Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Görögország

Utolsó frissítés: 30-10-2007
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Görögország

EJN logo

Az oldal tartalma elavult. Az eredeti nyelvi változatot frissítettük, és áthelyeztük az európai igazságügyi portálra.


 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Milyen feltételek mellett hozható végrehajtható jogcím vagy határozat? 2.
2.1. Az eljárás 2.1.
2.2. A lényeges feltételek 2.2.
3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege? 3.
3.1. Melyek a végrehajtási intézkedések következményei? 3.1.
3.2. Mi ezeknek az intézkedéseknek az időbeli hatálya? 3.2.
4. Lehet-e fellebbezni ilyen intézkedést előíró határozat ellen? 4.

 

1. Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtás egy végrehajtható jogcím szerinti anyagi követelés végrehajtását a hatóságok segítségével kikényszerítő intézkedés. A következő eszközök használhatók végrehajtás során:

 • javak kényszerítő eszközökkel való elszállítása
 • kényszerkilakoltatás ingatlanból
 • zár alá vétel
 • szabadságvesztés-büntetés
 • pénzbírság
 • felszámolóbiztos kötelező kirendelése
 • eskü alatt teendő nyilatkozatok.

2. Milyen feltételek mellett hozható végrehajtható jogcím vagy határozat?

A végrehajtható jogcím olyan közokirat, amely igazolja a követelést, és jogot biztosít a hitelezőnek arra, hogy az adóstól a végrehajtható jogcím tartalmának megfelelő magatartást követeljen. A szükséges tényezők a jogcím megléte és a követelés érvényessége.

2.1. Az eljárás

A végrehajtást inkább bírósági, mint közigazgatási ügynek tekintik; célja, hogy törvényes védelmet biztosítson. A végrehajtási tisztviselőknek benyújtott kérelmek és minden végrehajtási cselekmény eljárási cselekménynek minősül. A végrehajtás céljából a következő feltételeknek kell teljesülniük:

 • a végrehajtó szerv joghatósága és illetékessége
 • perben álló fél
 • jogképesség
 • az ügyfél nevében való eljárásra vonatkozó felhatalmazás
 • jogos érdek megléte
 • perképesség és perbe foghatóság
 • végrehajtható jogcím megléte
 • a végrehajtással kielégíthető követelés megléte.

Mind bírói, mind bíróságon kívüli határozatok végrehajthatók. Nem mindig szükséges a bíróságtól végrehajtást jóváhagyó végzést kérelmezni. Az alábbiak végrehajtható jogcímek:

Lap tetejeLap teteje

 • görög bíróságok jogerős határozatai
 • görög bíróságok ideiglenesen végrehajthatónak nyilvánított határozatai
 • döntőbírósági ítéletek
 • a görög bíróságok megegyezésről vagy bírósági költségek meghatározásáról szóló jegyzőkönyvei
 • közjegyzői okiratok
 • görög bírók által kibocsátott fizetési meghagyások
 • bérlő kilakoltatására vonatkozó végzések
 • végrehajthatónak minősülő külföldi jogcímek
 • törvényesen végrehajtható jogcímnek minősülő végzések és aktusok.

A végrehajtási tisztviselők lehetnek közvetlen és közvetett végrehajtási tisztviselők. A közvetlen tisztviselőket a kérelmező hitelező jelöli ki. Ezek a) végrehajtók, akik díjazásban nem részesülő állami tisztviselők, és jogosultak az adós birtokában lévő javak zár alá vételére, az adós birtokában lévő vagyontárgyak, hajó vagy légi jármű zár alá vételére, közvetlen végrehajtásra, olyan adósok letartóztatására, akikre vonatkozóan szabadságvesztés-büntetést rendeltek el, illetve árverések előkészítésére, b) közjegyzők vagy helyettük eljáró békebírók, akik jogosultak az adós zár alá vett vagyontárgyainak önkéntes vagy kényszerintézkedésekkel végrehajtott árverésének levezetésére, illetve a bevétel elosztására kielégítési sorrend alapján. Közvetett tisztviselők a rendőrség, a fegyveres erők, illetve a végrehajtó tanúi, akik együttműködnek olyan esetekben, amikor a végrehajtással szemben ellenállást tanúsítanak vagy ilyen veszély fennáll. Mindezen tisztviselők felelősek a kötelezettségeik ellátása során elkövetett, bármilyen felróható kötelezettségszegésért.

Lap tetejeLap teteje

Magát a végrehajtási utasítást az annak érvényesítésére jogosult személy bocsátja ki, vagyis a hitelező, illetve képviselője, aki nem szükségszerűen ügyvéd, de lehet az is. A végrehajtás alapköltségei az alábbiak:

 • a végrehajtói díj 587 EUR értékű követelésnek megfelelő zár alá vétel esetén 44 EUR, 589,87 és 5 869,40 EUR értékű követelésnek megfelelő zár alá vétel esetén 2,5%; illetve 5 872,34 EUR vagy magasabb értékű követelés esetén: 1% (ennek felső határa 352 EUR) bármilyen zár alá vett vagyontárgy, hajó vagy légi jármű tekintetében;
 • a végrehajtó díja egy-egy árverés előkészítése vagy az árverési program megismétlése vagy a követelésekre vonatkozó zár alá vételi jelentés összefoglalása tekintetében 587 EUR-ig EUR 44; 589,87 és 5 869,40 EUR értékű követelésnek megfelelő zár alá vétel esetén 2 %; illetve 5 872,34 EUR vagy magasabb értékű követelés esetén: 1% (ennek felső határa 176 EUR);
 • árverezői díj: 25 EUR;
 • a végrehajtó díja bármely egyéb végrehajtási eljárás tekintetében: 175-295 EUR, a végrehajtó és ügyfele közötti megállapodás alapján;
 • a végrehajtói tanú díja 22 EUR fejenként;
 • amennyiben törlik a végrehajtást, a végrehajtó díja 50%-kal csökken;
 • 0,30 EUR kilométerenként a végrehajtó és tanúi bármilyen eljárás megtételéhez szükséges útiköltsége fejében a székhelyüktől számítva;
 • külön végrehajtói díj a végrehajtás bonyolultságától függően: a végrehajtó és ügyfele szerinti megállapodás alapján (ezt sohasem az adós fizeti meg).
2.2. A lényeges feltételek

A végrehajtás lényeges feltételei a következők:

Lap tetejeLap teteje

 • törvényes értek megléte, vagyis a végrehajtási aktus szükségessége és az ez által nyújtott jogi védelem, illetve
 • a követelés érvényessége.

A végrehajtásról szóló jogszabály célja egyrészről a hitelezők, másrészről az adósok vagy harmadik felek érdekeinek adott körülmények között történő kiegyensúlyozása. A bíróság a végrehajtás megítélésekor az alábbi feltételeket alkalmazza:

 • a hitelezők alacsony költségen történő, gyors kielégítése;
 • az adós személyiségi jogainak és általában törvényes érdekeinek védelme;
 • a hitelező és az adós az árverésen a lehető legjobb ár eléréséhez fűződő együttes érdeke;
 • harmadik felek érdekeinek védelme.

3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege?

A végrehajtási intézkedések tárgya lehet az adós vagyona és/vagy személye. A végrehajtási intézkedések az e célból felhatalmazott tisztviselők gyakorlati cselekményei, melyek közvetlen vagy közvetett eredménye a követelésnek az állam általi végrehajtással való kielégítése. Végrehajtás az alábbi vagyontárgyakat illetően hajtható végre:

 • ingóság az adós birtokában vagy a hitelező birtokában vagy az azokat átadni hajlandó harmadik fél birtokában;
 • az adós vagyoni jogai harmadik felek javait illetően;
 • pénz;
 • anyagi követelések harmadik felekkel szemben a végrehajtással érintett személy részéről;
 • ingatlanvagyon az adós birtokában vagy az adós tulajdonjoga;
 • hajó;
 • légi jármű;
 • szellemi tulajdonjog, szabadalom, filmmel kapcsolatos jog.

Végrehajtás nem lehetséges az alábbiakat illetően:

Lap tetejeLap teteje

 • az adós és családja személyes használati tárgyai;
 • az adós és családja számára szükséges élelmiszer és üzemanyag;
 • medálok, emléktárgyak, kéziratok, levelek, családi feljegyzések és üzleti könyvek;
 • könyvek, hangszerek, művészeti alkotások;
 • munkavégzésnél használt szerszámok, gépek, könyvek vagy más tárgyak;
 • romlandó javak;
 • társas vállalkozások esetében üzletrész;
 • törvényes tartási követelések;
 • bér, nyugdíj vagy biztosítási követelések.
3.1. Melyek a végrehajtási intézkedések következményei?

Az adósnak és valamennyi harmadik félnek eleget kell tennie a végrehajtási intézkedést előíró határozatnak. Amennyiben a végrehajtás során ellenállást tanúsítanak, a végrehajtó kényszerítő eszközökhöz nyúlhat, ugyanakkor pedig a rendfenntartásért felelős hatósághoz fordulhat. A végrehajtó két felnőtt tanút vagy végrehajtó-helyettest vihet magával. Az adós nem teljesítése esetén:

 • amennyiben az adós nem tesz eleget kötelezettségének egy harmadik személy által is végrehajtható cselekmény végrehajtását illetően, a hitelező jogosult az említett cselekményt az adós költségén elvégezni;
 • amennyiben az adós elmulaszt eleget tenni harmadik személy által végre nem hajtható cselekmény végrehajtására vonatkozó kötelezettségének, és annak végrehajtása kizárólag az ő részvételén múlik, a bíróság elrendeli, hogy hajtsa végre a cselekményt, és ennek elmulasztása esetén a hitelező javára pénzbírsággal, illetve szabadságvesztés-büntetéssel sújthatja;
 • amennyiben az adós tartózkodni köteles valamely cselekménytől vagy tűrni köteles azt, a bíróság ennek megsértése esetén a hitelező javára pénzbírságot, illetve szabadságvesztés-büntetést szabhat ki.

A fenti esetek egyike sem érinti a hitelező jogát arra, hogy kártérítést kérjen más anyagi jogi jogszabály értelmében az adós nem teljesítése miatti károk tekintetében. Elvben lehetséges, hogy az adós rendelkezzen vagyontárgya felett, azonban amennyiben ezt zár alá veszik, a rendelkezés tilos, érvénytelen és semmis a zár alá vételt elvégző személy és a követeléseiket benyújtó hitelezők tekintetében.

Lap tetejeLap teteje

Amennyiben a végrehajtás az adós bankszámlájára irányul, a bank nem köteles közzétenni ennek pontos adatait a kérelmező számára; azonban amennyiben az adóssal kapcsolatos pénzbeli követelés zár alá vételéről szóló iratot kézbesítik a bankba, a zár alá vett összegről a továbbiakban az adós nem rendelkezhet, és a rendelkezés érvénytelen és semmis a zár alá vételt elvégző személy tekintetében, a banknak pedig a zár alá vételről szóló okirat kézbesítésétől számított nyolc napon belül nyilatkoznia kell arról, hogy a zár alá vett követelés (pénzbetét a bankszámlán) létezik-e, és ha elegendő-e a zár alá vételt elrendelő személy kielégítésére, akkor az illető számára a pénzösszeg kifizetendő.

3.2. Mi ezeknek az intézkedéseknek az időbeli hatálya?

Elvileg nincs a kérelmezőt időben korlátozó rendelkezés; vannak viszont bizonyos időbeli korlátok, ezek azonban olyan határidők, melyeket megelőzően egyes cselekmények nem hajthatók végre, nem pedig kötelező határidők, és nem határoznak meg közvetlenül olyan időpontot, amelyet követően a kérelem benyújtója már nem cselekedhet. Az a rendelkezés, amelynek értelmében egyes egyedi cselekményekre a zár alá vételt követően vagy az árverést megelőzően bizonyos időtartamon belül sor kell, hogy kerüljön, a rendszer alapjain nem változtat. Az eljárás korlátlan elhúzódását megakadályozandó egyéves végső határidőt állapítottak meg, melyet követően zár alá vétel és más cselekmények ugyanazon végzés alapján nem hajthatók végre, illetve nem tartható árverés olyan zár alá vétel alapján, melyet bírói határozat a határidő lejárta miatt érvénytelenné nyilvánított.

Lap tetejeLap teteje

4. Lehet-e fellebbezni ilyen intézkedést előíró határozat ellen?

Végrehajtási eljárás ellen kizárólag ellentmondással lehet élni, melyet a végrehajtás címzettje, illetve bármely, törvényesen érdekelt hitelező nyújthat be a következő határidőkkel: a végrehajtási cselekménytől számított 15 napon belül, amennyiben az ellentmondás a jogcímmel vagy a bírósági eljárást megelőző eljárással kapcsolatos; egészen a végrehajtás lezárásáig, amennyiben az ellentmondás a végrehajtás bármelyik cselekményének érvényességével kapcsolatos, az elsőtől az utolsó cselekményig; illetve hat hónappal az utolsó végrehajtási cselekmény végrehajtásáig, amennyiben az az említett cselekmény érvényességére vonatkozik. Ellentmondás a kifogásolt végrehajtást tárgyát illetően jogcímmel rendelkező harmadik fél által is benyújtható, és ez utóbbi erre határidőtől függetlenül jogosult hivatkozni a végrehajtás címzettjével szemben. A joghatósággal rendelkező bíróság az a bíróság, melynek körzetében a végrehajtás helye található, illetve a békebíró, ha a végrehajtás jogcíme a békebíró határozata, minden egyéb esetben pedig első fokon eljáró egyesbíró. Az ellentmondás benyújtása nincs felfüggesztő hatállyal a végrehajtásra; azonban a végrehajtási eljárás felfüggesztése elrendelhető a bíróság határozatával is a kérelmező kérelmére, garancia mellett vagy anélkül. E határozatról értesülnek a végrehajtási tisztviselők, akik a határozat kifejezett rendelkezése nélkül semmiféle végrehajtási cselekményt nem hajthatnak végre.

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Görögország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 30-10-2007

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság