Evropská komise > ESS > Výkon soudních rozhodnutí > Řecko

Poslední aktualizace: 30-10-2007
Verze pro tisk Přidat do oblíbených

Výkon soudních rozhodnutí - Řecko

EJN logo

Informace na této stránce jsou zastaralé. Stránka v původním jazykovém znění byla aktualizována a přesunuta na portál evropské e-justice.


 

OBSAH

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních? 1.
2. Za jakých podmínek lze vydat exekuční titul nebo rozhodnutí? 2.
2.1. Řízení 2.1.
2.2. Hmotné podmínky 2.2.
3. Předmět a povaha opatření k výkonu rozhodnutí 3.
3.1. Jaké jsou účinky opatření k výkonu rozhodnutí? 3.1.
3.2. Jaká je platnost těchto opatření? 3.2.
4. Je možno se odvolat proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí? 4.

 

1. Co znamená výkon soudních rozhodnutí ve věcech občanských a obchodních?

Výkon je úkon, jehož smyslem je vynutit uspokojení hmotného nároku obsaženého ve exekučním titulu za pomoci orgánů veřejné správy. K výkonu rozhodnutí se využívají tyto prostředky:

 • odebrání věci s využitím donucení
 • soudní vyklizení z nemovitosti s využitím donucení
 • obstavení
 • vazba
 • pokuty
 • nucená správa
 • prohlášení, která musí být učiněna pod přísahou.

2. Za jakých podmínek lze vydat exekuční titul nebo rozhodnutí?

Exekuční titul je veřejná listina, která potvrzuje nárok a uděluje oprávněnému právo požadovat, aby povinný naplnil obsah exekučního titulu. Nezbytnými požadavky jsou existence titulu a platnost nároku.

2.1. Řízení

Výkon soudního rozhodnutí se považuje spíše za součást soudního rozhodnutí než za otázku výkonu práva. Jeho cílem je poskytnout právní ochranu. Žádosti adresované úředníkům zabývajícím se výkony soudních rozhodnutí a všechny úkony při výkonu rozhodnutí jsou procesní úkony. Následující podmínky musí být splněny za účelem výkonu soudního rozhodnutí:

 • soudní pravomoc a příslušnost osob pověřených výkonem soudních rozhodnutí
 • postavení strany ve sporu
 • procesní způsobilost
 • oprávnění k zastupování
 • existence oprávněného zájmu
 • aktivní a pasivní legitimace
 • existence exekučního titulu
 • existence nároku, který může být výkonem naplněn

Vykonat je možno jak soudní, tak i mimosoudní rozhodnutí. Není vždy nutno žádat soudní příkaz schvalující vymáhání. Exekuční tituly jsou tyto:

NahoruNahoru

 • konečná rozhodnutí řeckých soudů
 • předběžně vykonatelná rozhodnutí řeckých soudů
 • rozhodčí nálezy
 • protokoly řeckých soudů obsahující smír nebo stanovení soudních nákladů
 • notářské zápisy
 • platební rozkazy vydané řeckými soudci
 • příkazy k soudnímu vyklizení proti nájemníkovi
 • zahraniční tituly prohlášené za vykonatelné
 • příkazy a listiny zákonem prohlášené za exekuční tituly

Úředníci provádějící výkon rozhodnutí se dělí na přímé a nepřímé. Přímé úředníky jmenuje oprávněný navrhující uvalení konkurzu. Jedná se o a) soudní vykonavatele, kteří jsou neplacenými státními úředníky s pravomocí podniknout kroky k zabavení předmětů v držbě povinného, zabavení majetku, lodi nebo letadla ve vlastnictví povinného, provedení přímého výkonu, zadržení povinných, v jejichž případě byla nařízena vazba, a přípravě dražeb, b) notáře nebo smírčí soudce zastupující notáře, kteří mají pravomoc řídit dobrovolnou nebo nucenou dražbu zabaveného majetku povinného a rozdělit výtěžek na základě sestaveného klasifikačního seznamu. Nepřímí úředníci jsou policie, ozbrojené síly a svědkové soudních vykonavatelů, kteří spolupracují v případě odporu proti výkonu nebo při jeho ohrožení. Všichni tito úředníci odpovídají za zaviněné porušení svých služebních povinností.

Exekuční příkaz vydává osoba, která má právo ho učinit, tj. oprávněný nebo jeho zástupce, jímž může být právník. Základní náklady na výkon rozhodnutí jsou:

NahoruNahoru

 • poplatek soudního vykonavatele za zajištění ve výši 44 EUR u nároků nepřevyšujících 587 EUR, 2,5 % u nároků ve výši od 589,87 do 5 869,40 EUR a 1 % (s maximální částkou 352 EUR) u nároků ve výši 5 872,34 EUR a více za všechen zajištěný majetek, loď nebo letadlo,
 • poplatek soudního vykonavatele za zajištění ve výši 44 EUR u nároků nepřevyšujících 587 EUR, 2,5 % u nároků ve výši od 589,87 do 5 869,40 EUR a 1 % (s maximální částkou 176 EUR) u nároků ve výši 5 872,34 EUR a více,
 • poplatek pro licitátora: 25 EUR,
 • poplatek soudního vykonavatele za jakýkoli jiný úkon v rámci výkonu soudního rozhodnutí: 175 EUR až 295 EUR podle dohody mezi soudním vykonavatelem a klientem,
 • svědečné svědka soudního vykonavatele: 22 EUR pro každého svědka,
 • v případě zrušení výkonu soudního rozhodnutí se poplatky soudního vykonavatele snižují o 50 %,
 • 0,30 EUR za každý kilometr, který musí soudní vykonavatel a svědkové ujet z místa sídla, aby provedl nějaký úkon,
 • zvláštní poplatek soudního vykonavatele v závislosti na stupni složitosti výkonu soudního rozhodnutí: podle dohody mezi soudním vykonavatelem a jeho klientem (tento poplatek nikdy neplatí povinný).
2.2. Hmotné podmínky

Hmotné podmínky pro výkon soudního rozhodnutí jsou:

 • existence oprávněného zájmu, tj. nutnost úkonu výkonu rozhodnutí a právní ochrany, kterou poskytuje, a
 • platnost nároku.

Účelem právní úpravy výkonu soudního rozhodnutí je dosáhnout rovnováhy mezi protichůdnými zájmy mezi oprávněnými na jedné straně a povinnými nebo třetími stranami na straně druhé. Kritéria, která soudy používají při rozhodování o opatřeních k výkonu rozhodnutí, jsou:

NahoruNahoru

 • rychlé uspokojení oprávněných při co nejnižších nákladech,
 • ochrana osobnostních práv povinného a jeho oprávněných zájmů obecně,
 • shodný zájem oprávněného a povinného s ohledem na potřebu dosáhnout ve dražbě co nejlepší ceny,
 • ochrana zájmů třetí strany.

3. Předmět a povaha opatření k výkonu rozhodnutí

Opatření k výkonu rozhodnutí se mohou zaměřovat na majetek povinného a/nebo na samotnou osobu povinného. Opatření k výkonu rozhodnutí jsou hmotné úkony k tomu oprávněných úředníků. Tyto úkony vedou přímo nebo nepřímo k uspokojení nároků prostřednictvím výkonu soudního rozhodnutí státem. Výkon soudních rozhodnutí lze provádět na následujících majetkových hodnotách:

 • movitý majetek v držbě povinného nebo v držbě oprávněného nebo třetí strany, která je připravena ho předat,
 • vlastnická práva povinného k věcem třetí strany,
 • hotové peníze,
 • peněžní pohledávky povinného vůči třetím stranám, které má osoba, která je předmětem výkonu,
 • nemovitý majetek ve vlastnictví povinného nebo vlastnická práva povinného k tomuto majetku,
 • lodi,
 • letadla,
 • práva duševního vlastnictví, patenty, filmová práva.

Z výkonu rozhodnutí jsou vyjmuty následující majetkové hodnoty:

 • předměty osobní potřeby povinného a jeho rodiny,
 • potraviny a paliva, která povinný a jeho rodina potřebují,
 • medaile, pamětní předměty, rukopisy, korespondence, rodinné záznamy a účetní knihy,
 • knihy, hudební nástroje, umělecká díla,
 • nářadí, strojní zařízení, knihy a jiné předměty, které pracující osoby potřebují k obživě,
 • zboží snadno podléhající zkáze,
 • podíly v osobních společnostech,
 • zákonné výživné,
 • plat, důchod nebo pojistné nároky.
3.1. Jaké jsou účinky opatření k výkonu rozhodnutí?

Povinný, a stejně tak všechny třetí strany, musí splnit rozhodnutí nařizující opatření k výkonu rozhodnutí. Pokud dojde během výkonu soudního rozhodnutí k odporu, smí soudní vykonavatel využít síly a zároveň přivolat orgán odpovědný za udržování pořádku. Soudní vykonavatel smí přibrat dva dospělé svědky nebo druhého soudního vykonavatele. V případě, že povinný nevyhoví:

NahoruNahoru

 • jestliže povinný nesplní svou povinnost vykonat úkon, který může vykonat i třetí osoba, má oprávněný právo vykonat tento úkon na náklady povinného,
 • jestliže povinný nesplní svou povinnost vykonat úkon, který nemůže vykonat třetí osoba a který závisí pouze na tom, zda je povinný hotov tento úkon vykonat, nařídí mu soud tento úkon vykonat, a jestliže tak povinný neučiní, soud ho potrestá pokutou ve prospěch oprávněného a vazbou,
 • jestliže se povinný musí zdržet nějakého úkonu nebo nějaký úkon strpět, může soud jakékoli porušení potrestat pokutou ve prospěch oprávněného a odnětím svobody.

Žádný z výše uvedených případů nemá vliv na právo oprávněného žádat podle platného hmotného práva náhradu škody utrpěné v důsledku toho, že povinný nesplnil svou povinnost. V zásadě je možné, aby s majetkem disponoval povinný. Je-li však majetek zabaven, je disponování s ním zakázáno a vůči osobě, která ho nechala zabavit, a vůči oprávněným, kteří předložili své pohledávky, je neplatné.

Jestliže je výkon rozhodnutí prováděn na bankovních účtech povinného, nemá banka povinnost sdělit oprávněnému přesné informace o těchto účtech. Jestliže však je rozhodnutí, jímž se přikazují peněžní pohledávky povinného, doručeno bance, je disponování zabavenou částkou zakázáno a je neplatné vůči osobě, která ji nechala zabavit, přičemž banka musí do osmi dnů od doručení usnesení o výkonu rozhodnutí oznámit, zda přikázaná pohledávka (peníze uložené na bankovním účtu) existuje, a jestliže je dostatečná k uspokojení osoby, která ji nechala přikázat, musí tuto peněžní částku této osobě vyplatit.

NahoruNahoru

3.2. Jaká je platnost těchto opatření?

V zásadě neexistuje žádné ustanovení, které ukládá žadateli lhůtu. Existují určitá časová omezení, jedná se však o lhůty, před jejichž vypršením nemohou být platně vykonány určité úkony, a ne o závazné lhůty. Tato ustanovení přímo nestanovují okamžik, po kterém žadatel již nemůže úkon učinit. Ustanovení, podle kterého musí být v určité době po zabavení nebo před dražbou uplatněny jednotlivé úkony, nemění základ systému. Aby se řízení neprotahovalo do nekonečna, je soudním rozhodnutím vyhrazena pouze konečná lhůta jednoho roku, po které již exekuci nebo jiné úkony nelze provést na základě téhož rozhodnutí a nelze provést dražbu na základě zabavení z důvodu vypršení této lhůty.

4. Je možno se odvolat proti usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí?

Jediným opravným prostředkem řízení o výkonu rozhodnutí je žádost o zrušení rozsudku pro zmeškání, kterou může podat osoba, proti které výkon směruje, nebo oprávněný s oprávněným zájmem, a to (i) do 15 dní od výkonu rozhodnutí, pokud jde o platnost exekučního titulu nebo předcházejícího řízení, (ii) do konečného výkonu rozhodnutí, pokud jde o planost kteréhokoli úkonu v rámci výkonu, a to od prvního do posledního úkonu, a (iii) do šesti měsíců po vykonání konečného úkonu v rámci výkonu, pokud jde o platnost tohoto úkonu. Žádosti o zrušení rozhodnutí v nepřítomnosti může bez jakékoli stanovené lhůty podat také třetí strana, která má právo k předmětu výkonu rozhodnutí, které bylo zpochybněno a které má právo použít proti osobě, proti které je výkon zaměřen. Příslušným soudem je soud, v jehož obvodu se nachází místo výkonu, tj. smírčí soud, pokud je exekuční titul rozhodnutím smírčího soudu, a ve všech ostatních případech soud prvního stupně se samosoudcem. Skutečnost, že byla podána žádost o zrušení rozhodnutí v nepřítomnosti, není důvodem pro odklad výkonu rozhodnutí. Odklad vykonávacího řízení však může nařídit soud prostřednictvím rozhodnutí na základě žádosti žadatele, a to i se složením záruky. Toto rozhodnutí je oznámeno úředníkům zabývajícím se výkonem rozhodnutí, kteří nemohou učinit žádný úkon v rámci výkonu, pokud to rozhodnutí zvlášť nepovoluje.

« Výkon soudních rozhodnutí - Obecné informace | Řecko - Obecné informace »

NahoruNahoru

Poslední aktualizace: 30-10-2007

 
 • Právo Společenství
 • Mezinárodní právo

 • Belgie
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Německo
 • Estonsko
 • Irsko
 • Řecko
 • Španělsko
 • Francie
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Lucembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Nizozemí
 • Rakousko
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Finsko
 • Švédsko
 • Spojené království