Europese Commissie > EJN > Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen > Griekenland

Laatste aanpassing: 30-10-2007
Printversie Voeg toe aan favorieten

Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Griekenland

EJN logo

Deze pagina is vervallen. De originele taalversie is bijgewerkt en verplaatst naar het Europees e-justitieportaal.


 

INHOUDSOPGAVE

1. Wat betekent tenuitvoerleggen in burgerlijke en handelszaken? 1.
2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd? 2.
2.1. Executoriale titels 2.1.
2.2. De belangrijkste voorwaarden voor tenuitvoerlegging 2.2.
3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen 3.
3.1. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag? 3.1.
3.2. Wat is de rechtsgeldigheid van maatregelen? 3.2.
4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen? 4.

 

1. Wat betekent tenuitvoerleggen in burgerlijke en handelszaken?

Tenuitvoerlegging (executie) is een handeling waarbij op grond van een executoriale titel met hulp van het openbaar gezag de voldoening van een materiële vordering wordt afgedwongen. Bij tenuitvoerlegging zijn de volgende middelen zijn inzetbaar:

 • verwijdering van goederen met gebruik van dwang
 • uitzetting uit onroerende zaken met gebruik van dwang
 • beslaglegging
 • detentie
 • boetes
 • onderbewindstelling
 • verplichte verklaringen onder ede.

2. Onder welke voorwaarden kan een executoriale titel ten uitvoer worden gelegd?

Een executoriale titel is een openbaar document dat de vordering officieel bevestigt. De eiser krijgt hiermee het recht om van de schuldenaar te eisen dat deze voldoet aan de inhoud van de executoriale titel. De noodzakelijke voorwaarden voor tenuitvoerlegging zijn het bestaan van de titel en de geldigheid van de vordering.

2.1. Executoriale titels

Tenuitvoerlegging wordt eerder beschouwd als onderdeel van een rechterlijke beslissing dan als een bestuurlijke kwestie; zij heeft tot doel wettelijke bescherming te bieden. Verzoeken die zijn gericht aan de tenuitvoerleggingsfunctionarissen en alle handelingen in het kader van tenuitvoerlegging zijn proceshandelingen. Alvorens tot tenuitvoerlegging kan worden overgegaan, dient aan de volgende voorwaarden te zijn voldaan:

 • jurisdictie en bevoegdheid van de tenuitvoerleggingsfunctionarissen
 • positie als procespartij
 • bevoegdheid om een zaak aanhangig te maken
 • bevoegdheid om namens de cliënt te handelen
 • bestaan van een gerechtvaardigd belang
 • actieve en passieve procesbevoegdheid
 • bestaan van een executoriale titel
 • bestaan van een vordering die door middel van tenuitvoerlegging kan worden voldaan.

Tenuitvoerlegging is mogelijk bij beslissingen in en buiten rechte. Voor een executoriale titel is niet altijd een rechterlijk bevel nodig. Executoriale titels zijn:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • eindbeslissingen van Griekse gerechten
 • voor voorlopige tenuitvoerlegging vatbare uitspraken van Griekse rechters
 • arbitrale uitspraken
 • bescheiden van Griekse gerechten die een schikking of een vaststelling van de gerechtskosten omvatten
 • notariële akten
 • betalingsbevelen uitgevaardigd door Griekse rechters
 • bevelen tot uitzetting van huurders
 • voor tenuitvoerlegging vatbaar verklaarde buitenlandse titels
 • besluiten en akten die op grond van de wet executoriale titels zijn.

De met tenuitvoerlegging belaste ambtenaren kunnen worden onderscheiden in directe en indirecte tenuitvoerleggingsfunctionarissen. Directe functionarissen worden aangesteld door de schuldeiser. Dit zijn: a) Gerechtsdeurwaarders (kortweg: deurwaarders). Dit zijn onbezoldigde ambtenaren met de bevoegdheid tot inbeslagneming van goederen die zich in het bezit van de schuldenaar bevinden en tot inbeslagneming van vermogen, schepen of luchtvaartuigen van de schuldenaar. Daarnaast zijn zij bevoegd om over te gaan tot directe tenuitvoerlegging, om schuldenaren aan te houden aan wie gevangenisstraf is opgelegd, en om veilingen voor te bereiden. b) Notarissen of vrederechters die hen vervangen. Zij zijn bevoegd om vrijwillige of gedwongen veilingen te leiden van de in beslag genomen vermogensbestanddelen van de schuldenaar en om de opbrengsten te verdelen aan de hand van een door hen opgestelde uitdelingslijst. Indirecte functionarissen zijn de politie, het leger en de getuigen van de deurwaarder met wie hij samenwerkt wanneer weerstand wordt geboden tegen de tenuitvoerlegging of wanneer daarmee wordt gedreigd. Al deze functionarissen zijn aansprakelijk voor enig verwijtbaar verzuim van hun verplichtingen bij het uitoefenen van hun taak.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Het eigenlijke bevel tot tenuitvoerlegging wordt uitgebracht door de persoon die het recht heeft de tenuitvoerlegging te doen plaatsvinden, dat wil zeggen, de eiser of zijn vertegenwoordiger. Dat kan een advocaat zijn, maar dat hoeft niet het geval te zijn. De basiskosten van tenuitvoerlegging zijn:

 • honorarium van de deurwaarder voor vorderingen tot 587 EUR: 44 EUR; voor vorderingen tussen de 589,87 en 5 869,40 EUR: 2,5 %; en voor vorderingen van 5 872,34 en hoger: 1 % (met een maximum van 352 EUR) per in beslag genomen gebouw, schip of luchtvaartuig;
 • honorarium van de deurwaarder voor de voorbereiding van een veiling of herhaald veilingprogramma of rapportage over de inbeslagname voor vorderingen tot 587 EUR: 44 EUR; voor vorderingen tussen de 589,87 en 5 869,40 EUR: 2 %; en voor vorderingen van 5 872,34 en hoger: 1 % (met een maximum van 176 EUR);
 • vergoeding voor de veilingmeester: 25 EUR;
 • honorarium van de deurwaarder voor enige andere handeling van tenuitvoerlegging: tussen de 175 en 295 EUR, zoals overeengekomen tussen de deurwaarder en zijn cliënt;
 • vergoeding voor elk van de getuigen van de deurwaarder: 22 EUR;
 • indien de tenuitvoerlegging wordt geannuleerd, wordt de vergoeding van de deurwaarder beperkt tot 50 %;
 • 0,30 EUR voor iedere kilometer die de deurwaarder en zijn getuigen moeten reizen vanaf hun plaats van vestiging teneinde enige handeling te verrichten;
 • bijzondere vergoeding voor de deurwaarder al naar gelang de moeilijkheidsgraad van de tenuitvoerlegging: zoals overeengekomen tussen de deurwaarder en zijn cliënt (deze kosten worden nooit betaald door de schuldenaar).
2.2. De belangrijkste voorwaarden voor tenuitvoerlegging

De belangrijkste voorwaarden voor tenuitvoerlegging zijn:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • het bestaan van een gerechtvaardigd belang, dat wil zeggen de noodzaak van tenuitvoerlegging en de wettelijke bescherming die deze biedt; en
 • de geldigheid van de vordering.

Het doel van het tenuitvoerleggingsrecht is het onder de gegeven omstandigheden met elkaar in evenwicht brengen van de strijdige belangen van schuldeisers enerzijds en schuldenaren en derden anderzijds. De criteria die de rechters hanteren bij de toewijzing van een tenuitvoerleggingsmaatregel zijn:

 • snelle voldoening van schuldeisers tegen lage kosten;
 • bescherming van de persoonlijkheidsrechten van de schuldenaar en van gerechtvaardigde belangen in het algemeen;
 • samenloop van de belangen van de schuldeiser en de schuldenaar wat betreft de noodzaak om de best mogelijke veilingprijs te verwezenlijken;
 • bescherming van de belangen van derden.

3. Tenuitvoerleggingsmaatregelen

Tenuitvoerleggingsmaatregelen kunnen gericht zijn op de goederen van de schuldenaar en/of de schuldenaar persoonlijk. Tenuitvoerleggingsmaatregelen zijn materiële handelingen die worden verricht door daartoe bevoegde functionarissen; dergelijke maatregelen leiden direct of indirect tot de voldoening van vorderingen met behulp van tenuitvoerlegging door de overheid. Tenuitvoerleggingshandelingen kunnen betrekking hebben op de volgende vermogensbestanddelen:

 • roerende zaken die in handen zijn van de schuldenaar, de schuldeiser of een derde die bereid is deze zaken over te dragen;
 • de eigendomsrechten van de schuldenaar op goederen van derden;
 • geld;
 • geldvorderingen van de persoon tegen wie de tenuitvoerlegging zich richt op derden;
 • onroerende zaken die behoren tot de schuldenaar of de eigendomsrechten van de schuldenaar;
 • schepen;
 • luchtvaartuigen;
 • intellectuele eigendomsrechten, octrooien, filmrechten.

Tenuitvoerleggingshandelingen kunnen geen betrekking hebben op:

Bovenkant paginaBovenkant pagina

 • de persoonlijke bezittingen van de schuldenaar en zijn gezin;
 • benodigde voeding en brandstof voor de schuldenaar en zijn gezin;
 • medailles, memorabilia, manuscripten, correspondentie, familiearchieven en bedrijfsgegevens;
 • boeken, muziekinstrumenten, kunstwerken;
 • gereedschappen, werktuigen, boeken of andere zaken die mensen die werken voor hun levensonderhoud nodig hebben;
 • aan bederf onderhevige waren;
 • aandelen in vennootschappen;
 • wettelijke alimentatievorderingen;
 • salarissen, pensioenen of verzekeringsuitkeringen.
3.1. Wat zijn de gevolgen van executoriaal beslag?

De schuldenaar dient mee te werken aan de tenuitvoerleggingsmaatregel en hetzelfde geldt voor alle derden. Indien tijdens de tenuitvoerlegging weerstand wordt geboden, mag de deurwaarder geweld toepassen en tegelijkertijd het bevoegde gezag verzoeken om de orde te handhaven. De deurwaarder mag twee volwassen getuigen of een tweede deurwaarder inschakelen. Verzuim van de schuldenaar heeft de volgende gevolgen:

 • indien de schuldenaar zijn verplichting niet nakomt om een handeling te verrichten die ook door een derde kan worden verricht, heeft de schuldeiser het recht om de handeling te verrichten op kosten van de schuldenaar;
 • indien de schuldenaar zijn verplichting niet nakomt om een handeling te verrichten die niet door een derde kan worden verricht en die uitsluitend afhangt van de bereidheid van de schuldenaar om de handeling al dan niet te verrichten, beveelt de rechter hem de handeling te verrichten, en indien de schuldenaar dit nalaat, legt de rechter hem een boete ten gunste van de schuldeiser en gevangenisstraf op;
 • indien de schuldenaar verplicht is om zich te onthouden van of te berusten in enige handeling, kan de rechter bij enige inbreuk daarop hem een boete ten gunste van de schuldeiser en gevangenisstraf opleggen.

Geen van de bovengenoemde zaken tast het recht van de schuldeiser aan om de vergoeding te eisen die in het materieel recht is voorzien voor verliezen ten gevolge van het verzuim van de schuldenaar. In beginsel kan een schuldenaar een vermogensbestanddeel vervreemden; indien er echter beslag op is gelegd, is vervreemdingverboden en nietig tegenover de persoon die beslag had laten leggen en tegenover de schuldeisers die hun vorderingen hebben ingediend.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Indien de tenuitvoerlegging zich richt op de banktegoeden van de schuldenaar, is de bank niet verplicht de precieze details ervan aan de eiser te verstrekken; indien er echter betekening of kennisgeving van een document tot inbeslagneming van geldvorderingen van de schuldenaar aan een bank plaatsvindt, is vervreemding van het beslagen bedrag verboden en nietig jegens de beslaglegger. De bank dient in dat geval binnen acht dagen na betekening of kennisgeving van het beslagleggingsdocument te verklaren of de beslagen vordering (geld op een depositorekening) bestaat, en wanneer het saldo toereikend is om de vordering van de beslaglegger te voldoen, moet de bank hem het geldbedrag uitbetalen.

3.2. Wat is de rechtsgeldigheid van maatregelen?

In beginsel is er geen bepaling die aan de eiser termijnen stelt. Er zijn wel tijdsbeperkingen, maar dit zijn termijnen waarbinnen bepaalde handelingen niet rechtsgeldig kunnen worden verricht. Er gelden geen dwingende termijnen en er zijn geen bepalingen waarin direct een moment wordt bepaald waarop de eiser niet langer tot handelen kan overgaan. De bepaling op grond waarvan verschillende afzonderlijke handelingen binnen een bepaalde periode na beslaglegging of voorafgaande aan een veiling moeten worden uitgevoerd, verandert niets aan de grondslag van het systeem. Om te voorkomen dat de procedure een onbepaalde tijd blijft voortduren, is er een uiterste termijn van een jaar vastgesteld waarna inbeslagneming of andere handelingen niet meer op grond van dezelfde executoriale titel kunnen worden verricht en een veiling niet langer kan worden gehouden op basis van een inbeslagneming, die, vanwege het verstrijken van deze termijn, bij rechterlijke beslissing ongedaan is gemaakt.

Bovenkant paginaBovenkant pagina

4. Is er een mogelijkheid beroep aan te tekenen tegen executiemaatregelen?

Het enige rechtsmiddel tegen de tenuitvoerleggingsprocedure is een verzoek om een verstekvonnis te vernietigen. Dit rechtsmiddel kan binnen 15 dagen na de handeling van tenuitvoerlegging worden ingezet door de persoon tegen wie de tenuitvoerlegging zich richt of door enige schuldeiser met een gerechtvaardigd belang, indien het middel betrekking heeft op de geldigheid van de titel of van de procedure die voorafgaat aan de behandeling van de zaak; dit kan tot aan de laatste handeling van de tenuitvoerlegging, indien het middel betrekking heeft op de geldigheid van enige tenuitvoerleggingshandeling, van de eerste tot en met de laatste handeling; is mogelijk tot zes maanden na de laatste handeling van tenuitvoerlegging, indien het middel betrekking heeft op de geldigheid van die handeling. Verzoekschriften om verstekvonnissen te vernietigen kunnen ook worden ingediend door een derde die recht heeft op het voorwerp van de betwiste inbeslagneming en die dat recht zonder een bepaalde uiterste termijn kan inroepen jegens de persoon tegen wie de tenuitvoerlegging is gericht. Het bevoegde gerecht is het gerecht van het district waar de tenuitvoerlegging plaatsvindt, te weten de vrederechter indien de executoriale titel een beslissing is van een vrederechter en van de alleensprekende rechter van eerste aanleg in alle andere gevallen. Het feit dat een verzoek tot vernietiging van een verstekvonnis is ingediend, schort de tenuitvoerlegging niet op. Wel kan op verzoek van de eiser bij rechterlijke beslissing worden bevolen tot opschorting van de tenuitvoerleggingsprocedure, met of zonder borgstelling. Van deze beslissing vindt betekening of kennisgeving plaats aan de tenuitvoerleggingsfunctionarissen, die uitsluitend na een rechterlijke beslissing met specifieke toestemming tenuitvoerleggingshandelingen mogen verrichten.

« Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen - Algemene informatie | Griekenland - Algemene informatie »

Bovenkant paginaBovenkant pagina

Laatste aanpassing: 30-10-2007

 
 • Gemeinscheftsrecht
 • Internationaal recht

 • België
 • Bulgarije
 • Tsjechië
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Ierland
 • Griekenland
 • Spanje
 • Frankrijk
 • Italië
 • Cyprus
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Hongarije
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Finland
 • Zweden
 • Verenigd Koninkrijk