Europos Komisija > ETIT > Teismo sprendimų vykdymas > Vokietija

Naujausia redakcija: 06-06-2006
Spausdintinis variantas Įrašyti tinklalapį į adresyną

Teismo sprendimų vykdymas - Vokietija

Vėliausiai atnaujintoteksto peržiūrai prašome pasirinkti Deutsch
 

TURINIO LENTELE

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose? 1.
2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas ar sprendimas? 2.
2.1. Procedūra 2.1.
2.2. Esminės sąlygos 2.2.
3. Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis 3.
3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas? 3.1.
3.2. Kokios yra vykdymo priemonių poveikis? 3.2.
3.3. Koks yra šių priemonių galiojimo terminas? Ar yra įstatymo nustatytas arba teismo įsakyme nurodytas ribotas laiko tarpas? 3.3.
4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę suteikiantį sprendimą? 4.

 

1. Kas yra teismo sprendimo vykdymas civilinėse ir komercinėse bylose?

Vykdymas yra procedūrinė sąvoka, apimanti valstybės prievartos pavartojimą siekiant apsaugoti materialų reikalavimą. Teisė atlikti vykdymo veiksmus priklauso išimtinai valstybei, kuri turi aukščiausios suverenios galios monopolį, įgyvendinamą su įvairių valstybės institucijų pagalba.

Vykdymo priemonių, kurios gali priversti atsakovą ką nors padaryti, susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo arba sumokėti tam tikrą sumą, sąrašas

 • Prekių areštas.
 • Reikalavimų ir kito turto (ypač uždirbtų pajamų) areštas.
 • Priesaika patvirtintas pareiškimas dėl turto.
 • Teismo draudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo tam tikrų veiksmų atlikimo.
 • Priverstinis nuosavybės konfiskavimas ir jos perpardavimas aukcione.
 • Turto arešto orderis ir laikinasis uždraudimas atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus.

2. Kokiomis sąlygomis priimamas vykdomasis dokumentas ar sprendimas?

2.1. Procedūra
- Ar teismo ir ne teismo sprendimai yra vykdytini?

Taip. Galutiniai sprendimai, kurie jau arba parengtinai yra vykdytini (Civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 704 straipsnis), aprašomi, kaip ir kiti CPK 794 straipsnyje nurodyti vykdomieji dokumentai; tai yra ne tik teismo nutartys, bet ir teismo susitarimai, taikos sutartys bei notariniai aktai.

- Ar reikia kreiptis dėl teismo nutarties, leidžiančios vykdyti sprendimą, išdavimo?

Teismo nutartis yra reikalinga areštuojant skolininko reikalavimus ir turtą, vykdant teismo draudimus, kuriais atsakovui uždraudžiama atlikti tam tikrus veiksmus, ir konfiskuojant nekilnojamąjį turtą pagal priverstinio pirkimo ir perpardavimo aukcione nuostatas.

viršųviršų

- Koks teismas yra kompetentingas išduoti įsakymą dėl vykdymo?

Areštuojant reikalavimus: skolininko gyvenamosios vietos apygardos teismas.

Vykdant teismo draudimus: teisminio nagrinėjimo vietos pirmosios instancijos teismas.

Areštuojant nekilnojamąjį turtą: turto buvimo vietos apygardos teismas.

- Vykdymo pareigūnų statusas, vaidmuo, atsakomybė ir galios

Vykdymą atlieka antstolis. Tai yra teismų administracijos žemės pareigūnas, hierarchiškai atsakingas apygardos teismo direktoriui. Atlikdamas savo profesines pareigas jis yra nepriklausomas.

Jis yra atsakingas už civilinėse bylose priimtų sprendimų vykdymą remiantis CPK 8 knyga. Neseniai dėmesys nuo turto arešto buvo nukreiptas į skolininko reikalavimų areštą. Antstoliui yra suteikti įgaliojimai, ypač leidžiant skolininkui mokėti dalimis, ir jis yra atsakingas už vykdymo procedūrų atlikimo laiku ir veiksmingos jų pabaigos užtikrinimą. Viena iš svarbiausių jo pareigų – paimti iš skolininko priesaika patvirtintą pareiškimą dėl turto, kuris suteikia kreditoriui naudingos informacijos apie skolininko turtą. Kitos funkcijos:

 • disponavimas kilnojamuoju ir nekilnojamuoju turtu (valdomo turto atėmimas teisinėmis priemonėmis);
 • skolininko prieštaravimų dėl sandorių, kuriuos iš jo reikalaujama patvirtinti, atmetimas;
 • tiesioginis vykdymo procese reikalingų dokumentų įteikimas;
 • turto arešto orderių ir laikinųjų draudimų vykdymas (išskyrus atvejus, kai tai atlieka pats teismas);
 • suėmimo orderių vykdymas.
- Ar pareiškimą dėl vykdymo turi pateikti advokatas, ar kitas teisės specialistas?

Sprendimus dėl vykdymo pareiškimų paprastai priima apygardos teismas kaip vykdymo teismas; teisinis atstovavimas nėra privalomas.

viršųviršų

Kita vertus, pareiškimas dėl įsakymo teismui uždrausti atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus vykdymo turi būti pateikiamas teisminio nagrinėjimo vietos pirmosios instancijos teismui, kuris tam tikromis aplinkybėmis gali būti aukštesnysis teismas (žemės teismas). Jame teisinis atstovavimas paprastai yra privalomas.

Kiekvienos vykdymo priemonės rūšies išlaidų skalė:

Atsižvelgiant į reikalavimą, kurį reikia apsaugoti, įstatymas nustato įvairias vykdymo galimybes, dėl to skiriasi ir išlaidos:

 • Turto areštas:
Kai pripažįstama konkrečios pinigų sumos mokėjimo teisė, kreditorius paprastai kreipiasi į antstolį, prašydamas užtikrinti mokėjimą. Už antstolio atliekamą skolininko kilnojamojo turto areštą mokamas 20 € mokestis. Jeigu areštuotas turtas parduodamas aukcione arba parduodamas jį realizuojant (t. y. areštuota nuosavybė realizuojama), yra papildomas 40 € mokestis. Antstolio išlaidos taip pat apmokamos.
 • Reikalavimų areštas:
Įsakymas sumokėti pinigų sumą taip pat gali būti užtikrintas teisminėms institucijoms pateikus pareiškimą dėl skolininko reikalavimų arešto (pvz., uždarbio sumokėjimas) ir reikalavimo perleidimo kreditoriui (CPK 829 ir 835 straipsniai). Mokamas 15 € mokestis; be to, dar pridedamos išlaidos (visų pirma teismo įsakymo įteikimo išlaidos).Priesaika patvirtintas pareiškimas dėl turto:

Jeigu areštavus ir realizavus turtą kreditorius negavo visos kompensacijos, skolininkas kreditoriaus pareiškimu gali būti įpareigotas pateikti antstoliui priesaika patvirtintą pareiškimą dėl turto. Už pareiškimo paėmimą antstolis ima 30 € mokestį.

viršųviršų

 • Nekilnojamojo turto areštas:
Vykdymas, nukreiptas į skolininko nekilnojamąjį turtą, siekiant užtikrinti reikalavimą, vyksta įregistravus nekilnojamojo turto įkeitimą, privalomai jį pardavus ir perpardavus aukcione arba turtą perdavus valdyti administratoriui.

Remiantis Teismo išlaidų įstatymu (Kostenordnung – KostO), už nekilnojamojo turto įkeitimo įregistravimą imamas mokestis suderinamas su užtikrinamo reikalavimo verte. 1 priede PDF File (PDF File 71 KB) pateikiama mokesčių ir verčių iki 1 mln. € lentelė.

Už sprendimą dėl pareiškimu prašyto vykdymo įsakymo mokamas 50 € mokestis. Yra ir papildomų mokesčių – paprastai 0,5 % apmokestinamo dydžio – už procedūrą, už aukciono organizavimą, už pardavimo užbaigimą ir už pajamų padalijimą. Paprastai mokesčiai už procedūras ir aukciono organizavimą priklauso nuo turto vertės; mokesčiai už pardavimo užbaigimą ir pajamų padalijimą priklauso nuo gauto aukščiausios kainos pasiūlymo. 2 priede PDF File (PDF File 69 KB) pateikiama mokesčių ir verčių iki 500 000 € lentelė. Be mokesčių, reikia apmokėti ir procedūros išlaidas, visų pirma turto įvertinimo prieš jo perpardavimą išlaidas.

Už pareiškimo dėl vykdymo įsakymo pateikimą mokamas 50 € mokestis. 0,5 % mokestis už procedūrą mokamas remiantis iš jos gautu bendru pelnu.

viršųviršų

 • Įsakymo dėl disponavimo vykdymas, įsakymas dėl teismo uždraudimo vykdymo:
Jeigu skolininkui teismas įsakė parduoti kilnojamąjį turtą, tokį teismo sprendimą kreditoriaus pareiškimu gali vykdyti antstolis. 20 € mokestis mokamas už proceso pradėjimą. Jeigu iš skolininko reikalaujama, kad jis parduotų žemę ar namą, mokamas 75 € iškeldinimo mokestis. Antstolio išlaidos taip pat bus apmokamos, ypač už pasinaudojimą trečiosiomis šalimis (pvz., transportas, spynininkas ir t. t.). Jeigu procesas trunka ilgiau nei tris valandas, už kiekvieną papildomą valandą ar jos dalį mokamas 15 € mokestis.

Procedūrose prieš vykdymą, už teismo įsakymą, kuriuo skolininkas įpareigojamas ką nors padaryti, patvirtinti tam tikrus veiksmus arba susilaikyti nuo jų atlikimo, mokamas 15 € mokestis.

2.2. Esminės sąlygos

Norėdamas patvirtinti savo reikalavimą, kreditorius privalo turėti įsakymą dėl vykdymo. Tai gali būti galutinis sprendimas, kuris jau arba parengtinai yra vykdytinas (CPK 704 straipsnis), arba vienas iš dokumentų, kurių sąrašas pateiktas CPK 794 straipsnyje (pvz., teismo susitarimai, taikos sutartys ir notariniai aktai).

Dėl skolininko konkrečių reikalavimų nėra.

Yra konkretūs reikalavimai dėl turto arešto orderių ir laikinojo draudimo atsakovui atlikti tam tikrus veiksmus. Šių vykdymo priemonių imamasi siekiant užtikrinti reikalavimą prieš tai, kai teismas priims įsakymą bylos nagrinėjimo metu.

3. Vykdymo priemonių paskirtis ir pobūdis

3.1. Kokios rūšies turtui gali būti taikomas vykdymas?

Skolininko kilnojamasis turtas, reikalavimai bei kitos turtinės teisės ir jo nekilnojamasis turtas gali būti areštuojami.

viršųviršų

CPK 811 straipsnyje tiksliai apibrėžiama, koks kilnojamasis turtas negali būti areštuojamas; tikslas – leisti skolininkui ir jo namiškiams turėti minimalų kiekį daiktų, kurie yra svarbiausi asmeniniam ir profesiniam naudojimui.

Šie apribojimai taip pat taikomi skolininko uždirbtoms pajamoms. CPK 850 ir kiti straipsniuose yra nustatyta, kokios sumos negali būti areštuojamos, nes jos skolininkui reikalingos pragyvenimo išlaidoms apmokėti.

3.2. Kokios yra vykdymo priemonių poveikis?
- Skolininko atžvilgiu

Vykdymas retai būna sėkmingas, jeigu skolininkas neturi turto, kurį būtų galima areštuoti. Tačiau kreditorius vykdymą skolininko atžvilgiu gali atnaujinti, jeigu jis ligi tol yra informuojamas apie nuslėptą arba naujai įgytą skolininko turtą.

Kreditorius turi teisę vykdomąjį dokumentą priversti vykdyti iki 30 metų. Tiek, kiek kreditorius nesiima faktinių vykdymo priemonių, skolininkas gali laisvai disponuoti savo turtu.

Skolininkas, kuris pateikė priesaika patvirtintą pareiškimą dėl turto arba kuris buvo areštuotas už atsisakymą tai padaryti, gali būti įrašytas į skolininkų registrą vykdymo teisme, kuriame atliekamos vykdymo procedūros. Duomenys iš skolininkų registro tam tikromis aplinkybėmis gali būti pateikiami trečiosioms šalims.

- Trečiųjų šalių atžvilgiu

Paisydami duomenų apsaugos, bankai neturi pareigos informacijos apie skolininką, ypač apie jo turtą, suteikti nei kreditoriui, nei teismams ar antstoliams.

Kai skolininko turtas yra areštuojamas arba jo reikalavimai perduodami trečiajai šaliai, trečioji šalis gali daugiau nemokėti skolininkui; ji gali mokėti kreditoriui tik sumas, reikalingas kreditoriaus reikalavimui padengti. Šią pareigą pažeidžianti trečioji šalis rizikuoja, kad jai bus pateiktas ieškinys dėl nuostolių atlyginimo.

3.3. Koks yra šių priemonių galiojimo terminas? Ar yra įstatymo nustatytas arba teismo įsakyme nurodytas ribotas laiko tarpas?

Pagal Civilinio kodekso (BGB) 197 straipsnį teisinį statusą įgijusiems reikalavimams ir reikalavimams pagal vykdytinus susitarimus arba dokumentus taikomas 30 metų senaties terminas. Kreditorius šiuo laikotarpiu gali bet kada pradėti bylos nagrinėjimą.

4. Ar yra galimybė apskųsti tokią priemonę suteikiantį sprendimą?

Kreditorius gali nedelsdamas pateikti skundą dėl atsisakymo priimti vykdymo įsakymą.

Skolininkas gali naudotis šiomis teisinės gynybos priemonėmis, nukreiptomis į vykdymo įsakymą:

 • skubus ginčijimas, jeigu buvo ankstesnis teisminis nagrinėjimas;
 • pranešimas, jeigu ankstesnio teisminio nagrinėjimo nebuvo.

Pranešimas, kuriam nenustatomi terminai, turi būti pateiktas apygardos teismui, skubus ginčijimas per dvi savaites turi būti pateiktas apygardos teismui arba Žemės teismui kaip peržiūrinčiam teismui.

Pareiškimas dėl tokios gynybos priemonės neturi staigaus poveikio vykdymo procedūrų atlikimui; nėra sustabdančio poveikio.

« Teismo sprendimų vykdymas - Bendro pobūdžio informacija | Vokietija - Bendro pobūdžio informacija »

viršųviršų

Naujausia redakcija: 06-06-2006

 
 • Bendrijos teisė
 • Tarptautinė teisė

 • Belgija
 • Bulgarija
 • Čekija
 • Danija
 • Vokietija
 • Estija
 • Airija
 • Graikija
 • Ispanija
 • Prancūzija
 • Italija
 • Kipras
 • Latvija
 • Lietuva
 • Liuksemburgas
 • Vengrija
 • Malta
 • Nyderlandai
 • Austrija
 • Lenkija
 • Portugalija
 • Rumunija
 • Slovėnija
 • Slovakija
 • Suomija
 • Švedija
 • Jungtinė Karalystė