Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Grækenland

Seneste opdatering : 30-10-2007
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Grækenland

EJN logo

Denne side er ikke længere aktiv. Den oprindelige sprogversion er blevet opdateret og er flyttet til den europæiske e-justice-portal.


 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område i Grækenland 1.
2. Hvad kræves der, for at en retsafgørelse eller et dokument kan tvangsfuldbyrdes? 2.
2.1. Fremgangsmåde 2.1.
2.2. Materielle betingelser 2.2.
3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningernes genstand og art 3.
3.1. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne? 3.1.
3.2. Hvilken gyldighed har tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne? 3.2.
4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger appelleres? 4.

 

1. Tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område i Grækenland

Tvangsfuldbyrdelse er et middel til at gennemtvinge opfyldelsen af et materielt krav, som indgår i et eksigibelt dokument, med de offentlige myndigheders hjælp. Følgende midler kan anvendes til tvangsfuldbyrdelse:

 • tvangsfjernelse af løsøre
 • tvangsudsættelse af fast ejendom
 • udlæg
 • fængsling
 • bøde
 • tvangsadministration
 • bekræftende edsaflæggelse.

2. Hvad kræves der, for at en retsafgørelse eller et dokument kan tvangsfuldbyrdes?

Et tvangsfuldbyrdelsesdokument er et officielt dokument, der bekræfter kravet og giver fordringshaver ret til at kræve, at skyldner efterkommer indholdet i dokumentet. De nødvendige forudsætninger er dokumentets eksistens og kravets gyldighed.

2.1. Fremgangsmåde

Tvangsfuldbyrdelse betragtes som del af retsafgørelsen snarere end som en administrativ handling, og formålet er at yde retsbeskyttelse. Enhver anmodning, som indgives til retten og enhver fuldbyrdelse, som finder sted, er en proceshandling. Betingelser for at foretage en tvangsfuldbyrdelse:

 • det tvangsfuldbyrdende organs jurisdiktion og kompetence
 • partsevne
 • proceshabilitet
 • repræsentationsbeføjelse
 • en retlig interesse
 • sagslegitimation
 • tvangsfuldbyrdelsesgrundlag
 • et krav, der kan opfyldes ved tvangsfuldbyrdelse.

Det er muligt at tvangsfuldbyrde både inden- og udenretslige afgørelser, uden at det altid er nødvendigt at anmode om en retskendelse for at gennemføre en tvangsfuldbyrdelse. Eksigible dokumenter (tvangsfuldbyrdelsesgrundlag) er:

TopTop

 • endelige retsafgørelser fra græske domstole
 • afgørelser fra græske domstole, som erklæres for foreløbigt eksigible
 • voldgiftsafgørelser
 • græske domstoles retsprotokoller, som indeholder forlig om eller bestemmelse af sagsomkostninger
 • notardokumenter
 • betalingspåbud udstedt af græske dommere
 • kendelser om udsættelse af lejere
 • udenlandske dokumenter, som erklæres eksigible
 • kendelser og dokumenter, som i henhold til lov er eksigible dokumenter.

Tvangsfuldbyrdelsesorganer opdeles i direkte og indirekte organer. Direkte organer, der udpeges af fordringshaver, er a) en foged, der er en ulønnet embedsmand, der har myndighed til at gøre udlæg i genstande, der er i skyldners besiddelse, gøre udlæg i fast ejendom, skibe eller luftfartøjer, der tilhører skyldner, foretage direkte tvangsfuldbyrdelse, arrestere skyldnere, der er begæret fængslet, og forberede auktioner, b) notarer eller fredsdommere, der har bemyndigelse til at afholde en frivillig auktion eller tvangsauktion over skyldners aktiver, hvori der er gjort udlæg, og fordele provenuet efter prioritetsprincippet. Indirekte organer er politiet, de væbnede styrker og fogedens vidner, som hjælper til, når der gøres modstand mod tvangsfuldbyrdelse eller trues hermed. Alle de ovenstående organer er ansvarlige for enhver misligholdelse af deres forpligtelser under udførelsen af deres hverv.

Selve tvangsfuldbyrdelsesbegæringen fremsættes af den person, der har ret til at foretage tvangsfuldbyrdelse (fordringshaver) eller dennes repræsentant, som kan være en advokat. Grundafgiften for en tvangsfuldbyrdelse er:

TopTop

 • fogedgebyrer for udlæg for med krav på indtil 587 euro er 44 euro, for krav fra 589,87 til 5 869,40 euro 2,5 %, og for krav på over 5 872,34 euro 1 % (dog højst 352 euro), for hver ejendom, skib eller luftfartøj, hvori der er foretaget udlæg
 • fogedgebyrer for forberedelse af auktion, fornyet auktion eller sammendrag af udlægsrapport i forbindelse med krav på indtil 587 euro er 44 euro, for krav fra 589,87 til 5 869,40 euro 2 %, og for krav på over 5 872,34 euro 1 % (dog højst 176 euro), for hver ejendom, skib eller luftfartøj, hvori der er foretaget udlæg
 • gebyr til auktionsholder 25 euro
 • fogedgebyr for enhver anden tvangsfuldbyrdelse er på mellem 175 og 295 euro efter aftale mellem fogeden og dennes mandant
 • gebyr til fogedens vidner: 22 euro til hver
 • hvis tvangsfuldbyrdelsen aflyses, nedsættes fogedgebyret med 50 %
 • 0,30 euro pr. kilometer, som foged og vidner skal rejse fra deres hjemsted for at udføre en handling
 • særligt fogedgebyr afhængig af tvangsfuldbyrdelsens kompleksitet (dette gebyr skal aldrig betales af skyldner).
2.2. Materielle betingelser

De materielle betingelser for at foretage en tvangsfuldbyrdelse er:

 • Der skal foreligge en retlig interesse, dvs. et behov for tvangsfuldbyrdelse og den retsbeskyttelse som en sådan giver.
 • Kravet skal være gyldigt.

Formålet med tvangsfuldbyrdelse er at afbalancere modstridende interesser mellem fordringshavere på den ene side og skyldnere eller tredjemænd på den anden side, afhængig af situationen. De kriterier, som retten anvender, når den skal afgøre, om tvangsfuldbyrdelsen kan finde sted, er:

TopTop

 • hurtig opfyldelse af fordringshavers krav med få omkostninger
 • beskyttelse af skyldners personlige rettigheder og skyldners lovlige interesser generelt
 • fordringshavers og skyldners fælles interesse i at opnå den bedst mulige pris ved en auktion
 • beskyttelse af tredjemands interesser.

3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningernes genstand og art

Genstanden for tvangsfuldbyrdelsen kan være skyldners ejendom og/eller skyldners person. Tvangsfuldbyrdelse er en materiel handling, der udføres af organer, der er bemyndiget hertil, og de fører direkte eller indirekte til opfyldelse af krav med statens medvirken. De aktiver, som tvangsfuldbyrdelse kan rettes mod, er:

 • løsøre i skyldners besiddelse, i fordringshavers besiddelse eller i tredjemands besiddelse, hvis denne er villig til at overgive dem
 • skyldners ejendomsrettigheder til tredjemands løsøre
 • penge
 • skyldners pengefordringer over for tredjemand
 • fast ejendom, som tilhører skyldner, eller skyldners ejendomsrettigheder
 • skibe
 • luftfartøjer
 • intellektuelle ejendomsrettigheder, patenter, filmrettigheder.

Følgende kan ikke gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse:

 • skyldners og dennes families personlige ejendele
 • fødevarer og brændsel, som skyldner og dennes familie har brug for
 • medaljer, memorabilia, manuskripter, korrespondance, familiearkiver og forretningsbøger
 • bøger, musikinstrumenter, kunstværker
 • værktøj, maskiner, bøger og andre genstande, som er nødvendige for at ejeren kan udøve sit erhverv
 • let fordærvelige forbrugsvarer
 • andele i personselskaber
 • lovpligtig forsørgelse
 • løn, pension og forsikringskrav.
3.1. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne?

Skyldner skal efterkomme afgørelsen om tvangsfuldbyrdelse, og det samme gælder for tredjemand. Hvis der gøres modstand mod tvangsfuldbyrdelsen, kan fogeden anvende tvang og samtidig tilkalde den myndighed, der er ansvarlig for opretholdelse af ro og orden. Fogeden kan lade sig bistå af to voksne vidner eller en anden foged. Hvis skyldner ikke opfylder kravene, sondres mellem følgende situationer:

TopTop

 • hvis skyldner ikke opfylder en forpligtelse til at udføre en handling, som kan udføres af tredjemand, kan fordringshaver lade handlingen udføre for skyldners regning
 • hvis skyldner ikke opfylder en forpligtelse til at udføre en handling, som ikke kan udføres af en tredjemand, og som udelukkende afhænger af, om skyldner er rede til at udføre den, vil retten pålægge ham at udføre handlingen, og vil, hvis han ikke gør dette, idømme ham en bødestraf til fordel for fordringshaver og en fængselsstraf
 • hvis skyldner er forpligtet til at afstå fra at udføre en handling eller acceptere udførelsen af en handling, kan retten, hvis denne forpligtelse ikke opfyldes, idømme ham en bødestraf til fordel for fordringshaver og en fængselsstraf.

Ingen af de ovenstående tilfælde berører fordringshavers ret til at kræve erstatning i henhold til materiel ret for tab som følge af skyldners manglende opfyldelse af sine forpligtelser. Det er i princippet muligt for skyldner at afhænde et aktiv, men hvis der er gjort udlæg heri, er afhændelse forbudt og ugyldig over for udlægshaver og de fordringshavere, der har anmeldt deres krav.

Hvis tvangsfuldbyrdelsen er rettet mod skyldners bankkonti, er banken ikke forpligtet til at afsløre nøjagtige oplysninger om disse til rekvirenten. Hvis der for banken forkyndes et dokument om udlæg i skyldners pengefordringer over for tredjemand, er det forbudt at disponere over det beløb, hvori der er gjort udlæg, og dette vil være ugyldigt over for udlægshaver, og banken skal senest 8 dage efter forkyndelse af udlægget angive, om det beløb, hvori der er gjort udlæg (penge indsat på bankkonto) findes, og skal, hvis der er tilstrækkelige midler, betale udlægshaver det pågældende beløb.

TopTop

3.2. Hvilken gyldighed har tvangsfuldbyrdelsesforanstaltningerne?

Der er ingen bestemmelse, der i princippet pålægger rekvirenten frister. Der findes visse tidsbegrænsninger, men der er tale om frister, inden for hvilke bestemte handlinger ikke kan udføres med gyldighed, snarere end bindende frister, og de fastsætter ikke direkte et tidspunkt, efter hvilket rekvirenten ikke længere kan træffe retlige skridt. Bestemmelsen om, at forskellige enkelthandlinger skal udføres inden for en bestemt periode efter udlægget eller før en auktion, ændrer ikke systemets grundlag. For at forhindre, at proceduren fortsætter i ubegrænset tid, findes der blot en sidste tidsfrist på ét år, efter hvilken udlæg eller anden handling ikke kan foretages på grundlag af samme kendelse, og en auktion kan ikke afholdes på grundlag af et udlæg, der som følge af udløbet af denne frist er blevet ophævet ved en retsafgørelse.

4. Kan en afgørelse om tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger appelleres?

Det eneste retsmiddel mod tvangsfuldbyrdelsen er en begæring om ophævelse af en udeblivelsesdom. En sådan begæring kan fremsættes af den person, som tvangsfuldbyrdelsen er rettet mod, eller af enhver fordringshaver med en retlig interesse, senest 15 dage efter første tvangsfuldbyrdelseshandling, hvis begæringen vedrører gyldigheden af tvangsfuldbyrdelsesdokumentet eller procedurerne forud for retsafgørelsen, eller indtil sidste tvangsfuldbyrdelseshandling, hvis begæringen vedrører gyldigheden af en tvangsfuldbyrdelseshandling (fra den første til den sidste), eller, hvis indsigelsen vedrører den sidste fuldbyrdelseshandling, indtil 6 måneder efter dennes gennemførelse. Begæringen kan også uden særlig frist fremsættes af en tredjemand, der haren rettighed i genstanden for tvangsfuldbyrdelsen, og som er berettiget til at sagsøge den person, som tvangsfuldbyrdelsen er rettet mod. Den kompetente ret er retten inden for hvis retskreds tvangsfuldbyrdelsen finder sted, dvs. fredsdommeren, hvis tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget er en afgørelse truffet af en fredsdommer, og underretten i alle andre tilfælde. Begæring om ophævelse af en udeblivelsesdom har ikke opsættende virkning, men retten kan beslutte at udsætte tvangsfuldbyrdelsen efter anmodning herom fra ansøgerens side, med eller uden sikkerhedsstillelse. En sådan beslutning meddeles tvangsfuldbyrdelsesorganet, der derefter ikke kan gennemføre nogen tvangsfuldbyrdelseshandling, hvis der ikke specifikt gives tilladelse hertil i beslutningen.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Grækenland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 30-10-2007

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige