Európska komisia > EJS > Výkon súdnych rozhodnutí > Nemecko

Posledná úprava: 06-06-2006
Verzia na tlač Pridať do obľúbených

Výkon súdnych rozhodnutí - Nemecko

Posledné znenie pozri pod Deutsch
 

OBSAH

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v konaní o občianskych a obchodných veciach? 1.
2. Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie? 2.
2.1. Konanie 2.1.
2.2. Vecné podmienky 2.2.
3. Predmet a charakter exekučných prostriedkov 3.
3.1. Aký druh majetku možno exekvovať? 3.1.
3.2. Aké sú účinky exekučných prostriedkov? 3.2.
3.3. Aká je platnosť exekučných prostriedkov? Je nejaká lehota ustanovená zákonom alebo uvedená v súdnom nariadení? 3.3.
4. Možno sa proti rozhodnutiu povoľujúcemu takýto prostriedok odvolať? 4.

 

1. Čo znamená výkon rozhodnutia v konaní o občianskych a obchodných veciach?

Výkon je procedurálny koncept, ktorý zahrňuje použitie verejného donútenia na zabezpečenie hmotného nároku. Exekučnú právomoc má výhradne štát, ktorý požíva monopol zvrchovanej právomoci uplatňovanej prostredníctvom rôznych orgánov.

Inventár exekučných prostriedkov, ktorými môže byť odporca prinútený k akcii, zdržať sa nejakej akcie alebo niečo zaplatiť

 • Postihnutie vecí
 • Prikázanie pohľadávok a iných majetkových práv (najmä zarobeného príjmu)
 • Prísažné prehlásenie o majetku
 • Súdny príkaz alebo zákaz konať
 • Povinné odobratie majetku a jeho aukčný predaj
 • Nariadenie vypratania a predbežné opatrenie

2. Za akých podmienok možno vydať exekučný titul alebo rozhodnutie?

2.1. Konanie
- Sú vykonateľné súdne, ako aj mimosúdne rozhodnutia?

Áno. Právoplatné rozsudky, ktoré sú už úplne alebo predbežne vykonateľné, sú rovnako upravené (paragraf 704 Občianskeho súdneho poriadku (“OSP”)) ako aj ďalšie exekučné prostriedky vymenované v paragrafe 794 OSP; patria k nim nielen súdne nariadenia, ale aj súdne alebo mimosúdne vyrovnania a notárske zápisnice.

- Je potrebné uchádzať sa o súdne nariadenie povoľujúce výkon súdneho rozhodnutia?

Na prikázanie pohľadávok dlžníka a postihnutie majetku dlžníka, výkon súdnych príkazov a zákazov a odobratie nehnuteľností v zmysle ustanovení o nútenom predaji či opätovnom predaji na aukcii je potrebné súdne nariadenie.

HoreHore

- Ktorý súd je príslušný nariadiť výkon rozhodnutia?

V prípade prikázania pohľadávok: okresný súd v mieste bydliska dlžníka.

V prípade výkonu súdnych príkazov a zákazov: súd prvého stupňa.

V prípade odobratia nehnuteľností: okresný súd v mieste lokalizácie majetku.

- Postavenie, úloha, zodpovednosti a právomoci

Výkon súdnych rozhodnutí zabezpečuje exekútor, úradník krajinskej súdnej správy, ktorý hierarchicky podlieha riaditeľovi okresného súdu. Pri výkone svojho povolania je nezávislý.

Zodpovedá za výkon súdnych rozhodnutí v občianskych veciach v zmysle oddielu 8 OSP. V poslednej dobe sa dôraz presúva z postihnutia vecí k prikázaniu pohľadávok. Tu je exekútor zvlášť oprávnený povoliť dlžníkovi uhrádzať splátky a zodpovedá za včasné a účinné uskutočnenie exekúcie. Jednou z jeho hlavných povinností je získať od dlžníka prísažné prehlásenie o majetku, ktoré je pre veriteľa cennou evidenciou dlžníkovho majetku. K jeho ďalším úlohám patrí:

 • Presťahovanie hnuteľností a nehnuteľností (vypratanie)
 • Zamietnutie námietok dlžníka voči výkonom, ktoré je povinný prijať
 • Priame doručenie dokumentov požadovaných v procese exekúcie
 • Výkon nariadenia zadržania and predbežné opatrenia (s výnimkou vecí, ktoré rieši samotný súd)
 • Výkon nariadenia o arrestatóriu.
- Treba exekúciu navrhnúť prostredníctvom právnika alebo inej osoby s právnickým povolaním?

Rozhodnutia o návrhoch na exekúciu robí okresný súd, ktorý vystupuje ako exekučný súd; právne zastúpenie nie je povinné.

HoreHore

Vydanie nariadenia výkonu súdneho príkazu a zákazu však musí navrhnúť procesný súd v prvom stupni, pričom v niektorých prípadoch to môže byť vyšší súd (regionálny súd), a vtedy je právne zastúpenie v zásade povinné.

Výška trov pri jednotlivých exekučných prostriedkoch:

Zákon umožňuje rôzne spôsoby výkonu rozhodnutia v závislosti od zabezpečovanej pohľadávky, a tým pádom sa líšia aj trovy:

 • Postihnutie veci:
Po priznaní práva na výplatu určitej peňažnej čiastky, veriteľ vo všeobecnosti požiada exekútora o zabezpečenie jej výplaty. Za postihnutie hnuteľného majetku dlžníka si exekútor účtuje €20. Ak sa má postihnutý majetok vydražiť alebo predať (t.j. postihnutý majetok sa speňaží), účtuje sa ďalších €40. Účtujú sa aj trovy exekútora.
 • Prikázanie pohľadávok:
Platobný príkaz na úhradu peňažnej čiastky tiež možno zabezpečiť návrhom na súdne orgány na prikázanie pohľadávok dlžníka povinného (t.j. výplatu mzdy) a postúpenie pohľadávky v prospech veriteľa (paragrafy 829 a 835 OSP). Za tento úkon sa účtuje €15; trovy (najmä náklady na doručenie súdneho príkazu) sa pripočítajú k tmu.
 • Prísažné prehlásenie o majetku:
Ak veriteľ nebol plne uspokojený z postihnutia majetku a jeho speňaženia, dlžník môže byť prinútený na žiadosť veriteľa vykonať pred exekútorom prísažné prehlásenie o svojom majetku. Za toto prehlásenie si exekútor účtuje €30.
 • Odobratie nehnuteľnosti:

HoreHore

Výkon rozhodnutie proti nehnuteľnému majetku dlžníka sa uskutočňuje zriadením exekučného záložného práva na zabezpečenie pohľadávky, nútenou kúpou a opätovným predajom nehnuteľnosti na aukcii alebo nariadením likvidácie majetku.

Za zriadenie exekučného záložného práva a jeho zápis sa účtuje poplatok v súlade so zákonom o súdnych trovách (Kostenordnung - KostO), a to podľa hodnoty zabezpečovanej pohľadávky. V Prílohe 1 PDF File (PDF File 45 KB) uvádzame tabuľku taríf a výšky pohľadávok až do výšky €1 milióna.

Za rozhodnutie o návrhu na vydanie exekučného príkazu sa účtuje poplatok €50. V konaní sa účtujú ďalšie poplatky – všeobecne vo výške 0,5% , a to za vydraženie, speňaženie a rozdelenie výťažku. Poplatky za konanie ako také a poplatky za vydraženie závisia od hodnoty majetku; poplatky za speňaženie a rozdelenie výťažku závisia od najvyššieho podania na dražbe. V Prílohe 2 PDF File (PDF File 45 KB) uvádzame tabuľku taríf podľa hodnoty draženej veci až do výšky €500 000. Pomimo týchto poplatkov sa účtujú aj trovy konania, najmä náklady na posúdenie odhadnej ceny majetku.

Za návrh na vydanie exekučného príkazu sa účtuje poplatok €50. za konanie sa účtuje poplatok vo výške 0,5% úhrnného výťažku.

 • Nariadenie vypratania, predbežné opatrenie:

HoreHore

Ak dlžníkovi súd nariadil presťahovať hnuteľnosť, toto rozhodnutie môže na žiadosť veriteľa exekútor vykonať. Za spustenie tohto procesu sa účtuje poplatok €20. Ak sa od dlžníka požaduje vypratanie pozemku alebo obydlia, účtuje sa poplatok za vypratanie vo výške €75. Pripočítajú sa k tomu aj trovy exekútora, najmä nutne vynaložené náklady na tretie osoby (t.j. prepravu, zámočníka, atď.). Ak vypratanie zaberie viac ako tri hodiny, účtuje sa hodinová sadzba vo výške €15 za každú ďalšiu začatú hodinu.

V konaní pred exekučným súdom ohľadom nariadenia dlžníkovi istého úkonu, jeho prijatia alebo zdržania sa ho sa účtuje poplatok €15.

2.2. Vecné podmienky

Aby mohol svoju pohľadávku preukázať, musí mať veriteľ exekučný príkaz. Tento môže mať formu právoplatného rozhodnutia, ktoré je už úplne alebo predbežne vykonateľné (paragraf 704 OSP) alebo jedného z dokumentov vymenovaných v paragrafe 794 OSP (t.j. súdne a mimosúdne vyrovnania a notárske zápisnice).

Na dlžníka sa nekladú nijaké osobitné požiadavky.

Osobitné požiadavky sa kladú v súvislosti s príkazom na vypratanie a predbežné opatrenie. Tieto exekučné prostriedky sa uplatnia na zabezpečenie pohľadávky pred uznesením o nariadení výkonu rozhodnutia na hlavnom pojednávaní.

3. Predmet a charakter exekučných prostriedkov

3.1. Aký druh majetku možno exekvovať?

Exekvovať možno hnuteľnosti, pohľadávky a iné majetkové práva, ako aj nehnuteľnosti dlžníka.

HoreHore

V paragrafe 811 OSP sú určené hnuteľnosti, ktoré nemožno postihnúť; cieľom je umožniť dlžníkovi a jeho domácnosti užívať minimálny objem predmetov, ktoré sú podstatne dôležité z hľadiska jeho osobného života a práce.

takéto obmedzenia sa vzťahujú aj na príjem zarobený dlžníkom. V paragrafoch 850 ff. OSP sú uvedené čiastky, ktoré nemožno prikázať, keďže ich dlžník potrebuje na pokrytie životného minima.

3.2. Aké sú účinky exekučných prostriedkov?
- Vo vzťahu k dlžníkovi

Výkon rozhodnutia je zriedka úspešný, ak dlžník nemá majetok, ktorý možno postihnúť. Avšak veriteľ môže opätovne začať exekúciu proti dlžníkovi, ak sa dozvie o doteraz skrývanom alebo novonadobudnutom majetku dlžníka.

Veriteľ je oprávnený vymáhať zdokumentovaný exekučný titul až po dobu 30 rokov. Pokiaľ veriteľ fakticky neuplatní nejaký exekučná prostriedok, dlžník môže voľne nakladať so svojim majetkom.

Veriteľa, ktorý podal prísažné prehlásenie o majetku alebo bol zatknutý za odmietnutie tak urobiť, možno zapísať do registra dlžníkov na exekučnom súde, ktorý konal o výkone rozhodnutia. Údaje registra dlžníkov možno za istých okolností poskytnúť aj tretím osobám.

- Vo vzťahu k tretím osobám

Z titulu ochrany údajov nie sú banky povinné poskytovať či už veriteľovi alebo súdom alebo exekútorom informácie ohľadom dlžníka, najmä o jeho majetkových pomeroch.

Ak sa postihne majetok dlžníka alebo sa prikážu jeho pohľadávky voči tretej osobe, tretia strana ich už nemôže dlžníkovi vyplatiť; môže len uhradiť veriteľovi čiastku potrebnú na vysporiadanie veriteľovej pohľadávky. Tretia osoba, ktorá poruší túto povinnosť, sa vystavuje riziku žaloby o náhradu škody.

3.3. Aká je platnosť exekučných prostriedkov? Je nejaká lehota ustanovená zákonom alebo uvedená v súdnom nariadení?

Na pohľadávky, ktoré nadobudli právny status a pohľadávky z vykonateľných vyrovnaní alebo právnych zmlúv sa podľa paragrafu 197 Občianskeho zákonníka (BGB) vzťahuje 30-ročná premlčacia lehota. Počas tejto lehoty môže veriteľ kedykoľvek začať exekučné konanie.

4. Možno sa proti rozhodnutiu povoľujúcemu takýto prostriedok odvolať?

Veriteľ sa môže okamžite odvolať proti zamietnutiu vydať exekučný príkaz.

Dlžník má k dispozícii tieto opravné prostriedky proti exekučnému príkazu:

 • Okamžité vznesenie námietok, ak predtým prebehlo súdne pojednávanie;
 • Pripomienku, že neprebehlo súdne pojednávanie.

Túto pripomienku, na ktorú sa nevzťahuje žiadna lehota, treba podať na okresnom súde; okamžitú námietku treba vzniesť na okresnom súde alebo regionálnom súde, ktorý koná ako odvolací súd.

Podanie takéhoto opravného prostriedku bezprostredne neovplyvní priebeh exekučného konania; nemá žiaden odkladný účinok.

« Výkon súdnych rozhodnutí - Všeobecné informácie | Nemecko - Všeobecné informácie »

HoreHore

Posledná úprava: 06-06-2006

 
 • Právo spoločenstva
 • Medzinárodné právo

 • Belgicko
 • Bulharsko
 • Česká republika
 • Dánsko
 • Nemecko
 • Estónsko
 • Írsko
 • Grécko
 • Španielsko
 • Francúzsko
 • Taliansko
 • Cyprus
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Luxembursko
 • Mad'arsko
 • Malta
 • Holandsko
 • Rakúsko
 • Poľsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovinsko
 • Slovensko
 • Fínsko
 • Švédsko
 • Spojené kráľovstvo