Evropska komisija > EPM > Izvršitev sodb > Nemčija

Zadnja sprememba: 06-06-2006
Natisni Dodaj med priljubljene

Izvršitev sodb - Nemčija

Zadnjo posodobitev besedila najdete na Deutsch
 

KAZALO

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in trgovskih zadevah? 1.
2. Kateri so pogoji za izdajo pravice ali odločbe o izvršitvi? 2.
2.1. Postopek 2.1.
2.2. Materialni pogoji 2.2.
3. Predmet in narava izvršilnih ukrepov 3.
3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršitve? 3.1.
3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov? 3.2.
3.3. Kakšna je veljavnost teh ukrepov? Ali obstaja omejeno časovno obdobje, ki ga predvideva zakon ali ki je določen v odredbi sodišča? 3.3.
4. Ali se je možno proti odločbi, s katero se odobri takšen ukrep, pritožiti? 4.

 

1. Kaj pomeni izvršitev v civilnih in trgovskih zadevah?

Izvršitev je proceduralni koncept, ki s pomočjo javnih prisilnih ukrepov zagotovi materialno terjatev. Za izvršitev je pooblaščena izključno država kot nosilka suverene oblasti, ki jo izvaja skozi različne organe.

Popis izvršilnih ukrepov, ki lahko obtoženca prisilijo k delovanju, k opustitvi delovanja ali k plačilu

 • Rubež blaga
 • Rubež terjatve in drugega premoženja (zlasti osebnega dohodka)
 • Zaprisežena izjava o premoženju
 • Sodna prepoved delovanja ali opustitve delovanja
 • Obvezen zaseg lastnine in preprodaja na dražbi
 • Odredba o odvzemu in začasna sodna prepoved

2. Kateri so pogoji za izdajo pravice ali odločbe o izvršitvi?

2.1. Postopek
- Ali so pravnomočne tako sodne kot izvensodne odločbe?

Da. To zajema dokončne sodbe, ki so že pravnomočne ali ki so začasno izvršljive (Oddelek 704 Pravil o civilnem postopku („ZPO“)), kakor tudi druge pravnomočne instrumente, ki so navedeni v Oddelku 794 ZPO; ti ne zajemajo samo odločb sodišča, temveč tudi sodne in izvensodne poravnave ter notarske listine.

- Ali je potrebno zaprositi za odredbo sodišča, ki odobri izvršitev?

Odredba sodišča je potrebna za rubež dolžnikovih terjatev in premoženja, za izvrševanje sodnih prepovedi in zaseg premičnin v okviru določb o obveznem nakupu in preprodaji na dražbi.

- Katero sodišče je pristojno za odrejanje izvršitve?

Za zaplembo zahtevkov: Okrožno sodišče za kraj, kjer živi dolžnik.

Na vrh straniNa vrh strani

Za izvrševanje sodnih prepovedi: Prvostopenjsko sodišče.

Za zaseg premičnin: Okrožno sodišče za kraj, kjer se nahaja lastnina.

- Status, vloga, odgovornosti in pooblastila sodnih izvršiteljev

Sodni izvršitelj je deželni uradnik sodne uprave, ki je po hierarhičnem principu odgovoren predsedniku okrožnega sodišča. Pri opravljanju svojega poklica je samostojen.

Sodni izvršitelj je odgovoren za izvršitev sodb v civilnih zadevah v okviru 8. knjige ZPO. Nedavno je v središče namesto rubeža blaga stopil rubež dolžnikovih terjatev. Pri tem ima sodni izvršitelj zlasti pooblastila zagotoviti dolžniku, da plača obroke, ter dolžnost, da zagotovi pravočasen in učinkovit zaključek izvršilnega postopka. Ena izmed njegovih glavnih dolžnosti je od dolžnika pridobiti zapriseženo izjavo o premoženju, ki upniku predstavlja pomembno evidenco dolžnikovega premoženja. Med druge naloge spadajo:

 • Odvzem premičnin in nepremičnin (deložacija)
 • Zavrnitev dolžnikovih ugovorov proti pravnim poslom, ki jih je dolžan sprejeti
 • Neposredna vročitev dokumentov, ki so potrebni za izvršilni postopek
 • Izvrševanje odločb o odvzemu in začasnih sodnih prepovedi (razen v zadevah, ki jih rešuje samo sodišče)
 • Izvrševanje sodnih nalogov za aretacijo.
- Ali mora zahtevek za izvršitev vložiti odvetnik ali katera druga pravna oseba?

Zahtevke za sprejetje sklepov o izvršitvah na splošno sprejema okrožno sodišče kot izvršilno sodišče, pravno zastopstvo ni obvezno.

Zahtevke za odločbe o izvrševanju sodne prepovedi pa je treba po drugi strani vložiti na prvostopenjsko sodišče, ki je v nekaterih primerih lahko višje sodišče (regionalno sodišče), kjer je pravno zastopstvo v osnovi obvezno.

Na vrh straniNa vrh strani

Lestvica stroškov za vsako vrsto izvršilnega ukrepa:

Zakon predvideva različne možnosti izvršitve, odvisno od terjatve, ki jo je treba zavarovati, zaradi tega se med seboj razlikujejo tudi stroški:

 • Rubež blaga:
Kadar se prizna pravica do plačila določene vsote denarja, upnik na splošno od sodnega izvršitelja zahteva, da plačilo zavaruje. Za rubež dolžnikovih nepremičnin, ki ga opravi sodni izvršitelj, se plača pristojbina v višini 20 EUR. Če je zarubljeno lastnino treba dati na dražbo ali prodati (t.j. zarubljena lastnina se unovči), se uporablja še dodatna pristojbina v višini 40 EUR. Prav tako se zaračunajo stroški sodnega izvršitelja.
 • Rubež terjatev:
Odredbo o plačilu vsote denarja je mogoče zavarovati tudi z zahtevkom za rubež terjatev, ki se ga predloži sodnim organom (npr. plačilo iz zaslužka), ter prenos terjatve upniku (Oddelka 829 in 835 ZPO). Plača se pristojbina v višini 15 EUR; poleg tega se vračunajo še stroški (zlasti stroški vročitve odredbe sodišča).
 • Zaprisežena izjava o premoženju:
Če upnik ni povsem zadovoljen z rubežem in unovčenjem, se lahko dolžnika na zahtevek upnika zadolži, da sodnemu izvršitelju predloži zapriseženo izjavo o svojem premoženju. Za jemanje izjave sodni izvršitelj zaračuna pristojbino v višini 30 EUR.
 • Zaseg premičnin:
Izvršitev na dolžnikovi lastnini ima obliko hipoteke, vpisane za namen zavarovanja terjatve, obveznega nakupa in preprodaje na dražbi ali odredbe o prisilni upravi z lastnino.

Za vpis hipoteke se zaračuna pristojbina v skladu z Zakonom o sodnih stroških (Kostenordnung - KostO) skladno z vrednostjo terjatve, ki jo je treba zavarovati. Tabela pristojbin in zneskov do 1 milijona EUR je podana v Prilogi 1 PDF File (PDF File 35 KB).

Na vrh straniNa vrh strani

Za odločbo o zahtevku za odredbo o izvršitvi se plača pristojbina v višini 50 EUR. Obstajajo še druge pristojbine – na splošno na stopnji 0,5 % – za postopek, za organiziranje dražbe, za zaključek prodaje in za porazdelitev izkupička. Pristojbine za postopke na splošno in za organizacijo dražbe so odvisne od vrednosti lastnine; pristojbine za zaključek prodaje in porazdelitev izkupička so odvisne od najvišje prejete ponudbe. Tabela pristojbin in zneskov do 500 000 EUR je podana v Prilogi 2 PDF File (PDF File 34 KB). Poleg pristojbin se zaračunajo tudi stroški postopka, zlasti stroški pregleda vrednosti lastnine pri preprodaji.

Za zahtevek za odredbo o izvršitvi se plača pristojbina v višini 50 EUR. Pristojbina v višini 0,5 % se plača za postopek na podlagi v postopku pridobljenega skupnega dobička.

 • Izvrševanje odredbe o odvzemu, izvrševanje odredbe o sodni prepovedi:
Če sodišče dolžniku odredi odstranitev premičnin, lahko sodni izvršitelj zagotovi izvršitev odredbe na podlagi zahtevka upnika. Za sprožitev postopka se plača pristojbina v višini 20 EUR. Če je dolžnik dolžan odstopiti zemljišče ali stanovanje, znaša pristojbina za deložacijo 75 EUR. Poleg tega se zaračunajo še stroški sodnega izvršitelja, zlasti za potrebne tretje stranke (npr. prevoz, ključavničarja itd.). Če postopek traja več kot tri ure, se za vsako nadaljnjo uro ali njen del plača pristojbina v višini 15 EUR na uro.

V sodnih postopkih pred izvršilnim sodiščem, ki dolžniku odredi, da opravi, sprejme ali odstopi od določenega dejanja, se plača pristojbina v višini 15 EUR.

Na vrh straniNa vrh strani

2.2. Materialni pogoji

Upnik mora imeti odredbo o izvršitvi, da bi dokazal svojo terjatev. To je lahko dokončna sodba, ki je že pravnomočna ali začasno izvršljiva (Oddelek 704 ZPO), ali eden izmed instrumentov iz Oddelka 794 ZPO (npr. sodne in izvensodne poravnave in notarske listine).

Na dolžnikovi strani ni nikakršnih posebnih zahtev.

Posebne zahteve obstajajo v zvezi z odredbami o odvzemu in začasnimi sodnimi prepovedmi. Ti izvršilni ukrepi se sprejmejo, da se zavaruje terjatev pred izdajo odredbe sodišča v glavnih sodnih postopkih.

3. Predmet in narava izvršilnih ukrepov

3.1. Katere vrste premoženja so lahko predmet izvršitve?

Predmet izvršitve so lahko dolžnikove premičnine, terjatve in druge lastninske pravice ter nepremičnine.

Oddelek 811 ZPO natančno opredeljuje premičnine, ki se jih ne sme zarubiti; cilj tega je, da se dolžniku in članom njegovega gospodinjstva omogoči minimalna količina predmetov, ki so nujno potrebni za osebno in poklicno rabo.

Te omejitve veljajo tudi za dolžnikov osebni dohodek. Oddelek 850 ff. ZPO določa zneske, ki se jih ne sme zarubiti, saj jih dolžnik potrebuje, da bi pokril svoje najnujnejše stroške.

3.2. Kakšni so učinki izvršilnih ukrepov?
- V odnosu do dolžnika

Izvršitev je redko uspešna, če dolžnik nima nikakršnega premoženja, ki bi ga bilo treba zarubiti. Vendar lahko upnik izvršitev proti dolžniku ponovno sproži, če odkrije doslej prikrito premoženje ali na novo pridobljeno premoženje dolžnika.

Na vrh straniNa vrh strani

Upnik ima pravico izvrševati izvršljivi instrument največ 30 let. Vse dokler upnik ne sprejme dejanskih izvršilnih ukrepov, ima dolžnik pravico prodajati svojo lastnino.

Dolžnika, ki je predložil zapriseženo izjavo o premoženju ali ki je bil zaradi odklonitve le-tega aretiran, se lahko vnese v register dolžnikov na izvršilnem sodišču, kjer se rešuje sodni postopek o izvršitvi. V nekaterih okoliščinah se lahko podatke iz registra da tretjim strankam.

- V odnosu do tretjih strank

Zaradi varstva podatkov banke niso zavezane upnikom ali sodiščem in sodnim izvršiteljem dajati podatke o dolžniku, zlasti ne o njegovem premoženju.

Kadar je dolžnikovo premoženje zarubljeno ali kadar se njegove terjatve pripišejo tretji stranki, tretja stranka ne sme več plačevati dolžnika; izplačati sme samo vsote, da upniku pokrije njegovo terjatev. Tretja stranka, ki to obveznost prekrši, tvega odškodninsko tožbo.

3.3. Kakšna je veljavnost teh ukrepov? Ali obstaja omejeno časovno obdobje, ki ga predvideva zakon ali ki je določen v odredbi sodišča?

Za terjatve, ki so pridobile pravni status, in terjatve iz izvršilnih poravnav ali instrumentov, velja 30 letni rok zastaranja v okviru Oddelka 197 Civilnega zakonika (BGB). Upnik lahko sproži izvršilni postopek kadar koli v tem obdobju.

4. Ali se je možno proti odločbi, s katero se odobri takšen ukrep, pritožiti?

Upnik se lahko takoj pritoži proti zavrnitvi izdaje odredbe o izvršitvi.

Dolžnik ima proti odredbi o izvršitvi na voljo naslednja pravna sredstva:

 • Takojšen ugovor v primeru predhodne sodne obravnave;
 • Opomin v primeru, da predhodnega sodne obravnave ni bilo.

Opomin, za katerega ne velja nikakršen časovni rok, je treba vložiti na okrožno sodišče; takojšen ugovor je treba vložiti v dveh tednih na okrožno sodišče ali na regionalno sodišče, ki deluje kot prizivno sodišče.

Zahtevek za takšno pravno sredstvo nima takojšnega vpliva na izvedbo sodnega postopka; ni nikakršnega odložilnega učinka.

« Izvršitev sodb - Splošne informacije | Nemčija - Splošne informacije »

Na vrh straniNa vrh strani

Zadnja sprememba: 06-06-2006

 
 • Pravo Skupnosti
 • Mednarodno pravo

 • Belgija
 • Bolgarija
 • Češka republika
 • Danska
 • Nemčija
 • Estonija
 • Irska
 • Grčija
 • Španija
 • Francija
 • Italija
 • Ciper
 • Latvija
 • Litva
 • Luksemburg
 • Madžarska
 • Malta
 • Nizozemska
 • Avstrija
 • Poljska
 • Portugalska
 • Romunija
 • Slovenija
 • Slovaška
 • Finska
 • Švedska
 • Združeno kraljestvo