Eiropas Komisija > ETST > Spriedumu izpilde > Grieķija

Pēdējo reizi atjaunots: 30-10-2007
Drukājama datne Ievietot grāmatzīmi šajā lapā

Spriedumu izpilde - Grieķija

EJN logo

Šī lapa ir novecojusi. Pirmavota valodas versija ir atjaunināta un pārcelta uz Eiropas e-tiesiskuma portālu.


 

SATURS

1. Ko nozīmē piespiedu izpilde civillietās un komerclietās? 1.
2. Kādi ir nosacījumi, lai izdotu izpildāmu aktu vai lēmumu? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Materiālo tiesību nosacījumi 2.2.
3. Piespiedu izpildes pasākumu priekšmets un būtība 3.
3.1. Kādas ir piespiedu izpildes pasākumu sekas? 3.1.
3.2. Kādi ir šādu pasākumu spēkā esamības nosacījumi? 3.2.
4. Vai ir apelācijas iespēja pret šādu pasākumu īstenošanu? 4.

 

1. Ko nozīmē piespiedu izpilde civillietās un komerclietās?

Piespiedu izpilde ir pasākumi izpildāmā aktā ietvertas materiālas prasības apmierināšanai ar valsts iestāžu palīdzību. Piespiedu izpildei izmanto šādus līdzekļus:

 • mantas atņemšanu piespiedu kārtā,
 • piespiedu izlikšanu no nekustamā īpašuma,
 • aresta uzlikšanu mantai,
 • brīvības atņemšanu,
 • naudas sodus,
 • piespiedu pārvaldību,
 • ar zvērestu apliecināmus paziņojumus.

2. Kādi ir nosacījumi, lai izdotu izpildāmu aktu vai lēmumu?

Izpildāms akts ir publisks dokuments, kas apstiprina prasījumu un piešķir prasītājam tiesības pieprasīt, lai parādnieks rīkotos saskaņā ar izpildāmā akta saturu. Nepieciešamās sastāvdaļas ir pats akts un likumīgs prasījums.

2.1. Procedūra

Piespiedu izpildi drīzāk uzskata par tiesas procesa sastāvdaļu nevis valsts pārvaldes jautājumu; tās mērķis ir nodrošināt tiesisko aizsardzību. Piespiedu izpildes amatpersonām adresētie iesniegumi un ikviens izpildes akts ir procesuālas darbības. Piespiedu izpildes veikšanai, ir jāievēro šādi nosacījumi:

 • piespiedu izpildes amatpersonu jurisdikcija un kompetence,
 • tiesības iesniegt prasību,
 • procesuālā tiesībspēja un rīcībspēja,
 • pilnvaras rīkoties klienta vārdā,
 • likumīgas intereses esība,
 • spēja būt par prasītāju un atbildētāju,
 • izpildāmā akta esība,
 • tāda prasījuma esība, ko var apmierināt ar piespiedu izpildes palīdzību.

Ir iespējams izpildīt gan tiesu, gan citus lēmumus. Ne vienmēr vajag pieprasīt tiesas rīkojumu, lai veiktu piespiedu izpildi. Turpmāk minētie ir izpildāmi akti:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • spēkā stājušies Grieķijas tiesu nolēmumi,
 • Grieķijas tiesu nolēmumi, kas ir pasludināti par tūlītēji izpildāmiem pirms to spēkā stāšanās,
 • šķīrējtiesas nolēmumi,
 • Grieķijas tiesu protokoli, ar kuriem apstiprina izlīgumu vai nosaka tiesas izdevumus,
 • notariāli akti,
 • Grieķijas tiesnešu izdoti maksāšanas rīkojumi,
 • īrnieku izlikšanas rīkojumi,
 • ārvalstīs izdoti akti, kas ir pasludināti par izpildāmiem,
 • rīkojumi un akti, kas ar likumu pasludināti par izpildāmiem aktiem.

Piespiedu izpildes amatpersonas var būt tiešās un netiešās piespiedu izpildes amatpersonas. Tiešās amatpersonas ieceļ kreditors, kas iesniedz prasību. Tās ir: a) tiesu izpildītāji, kas, būdami valsts amatpersonas, nesaņem algu no valsts, taču ir pilnvaroti apķīlāt parādnieka mantas, apķīlāt parādniekam piederošu īpašumu, kuģus vai gaisa kuģus, veikt piedziņu, apcietināt parādniekus, par kuru apcietināšanu ir izdots orderis, un sagatavot izsoles, b) notāri vai miertiesneši, kas tos aizvieto, kuri ir pilnvaroti veikt brīvprātīgu vai piespiedu parādnieka apķīlātās mantas izsoli un sadalīt ienākumus, sagatavojot prasījumu iedalījuma sarakstu. Netiešās amatpersonas ir policija, bruņotie spēki un tiesu izpildītāju liecinieki, kas sadarbojas ar tiesu izpildītājiem, ja piespiedu izpildei izrāda pretestību vai draud pretoties. Visas šīs amatpersonas ir atbildīgas par katru savu dienesta pilnvaru pārkāpumu, kas noticis to vainas dēļ.

Pašu parādu piedziņas rīkojumu izdod persona, kurai ir tiesības pieprasīt piespiedu izpildi, t.i., prasītājs vai viņa pārstāvis, kas var būt (taču tas nav obligāti) arī advokāts. Piespiedu izpildes galvenās izmaksas ir šādas:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • atlīdzība tiesu izpildītājam par apķīlāšanu prasījumos, kuru summa ir līdz EUR 587: EUR 44, prasījumos, kuru summa ir no EUR 589,87 līdz EUR 5869,40: 2,5% un prasījumos, kuru summa ir EUR 5872,34 vai vairāk: 1% (atlīdzības maksimālais apjoms ir EUR 352) par katru apķīlāto mantu, kuģi vai gaisa kuģi;
 • atlīdzība tiesu izpildītājam par katras izsoles vai atkārtotas izsoles sagatavošanu vai apķīlāšanas ziņojuma apkopojuma sagatavošanu prasījumiem līdz EUR 587: EUR 44, prasījumiem no EUR 589,87 līdz EUR 5869,40: 2 % un prasījumiem par EUR 5872,34 vai lielākiem: 1% (atlīdzības maksimālais apjoms EUR 176);
 • atlīdzība izsoles rīkotājam: EUR 25;
 • atlīdzība tiesu izpildītājam par jebkuru citu piespiedu izpildes darbību: no EUR 175 līdz EUR 295, saskaņā ar vienošanos starp tiesu izpildītāju un viņa klientu;
 • atlīdzība tiesu izpildītāja lieciniekam: EUR 22 katram;
 • ja piespiedu izpildi atceļ, tiesu izpildītāja atlīdzība samazinās par 50%;
 • EUR 0,30 par katru kilometru, ko tiesu izpildītājam un lieciniekiem ir jānobrauc no darba vietas, lai veiktu izpildes darbību;
 • īpaša atlīdzība tiesu izpildītājam atkarībā no piespiedu izpildes sarežģītības pakāpes: saskaņā ar vienošanos starp tiesu izpildītāju un viņa klientu (to nekad nemaksā parādnieks).
2.2. Materiālo tiesību nosacījumi

Piespiedu izpildes materiālo tiesību nosacījumi ir šādi:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • likumīgas intereses esamība, t.i., piespiedu izpilde un tiesiskā aizsardzība, ko tā paredz, ir nepieciešāmas, un
 • likumīgs prasījums.

Piespiedu izpildes likuma mērķis ir līdzsvarot kreditoru, no vienas puses, un parādnieku vai trešo pušu, no otras puses, strīdīgās intereses konkrētajos apstākļos. Piespiedu izpildes pasākumu atļaušanai, tiesas piemēro šādus kritērijus:

 • ātra kreditoru prasījumu apmierināšana par zemām izmaksām;
 • parādnieka personisko tiesību un likumisko interešu aizsardzība kopumā;
 • kreditora un parādnieka kopīgā interese attiecībā uz nepieciešamību sasniegt izsolē visaugstāko iespējamo cenu;
 • trešo pušu interešu aizsardzība.

3. Piespiedu izpildes pasākumu priekšmets un būtība

Piespiedu izpildes pasākumus var vērst pret parādnieka īpašumu un/vai pašu parādnieku. Piespiedu izpildes pasākumi ir šim mērķis atbiltoši pilnvarotu amatpersonu darbības; pasākumu rezultāts tieši vai netieši ir prasījumu apmierināšana ar valsts piespiedu līdzekļu palīdzību. Piespiedu izpildes pasākumus var vērst pret šāda veida īpašumu:

 • kustamo mantu, kas atrodas parādnieka, kreditora vai trešās personas rīcībā, kas ir gatava to nodot citiem;
 • parādnieka īpašumtiesībām uz mantām, kas atrodas trešo personu rīcībā;
 • naudas līdzekļiem;
 • personas, pret kuru ir vērsta piespiedu izpilde naudas prasījumiem pret trešām personām;
 • nekustamo īpašumu, kas pieder parādniekam, vai parādnieka īpašumtiesībām;
 • kuģiem;
 • gaisa kuģiem;
 • intelektuālā īpašuma tiesībām, patentiem, filmu tiesībām.

Piespiedu izpildes pasākumus nevar vērst pret:

Lapas augšmalaLapas augšmala

 • parādnieka un viņa ģimenes personīgo iedzīvi;
 • pārtiku un degvielu, kas ir nepieciešami parādniekam un viņa ģimenei;
 • medaļām, piemiņlietām, manuskriptiem, korespondenci, ģimenes un un darījumu dokumentiem;
 • grāmatām, mūzikas instrumentiem, mākslas darbiem;
 • instrumentiem, iekārtām vai grāmatām vai citām lietām, kas ir nepieciešamas personām to ikdienas darbā;
 • mantām, kas ātri bojājas;
 • daļas sabiedrībās;
 • likumīgi noteiktiem uzturlīdzekļu prasījumiem;
 • algu, pensiju vai apdrošināšanas prasījumiem.
3.1. Kādas ir piespiedu izpildes pasākumu sekas?

Parādniekam tāpat kā trešām pusēm ir jāpilda lēmums, ar ko nosaka piespiedu izpildes pasākumu. Ja piespiedu izpildes laikā tiek izrādīta pretestība, tiesu izpildītājs drīkst uz to reaģēt, piemērojot spēku, un tajā pašā laikā var griezties pēc palīdzības attiecīgajā dienestā, kas ir atbildīgs par kārtības nodrošināšanu. Tiesu izpildītājs drīkst iesaistīt darbībās divas pieaugušas personas kā lieciniekus vai otru tiesu izpildītāju. Ja parādnieks lēmumu nepilda:

 • ja parādnieks nepilda savas saistības veikt darbību, ko var veikt arī trešā persona, kreditors ir tiesīgs izpildīt darbību uz parādnieka rēķina;
 • ja parādnieks nepilda savas saistības veikt darbību, ko trešā persona nevar veikt un kuras paveikšana ir pilnībā atkarīga tikai no parādnieka rīcības, tiesa liks viņam izpildīt darbību, un ja viņš to nedara, piespriedīs viņam soda naudu kreditora labā un noteiks ieslodzījumu;
 • ja parādniekam ir jāatturas no kādas rīcības vai tai jāpiekrīt, tiesa par šī pienākuma pārkāpumu var piespriest soda naudu kreditora labā, kā arī noteikt ieslodzījumu.

Neviens no iepriekšminētajiem gadījumiem neietekmē kreditora tiesības pieprasīt kompensāciju saskaņā ar materiālajām tiesībām par zaudējumiem, kas radušies parādnieka saistību nepildīšanas dēļ. Principā parādnieks var rīkoties ar savu īpašumu un to atsavināt, tomēr, ja manta ir apķīlāta, atsavināšana ir aizliegta un nav spēkā pret personu, kuras labā ir ķīla un, kreditoriem, kas ir iesnieguši savus prasījumus.

Lapas augšmalaLapas augšmala

Ja piespiedu izpilde ir vērsta pret parādnieka bankas kontiem, bankai prasītājam nav jāizpauž informācija par kontiem, tomēr, ja bankai iesniedz dokumentu, ar ko apķīlā parādnieka rīcībā esošos naudas līdzekļus, rīcība ar apkīlāto summu ir aizliegta un nav spēkā pret personu, kuras labā ir ķīla. Bankai astoņu dienu laikā no apķīlāšanas akta saņemšanas ir jāpaziņo, vai apķīlātie naudas līdzekļi (skaidra nauda vai depozīts bankas kontā) atrodas kontā un jāizmaksā personai, kuras labā ir ķīla, naudas summu, kas ir nepieciešama tās prasījuma apmierināšanai.

3.2. Kādi ir šādu pasākumu spēkā esamības nosacījumi?

Principā nav nosacījumu, kas noteiktu laika ierobežojumus prasītājam. Atsevišķi ierobežojumi tomēr pastāv, bet tie lielākoties ir termiņi, līdz kuriem likumīgi nevar veikt atsevišķas īpašas darbības, nevis saistoši laika ierobežojumi, un tie tieši neparedz brīdi, pēc kura prasītājs vairs nevarētu rīkoties. Sistēmas pamatnostāju nemaina noteikumi, saskaņā ar kuriem atsevišķas darbības ir jāveic noteiktā laika periodā pēc apķīlāšanas vai pirms izsoles. Lai novērstu procedūras bezgalīgu ieilgšanu, ir noteikts tikai galīgais termiņš, proti, viens gads, pēc kura beigām apķīlāšanu vai citas darbības nevar veikt, pamatojoties uz to pašu rīkojumu, un izsole nevar notikt uz tādas apķīlāšanas pamata, kas šī termiņa izbeigšanās dēļ ir atcelta ar tiesas lēmumu.

4. Vai ir apelācijas iespēja pret šādu pasākumu īstenošanu?

Vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis pret piespiedu izpildes procedūru ir iesniegums atcelt spriedumu, kas pieņemts bez atbildētāja klātbūtnes, ko var iesniegt personas, pret kurām piesdpiedu izpilde ir vērsta, vai jebkurš likumīgi ieinteresēts kreditors 15 dienu laikā no piespiedu izpildes uzsākšanas, ja iesniegums attiecas uz izpildāmā akta vai pirmstiesas procedūras spēkā esamību. Ja iesniegums attiecas uz kādu no piespiedu izpildes darbībām, sākot ar pirmo līdz pēdējai, iesniegumu var iesniegt līdz piespiedu izpildes pabeigšanai. Ja iesniegums attiecas uz piespiedu izpildes pabeigšanas akta derīgumu, to var iesniegt sešus mēnešus pēc piespiedu izpildes pabeigšanas. Iesniegumus atcelt spriedumu, kas pieņemts bez atbildētāja klātbūtnes, var iesniegt arī trešā puse, kuras tiesības uz priekšmetu, pret ko ir vērsta piespiedu izpilde, ir aizskartas, ja šo tiesību izlietošanai nebija noteikts termiņš. Lieta ir teritoriāli piekritīga tai tiesai, kuras apgabalā notika piespiedu izpilde. Ja izpildāmais akts ir miertiesneša lēmums, lietu izskata miertiesnesis. Visos pārējos gadījumos lietu izskata pirmās instances tiesa viena tiesneša sastāvā. Iesnieguma atcelt spriedumu, kas pieņemts bez atbildētāja klātbūtnes, iesniegšana neaptur piespiedu izpildi, tomēr tiesa pēc iesnieguma iesniedzēja pieteikuma var pieņemt lēmumu par piespiedu izpildes procedūras apturēšanu ar vai bez nodrošinājuma. Šo lēmumu paziņo piespiedu izpildes amatpersonām, kas nevar veikt nevienu piedziņas pasākumu, ja vien lēmumā nav īpaši atļauts to darīt.

« Spriedumu izpilde - Vispārīgas ziņas | Grieķija - Vispārīgas ziņas »

Lapas augšmalaLapas augšmala

Pēdējo reizi atjaunots: 30-10-2007

 
 • Kopienas tiesību akti
 • Starptautiskie tiesību akti

 • Beļģija
 • Bulgārija
 • Čehija
 • Dānija
 • Vācija
 • Igaunija
 • Īrija
 • Grieķija
 • Spānija
 • Francija
 • Itālija
 • Kipra
 • Latvija
 • Lietuva
 • Luksemburga
 • Ungārija
 • Malta
 • Nīderlande
 • Austrija
 • Polija
 • Portugāle
 • Rumānija
 • Slovēnija
 • Slovākija
 • Somija
 • Zviedrija
 • Apvienotā Karaliste