om gäldenären underlåter att vidta en åtgärd som inte kan utföras av tredje man utan är helt beroende av gäldenärens initiativ, ska domstolen förelägga gäldenären att vidta åtgärden. Om gäldenären trots detta inte agerar kan domstolen besluta om böter till förmån för borgenären och om frihetsberövande.
 • Om gäldenären är skyldig att avstå från eller att godta en viss åtgärd kan domstolen, om gäldenären inte rättar sig efter detta, besluta om böter till förmån för borgenären och om frihetsberövande.

Inget av det ovanstående påverkar borgenärens rätt att kräva skadestånd enligt tillämpliga materiella bestämmelser för skador som denne åsamkats genom gäldenärens försummelser. En gäldenär har i princip möjlighet att överlåta en tillgång. Efter ett beslut om utmätning inträder dock ett förbud mot överlåtelse, och en eventuell rättshandling av det slaget blir ogiltig såväl gentemot den som har begärt utmätningen, som gentemot de borgenärer som har anmält fordringar.

Om verkställigheten avser gäldenärens banktillgodohavanden, är banken inte skyldig att underrätta borgenären om dessas exakta storlek. Delgivning med banken av ett beslut om utmätning i gäldenärens penningfordringar innebär dock att det utmätta beloppet får inte disponeras och att eventuella transaktioner blir ogiltiga gentemot den som begärt utmätningen. Banken ska senast åtta dagar efter delgivningen av utmätningsbeslutet meddela om det belopp som anges i beslutet finns tillgängligt (i form av penningtillgodohavanden på bankkonto). Om medlen räcker för att tillgodose sökandens krav, ska banken utbetala penningbeloppet till denne.

Till börjanTill början

3.2. Vilken giltighet har sådana åtgärder?

I princip föreskrivs inga tidsfrister för den sökande. Det finns visserligen vissa tidsbegränsningar, men då är det snarare fråga om tidsspann utanför vilka vissa typer av rättshandlingar inte kan vidtas med bindande verkan än om bindande tidsfrister. Det anges inte någon särskilt tidpunkt efter vilken sökanden inte längre kan vidta åtgärder. Föreskrifter om att olika åtgärder ska vidtas under en viss period efter utmätning eller inför en auktion ändrar i grunden inte på detta system. För att förhindra att förfarandet drar ut alltför mycket på tiden, finns det dock en definitiv tidsfrist på ett år, varefter utmätning eller andra åtgärder inte får åberopas på grundval av ett och samma beslut. En auktion får heller inte hållas på grundval av ett utmätningsbeslut som har upphävts av domstol för att denna tidsfrist inte hållits.

4. Kan beslut om verkställighet överklagas?

Det enda tillgängliga rättsmedlet i verkställighetsförfaranden är en ansökan om upphävande av en tredskodom. Den som är föremål för verkställighet, eller en borgenär med berättigat intresse, kan ge in en sådan ansökan inom 15 dagar efter den första verkställighetsåtgärden, om invändningen gäller exekutionstitelns eller de rättegångsförberedande förfarandenas giltighet. Om invändningen gäller verkställighetsåtgärdernas giltighet (från den första fram till den sista) kan ansökan ges in ända fram till den sista verkställighetsåtgärden. Om invändningen avser den sista åtgärdens giltighet, kan ansökan ges in inom sex månader efter att denna vidtagits. En ansökan om upphävande av tredskodom kan även ges in av tredje man med rätt till föremålet för verkställighetsåtgärden, förutsatt att denna rätt kan göras gällande utan särskild tidsfrist mot den person som verkställighetsåtgärden riktar sig mot. Behörig domstol är domstolen på den plats där verkställigheten ska äga rum, närmare bestämt fredsdomstolen om denna fattat beslutet, annars domstolen för mindre tvistemål. Ingivandet av en ansökan om upphävande av tredskodom medför inte i sig att verkställigheten skjuts upp. Domstolen kan dock efter särskild ansökan, med eller utan säkerhet, besluta om uppskjutande av verkställigheten. Detta meddelas verkställighetsorganen, som då inte kan vidta någon verkställighetsåtgärd om det inte särskilt medges i beslutet.

« Verkställighet av domstolsavgöranden - Allmän information | Grekland - Allmän information »

Till börjanTill början

Senaste uppdatering: 04-03-2008

 
 • Gemenskapsrätt
 • Internationell rätt

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grekland
 • Spanien
 • Frankrike
 • Italien
 • Cypern
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Ungern
 • Malta
 • Nederländerna
 • Österrike
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovenien
 • Slovakien
 • Finland
 • Sverige
 • Förenade kungariket