Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Graikija

Naujausia redakcija: 12-11-2007
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Graikija

EJN logo

Šis puslapis nebeatnaujinamas. Turinys originalo kalba atnaujintas ir perkeltas į Europos e. teisingumo portalą.


 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Materialinės sąlygos 2.2.
3. Vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis 3.
3.1. Koks yra vykdymo priemonių poveikis? 3.1.
3.2. Koks yra šių priemonių galiojimo laikotarpis? 3.2.
4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę suteikiantį sprendimą? 4.

 

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymas yra veiksmas, kuriuo siekiama, pasitelkus valstybines institucijas, priversti patenkinti vykdomajame dokumente nustatytą faktinį reikalavimą. Vykdymui naudojamos šios priemonės:

 • prekių atėmimas naudojant prievartą;
 • iškeldinimas iš nekilnojamojo turto naudojant prievartą;
 • areštas;
 • laisvės atėmimas;
 • baudos;
 • privalomasis administravimas;
 • pareiškimai, kuriuos prašoma padaryti prisiekus.

2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas arba sprendimas?

Vykdomasis dokumentas yra viešas dokumentas, patvirtinantis reikalavimą ir suteikiantis ieškovui teisę reikalauti, kad skolininkas laikytųsi vykdomojo dokumento turinio. Būtini elementai yra dokumento buvimas ir reikalavimo teisėtumas.

2.1. Procedūra

Vykdymas yra laikomas labiau nagrinėjimo, o ne administravimo dalyku; vykdymo tikslas – suteikti teisinę apsaugą. Vykdymo pareigūnams perduoti prašymai ir kiekvienas vykdymo dokumentas yra procesiniai dokumentai. Vykdymo metu turi būti tenkinami šie kriterijai:

 • vykdymo pareigūnų jurisdikcija ir kompetencija;
 • bylos šalies statusas;
 • galėjimas pradėti bylą;
 • galėjimas veikti kliento vardu;
 • teisėto intereso buvimas;
 • galėjimas būti ieškovu arba atsakovu;
 • vykdomojo dokumento buvimas;
 • reikalavimo, kurį būtų galima patenkinti jį vykdant, buvimas.

Vykdyti galima teismo ir ne teismo sprendimus. Norint pradėti vykdymą ne visuomet yra būtina kreiptis į teismą dėl vykdymo nutarties priėmimo. Toliau išvardijami vykdomieji dokumentai:

viršųviršų

 • Graikijos teismų galutiniai sprendimai;
 • Graikijos teismų sprendimai, kurie buvo paskelbti kaip laikinai vykdytini;
 • arbitražo sprendimai;
 • Graikijos teismų oficialūs dokumentai, kuriuose yra paskirstomos arba nustatomos teismo išlaidos;
 • notaro patvirtinti dokumentai;
 • Graikijos teisėjų išduoti mokėjimo vykdomieji raštai;
 • nutartys iškeldinti nuomininką;
 • užsienio dokumentai, kurie buvo paskelbti vykdytinais;
 • nutartys ir dokumentai, kuriuos įstatymas pripažįsta vykdytinais dokumentais.

Vykdymo pareigūnai yra skirstomi į tiesioginius ir netiesioginius vykdymo pareigūnus. Tai yra: a) antstoliai, kurie yra atlyginimo negaunantys valstybės pareigūnai, turintys įgaliojimus areštuoti skolininkui priklausančius daiktus, areštuoti skolininkui priklausantį nekilnojamąjį turtą, laivus arba orlaivius, atlikti tiesioginius vykdymo veiksmus, areštuoti skolininkus, kuriems paskirta laisvės atėmimo bausmė, ir rengti aukcionus, b) notarai arba juos pakeičiantys taikos teisėjai, kurie turi įgaliojimus vadovauti savanoriškam arba priverstiniam areštuoto skolininko turto aukcionui ir paskirstyti gautas pajamas, sudarydami klasifikacinį sąrašą. Netiesioginiai pareigūnai yra policija, ginkluotosios pajėgos ir antstolio liudytojai, kurie bendradarbiauja, kai vykdymo veiksmams yra rodomas arba gresia pasipriešinimas. Visi šie pareigūnai yra atsakingi už bet kokį kaltą savo pareigų jas vykdant pažeidimą.

Patį vykdomąjį raštą išduoda teisę jį vykdyti turintis asmuo, t. y. ieškovas arba jo atstovas, kuris nebūtinai turi būti advokatas. Pagrindinės vykdymo išlaidos yra šios:

viršųviršų

 • antstolio arešto mokestis už reikalavimus iki 587 EUR: 44 EUR už reikalavimus, kurių suma yra tarp 589,87 EUR ir 5869,40 EUR: 2,5 % nuo reikalavimo sumos, ir už reikalavimus, kurių suma yra 5872,34 EUR ir daugiau: 1 % nuo reikalavimo sumos (ne mažiau kaip 352 EUR) už kiekvieną areštuotą turtą, laivą arba orlaivį;
 • mokestis antstoliui už kiekvieno aukciono arba pakartotinio aukciono programos, arba arešto ataskaitos santraukos parengimą už reikalavimus iki 587 EUR: 44 EUR; už reikalavimus, kurių suma yra tarp 589,87 EUR ir 5869,40 EUR: 2 % nuo reikalavimo sumos; ir už reikalavimus, kurių suma yra 5872,34 EUR arba daugiau: 1 % nuo reikalavimo sumos (ne mažiau kaip 176 EUR);
 • aukcioną organizuojančio asmens mokestis: 25 EUR;
 • mokestis antstoliui už bet kurį kitą vykdymo mokestį: tarp 175 ir 295 EUR. Tikslus mokestis yra nustatomas antstolio ir jo kliento sutarimu;
 • antstolio liudytojo mokestis: 22 EUR už kiekvieną liudytoją;
 • jeigu vykdymas atšaukiamas, antstolio mokesčiai sumažinami 50 %;
 • 0,30 EUR už kiekvieną kilometrą, kurį antstolis ir liudytojai turi nukeliauti iš savo pagrindinės buvimo vietos, norėdami atlikti bet kokį vykdymo veiksmą;
 • specialus antstolio mokestis, priklausantis nuo vykdymo sudėtingumo laipsnio: antstolio ir jo kliento susitarimu (šio mokesčio niekada nemoka skolininkas).
2.2. Materialinės sąlygos

Materialinės vykdymo sąlygos yra:

viršųviršų

 • teisėto intereso buvimas, t. y. poreikis atlikti vykdymo veiksmus ir teisinė apsauga, kurią suteikia vykdymas; ir
 • reikalavimo teisėtumas.

Vykdymo proceso tikslas – viena vertus, suderinti prieštaraujančius kreditorių ir, antra vertus, skolininkų arba trečiųjų asmenų interesus esant atitinkamoms aplinkybėms. Kriterijai, kuriais teismas vadovaujasi nustatydamas vykdymo priemonę:

 • skubus kreditorių reikalavimų patenkinimas mažiausiomis išlaidomis;
 • skolininko asmeninių teisių ir teisėtų interesų bendrąja prasme apsauga;
 • kreditoriaus ir skolininko interesų sutapimas atsižvelgiant į reikalingumą pasiekti geriausią galimą kainą aukcione;
 • trečiųjų šalių interesų apsauga.

3. Vykdymo priemonių tikslas ir pobūdis

Vykdymo priemonės gali būti nukreiptos į skolininko turtą ir (arba) skolininko asmenį. Vykdymo priemonės yra materialūs veiksmai, atliekami pareigūnų, kuriems šiuo tikslu buvo suteikti įgaliojimai; dėl šių įgaliojimų reikalavimai yra tiesiogiai arba netiesiogiai patenkinami valstybei juos įvykdant. Vykdymo veiksmai gali būti taikomi šiam turtui:

 • skolininko arba kreditoriaus, arba trečiosios šalies, kuri pasirengusi perduoti turtą, kilnojamajam turtui;
 • skolininko turtinėms teisėms į trečiosios šalies prekes;
 • pinigų sumoms;
 • asmeniui, dėl kurio atliekami vykdymo veiksmai, priklausantiems piniginiams reikalavimams trečiosioms šalims;
 • skolininkui priklausančiam nekilnojamajam turtui arba skolininko nuosavybės teisėms;
 • laivams;
 • orlaiviams;
 • intelektinės nuosavybės teisėms, patentams, filmavimo teisėms.

Vykdymo veiksmų negalima taikyti šiam turtui:

viršųviršų

 • skolininko ir jo šeimos asmeniniam turtui;
 • skolininkui ir jo šeimai reikalingam maistui ir degalams;
 • medaliams, atmintiniems daiktams, rankraščiams, laiškams, šeimos užrašams ir verslo registracijos žurnalams;
 • knygoms, muzikos instrumentams, meno kūriniams;
 • įrankiams, įrengimams, knygoms ir kitiems daiktams, reikalingiems asmenims, kad jie užsidirbtų pragyvenimui;
 • maisto produktams;
 • bendrovės akcijoms;
 • įstatyme nustatytoms išlaikymo išmokoms;
 • darbo užmokesčiui, pensijoms arba draudimo išmokoms.
3.1. Koks yra vykdymo priemonių poveikis?

Skolininkas privalo laikytis sprendimo, kuriuo nustatoma vykdymo priemonė. Jeigu vykdymo metu rodomas pasipriešinimas, antstolis gali panaudoti prievartą ir kartu iškviesti už tvarkos palaikymą atsakingus valdžios pareigūnus. Antstolis gali pasitelkti į pagalbą du suaugusius liudytojus arba antrą antstolį. Kai skolininkas nepaklūsta:

 • jeigu skolininkas nesilaiko savo pareigos atlikti veiksmą, kurį taip pat gali atlikti trečiasis asmuo, kreditorius turi teisę atlikti veiksmą skolininko lėšomis;
 • jeigu skolininkas nesilaiko savo pareigos atlikti veiksmo, kurio negali atlikti trečiasis asmuo ir tai išimtinai priklauso nuo to, ar skolininkas yra pasirengęs jį atlikti, teismas lieps jam atlikti veiksmą ir, jeigu skolininkas veiksmo neatliks, teismas paskirs jam baudą, kurią reikės sumokėti kreditoriui, ir laisvės atėmimo bausmę;
 • jeigu skolininkas turi pareigą susilaikyti nuo tam tikro veiksmo atlikimo arba sutikti su tam tikro veiksmo atlikimu, teismas gali dėl bet kokio pareigos pažeidimo nustatyti baudą kreditoriaus naudai arba paskirti laisvės atėmimo bausmę.

Nė vienas iš minėtų atvejų neturi įtakos kreditoriaus teisei pagal materialinę teisę reikalauti atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad skolininkas nesilaikė savo pareigų. Iš esmės skolininkas gali disponuoti turtu; tačiau jeigu jis areštuojamas, disponavimas yra draudžiamas ir turtą areštavusio asmens bei reikalavimus pateikusių kreditorių atžvilgiu negaliojantis.

viršųviršų

Jeigu vykdymas yra nukreiptas į skolininko banko sąskaitas, bankui nėra nustatoma pareiga atskleisti išsamią informaciją ieškovui apie sąskaitas; tačiau jeigu dokumentas, kuriuo areštuojami skolininkui priklausantys piniginiai reikalavimai, perduodamas bankui, disponavimas areštuota suma yra draudžiamas bei areštą atlikusio asmens atžvilgiu negaliojantis ir bankas per aštuonias dienas nuo arešto akto įteikimo turi nurodyti, ar areštuotas reikalavimas (pinigai, esantys depozitinėje banko sąskaitoje) egzistuoja, ir, jeigu jo pakanka, patenkinti areštą atlikusio asmens reikalavimą sumokėti jam pinigų sumą.

3.2. Koks yra šių priemonių galiojimo laikotarpis?

Iš esmės nuostatos, kuri nurodytų ieškovui taikomus terminus, nėra; esama tam tikrų laiko apribojimų, tačiau tai yra galutiniai terminai, iki kurių pabaigos negalima teisėtai atlikti konkretaus veiksmo, o ne privalomieji terminai, ir jie tiesiogiai nenustato momento, nuo kurio ieškovas negali atlikti veiksmo. Nuostata, pagal kurią skirtingi individualūs dokumentai turi būti įvykdyti per tam tikrą laiko tarpą atlikus areštą arba prieš aukciono organizavimą, nekeičia sistemos pagrindo. Norint išvengti bylos vilkinimo neribotą laiką yra nustatytas tik maksimalus vienerių metų terminas, kuriam suėjus areštas arba kiti dokumentai negali būti vykdomi remiantis ta pačia nutartimi, ir aukcionas negali būti organizuojamas remiantis areštu, kuris pasibaigus šiam galutiniam terminui teismo sprendimu buvo panaikintas.

4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę suteikiantį sprendimą?

Vienintelis teisių gynimo būdas, taikomas vykdymo procedūros metu, yra prašymas panaikinti teismo sprendimą, priimtą neatvykus vienai iš šalių. Šį prašymą per 15 dienų nuo vykdymo pradžios gali pateikti asmuo, dėl kurio yra atliekami vykdymo veiksmai, arba kuris nors kitas teisėtą interesą turintis kreditorius, jeigu šis dokumentas yra susijęs su teisės arba parengtinio bylos nagrinėjimo teisėtumu; iki paskutinio vykdymo veiksmo, jeigu jis yra susijęs su kurio nors vykdymo veiksmo teisėtumu nuo pirmojo iki paskutinio vykdymo veiksmo, ir šeši mėnesiai nuo paskutinio vykdymo veiksmo atlikimo, jeigu jis yra susijęs su šio veiksmo teisėtumu. Prašymus panaikinti teismo sprendimą, priimtą neatvykus vienai iš šalių, taip pat gali pateikti trečioji šalis, turinti teisę prieštarauti vykdymui, kuris buvo ginčijamas ir kuriuo ji turi teisę remtis asmens, dėl kurio atliekami vykdymo veiksmai, atžvilgiu; šiuo atveju jokie konkretūs galutiniai terminai nėra taikomi. Jurisdikcija priklauso teismui, kurio apygardoje atliekami vykdymo veiksmai, t. y. taikos teisėjas, jeigu vykdomasis dokumentas yra taikos teisėjo priimtas sprendimas, ir pirmosios instancijos teisėjas – visais kitais atvejais. Prašymo panaikinti teismo sprendimą neatvykus vienai iš šalių pateikimo faktas nesustabdo vykdymo proceso; tačiau vykdymo procesas gali būti sustabdytas teismo sprendimu arba pareiškėjo prašymu, su garantija ir be garantijos. Apie šį sprendimą pranešama vykdymo pareigūnams, kurie negali atlikti jokių vykdymo veiksmų, išskyrus atvejus, kai toks leidimas yra konkrečiai nustatytas sprendime.

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Graikija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 12-11-2007

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė