Európai Bizottság > EIH > Ítéletek végrehajtása > Németország

Utolsó frissítés: 06-06-2006
Nyomtatható változat Kedvencek közé

Ítéletek végrehajtása - Németország

A frissitett változat megtekinthetö Deutsch
 

TARTALOMJEGYZÉK

1. Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben? 1.
2. Milyen feltételek mellett hozható végrehajtható jogcím vagy határozat? 2.
2.1. Az eljárás 2.1.
2.2. A lényeges feltételek 2.2.
3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege 3.
3.1. Milyen vagyontárgyak lehetnek végrehajtás tárgyai? 3.1.
3.2. Melyek a végrehajtási intézkedések következményei? 3.2.
3.3. Mi ezeknek az intézkedéseknek az időbeli hatálya? Van-e törvény által előírt vagy bírósági végzésben megállapított időbeli korlátozás? 3.3.
4. Lehet-e fellebbezni ilyen intézkedést előíró határozat ellen? 4.

 

1. Mit jelent a végrehajtás a polgári és kereskedelmi ügyekben?

A végrehajtás eljárásjogi fogalom, mely anyagi követelés állami kényszer alkalmazásával történő fedezését jelenti. A végrehajtási hatalom kizárólag az államé, mely a különféle szervei által gyakorolt szuverén hatalom monopóliumával bír.

Olyan végrehajtási intézkedések felsorolása, melyek az alperest valami megtételére, valami megtételétől való tartózkodásra vagy valamely összeg megfizetésére kényszeríthetik

 • Javak zár alá vétele
 • Követelések és más eszközök zár alá vétele (különösen bérjellegű jövedelemé)
 • Eskü alatt tett vagyonnyilatkozat
 • Cselekvésre vagy cselekvéstől való tartózkodásra utasító végzés
 • Vagyon kötelező lefoglalása és árverésen történő újraértékesítése
 • Kézi zálogba vételre utasító végzés és előzetes végzés

2. Milyen feltételek mellett hozható végrehajtható jogcím vagy határozat?

2.1. Az eljárás
- Egyaránt végrehajthatók-e a bírói és a nem bírói határozatok?

Igen. A végrehajtható vagy ideiglenesen végrehajtható jogerős ítéletek tartoznak ide (a polgári perrendtartás („ZPO”) 704. szakasza), továbbá a ZPO 794. szakaszában felsorolt egyéb végrehajtható okiratok; ide nemcsak bírósági végzések, hanem bírói és bíróságon kívüli rendelkezések és közjegyzői okiratok is tartoznak.

- Szükséges-e a végrehajtást engedélyező bírósági végzés kérelmezése?

Bírósági végzés szükséges az adós követeléseinek és vagyontárgyainak zár alá vételéhez, a meghagyások végrehajtásához és az ingatlan lefoglalásához a kötelező vásárlásra és az árverésen történő újraértékesítésre vonatkozó rendelkezések szerint.

Lap tetejeLap teteje

- Melyik bíróság rendelkezik hatáskörrel a végrehajtás elrendelésére?

Követelések zár alá vétele: Az adós lakóhelye szerinti területi bíróság.

Meghagyások végrehajtása: A tárgyalást lefolytató elsőfokú bíróság.

Ingatlan lefoglalása: Az ingatlan helye szerinti területi bíróság.

- A végrehajtási tisztviselők státusza, szerepe, feladatai és hatásköre

A végrehajtást végrehajtó, a hierarchia szerint a területi bíróság igazgatójának felelős, a bíróság hivatalához tartozó területi tisztviselő látja el. Szakmája gyakorlása során független.

A ZPO 8. kötete szerint polgári ügyekben az ítéletek végrehajtásáért felelős. Tevékenysége az utóbbi időben a javak zár alá vételéről az adós követeléseinek zár alá vételére helyeződött át. Ebben a végrehajtónak különösen joga van az adós számára lehetővé tenni a részletfizetést, és felelős azért, hogy a végrehajtási eljárás időben hatékony eredménnyel záruljon. Egyik fő feladata az, hogy az adóstól eskü alatt tett vagyonnyilatkozatot szerezzen, mely a hitelező számára az adós vagyoni eszközeiről használható nyilvántartást biztosít. További feladatai az alábbiak:

 • Ingó és ingatlan javaktól való megfosztás (kilakoltatás)
 • Leküzdeni az adósnak olyan eljárásokkal szemben tanúsított ellenállását, melyeket köteles elfogadni
 • A végrehajtási eljáráshoz szükséges dokumentumok közvetlen kézbesítése
 • A kézi zálogba vételre vonatkozó végzések és előzetes meghagyások végrehajtása (kivéve a bíróság által közvetlenül kezelt ügyekben)
 • A letartóztatási parancsok foganatosítása.
- A végrehajtási kérelmet ügyvéden vagy más jogászon keresztül kell benyújtani?

A végrehajtási kérelmekre vonatkozó döntéseket a területi bírósághoz mint a végrehajtásról rendelkező bírósághoz kell benyújtani; a jogi képviselet nem kötelező.

Lap tetejeLap teteje

A meghagyás végrehajtásáról szóló végzés iránti kérelmet azonban a tárgyalást lefolytató elsőfokú bíróságon kell benyújtani, mely egyes esetekben magasabb fokú bíróság is lehet (regionális bíróság), és ezekben az esetekben a jogi képviselet alapvetően kötelező.

A költségek mértéke a végrehajtási intézkedések egyes típusai esetén:

A jog a végrehajtás különféle lehetőségeiről rendelkezik, a követeléstől függően, és a költségek is változhatnak:

 • Javak zár alá vétele:
Amennyiben egy adott pénzösszeg megfizetésének jogát elismerik, a hitelező általában felkéri a végrehajtót a kifizetés fedezésére. 20 EUR-t kell fizetni az adós ingóságainak a végrehajtó által történő zár alá vételére. Ha a zár alá vett vagyontárgyakat árverésen értékesítik vagy eladják (vagyis a zár alá vett vagyontárgyakat pénzzé teszik), további 40 EUR díjat kell fizetni. A végrehajtó költségeit is felszámolják.
 • Követelések zár alá vétele:
Pénzösszeg megfizetésére vonatkozó végzést az igazságügyi szerveknek az adós követelései (pl. jövedelme kifizetése) zár alá vételére és a követelésnek a hitelezőre történő átruházására vonatkozóan benyújtott kérelemmel is be lehet szerezni (a ZPO 829. és 835. szakaszai). 15 EUR díjat kell megfizetni; a költségeket (különösen a bírósági végzés kézbesítésének költségeit) ezen felül felszámítják.
 • Eskü alatt tett vagyonnyilatkozat:

Ha a hitelezőt a zár alá vétel és az értékesítés nem elégíti ki teljes mértékben, az adóst a hitelező kérelmére a végrehajtó előtt eskü alatt tett vagyonnyilatkozatra kötelezhetik. A végrehajtó a nyilatkozatért 30 EUR díjat számol fel.

Lap tetejeLap teteje

 • Ingatlan lefoglalása:
Az adós tulajdonában levő ingatlannal szembeni végrehajtás a követelés fedezésére bejegyzett jelzálog, a kötelező megvásárlás és az árverésen történő újraértékesítés vagy a vagyon tekintetében felszámolóbiztos kinevezésére vonatkozó végzés formájában történik.

Jelzálog bejegyzéséért a bírósági költségekről szóló törvénnyel (Kostenordnung – KostO) összhangban díjat rónak ki, a fedezendő követelés értékének megfelelően. Az 1. melléklet PDF File (PDF File 45 KB) tartalmazza a díjak és az értékek táblázatát 1 millió EUR-ig.

50 EUR-t kell fizetni végrehajtási végzés iránti kérelem elbírálásakor. További díjak is felmerülnek– általában 0,5% körül – az eljárás, az árverés megtartása, az értékesítés lebonyolítása és a bevétel szétosztása kapcsán. Az általános eljárási díjak és az aukció megtartásának költségei a vagyontárgyak értékétől függnek; az értékesítés lebonyolításáért és a bevétel szétosztásáért kapott díjak a legnagyobb ajánlattól függnek. A 2. melléklet PDF File (PDF File 45 KB) tartalmazza a díjak és az értékek táblázatát 500 000 EUR-ig. A díjak mellett felszámítják az eljárási költségeket is, különösen a vagyon eladási értékének meghatározására irányuló vizsgálat költségeit.

Lap tetejeLap teteje

50 EUR fizetendő végrehajtási végzés kérelmezésekor. 0,5% mértékű díjat kell fizetni az eljárásért az ebből eredő összes bevétel alapján.

 • Eladási végzés végrehajtása, meghagyás végrehajtására vonatkozó végzés:
Ha a bíróság az adóst ingóságai eladására utasítja, a határozatot a hitelező kérelmére a végrehajtó hajtja végre. 20 EUR díj fizetendő az eljárás megindításáért. Ha az adósnak földterületet vagy lakást kell értékesítenie, 75 EUR kilakoltatási díjat kell megfizetni. A végrehajtó költségeit is felszámolják, különösen a szükséges harmadik felek tekintetében (pl. szállítás, lakatos stb.). Ha az eljárás három óránál hosszabb időt vesz igénybe, óránként 15 EUR díj fizetendő minden egyes további óráért vagy megkezdett óráért.

A végrehajtási bíróság előtt az adósnak valami megtételére, elfogadására vagy valami megtételétől való tartózkodásra vonatkozó utasításáról szóló eljárások esetén 15 EUR díj fizetendő.

2.2. A lényeges feltételek

A hitelezőnek követelése igazolására végrehajtási végzéssel kell rendelkeznie. Ez lehet végrehajtható vagy ideiglenesen végrehajtható jogerős ítélet (a ZPO 704. szakasza) vagy a ZPO 794. szakaszában felsorolt valamilyen okirat (pl. bírósági és bíróságon kívüli rendelkezések és közjegyzői okiratok).

Az adós részéről nincsenek egyedi előírások.

A kézi zálogba vételre vonatkozó végzések és előzetes meghagyások esetében egyedi előírások vannak. Ezeket a végrehajtási intézkedéseket egy követelés azt megelőző biztosítása érdekében teszik, hogy bírósági ítéletet hoznak az elsőfokú eljárásban.

Lap tetejeLap teteje

3. A végrehajtási intézkedések tárgya és jellege

3.1. Milyen vagyontárgyak lehetnek végrehajtás tárgyai?

A végrehajtás tárgyai lehetnek az adós ingó javai, követelései és más vagyoni jogai, továbbá ingatlana.

A ZPO 811. szakasza meghatározza a zár alá nem vehető ingóságokat; a cél az, hogy az adós és a vele egy háztartásban élők a személyes vagy szakmai felhasználáshoz minimálisan szükséges tárgyakat használhassák.

Ezek a korlátozások az adós bérjellegű jövedelmére is vonatkoznak. A ZPO 850. és azt követő szakaszai rendelkeznek a zár alá nem vehető olyan összegekről, melyekre az adósnak saját létfenntartásához szükséges kiadások miatt szüksége van.

3.2. Melyek a végrehajtási intézkedések következményei?
- Az adós vonatkozásában

A végrehajtás ritkán jár sikerrel, ha az adósnak nincsenek zár alá vehető vagyoni eszközei. A hitelező azonban újra kezdeményezheti a végrehajtást az adós ellen, ha tudomást szerez az adós addig eltitkolt vagy újonnan megszerzett vagyoni eszközeiről.

A hitelezőnek 30 évig joga van végrehajtható okirat végrehajtását kezdeményezni. Amíg a hitelező nem tesz tényleges végrehajtási intézkedéseket, az adós szabadon rendelkezhet vagyontárgyairól.

Az eskü alatt vagyonnyilatkozatot tevő vagy ennek elmulasztásáért letartóztatott adóst a végrehajtási eljárás szerinti végrehajtási bíróságon bejegyezhetik az adósok nyilvántartásába. Az adósok nyilvántartásából származó adatokat egyes körülmények mellett harmadik személyek rendelkezésére bocsáthatják.

Lap tetejeLap teteje

- Harmadik személyek vonatkozásában

Adatvédelmi okokból a bankok nem kötelezhetők arra, hogy a hitelező vagy a bíróságok és a végrehajtók rendelkezésére az adóssal és különösen vagyonával kapcsolatos információt bocsássanak.

Amennyiben az adós vagyona zár alá kerül vagy harmadik személlyel szembeni követeléseit átruházzák, a harmadik személy a továbbiakban nem fizethet az adósnak; csak a hitelezőnek fizetheti meg a hitelező követelésének fedezéséhez szükséges összegeket. Az ezen kötelezettséget megszegő harmadik fél ellen kártérítési per indítható.

3.3. Mi ezeknek az intézkedéseknek az időbeli hatálya? Van-e törvény által előírt vagy bírósági végzésben megállapított időbeli korlátozás?

A jogilag megalapozott követelések és a végrehajtható rendelkezések vagy okiratok szerinti követelések 30 éves korlátozás alá tartoznak a polgári törvénykönyv (BGB) 197. szakasza szerint. A hitelező végrehajtási eljárást kezdeményezhet az említett időszak során bármikor.

4. Lehet-e fellebbezni ilyen intézkedést előíró határozat ellen?

A hitelező a végrehajtási végzés elutasítása ellen azonnal fellebbezhet.

Az adós a végrehajtási végzéssel szemben az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik:

 • Előzetes bírósági tárgyalás esetén azonnali kifogás;
 • Előzetes bírósági tárgyalás hiányában emlékeztető.

Az emlékeztetőt, melyre nem alkalmazandó időbeli korlátozás, a területi bíróságon kell benyújtani, az azonnali kifogást pedig két héten belül a területi bíróságon vagy felülvizsgálati szervként a regionális bíróságon.

Az ilyen jogorvoslat iránti kérelem nem bír a végrehajtási eljárásra közvetlen hatással; felfüggesztő hatálya nincs.

« Ítéletek végrehajtása - Általános információk | Németország - Általános információk »

Lap tetejeLap teteje

Utolsó frissítés: 06-06-2006

 
 • Közösségi jog
 • Nemzetközi jog

 • Belgium
 • Bulgária
 • Csehország
 • Dánia
 • Németország
 • Észtország
 • Írország
 • Görögország
 • Spanyolország
 • Franciaország
 • Olaszország
 • Ciprus
 • Lettország
 • Litvánia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Málta
 • Hollandia
 • Ausztria
 • Lengyelország
 • Portugália
 • Románia
 • Szlovénia
 • Szlovákia
 • Finnország
 • Svédország
 • Egyesült királyság