Euroopan komissio > EOV > Oikeuden päätösten täytäntöönpano > Kreikka

Uusin päivitys: 29-08-2007
Tulostettava versio Lisää sivu kirjanmerkkeihin

Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Kreikka

EJN logo

Tämä sivu on vanhentunut. Sivun alkukielistä versiota on päivitetty, ja se on siirretty Euroopan oikeusportaaliin.


 

SISÄLLYSLUETTELO

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa? 1.
2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa? 2.
2.1. Menettely 2.1.
2.2. Aineelliset edellytykset 2.2.
3. Täytäntöönpanotoimien kohde ja luonne 3.
3.1. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on? 3.1.
3.2. Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika? 3.2.
4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa? 4.

 

1. Mitä täytäntöönpano siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tarkoittaa?

Täytäntöönpano on toimi, joka toteutetaan täytäntöönpanoasiakirjaan sisällytetyn aineellisen vaatimuksen pakolliseksi täyttämiseksi asianomaisten toimijoiden avulla. Täytäntöönpanossa käytetään seuraavia keinoja:

 • tavaroiden siirtäminen voimatoimin
 • omaisuuden haltuunotto voimatoimin
 • takavarikointi
 • vangitseminen
 • sakko
 • velkasaneerausmenettely
 • vahvistava vala

2. Millä edellytyksillä päätös täytäntöönpanosta voidaan antaa?

Täytäntöönpanoasiakirja on julkinen asiakirja, jolla vahvistetaan vaatimus ja myönnetään kantajalle (vaatimuksen edunsaajana) oikeus vaatia, että velallinen noudattaa täytäntöönpanoasiakirjan sisältöä. Tarpeelliset tiedot ovat asiakirjan perusta ja vaatimusta tukevat seikat.

2.1. Menettely

Täytäntöönpano on oikeudenkäyntimenettelyä, ei hallintotoimien harjoittamista, ja sen tavoitteena on tarjota oikeussuojaa. Täytäntöönpanosta vastaaville toimijoille osoitetut hakemukset ja täytäntöönpanotoimenpiteet ovat lainkäyttöä. Täytäntöönpanon kannalta välttämättömät edellytykset ovat seuraavat:

 • täytäntöönpanosta vastaavien toimijoiden alueellinen ja asiallinen toimivalta
 • asianosaisten asianosaiskelpoisuus
 • asianosaisten oikeudenkäyntikelpoisuus
 • asianajajan asianmukainen valtuutus
 • asianosaisten asiavaltuus
 • oikeussuojan tarve
 • täytäntöönpanoasiakirjan olemassaolo
 • täytäntöönpanokelpoisen vaatimuksen olemassaolo.

On mahdollista panna täytäntöön sekä tuomioistuimen että muita kuin tuomioistuimen päätöksiä. Aina ei ole välttämätöntä hakea täytäntöönpanolle tuomioistuimen päätöstä. Seuraavat ovat täytäntöönpanoasiakirjoja:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • Kreikan tuomioistuinten lopulliset päätökset
 • Kreikan tuomioistuinten väliaikaisesti täytäntöön pantaviksi julistetut päätökset
 • välitystuomiot
 • Kreikan tuomioistuinten antamat asiakirjat, jotka sisältävät sovitteluratkaisun tai joilla määrätään oikeudenkäyntikuluista
 • notaarin vahvistamat asiakirjat
 • kreikkalaisten tuomarien antamat maksamismääräykset
 • vuokralaisen häätämistä koskevat määräykset
 • täytäntöön pantaviksi julistetut ulkomaiset asiakirjat
 • täytäntöönpanoasiakirjoiksi lailla julistetut määräykset ja säädökset.

Täytäntöönpanosta vastaavat toimijat jaetaan välittömiin ja välillisiin täytäntöönpanoviranomaisiin. Hakeva velkoja nimittää välittömät toimijat. Heitä ovat a) haastemiehet, jotka ovat palkattomia virkamiehiä, joilla on valtuudet ryhtyä toimiin velallisen hallussa olevien tavaroiden takavarikoimiseksi, takavarikoida velalliselle kuuluvaa omaisuutta, laivoja tai lentokoneita, toteuttaa suora täytäntöönpano, pidättää velallisia, joista on annettu pidätysmääräys, ja valmistella huutokauppoja, b) notaarit tai heidän sijastaan toimivat rauhantuomarit, joilla on valtuudet toimittaa vapaaehtoinen tai pakkohuutokauppa velalliselta takavarikoidusta omaisuudesta ja jakaa voitto laatimalla luokitusluettelo. Välillisiä toimijoita ovat poliisit, asevoimat ja todistajat, jotka toimivat yhdessä, kun täytäntöönpanoa torjutaan tai uhataan. Kaikki nämä toimijat ovat vastuussa kaikista velvollisuuksiensa tuottamuksellisesta rikkomisesta tehtäviensä suorittamisessa.

Sivun alkuunSivun alkuun

Täytäntöönpanomääräyksen antaa henkilö, jolla on oikeus panna määräys täytäntöön (edunsaaja) tai hänen laillinen edustajansa, joka voi olla lakimies, joskaan se ei ole välttämätöntä. Täytäntöönpanon peruskustannukset ovat seuraavat:

 • haastemiehen palkkio takavarikoimisesta enintään 587 euron suuruisissa saatavissa on 44 euroa, 589,87–5 869,40 euron suuruisissa saatavissa 2,5 prosenttia ja vähintään 5 872,34 euron suuruisissa saatavissa 1 prosentti (vahvistettu 352 euroon) kaiken takavarikoidun omaisuuden, laivojen tai lentokoneiden osalta
 • haastemiehen palkkio huutokaupan tai uusintahuutokaupan ohjelman sekä takavarikkoa koskevan selvityksen tiivistelmän laatimisesta enintään 587 euron suuruisissa saatavissa 44 euroa, 589,87–5 869,40 euron suuruisissa saatavissa 2 prosenttia ja vähintään 5 872,34 euron suuruisissa saatavissa 1 prosentti (vahvistettu 176 euroon)
 • huutokaupanpitäjän palkkio: 25 euroa
 • haastemiehen palkkio muissa täytäntöönpanotoimenpiteissä: 175–295 euron välillä sen mukaan miten haastemies ja tämän asiakas sopivat
 • todistajan palkkio: 22 euroa todistajaa kohti
 • jos täytäntöönpano peruutetaan, haastemiehen palkkioita vähennetään 50 prosentilla
 • 0,30 euroa kilometriä kohti, jotka haastemiehen ja todistajien on kuljettava toimipaikaltaan toimenpiteen toteuttamiseksi
 • haastemiehen erityispalkkio täytäntöönpanon mutkikkuuden tasosta riippuen: sen mukaan miten haastemies ja tämän asiakas sopivat (velallinen ei maksa koskaan tätä).
2.2. Aineelliset edellytykset

Täytäntöönpanon aineelliset edellytykset ovat seuraavat:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • laillisen edun ja täytäntöönpanoasiakirjan olemassaolo ja
 • vaatimus on oikeutettu.

Täytäntöönpanolain todellinen tarkoitus on tasapainottaa yhtäältä velkojien ja toisaalta velallisten ja kolmansien osapuolten välisiä ristiriitaisia etuja. Tuomioistuinten käyttämät perusteet täytäntöönpanotoimen myöntämisessä ovat seuraavat:

 • pikainen hyvitys velkojille vähäisin kustannuksin
 • velallisen henkilöllisyyden ja oikeutettujen etujen yleinen suojaaminen
 • velkojan ja velallisen etujen yhteensovittaminen mahdollisimman hyvään hintaan pääsemiseksi huutokaupassa
 • kolmannen osapuolen etujen suojeleminen.

3. Täytäntöönpanotoimien kohde ja luonne

Täytäntöönpanotoimien kohteena voi olla velallisen omaisuus ja/tai velallinen henkilökohtaisesti. Täytäntöönpanotoimet ovat aineellisia toimenpiteitä, joita toteuttavat tarkoitusta varten valtuutetut toimijat. He huolehtivat suoraan tai välillisesti siitä, että valtion asettamat täytäntöönpanovaatimukset täytetään. Täytäntöönpanotoimi saatetaan toteuttaa seuraavasta omaisuudesta:

 • velallisen käsissä tai velkojan tai kolmannen osapuolen käsissä oleva irtain omaisuus, joka on valmisteltu siirrettäväksi heille
 • velallisen omistusoikeudet kolmannen osapuolen tavaroihin
 • varat
 • täytäntöönpanon kohteena olevan henkilön rahalliset vaatimukset kolmansilta osapuolilta
 • velalliselle kuuluva omaisuus tai velallisen omistusoikeus
 • laivat
 • lentokoneet
 • teollis- ja tekijänoikeudet, patentit ja elokuvaoikeudet.

Täytäntöönpanotoimi saatetaan jättää toteuttamatta seuraavasta omaisuudesta:

Sivun alkuunSivun alkuun

 • velallisen ja hänen perheensä henkilökohtainen omaisuus
 • velallisen ja hänen perheensä tarvitsema ruoka ja polttoaine
 • mitalit, arvokkaat muistoesineet, käsikirjoitukset, kirjeet, perheen asiakirjat ja liikeasiakirjat
 • kirjat, musiikki-instrumentit ja taideteokset
 • työvälineet, koneet, kirjat tai muut esineet, joita henkilöt tarvitsevat työssään, jolla he elättävät itsensä
 • päivittäistavarat
 • yhtiöosuudet
 • lakimääräiset elatusmaksut
 • palkka, eläke tai vakuutussaatavat.
3.1. Mitä vaikutuksia täytäntöönpanotoimilla on?

Velallisen on noudatettava päätöstä, jolla määrätään täytäntöönpanotoimesta, samoin kaikkien kolmansien osapuolten. Jos päätöstä vastustetaan täytäntöönpanon aikana, haastemies voi ryhtyä pakkotoimenpiteisiin. Samalla haastemies kehottaa vastaavaa viranomaista ylläpitämään järjestyksen. Haastemies voi hankkia kaksi täysi-ikäistä todistajaa tai toisen haastemiehen. Velallisen laiminlyöntitapauksessa toimitaan seuraavasti:

 • Jos velallinen laiminlyö velvollisuutensa sellaisen toimenpiteen toteuttamisessa, jonka myös kolmas osapuoli voi toteuttaa, velkojalla on oikeus toteuttaa toimenpide velallisen kustannuksella.
 • Jos velallinen laiminlyö velvollisuutensa sellaisen toimenpiteen toteuttamisessa, jota kolmas henkilö ei voi toteuttaa, vaan toimenpide riippuu ainoastaan siitä, onko velallinen valmis toteuttamaan sen, tuomioistuin määrää hänet toteuttamaan sen, ja jos hän ei sitä tee, se tuomitsee hänet maksamaan velkojalle sakkoa ja määrää pidätyksestä.
 • Jos velallinen pakotetaan laiminlyömään toimenpiteen toteuttaminen tai pidättäytymään sen toteuttamisesta ja hän jättää sen toteuttamatta, tuomioistuin uhkaa velkojalle maksettavalla sakolla ja määrää henkilökohtaisesta pidätyksestä kaikkien rikkomisten osalta.

Mikään edellä mainituista tapauksista ei vaikuta velkojan oikeuteen vaatia velallisen laiminlyönnistä aiheutuvista menetyksistä aineellisella oikeudella säädettyä korvausta. Velallinen voi periaatteessa siirtää omaisuuden, mutta jos omaisuus takavarikoidaan, sen siirtäminen on kiellettyä ja se on pätemätön sekä omaisuuden takavarikoineeseen henkilöön että vaatimuksensa esittäneisiin velkojiin nähden.

Sivun alkuunSivun alkuun

Jos täytäntöönpanoa sovelletaan velallisen pankkitileihin, pankki ei ole velvollinen paljastamaan tarkkoja tietoja tileistä kantajalle, mutta jos pankille toimitetaan velallisen hallussa olevien rahallisten vaatimusten haltuunottoa koskeva asiakirja, takavarikoidun summan siirtäminen on kiellettyä ja se on pätemätön takavarikoineeseen henkilöön nähden, ja pankin on vahvistettava kahdeksan työpäivän kuluessa takavarikkoasiakirjan tiedoksiannosta, onko takavarikoitava vaatimus (pankkitilille talletettu raha) olemassa, ja jos se riittää vastaamaan takavarikoinnista määränneen henkilön vaatimuksiin, velallisen on maksettava tälle kyseinen rahasumma.

3.2. Mikä on täytäntöönpanotoimien voimassaoloaika?

Sellaista määräystä ei periaatteessa ole, jolla kantajalle asetettaisiin määräaikoja, vaikka tietyistä aikarajoituksista on määrätty. Nämä eivät ole niinkään sitovia aikarajoja, vaan määräaikoja, joita ennen erityisasiakirjoja ei voida sitovasti panna täytäntöön, eikä niissä määrätä suoraan ajankohdasta, jonka jälkeen kantaja ei voi enää ryhtyä toimeen. Määräys, jonka mukaan yksittäiset toimenpiteet on toteutettava tietyn ajan kuluessa takavarikoinnista tai ennen huutokauppaa, ei muuta järjestelmän perustaa. Jotta estetään menettelyn pitkittyminen loputtomiin, on pelkästään vuoden mittainen määräaika, jonka jälkeen takavarikointia tai muita toimenpiteitä ei voida toteuttaa saman määräyksen perusteella tai huutokauppaa ei voida pitää takavarikoinnin perusteella, joka määräajan päättymisen vuoksi on peruutettu tuomioistuimen päätöksellä.

4. Voiko täytäntöönpanopäätöksestä valittaa?

Ainoa keino vastustaa täytäntöönpanomenettelyä on takaisinsaantihakemus, jonka voi jättää henkilö, johon täytäntöönpano kohdistuu, tai velkoja, jolla on oikeutettu etu, 15 päivän kuluessa täytäntöönpanotoimenpiteestä, jos se koskee asiakirjan pätevyyttä tai esikäsittelyä, tai jopa lopulliseen täytäntöönpanotoimenpiteeseen asti, jos se koskee minkä tahansa täytäntöönpanotoimenpiteen pätevyyttä ensimmäisestä viimeiseen toimenpiteeseen, ja 6 kuukautta lopullisen täytäntöönpanotoimenpiteen toteuttamisesta, jos se koskee kyseisen toimenpiteen pätevyyttä. Takaisinsaantihakemuksia voi jättää myös kolmas osapuoli, jonka oikeus täytäntöönpanon kohteeseen on kyseenalaistettu ja jolla on oikeus esittää hakemus henkilöä vastaan, johon täytäntöönpano kohdistuu, ilman erityistä määräaikaa. Toimivaltainen tuomioistuin on se, jonka alueella täytäntöönpanopaikka sijaitsee, toisin sanoen rauhantuomari, jos täytäntöönpanoasiakirjasta päätti rauhantuomari, ja yhden tuomarin alioikeus kaikissa muissa tapauksissa. Takaisinsaantihakemuksen jättäminen ei keskeytä täytäntöönpanoa. Tuomioistuin voi kuitenkin hakijan pyynnöstä määrätä täytäntöönpanomenettelyn keskeyttämisestä takuusta riippumatta. Tästä päätöksestä ilmoitetaan täytäntöönpanosta vastaaville toimijoille, jotka eivät voi toteuttaa täytäntöönpanotoimenpidettä, ellei toteuttamista ole päätöksessä erityisesti sallittu.

« Oikeuden päätösten täytäntöönpano - Yleistä | Kreikka - Yleistä »

Sivun alkuunSivun alkuun

Uusin päivitys: 29-08-2007

 
 • Yhteisön oikeus
 • Kansainvälinen oikeus

 • Belgia
 • Bulgaria
 • Tšekki
 • Tanska
 • Saksa
 • Viro
 • Irlanti
 • Kreikka
 • Espanja
 • Ranska
 • Italia
 • Kypros
 • Latvia
 • Liettua
 • Luxemburg
 • Unkari
 • Malta
 • Alankomaat
 • Itävalta
 • Puola
 • Portugali
 • Romania
 • Slovenia
 • Slovakia
 • Suomi
 • Ruotsi
 • Yhdistynyt kuningaskunta