Europa-Kommissionen > ERN > Tvangsfuldbyrdelse > Tyskland

Seneste opdatering : 23-05-2006
Printervenlig version Føj til favoritter

Tvangsfuldbyrdelse - Tyskland

Seneste opdatering, se Deutsch
 

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område? 1.
2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse? 2.
2.1. Proceduren 2.1.
2.2. De materielle betingelser 2.2.
3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger 3.
3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse? 3.1.
3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse? 3.2.
3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? Kan varigheden begrænses ved lov eller af domstolen? 3.3.
4. Kan afgørelser om tvangsfuldbyrdelse appelleres? 4.

 

1. Hvad betyder tvangsfuldbyrdelse på det civil- og handelsretlige område?

Tvangsfuldbyrdelse betyder, at kreditor får sit krav gennemtvunget med retsvæsenets hjælp. Der er tale om et tvangsmiddel, som kun staten eller dens myndigheder kan iværksætte.

Der findes følgende muligheder for at tvinge sagsøgte til at indfri en forpligtelse:
 • udlæg i løsøre
 • udlæg i fordringer og andre finansielle aktiver (især udlæg i løn)
 • edsvoren formueerklæring
 • forbud/påbud
 • tvangsauktion
 • arrest og foreløbige retsmidler

2. Hvad er betingelserne for tvangsfuldbyrdelse?

2.1. Proceduren
- Kan både domme/kendelser og udenretslige afgørelser tvangsfuldbyrdes?

Ja. Både eksigible endelige domme og kendelser, der er erklæret eksigible (§ 704 i den tyske civilretsplejelov, ZPO) , samt de afgørelser, der er nævnt i § 794 i ZPO (bl.a. mæglingsforlig, advokatforlig og notarialdokumenter) kan tvangsfuldbyrdes.

- Forudsætter tvangsfuldbyrdelse, at der foreligger en retsafgørelse herom?

Der kræves retsafgørelse, hvis der er tale om udlæg i fordringer og andre af skyldnerens aktiver, samt ved forbud/påbud og udlæg i fast ejendom med efterfølgende tvangsauktion.

- Hvilken domstol er kompetent hertil?

Ved udlæg i fordringer: Den Amtsgericht, der er skyldnerens hjemting.

Ved forbud/påbud: Den ret, der har prøvet selve kravet.

Udlæg i fast ejendom: Amtsgericht i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

TopTop

- Fogedens status og beføjelser

Fogeder er embedsmænd i delstaternes retsvæsen og er underlagt retspræsidenten ved den lokale Amtsgericht. De udøver dog deres hverv i fuld uafhængighed.

Fogeden har ansvaret for tvangsfuldbyrdelse af civilretlige afgørelser i henhold til civilretsplejeloven. Hovedvægten ligger ikke længere på udlæg i løsøre, men derimod på udlæg i skyldnerens fordringer. Fogeden har bl.a. beføjelse til at fastsætte afdragsordninger og har til opgave at arbejde for en hurtig og gnidningsløs afvikling af tvangsfuldbyrdelsesprocessen. En af fogedens andre opgaver består i at få skyldneren til at afgive den for fordringshaveren så vigtige edsvorne erklæring om sin formue. Det hører også til fogedens opgaver at:

 • foretage udlæg og udsættelsesforretninger (f.eks. af lejere)
 • forhindre skyldneren i at modvirke tvangsfuldbyrdelsen
 • foretage de forkyndelser, der er nødvendige for tvangsfuldbyrdelse
 • foretage arrest og gennemføre foreløbige retsmidler (i det omfang, retten ikke har ansvaret herfor)
 • foretage anholdelser
- Skal begæring om tvangsfuldbyrdelse indgives af en advokat?

Det er primært Amtsgericht, der træffer afgørelse om tvangsfuldbyrdelse, og her kræves ikke en advokats medvirken.

Er der derimod tale om en begæring om forbud/påbud, skal den indgives til den domstol, der behandlede sagen, hvilket eventuelt kan være en ret i en højere instans (f.eks. Landgericht) , hvor der principielt er advokattvang.

Omkostninger ved tvangsfuldbyrdelse:

Loven foreskriver forskellige former for tvangsfuldbyrdelse for forskellige former for fordringer, og omkostningerne herved er forskellige:

TopTop

 • Udlæg i løsøre:

En kreditor med et sikkert pengekrav vil normalt lade fogeden gennemtvinge kravet. Når fogeden skal foretage udlæg i debitors værdigenstande, påløber der et gebyr på 20,00 EUR. Skal de genstande, der er foretaget udlæg i, sælges, f.eks. på auktion, påløber der et yderligere gebyr på 40,00 EUR. Dertil kommer dækning af fogedens udgifter.

 • Udlæg i fordringer:

Har kreditor et eksekutionsgrundlag (f.eks. en dom) , kan han desuden få foretaget udlæg i skyldnerens tilgodehavender (f.eks. udlæg i løn) eller anmode om at få tilgodehavendet overdraget (§§ 829, 835 i ZPO). Begæringer herom udløser et gebyr på 15,00 EUR, som skal betales ud over de omkostninger, der påløber (f.eks. ved forkyndelse af kendelsen herom).

 • Edsvoren erklæring om skyldnerens formue:

Har kreditor ikke opnået fuld fyldestgørelse ved udlæg og salg af de udlagte genstande, kan han kræve, at debitor over for fogeden afgiver en edsvoren erklæring om, hvilke aktiver han ejer. Fogeden beregner et gebyr på 30,00 EUR herfor.

 • Udlæg i fast ejendom:

Er der tale om fast ejendom, kan tvangsfuldbyrdelse ske ved tinglysning af pant i ejendommen eller gennem tvangsauktion eller tvangsforvaltning.

For tinglysning af pant i ejendommen skal man i henhold til Gesetz über die Kosten in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit betale det fulde gebyr, der beregnes på grundlag af værdien af den fordring, der dermed sikres. I bilag 1 findes en tabel over de gebyrer, der skal betales for værdier på op til 1 mio. EUR.

TopTop

For kendelsen om tvangsauktion af fast ejendom betales et gebyr på 50,00 EUR. Under den efterfølgende tvangsauktion påløber der yderligere gebyrer - normalt med en sats på 0,5 - f.eks. for selve auktionens afholdelse, for tilslaget og for udbetaling af provenuet. Størrelsen af gebyrerne for selve tvangsauktionen afhænger generelt af den pågældende ejendoms handelsværdi, mens gebyrerne for tilslag og udbetaling afhænger af værdien af det højeste bud. I bilag 2 findes en tabel over de gebyrer, der skal betales for værdier på op til 500 000 EUR. Ud over disse gebyrer skal man også dække eventuelle omkostninger, f.eks. i forbindelse med vurdering af ejendommens handelsværdi.

For kendelsen om tvangsforvaltning betales et gebyr på 50,00 EUR. For selve tvangsforvaltningen påløber derudover et gebyr - normalt med en sats på 0,5 - der afhænger af størrelsen af de samlede indtægter af denne tvangsforvaltning.

 • Ind- og udsættelsesforretninger, forbud og påbud

Er debitor blevet dømt til at udlevere en bestemt genstand, kan kreditor anmode fogeden om at tvangsfuldbyrde dommen. Herfor opkræves et gebyr på 20,00 EUR. Hvis debitor skal udsættes af et lejemål, skal der svares et gebyr på 75,00 EUR. Dertil kommer dækning af fogedens udgifter, f.eks. til kørsel eller låsesmed. For fogedforretninger, der tager over tre timer, påløber desuden et tillæg på 15,00 EUR i timen.

Hvis kreditor under retssagen begærer et forbud (eller påbud) nedlagt, påløber der et retsgebyr på 15,00 EUR.

2.2. De materielle betingelser

Kreditor skal være i besiddelse af et eksekutionsgrundlag for sit krav. Det kan være en dom eller kendelse (§ 704 i ZPO) eller andre afgørelser m.v., der er nævnt i § 794 i ZPO (f.eks. retsforlig, notarialdokument osv.).

TopTop

For debitors vedkommende gælder ingen særlige betingelser.

Der gælder særlige regler for arrest og foreløbige retsmidler. Formålet er at sikre et krav, før man har opnået dom for det.

3. Tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger

3.1. Hvilke aktiver kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse?

Alle debitors ejendele, tilgodehavender og andre formuegenstande samt fast ejendom kan gøres til genstand for tvangsfuldbyrdelse.

§ 811 i ZPO opregner en række genstande, der ikke kan foretages udlæg i - formålet er at sikre, at debitor og dennes husstand ikke berøves de ting, der er absolut nødvendige til deres personlige brug og erhvervsudøvelse.

Desuden gælder der også visse begrænsninger i adgangen til at foretage udlæg i debitors løn. I §§ 850 ff. i ZPO er der således fastsat bestemte beløb, debitor fortsat skal beholde for at sikre ham et eksistensgrundlag.

3.2. Hvilke virkninger har tvangsfuldbyrdelse?
- I relation til debitor

Der er normalt ikke meget at stille op, hvis debitor ikke ejer nogen formuegenstande, der kan gøres udlæg i. Kreditor har dog mulighed for at begære ny tvangsfuldbyrdelse, hvis han siden bliver bekendt med, at debitor har holdt aktiver skjult eller nu råder over nye aktiver.

Et eksekutionsgrundlag gælder i 30 år. Så længe kreditor ikke iværksætter yderligere tvangsfuldbyrdelse, kan debitor frit råde over sin formue.

En debitor, der har afgivet en edsvoren formueerklæring, eller som er blevet idømt hæfte for at have nægtet at afgive denne erklæring, bliver registreret i debitorregisteret ved den ret, der har iværksat tvangsfuldbyrdelsen. Tredjemand kan på bestemte betingelser få indsigt i dette register.

TopTop

- I relation til tredjemand

Af databeskyttelseshensyn har banker ikke pligt til at give oplysninger om debitor, specielt ikke om vedkommendes formueforhold, hverken til kreditor eller til domstolene eller fogeden.

Er der gjort udlæg i debitors tilgodehavender, eller er et tilgodehavende overdraget til kreditor, må tredjemand ikke længere betale til debitor - et overdraget tilgodehavende kan kun indfris med frigørende virkning ved at betale til den kreditor, det er overdraget til. En tredjemand, der tilsidesætter den regel, risikerer et erstatningskrav.

3.3. Hvilken gyldighed har disse foranstaltninger? Kan varigheden begrænses ved lov eller af domstolen?

Krav, der er fastslået ved dom eller eksigible forlig m.v., forældes efter 30 år, jf. § 197 i BGB. Inden for den frist kan kreditor til enhver tid begære tvangsfuldbyrdelse.

4. Kan afgørelser om tvangsfuldbyrdelse appelleres?

Hvis kreditor får afslag på sin tvangsfuldbyrdelsesbegæring, kan han omgående indgive klage.

Debitor har følgende muligheder for at klage over en afgørelse om tvangsfuldbyrdelse:

 • hvis debitor blev hørt, før afgørelsen blev truffet, kan han appellere afgørelsen
 • hvis han ikke blev hørt, kan han rejse indsigelse.

Der gælder ingen særlig frist for at rejse indsigelse, og den skal rejses over for Amtsgericht. For appel af afgørelsen gælder en frist på 2 uger, og appellen skal rejses i Amtsgericht eller i Landgericht (som appelinstans).

Debitors appel eller indsigelse har ingen umiddelbar indflydelse på en allerede indledt tvangsfuldbyrdelse og har altså ikke opsættende virkning.

« Tvangsfuldbyrdelse - Generelle oplysninger | Tyskland - Generelle oplysninger »

TopTop

Seneste opdatering : 23-05-2006

 
 • EU-ret
 • International ret

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Tjekkiet
 • Danmark
 • Tyskland
 • Estland
 • Irland
 • Grækenland
 • Spanien
 • Frankrig
 • Italien
 • Cypern
 • Letland
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Ungarn
 • Malta
 • Nederlandene
 • Østrig
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Slovenien
 • Slovakiet
 • Finland
 • Sverige
 • Det Forenede Kongerige